EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0442

Regulamentul delegat (UE) 2019/442 al Comisiei din 12 decembrie 2018 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/587 pentru a specifica cerința ca prețurile să reflecte condițiile predominante pe piață și pentru a actualiza și a rectifica anumite dispoziții (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/8390

OJ L 77, 20.3.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/442/oj

20.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/56


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/442 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2018

de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/587 pentru a specifica cerința ca prețurile să reflecte condițiile predominante pe piață și pentru a actualiza și a rectifica anumite dispoziții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 4 alineatul (6), articolul 14 alineatul (7), articolul 22 alineatul (4) și articolul 23 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei (2) stabilește cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și operatorii independenți în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare. În particular, Regulamentul delegat (UE) 2017/587 precizează că prețurile publicate de operatorii independenți reflectă condițiile predominante pe piață, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, atunci când sunt aproape, din punctul de vedere al prețului, la momentul publicării, de cotații de dimensiuni echivalente pentru același instrument financiar pe piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea. Prin urmare, operatorii independenți pot prezenta cotații care nu sunt supuse obligației privind diviziunile minime de preț („pasurile de cotare”) pe care trebuie să o respecte locurile de tranzacționare.

(2)

Capacitatea operatorilor independenți de a prezenta cotații folosind diviziuni de preț mai mici decât cele aflate la dispoziția locurilor de tranzacționare poate avea drept rezultat oferirea unor prețuri ceva mai bune investitorilor. Aceste cotații subminează însă calitatea globală a lichidităților disponibile, eficiența evaluării și a stabilirii prețurilor instrumentelor financiare și condițiile de concurență echitabile dintre locurile de tranzacționare și operatorii independenți. Acest lucru este cel mai relevant pentru acțiunile și certificatele de depozit, a căror plajă de pasuri de cotare este mai amplă decât în cazul altor instrumente financiare.

(3)

Pentru a asigura o formare eficientă a prețurilor, calitatea globală a lichidităților disponibile și evaluarea eficientă a acțiunilor și a certificatelor de depozit, ar trebui să se considere că prețurile publicate de operatorii independenți pentru instrumentele respective reflectă condițiile predominante pe piață numai atunci când aceste prețuri trebuie să respecte diviziuni minime de preț care corespund pasurilor de cotare aplicabile prețurilor publicate de locurile de tranzacționare.

(4)

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului (3) elimină operațiunile de finanțare prin instrumente financiare din domeniul de aplicare al dispozițiilor referitoare la transparență aplicabile locurilor de tranzacționare și operatorilor independenți. Prin urmare, este necesar să se elimine din Regulamentul delegat (UE) 2017/587 trimiterile la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare.

(5)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2017/587 ar trebui modificat în consecință.

(6)

O serie de dispoziții din Regulamentul delegat (UE) 2017/587 se abat de la proiectul de standarde tehnice de reglementare care stă la baza acestui regulament (4). În măsura în care aceste abateri sunt erori care afectează fondul respectivelor dispoziții, ele ar trebui rectificate.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”).

(8)

În conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), ESMA a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2017/587

Regulamentul delegat (UE) 2017/587 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, litera (h) se elimină.

2.

La articolul 6, litera (h) se elimină.

3.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Prețurile care reflectă condițiile predominante pe piață

[Articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

Se consideră că prețurile publicate de un operator independent reflectă condițiile predominante pe piață atunci când aceste prețuri sunt aproape, la momentul publicării, de cotații de dimensiuni echivalente pentru același instrument financiar de pe piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea, astfel cum este stabilită în conformitate cu articolul 4 pentru instrumentul financiar respectiv.

Cu toate acestea, se consideră că prețurile publicate de un operator independent în ceea ce privește acțiunile și certificatele de depozit reflectă condițiile predominante pe piață numai în cazul în care aceste prețuri respectă cerințele prevăzute la primul alineat al prezentului articol și diviziunile minime de preț corespunzătoare pasurilor de cotare prevăzute la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/588 al Comisiei (*1).

(*1)  Regulamentul delegat (UE) 2017/588 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă (JO L 87, 31.3.2017, p. 411).”"

Articolul 2

Rectificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2017/587

Regulamentul delegat (UE) 2017/587 se rectifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

tranzacția face parte dintr-o tranzacție de portofoliu care include cinci sau mai multe acțiuni;”.

2.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cerințele de transparență menționate la alineatul (1) se aplică, de asemenea, oricărei «exprimări executabile a interesului», astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 33 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, în conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat.”

3.

La articolul 11, alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4)   Înainte ca o acțiune, un certificat de depozit, un fond tranzacționat la bursă, un certificat sau alt instrument financiar similar să fie tranzacționat pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune, autoritatea competentă estimează valoarea medie a tranzacțiilor cu instrumentul financiar respectiv, ținând seama de istoricul tranzacționării instrumentului financiar respectiv și a altor instrumente financiare considerate a avea caracteristici similare, și asigură publicarea acestei estimări.

(5)   Valoarea medie estimată a tranzacțiilor prevăzută la alineatul (4) este utilizată pentru a determina mărimea standard de piață pentru o acțiune, un certificat de depozit, un fond tranzacționat la bursă, un certificat sau un alt instrument financiar similar în perioada de șase săptămâni de la data la care acțiunea, certificatul de depozit, fondul tranzacționat la bursă, certificatul sau instrumentul financiar similar de alt tip în cauză a fost admis pentru prima dată la tranzacționare sau a fost tranzacționat pentru prima dată într-un loc de tranzacționare.”

4.

La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritățile competente, operatorii de piață și firmele de investiții, inclusiv firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, utilizează informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) de la data de 1 aprilie a anului în care sunt publicate informațiile.”

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (JO L 87, 31.3.2017, p. 387).

(3)  Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, p. 1).

(4)  Raportul final Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR (Raportul final privind proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare și de reglementare, MiFID II/MiFIR) din 28 septembrie 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


Top