EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0442

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/442 оd 12. prosinca 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 radi utvrđivanja zahtjeva da cijene odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete te za ažuriranje i ispravak određenih odredbi (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/8390

OJ L 77, 20.3.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/442/oj

20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/56


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/442

оd 12. prosinca 2018.

o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 radi utvrđivanja zahtjeva da cijene odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete te za ažuriranje i ispravak određenih odredbi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6., članak 14. stavak 7., članak 22. stavak 4. i članak 23. stavak 3.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/587 (2) utvrđuju se zahtjevi u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i sistematske internalizatore u pogledu dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, potvrda i drugih sličnih financijskih instrumenata. Konkretno, Delegiranom uredbom (EU) 2017/587 utvrđuje se da cijene koje navode sistematski internalizatori odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete, kako je propisano člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014, ako su te cijene u trenutku objavljivanja blizu cijena ponuda jednakovrijedne veličine za isti financijski instrument na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti. Sistematski internalizatori stoga mogu dati ponude na koje se ne primjenjuje minimalno povećanje cijene („pomak cijene”) s kojim moraju biti usklađena mjesta trgovanja.

(2)

Sposobnost sistematskih internalizatora da daje ponude s povećanjima cijena manjima od onih dostupnih mjestima trgovanja može dovesti do neznatno boljih cijena za ulagatelje. Tim se ponudama, međutim, narušava ukupna kvaliteta dostupne likvidnosti, učinkovito vrednovanje i određivanje cijena financijskih instrumenata te jednaki uvjeti za mjesta trgovanja i sistematske internalizatore. To je najrelevantnije za dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima za koje vrijedi veći raspon pomaka cijena nego za ostale financijske instrumente.

(3)

Kako bi se osiguralo učinkovito formiranje cijena, ukupna kvaliteta dostupne likvidnosti i učinkovito vrednovanje dionica i potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, trebalo bi se smatrati da cijene koje sistematski internalizatori navode za te instrumente odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete samo ako te cijene podliježu minimalnim povećanjima cijena koja odgovaraju pomacima cijena koji se primjenjuju na cijene koje objavljuju mjesta trgovanja.

(4)

Uredbom (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uklanjaju se transakcije financiranja vrijednosnih papira iz područja primjene odredaba o transparentnosti za mjesta trgovanja i sistematske internalizatore. Stoga je potrebno ukloniti upućivanja na transakcije financiranja vrijednosnih papira iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587.

(5)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/587 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Nekoliko odredaba Delegirane uredbe (EU) 2017/587 razlikuje se od nacrta regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ta uredba (4). Ako su te razlike pogreške koje utječu na sadržaj tih odredaba, treba ih ispraviti.

(7)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(8)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala, u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka (h) briše se;

(2)

u članku 6. točka (h) briše se;

(3)

članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Cijene koje odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete

(članak 14. stavak 3. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Smatra se da cijene koje objavljuje sistematski internalizator odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete ako su te cijene u trenutku objavljivanja blizu ponudama jednakovrijedne veličine za isti financijski instrument na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti kako je utvrđeno u skladu s člankom 4. za taj financijski instrument.

Međutim, smatra se da cijene koje je objavio sistematski internalizator za dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete samo ako te cijene ispunjavaju zahtjeve iz prvog stavka ovog članka i ako poštuju minimalna povećanja cijena koja odgovaraju pomacima cijena iz članka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/588 (*1).

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi (SL L 87, 31.3.2017., str. 411.).”."

Članak 2.

Ispravci Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 ispravlja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

transakcija je dio portfeljnog trgovanja s pet ili više različitih dionica.”;

(2)

u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zahtjevi u pogledu transparentnosti iz stavka 1. primjenjuju se i na sve „provedive iskaze interesa” kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 33. Uredbe (EU) br. 600/2014 i u skladu s člankom 3. te uredbe.”;

(3)

u članku 11. stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Prije nego što se dionicom, potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima, fondom čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatom ili drugim sličnim financijskim instrumentom prvi put trguje na mjestu trgovanja u Uniji, nadležno tijelo procjenjuje prosječnu vrijednost transakcija za taj financijski instrument uzimajući u obzir sve prethodne podatke o eventualnim trgovanjima tim financijskim instrumentom i drugim financijskim instrumentima za koje se smatra da imaju slična obilježja te osigurava objavljivanje te procjene;

5.   Procijenjena prosječna vrijednost transakcija utvrđena u stavku 4. upotrebljava se za određivanje uobičajene veličine tržišta za dionicu, potvrdu o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument tijekom razdoblja od šest tjedana od datuma na koji je ta dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument prvi put uvršten za trgovanje ili se njime prvi put trgovalo na mjestu trgovanja.”;

(4)

u članku 17. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nadležna tijela, tržišni operateri i investicijska društva, uključujući investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja, upotrebljavaju informacije objavljene u skladu sa stavkom 1. s početkom od 1. travnja godine u kojoj se te informacije objavljuju.”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima te za obveze izvršavanja transakcija u pogledu određenih dionica na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora (SL L 87, 31.3.2017., str. 387.).

(3)  Uredba (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (SL L 175, 30.6.2016., str. 1.).

(4)  Završno izvješće „Nacrt regulatornih i provedbenih tehničkih standarda MiFID II/MiFIR” od 28. rujna 2015. (ESMA/2015/1464).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


Top