EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0442

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/442 (2018. gada 12. decembris), ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/587, lai konkretizētu prasību, ka cenām jāatspoguļo dominējošie tirgus apstākļi, un lai atjauninātu un izlabotu dažas normas (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8390

OJ L 77, 20.3.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/442/oj

20.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/56


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/442

(2018. gada 12. decembris),

ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/587, lai konkretizētu prasību, ka cenām jāatspoguļo dominējošie tirgus apstākļi, un lai atjauninātu un izlabotu dažas normas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 4. panta 6. punktu, 14. panta 7. punktu, 22. panta 4. punktu un 23. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 (2) ir izklāstītas pārredzamības prasības attiecībā uz tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem saistībā ar akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem. Konkrētāk, Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 ir konkretizēts, ka sistemātisko internalizētāju piedāvātās cenas atspoguļo dominējošos tirgus apstākļus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. panta 3. punktā, ja šīs cenas publikācijas brīdī ir tuvas līdzvērtīga apjoma cenu piedāvājumiem attiecībā uz to pašu finanšu instrumentu likviditātes ziņā nozīmīgākajā tirgū. Tādēļ sistemātiskie internalizētāji var sniegt cenu piedāvājumus, uz kuriem neattiecas minimālais cenas palielinājums (“cenas izmaiņas minimālais solis”), kuri tirdzniecības vietām ir jāievēro.

(2)

Sistemātisko internalizētāju spēja sniegt cenu piedāvājumus, izmantojot cenu palielinājumus, kas mazāki par tirdzniecības vietām pieejamajiem, var izraisīt to, ka ieguldītājiem ir pieejamas nedaudz labākas cenas. Tomēr šie cenu piedāvājumi negatīvi ietekmē pieejamās likviditātes vispārējo kvalitāti, finanšu instrumentu efektīvu vērtēšanu un cenas noteikšanu un vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem. Tas ir visnozīmīgāk akcijām un depozitārajiem sertifikātiem, uz kuriem attiecas plašāks cenas izmaiņas minimālā soļa diapazons, nekā tas ir citiem finanšu instrumentiem.

(3)

Lai nodrošinātu iedarbīgu cenu veidošanu, pieejamās likviditātes vispārējo kvalitāti un akciju un depozitāro sertifikātu efektīvu vērtēšanu, būtu uzskatāms, ka sistemātisko internalizētāju piedāvātajās cenās attiecībā uz šiem instrumentiem dominējošie tirgus apstākļi ir ņemti vērā vienīgi tad, ja uz šīm cenām attiecas minimālie cenas palielinājumi, kuri atbilst cenas izmaiņas minimālajiem soļiem, kas piemērojami cenām, kuras publicējusi tirdzniecības vieta.

(4)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1033 (3) vērtspapīru finansēšanas darījumi ir izslēgti no tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem piemērojamo pārredzamības noteikumu darbības jomas. Tādēļ ir nepieciešams dzēst Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 ietvertās atsauces uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/587.

(6)

Vairākas Deleģētās regulas (ES) 2017/587 normas atšķiras no regulatīvo tehnisko standartu projekta, uz kuru ir balstīta minētā regula. (4) Ciktāl šīs atšķirības ir kļūdas, kas ietekmē šo noteikumu būtību, tās būtu jāizlabo.

(7)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(8)

EVTI saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu ir rīkojusi atvērtas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587

Deleģēto regulu (ES) 2017/587 groza šādi:

1)

regulas 2. pantā svītro h) punktu;

2)

regulas 6. pantā svītro h) punktu;

3)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Cenas, kas atspoguļo dominējošos tirgus apstākļus

(Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. panta 3. punkts)

Ir uzskatāms, ka cenas, ko publicējis sistemātiskais internalizētājs, atspoguļo dominējošos tirgus apstākļus, ja tie publicēšanas laikā ir cenu ziņā līdzīgi tā paša finanšu instrumenta līdzvērtīga apjoma cenu piedāvājumiem visbūtiskākajā tirgū no likviditātes viedokļa, kā noteikts saskaņā ar 4. pantu konkrētajam finanšu instrumentam.

Tomēr kāda sistemātiskā internalizētāja publicētās akciju un depozitāro sertifikātu cenas par tādām, kas atspoguļo dominējošos tirgus apstākļus, ir uzskatāmas vienīgi tad, ja šīs cenas atbilst šā panta pirmajā daļā izklāstītajām prasībām un ja ir ņemti vērā minimālie cenas palielinājumi atbilstoši cenas izmaiņas minimālajiem soļiem, kas konkretizēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/588 (*1) 2. pantā.

(*1)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/588, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem (OV L 87, 31.3.2017., 411. lpp.).”"

2. pants

Labojumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/587

Deleģēto regulu (ES) 2017/587 labo šādi:

1)

direktīvas 2. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

darījums ietilpst portfeļa darījumā ar piecām vai vairākām dažādām akcijām.”;

2)

Regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šā panta 1. punktā minētās pārredzamības prasības attiecas arī uz visām izmantojamām norādēm par interesi, kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 33) apakšpunktā un saskaņā ar minētās regulas 3. pantu.”;

3)

regulas 11. panta 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.   Pirms akcija, depozitārais sertifikāts, biržā tirgots fonds, sertifikāts vai cits līdzīgs finanšu instruments tirdzniecības vietā Savienībā tiek tirgots pirmoreiz, kompetentā iestāde novērtē darījumu ar attiecīgo finanšu instrumentu vidējo vērtību, ņemot vērā visus iepriekšējos tirdzniecības darījumus ar konkrēto finanšu instrumentu vai citiem finanšu instrumentiem, kuriem ir līdzīgas pazīmes, un nodrošina minētās aplēses publicēšanu.

5.   Šā panta 4. punktā noteikto aplēsto darījumu vidējo vērtību izmanto, lai konstatētu tirgus standartapjomu akcijai, depozitārajam sertifikātam, biržā tirgotam fondam, sertifikātam vai citam līdzīgam finanšu instrumentam sešu nedēļu laikposmā pēc datuma, kurā pirmoreiz tirdzniecības vietā tika atļauts tirgot vai tika tirgota attiecīgā akcija, depozitārais sertifikāts, biržā tirgots fonds, sertifikāts vai cits līdzīgs finanšu instruments.”;

4)

Regulas 17. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Kompetentās iestādes, tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur konkrētu tirdzniecības vietu, izmanto informāciju, kas publicēta saskaņā ar šā panta 1. punktu, proti, no informācijas publicēšanas gada 1. aprīļa.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/587, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (OV L 87, 31.3.2017., 387. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 23. jūnija Regula (ES) 2016/1033, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (OV L 175, 30.6.2016., 1. lpp.).

(4)  Galīgais ziņojums “Regulatīvo un īstenošanas tehnisko standartu projekti FITD II/FITR” (Draft Regulatory un Implementing Technical Standards MiFID II/FITR), 2015. gada 28. septembris (ESMA/2015/1464).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Top