EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0442

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/442 van de Commissie van 12 december 2018 tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 ter precisering van de vereiste om in de prijzen de heersende marktomstandigheden tot uiting te laten komen en ter actualisering en rectificatie van sommige bepalingen (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/8390

OJ L 77, 20.3.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/442/oj

20.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 77/56


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/442 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2018

tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 ter precisering van de vereiste om in de prijzen de heersende marktomstandigheden tot uiting te laten komen en ter actualisering en rectificatie van sommige bepalingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 4, lid 6, artikel 14, lid 7, artikel 22, lid 4, en artikel 23, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Commissie (2) zijn voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling transparantievereisten vastgesteld met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten. Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 bepaalt met name dat in de prijzen die door beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling openbaar worden gemaakt, de heersende marktvoorwaarden tot uiting moeten komen, zoals voorgeschreven door artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014, in die zin dat genoemde prijzen ten tijde van de openbaarmaking dicht in de buurt liggen van koersen voor gelijkwaardige transactiegrootten met betrekking tot hetzelfde financiële instrument op de qua liquiditeit meest relevante markt. Beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling mogen derhalve prijzen opgeven die niet onderworpen zijn aan de minimale prijsverhoging (verhandelingseenheid) die handelsplatformen in acht moeten nemen.

(2)

Wanneer beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling prijzen mogen opgeven met kleinere verhogingen dan die waaraan handelsplatformen zich moeten houden, kan dit leiden tot iets betere prijzen voor beleggers. Deze prijsopgaven doen echter afbreuk aan de algemene kwaliteit van de beschikbare liquiditeit, de efficiënte waardering en prijsstelling van financiële instrumenten en het gelijke speelveld tussen handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling. Dit geldt met name voor aandelen en representatieve certificaten, waarvoor een breder scala van verhandelingseenheden geldt dan voor andere financiële instrumenten.

(3)

Om een effectieve prijsvorming, de algemene kwaliteit van de beschikbare liquiditeit en een efficiënte waardering van aandelen en representatieve certificaten te garanderen, mogen de door beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voor dergelijke instrumenten opgegeven prijzen alleen worden geacht de heersende marktomstandigheden weer te geven indien voor die prijzen minimale prijsverhogingen gelden die overeenkomen met de verhandelingseenheden die op door handelsplatformen openbaar gemaakte prijzen van toepassing zijn.

(4)

Bij Verordening (EU) 2016/1033 van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn effectenfinancieringstransacties uitgesloten van het toepassingsgebied van de transparantiebepalingen voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling. Verwijzingen naar effectenfinancieringstransacties moeten derhalve uit Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 worden geschrapt.

(5)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Een aantal bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 wijkt af van de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop die verordening is gebaseerd (4). Voor zover het hierbij gaat om fouten die van invloed zijn op de inhoud van die bepalingen, moeten zij worden gerectificeerd.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

Overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (5) heeft de ESMA openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening gebaseerd is, de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en het advies van de Stakeholdergroep effecten en markten ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2 wordt punt h) geschrapt.

2)

In artikel 6 wordt punt h) geschrapt.

3)

Artikel 10 wordt vervangen door:

„Artikel 10

Prijzen waarin de heersende marktomstandigheden tot uiting komen

(artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

In de prijzen die door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling openbaar worden gemaakt, worden de heersende marktomstandigheden geacht tot uiting te komen wanneer genoemde prijzen ten tijde van de openbaarmaking dicht in de buurt liggen van koersen voor gelijkwaardige transactiegrootten met betrekking tot hetzelfde financiële instrument op de qua liquiditeit meest relevante markt die overeenkomstig artikel 4 voor dat financiële instrument is bepaald.

In de door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling openbaar gemaakte prijzen worden de heersende marktomstandigheden echter alleen geacht tot uiting te komen wanneer die prijzen aan de vereisten van de eerste alinea van dit artikel voldoen en minimale prijsverhogingen in acht nemen die overeenkomen met de in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 van de Commissie (*1) bedoelde verhandelingseenheden.

(*1)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 411).”."

Artikel 2

Rectificaties van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

In artikel 2 wordt punt b) vervangen door:

„b)

de transactie maakt deel uit van een portefeuilletransactie met vijf of meer verschillende aandelen;”.

2)

In artikel 3 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De in lid 1 bedoelde transparantievereisten zijn ook van toepassing op tot actie aanleiding gevende blijken van belangstelling (actionable indications of interest) in de zin van artikel 2, lid 1, punt 33, van Verordening (EU) nr. 600/2014 en overeenkomstig artikel 3 van die verordening.”.

3)

In artikel 11 worden de leden 4 en 5 vervangen door:

4.   (heeft geen betrekking op het Nederlands)

„5.   De in lid 4 bedoelde geraamde gemiddelde waarde van de transacties wordt gebruikt om de standaardmarktomvang te bepalen voor een aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument gedurende een periode van zes weken na de datum waarop dit voor het eerst tot de handel is toegelaten of voor het eerst op een handelsplatform is verhandeld.”.

4)

In artikel 17 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   Bevoegde autoriteiten, marktexploitanten en beleggingsondernemingen, waaronder beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, gebruiken de overeenkomstig lid 1 bekendgemaakte informatie vanaf 1 april van het jaar waarin de informatie werd bekendgemaakt.”.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 december 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 387).

(3)  Verordening (EU) 2016/1033 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (PB L 175 van 30.6.2016, blz. 1).

(4)  Eindverslag „Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR” (Ontwerpen van technische regulerings- en uitvoeringsnormen MiFID II/MiFIR) van 28 september 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


Top