Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 204, 09. elokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 204

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
9. elokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

12.–13. maaliskuuta 2008 pitämässään 443. täysistunnossa

2008/C 204/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Sisämarkkinoiden tulevaisuus — suuntana maailmalaajuisuus

1

2008/C 204/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto — tulosten Eurooppa — yhteisön lainsäädännön soveltaminen KOM(2007) 502 lopullinen

9

2008/C 204/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 2-(2-metoksietoksi)etanolin, 2-(2-butoksietoksi)etanolin, metyleenidifenyylidi-isosyanaatin, sykloheksaanin ja ammoniumnitraatin osalta KOM(2007) 559 lopullinen — 2007/0200 COD

13

2008/C 204/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: neuvoston asetus polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta KOM(2007) 571 lopullinen — 2007/0211 CNS

19

2008/C 204/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi …/…/EY, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 23 lopullinen — 2008/0019 COD

24

2008/C 204/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 26 lopullinen — 2008/0009 COD

24

2008/C 204/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi …/…/EY annettu […] niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 39 lopullinen — 2008/0022 COD

25

2008/C 204/08

Komission tiedonanto — Euroopan laajuiset verkot: kohti yhdennettyä lähestymistapaa KOM(2007) 135 lopullinen

25

2008/C 204/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) KOM(2007) 265 lopullinen/3 — 2007/0099 COD

31

2008/C 204/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Lentoasemien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen asemien uudenlaisen hallinnoinnin avulla (valmisteleva lausunto)

39

2008/C 204/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta meriliikennepalveluihin (lisälausunto)

43

2008/C 204/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta (kodifioitu toisinto) KOM(2008) 37 lopullinen — 2008/0021 COD

47

2008/C 204/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta KOM(2007) 355 lopullinen — 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset

57

2008/C 204/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Luonnonkatastrofeihin vastaaminen yhteisön pelastuspalvelumekanismia kehittämällä

66

2008/C 204/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä (oma-aloitteinen lausunto)

70

2008/C 204/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Vihreä kirja — Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuus KOM(2007) 301 lopullinen

77

2008/C 204/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2009–2013) KOM(2007) 395 lopullinen

85

2008/C 204/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Aikuiskoulutuksen toimintasuunnitelma Oppiminen kannattaa aina KOM(2007) 558 lopullinen

89

2008/C 204/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Työmarkkinaosapuolten rooli nuorten työmarkkinatilanteen parantamisessa (valmisteleva lausunto)

95

2008/C 204/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Pitkäaikaishoidon yleisen saatavuuden turvaaminen ja ikääntyneille tarkoitettujen pitkäaikaishoitojärjestelmien kestävä rahoitus

103

2008/C 204/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille annetun direktiivin 2004/40/EY muuttamisesta (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) KOM(2007) 669 lopullinen — 2007/0230 COD

110

2008/C 204/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta EU:n talousarviouudistus ja tuleva rahoitus

113

2008/C 204/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Ehdotus — neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta KOM(2007) 677 lopullinen

119

2008/C 204/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian suhteet: kansalaisyhteiskunnan rooli

120


FI

 

Top