EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0442

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/442 z dne 12. decembra 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/8390

OJ L 77, 20.3.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/442/oj

20.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/56


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/442

z dne 12. decembra 2018

o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) ter zlasti členov 4(6), 14(7), 22(4) in 23(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 (2) določa zahteve glede preglednosti za mesta trgovanja in sistematične internalizatorje v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti. Zlasti Delegirana uredba (EU) 2017/587 določa, da cene, ki jih ponudijo sistematični internalizatorji, odražajo prevladujoče tržne pogoje, kot se to zahteva v členu 14(3) Uredbe (EU) št. 600/2014, če so ob objavi blizu cene ponudb enakovrednih velikosti za enak finančni instrument na najpomembnejšem trgu, kar zadeva likvidnost. Sistematični internalizatorji lahko zato ponujajo ponudbe, pri katerih se ne upošteva minimalno dovoljeno povišanje cene („korak kotacije“), ki ga morajo upoštevati mesta trgovanja.

(2)

Možnost sistematičnih internalizatorjev, da ponujajo ponudbe z upoštevanjem povišanj cen, ki so nižja od tistih, ki so na voljo mestom trgovanja, lahko povzroči, da vlagateljem ponudijo nekoliko boljše cene. Vendar pa tovrstne ponudbe ogrožajo splošno kakovost razpoložljive likvidnosti, učinkovito vrednotenje in oblikovanje cen finančnih instrumentov ter enake konkurenčne pogoje med mesti trgovanja in sistematičnimi internalizatorji. To je najbolj relevantno za delnice in potrdila o lastništvu, za katere velja širši razpon korakov kotacije kot za druge finančne instrumente.

(3)

Za zagotovitev učinkovitega oblikovanja cen, splošne kakovosti razpoložljive likvidnosti ter učinkovitega vrednotenja delnic in potrdil o lastništvu bi bilo treba šteti, da cene, ki jih ponudijo sistematični internalizatorji za te instrumente, odražajo prevladujoče tržne pogoje le, če se pri teh cenah upoštevajo minimalna dovoljena povišanja cen, ki ustrezajo korakom kotacije, ki veljajo za cene, ki jih objavijo mesta trgovanja.

(4)

Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta (3) izključuje posle financiranja z vrednostnimi papirji iz področja uporabe določb o preglednosti za mesta trgovanja in sistematične internalizatorje. Zato je treba črtati sklicevanja na posle financiranja z vrednostnimi papirji iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587.

(5)

Delegirano uredbo (EU) 2017/587 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Več določb Delegirane uredbe (EU) 2017/587 se razlikuje od osnutkov regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji navedena uredba (4). Če so te razlike napake, ki vplivajo na vsebino navedenih določb, jih je treba popraviti.

(7)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(8)

V skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5) je ESMA opravil javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne z njimi povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 se spremeni:

(1)

v členu 2 se črta točka (h);

(2)

v členu 6 se črta točka (h);

(3)

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Cene, ki odražajo prevladujoče tržne pogoje

(člen 14(3) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Za cene, ki jih objavi sistematični internalizator, se šteje, da odražajo prevladujoče tržne pogoje, če so ob objavi blizu cene ponudb enakovrednih velikosti za enak finančni instrument na najpomembnejšem trgu, kar zadeva likvidnost navedenega finančnega instrumenta, kot se določi v skladu s členom 4.

Vendar se šteje, da cene, ki jih objavi sistematični internalizator v zvezi z delnicami in potrdili o lastništvu, odražajo prevladujoče tržne pogoje le, če te cene izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka tega člena in upoštevajo minimalna dovoljena povišanja cene, ki ustrezajo koraku kotacije, določenem v členu 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/588 (*1).

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima za korake kotacije za delnice, potrdila o lastništvu in investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi (UL L 87, 31.3.2017, str. 411).“"

Člen 2

Popravki Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 se popravi:

(1)

v členu 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

posel je del trgovanja s portfeljem, ki vključuje pet ali več različnih delnic.“;

(2)

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Zahteve po preglednosti iz odstavka 1 se uporabljajo tudi za vse ‚navedbe interesov, na podlagi katerih je mogoče ukrepati‘, kot so opredeljene v členu 2(1)(33) Uredbe (EU) št. 600/2014 in v skladu s členom 3 navedene uredbe.“;

(3)

v členu 11 se odstavka 4 in 5 nadomestita z naslednjim:

„4.   Preden se z delnico, potrdilom o lastništvu, investicijskim skladom, s katerim se trguje na borzi, certifikatom ali drugim podobnim finančnim instrumentom prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, pristojni organ oceni povprečno vrednost poslov z navedenim finančnim instrumentom, pri čemer upošteva morebitne pretekle podatke o trgovanju z navedenim finančnim instrumentom in drugimi finančnimi instrumenti, ki imajo podobne značilnosti, in zagotovi objavo navedene ocene.

5.   Ocenjena povprečna vrednost poslov, določena v odstavku 4, se uporabi za določitev standardnega tržnega obsega za delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi, certifikat ali drug podoben finančni instrument v šesttedenskem obdobju po dnevu, ko je bila delnica, potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi, certifikat ali drug podoben finančni instrument prvič uvrščen v trgovanje ali pa se je z njim prvič trgovalo na mestu trgovanja.“;

(4)

v členu 17 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Pristojni organi, upravljavci trga in investicijska podjetja, vključno z investicijskimi podjetji, ki upravljajo mesto trgovanja, uporabljajo informacije, objavljene v skladu z odstavkom 1, od 1. aprila leta, v katerem se informacije objavijo.“

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja (UL L 87, 31.3.2017, str. 387).

(3)  Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 175, 30.6.2016, str. 1).

(4)  Končno poročilo z naslovom „Osnutek regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov MiFID II/MiFIR“ z dne 28. septembra 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


Top