Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 14, 16 stycznia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 14

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
16 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 14/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 14/02

Sprawa C-449/14 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2016 r. – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Komisja Europejska, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Królestwo Hiszpanii, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Odwołanie — Pomoc państwa — System pomocy na rzecz krajowego nadawcy publicznego — Zobowiązania z zakresu usług publicznych — Zwrot — Artykuł 106 ust. 2 TFUE — Decyzja stwierdzająca niezgodność systemu pomocy ze wspólnym rynkiem — Zmiana sposobu finansowania — Środki fiskalne — Podatek nałożony na operatorów telewizji płatnej — Decyzja stwierdzająca zgodność zmienionego systemu pomocy ze wspólnym rynkiem — Uwzględnienie sposobu finansowania — Istnienie koniecznego związku między przeznaczeniem podatku a systemem pomocy — Bezpośredni wpływ przychodu z podatku na wysokość pomocy — Pokrycie kosztów netto wykonania zadania z zakresu usług publicznych — Stosunek konkurencji między płatnikiem podatku a beneficjentem pomocy — Przeinaczenie prawa krajowego)

2

2017/C 14/03

Sprawa C-504/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Ochrona przyrody — Dyrektywa 92/43/EWG — Artykuł 6 ust. 2 i 3 oraz art. 12 ust. 1 lit. b) i d) — Dzika fauna i flora — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Żółw morski Caretta caretta — Ochrona żółwi morskich w zatoce Kyparissia — Mający znaczenie dla Wspólnoty teren „wydmy Kyparissia” — Ochrona gatunków]

3

2017/C 14/04

Sprawa C-2/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 97/67/WE — Artykuł 9 — Usługi pocztowe w Unii Europejskiej — Obowiązek współfinansowania kosztów operacyjnych organu regulacyjnego sektora pocztowego — Zakres)

4

2017/C 14/05

Sprawa C-30/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2016 r. – Simba Toys GmbH & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Seven Towns Ltd (Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Trójwymiarowy znak towarowy w kształcie sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku — Oddalenie wniosku o unieważnienie)

4

2017/C 14/06

Sprawa C-156/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – „Private Equity Insurance Group” SIA/„Swedbank” AS (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2002/47/WE — Zakres stosowania — Pojęcia „zabezpieczenia finansowego”, „odpowiednich zobowiązań finansowych” i „ustanowienia zabezpieczenia finansowego” — Możliwość zrealizowania zabezpieczenia finansowego niezależnie od wszczęcia postępowania upadłościowego — Umowa bieżącego rachunku bankowego zawierająca klauzulę dotyczącą zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji)

5

2017/C 14/07

Sprawa C-174/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag – Niderlandy) – Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Odesłanie prejudycjalne — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Prawo najmu i użyczenia chronionych utworów — Dyrektywa 2006/115/WE — Artykuł 1 ust. 1 — Użyczenie kopii utworów — Artykuł 2 ust. 1 — Użyczenie przedmiotów — Użyczenie kopii książki w postaci cyfrowej — Biblioteki publiczne)

6

2017/C 14/08

Sprawa C-199/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/18/WE — Artykuł 45 — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Zamówienia publiczne — Warunki wykluczenia z postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi — Zobowiązania dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne — Jednolity dokument dotyczący prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne — Uzupełnienie braków)

7

2017/C 14/09

Sprawa C-216/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2008/104/WE — Praca tymczasowa — Zakres stosowania — Pojęcie „pracownika” — Pojęcie „działalności gospodarczej” — Personel pielęgniarski niemający umowy o pracę skierowany do zakładu leczniczego przez stowarzyszenie o celach niezarobkowych)

7

2017/C 14/10

Sprawa C-258/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Hiszpania) – Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Odesłanie prejudycjalne — Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 2 ust. 2 i art. 4 ust. 1 — Dyskryminacja ze względu na wiek — Ograniczenie rekrutacji funkcjonariuszy policji autonomicznej wspólnoty Kraju Basków do kandydatów, którzy nie ukończyli 35 lat — Pojęcie „istotnego i determinującego wymogu zawodowego” — Realizowany cel — Proporcjonalność)

8

2017/C 14/11

Sprawa C-268/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Bruxelles – Belgia) – Fernand Ullens de Schooten/État belge (Odesłanie prejudycjalne — Swobody podstawowe — Artykuły 49, 56 i 63 TFUE — Sytuacja, której wszystkie elementy ograniczają się do jednego państwa członkowskiego — Pozaumowna odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom w wyniku naruszeń prawa Unii, które można przypisać ustawodawcy krajowemu i sądom krajowym)

9

2017/C 14/12

Sprawa C-297/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sø- og Handelsretten – Dania) – Ferring Lægemidler A/S, działająca w imieniu Ferring BV/Orifarm A/S (Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 7 ust. 2 — Produkty lecznicze — Przywóz równoległy — Podział rynków — Konieczność przepakowania produktu oznaczonego znakiem towarowym — Produkt leczniczy wprowadzony na rynek przywozu i wywozu przez właściciela znaku towarowego z tym samym rodzajem opakowań)

9

2017/C 14/13

Sprawa C-301/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna i przemysłowa — Dyrektywa 2001/29/WE — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Artykuły 2 i 3 — Prawa do zwielokrotniania i do publicznego udostępniania utworów — Zakres — Książki „niedostępne”, niebędące przedmiotem publikacji lub dalszej publikacji — Uregulowanie krajowe powierzające organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wykonywanie praw do cyfrowego wykorzystania w celach handlowych książek niedostępnych — Prawne domniemanie zgody autorów — Brak mechanizmu gwarantującego skuteczne i zindywidualizowane informowanie autorów)

10

2017/C 14/14

Sprawy połączone C-313/15 i C-530/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal de commerce de Paris, Conseil d’État – Francja) – Eco-Emballages SA/Sphère France SAS i in. (C-313/15), Melitta France SAS i in./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (C-530/15) [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 94/62/WE — Artykuł 3 — Opakowania i odpady opakowaniowe — Pojęcie — Rolki, tuby lub cylindry, wokół których nawijane są giętkie tworzywa („wałki do nawijania”) — Dyrektywa 2013/2/UE — Ważność — Zmiana przez Komisję Europejską wykazu przykładów opakowań zawartego w załączniku I do dyrektywy 94/62/WE — Błędna wykładnia pojęcia „opakowania” — Naruszenie uprawnień wykonawczych]

11

2017/C 14/15

Sprawa C-316/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom – Zjednoczone Królestwo) – The Queen na wniosek: Timothy’ego Martina Hemminga, prowadzącego działalność pod firmą „Simply Pleasure” Ltd. i in./Westminster City Council (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 2006/123/WE — Artykuł 13 ust. 2 — Procedury udzielania zezwoleń — Pojęcie opłat, jakie mogą zostać uiszczone w ramach tych procedur)

12

2017/C 14/16

Sprawa C-348/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Odesłanie prejudycjalne — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Dyrektywa 85/337/EWG — Dyrektywa 2011/92/UE — Zakres zastosowania — Pojęcie „szczególnego aktu ustawodawstwa krajowego” — Brak oceny oddziaływania na środowisko — Ostateczne zezwolenie na inwestycję — Późniejsza konwalidacja aktem ustawodawczym braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko — Zasada współpracy — Artykuł 4 TUE)

13

2017/C 14/17

Sprawa C-417/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Austria) – Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 — Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych — Zakres stosowania — Artykuł 24 pkt 1 akapit pierwszy — Jurysdykcja wyłączna w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach — Artykuł 7 pkt 1 lit. a) — Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy — Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy darowizny nieruchomości i o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu prawa własności]

13

2017/C 14/18

Sprawa C-432/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 2 ust. 1 lit. c) — Pojęcie „odpłatnego świadczenia usług” — Udostępnienie konia przez podatnika organizatorowi wyścigów konnych — Ocena zapłaty — Prawo do odliczenia kosztów związanych z przygotowaniem koni podatnika do wyścigów — Koszty ogólne związane z całością działalności gospodarczej — Załącznik III pkt 14 — Obniżona stawka podatku VAT mająca zastosowanie do umożliwienia korzystania z obiektów sportowych — Zastosowanie do prowadzenia stajni wyścigowej — Transakcja stanowiąca jedno świadczenie lub kilka niezależnych świadczeń]

14

2017/C 14/19

Sprawa C-548/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na wiek — Dyrektywa 2000/78/WE — Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuły 2, 3 i 6 — Zakres stosowania — Odmienne traktowanie ze względu na wiek — Ustawodawstwo krajowe wprowadzające pułap odliczeń wydatków na kształcenie ponoszonych po osiągnięciu określonego wieku — Dostęp do kształcenia zawodowego)

15

2017/C 14/20

Sprawa C-452/16 PPU: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam – Niderlandy) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Krzysztofowi Markowi Poltorakowi [Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Europejski nakaz aresztowania — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuł 1 ust. 1 — Pojęcie „orzeczenia sądowego” — Artykuł 6 ust. 1 — Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” — Europejski nakaz aresztowania wydany przez Rikspolisstyrelsen (zarząd krajowy policji, Szwecja) w celu wykonania kary pozbawienia wolności]

16

2017/C 14/21

Sprawa C-453/16 PPU: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam – Niderlandy) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Halilowi Ibrahimowi Özçelikowi [Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Europejski nakaz aresztowania — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuł 8 ust. 1 lit. c) — Pojęcie „nakazu aresztowania” — Pojęcie autonomiczne prawa Unii — Krajowy nakaz aresztowania wydany do celów ścigania przez służbę policji i zatwierdzony przez prokuratora]

17

2017/C 14/22

Sprawa C-477/16 PPU: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam – Niderlandy) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego w odniesieniu do Ruslanasa Kovalkovasa [Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Europejski nakaz aresztowania — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuł 1 ust. 1 — Pojęcie „orzeczenia sądowego” — Artykuł 6 ust. 1 — Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” — Europejski nakaz aresztowania wydany przez ministerstwo sprawiedliwości Republiki Litewskiej w celu wykonania kary pozbawienia wolności]

17

2017/C 14/23

Sprawy od C-369/15 do C-372/15: Postanowienie Trybunału szósta izba) z dnia 26 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Dyrektywa 2003/87/WE — Artykuł 10a — Metoda przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji — Obliczanie jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego — Decyzja 2013/448/UE — Artykuł 4 — Załącznik II — Ważność — Zastosowanie jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego do instalacji w sektorach narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji CO2 — Decyzja 2011/278/UE — Artykuł 10, ust. 9 — Ważność)

18

2017/C 14/24

Sprawa C-351/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 kwietnia 2016 r. w sprawie T-198/14 Capri Italia v EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri) przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 24 czerwca 2016 r. przez 100 % Capri Italia Srl

19

2017/C 14/25

Sprawa C-524/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti (Włochy) w dniu 12 października 2016 r. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Sprawa C-525/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalia) w dniu 13 października 2016 r. – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Sprawa C-526/16: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2016 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

21

2017/C 14/28

Sprawa C-527/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 14 października 2016 r. – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Sprawa C-528/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 17 października 2016 r. – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Sprawa C-530/16: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2016 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

24

2017/C 14/31

Sprawa C-542/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 26 października 2016 r. – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag i in./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Sprawa C-544/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 28 października 2016 r. – Marcandi Limited, działająca pod nazwą „Madbid”/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Sprawa C-545/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 28 października 2016 r. – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Sprawa C-579/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-386/14, Fih Holding i Fih Erhvervsbank/Komisja wniesione w dniu 16 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską

28

 

Sąd

2017/C 14/35

Sprawy połączone T-694/13 i T-2/15: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2016 r. – Ipatau/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Białorusi — Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Ograniczenia wjazdu i przejazdu przez terytorium Unii — Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie osób, których te środki ograniczające dotyczą — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie — Proporcjonalność)

30

2017/C 14/36

Sprawa T-328/15 P: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2016 r. – Alsteens/Komisja (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Przedłużenie umowy — Ograniczenie okresu przedłużenia umowy — Prawo do obrony)

30

2017/C 14/37

Sprawa T-349/15: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego P PRO PLAYER — Wcześniejsze graficzne krajowe i unijne znaki towarowe P i P PROTECTIVE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

31

2017/C 14/38

Sprawa T-769/15: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Dolokorn — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy DOLOPUR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

32

2017/C 14/39

Sprawy połączone T-268/15 i T-272/15: Postanowienie Sądu z dnia 8 listopada 2016 r. – Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenia unijnych, graficznego i słownego, znaków towarowych PARKWAY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

32

2017/C 14/40

Sprawa T-455/15: Postanowienie Sądu z dnia 26 października 2016 r. – Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (Kształt krzesła) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Wycofanie wniosku o unieważnienie — Umorzenie postępowania)

33

2017/C 14/41

Sprawa T-602/15: Postanowienie Sądu z dnia 9 listopada 2016 r. – Jenkinson/Rada i in. (Klauzula arbitrażowa — Personel misji międzynarodowych Unii — Następujące po sobie umowy o zatrudnienie na czas określony — Żądanie odszkodowawcze — Oczywisty brak właściwości — Oczywista niedopuszczalność)

34

2017/C 14/42

Sprawa T-41/16: Postanowienie Sądu z dnia 12 października 2016 r. – Cyprus Turkish Chamber of Industry i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek o rejestrację chronionej nazwy pochodzenia „Halloumi” lub „Hellim” — Pisma Komisji dotyczące udziału skarżących w procedurze sprzeciwu powiązanej z procedurą rejestracji — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

34

2017/C 14/43

Sprawa T-116/16: Postanowienie Sądu z dnia 27 października 2016 r. – Port autonome du Centre et de l'Ouest i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Podatek dochodowy od osób prawnych — Pomoc na rzecz belgijskich portów przyznana przez Belgię — Pismo Komisji zawierające propozycję stosownych środków — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

35

2017/C 14/44

Sprawa T-405/16: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2016 r. – The Regents of the University of California/EUIPO – Nador Cott Protection i CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Sprawa T-701/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 30 września 2016 r. przez Komisję Europejską od wyroku wydanego w dniu 21 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-91/15, AV/Komisja

37

2017/C 14/46

Sprawa T-747/16: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2016 r. – Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Sprawa T-752/16: Skarga wniesiona w dniu 28 październka 2016 r. – PAO Novolipetsk Steel (Lipieck, Rosja)/Komisja

38

2017/C 14/48

Sprawa T-753/16: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2016 r. – Severstal/Komisja Europejska

39

2017/C 14/49

Sprawa T-754/16: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2016 r. – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Przedstawienie sylwetki w kształcie elipsy)

40

2017/C 14/50

Sprawa T-762/16: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2016 r. – ArcelorMittal Belval & Differdange i ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Sprawa T-764/16: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2016 r. – Paulini/EBC

42

2017/C 14/52

Sprawa T-769/16: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2016 r. – Picard/Komisja

44

2017/C 14/53

Sprawa T-771/16: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2016 r. – Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Sprawa T-776/16: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2016 r. – Isocell/EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Sprawa T-777/16: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2016 r. – Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Sprawa T-779/16: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2016 r. – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Światła)

46

2017/C 14/57

Sprawa T-781/16: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2016 r. – Puma i in./Komisja

47

2017/C 14/58

Sprawa T-782/16: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2016 r. – Timberland Europe/Komisja

48

2017/C 14/59

Sprawa T-788/16: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2016 r. – De Geoffroy i in./Parlament

49

2017/C 14/60

Sprawa T-789/16: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2016 r. – InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Sprawa T-790/16: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2016 r. – C & J Clark International/Komisja

51

2017/C 14/62

Sprawa T-791/16: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2016 r. – Real Madrid Club de Fútbol/Komisja

52

2017/C 14/63

Sprawa T-806/16: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2016 r. – Agricola J.M./EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Sprawa T-808/16: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2016 r. – Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Sprawa T-815/16: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2016 r. – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Sprawa T-392/16: Postanowienie Sądu z dnia 13 października 2013 r. – Axium/Parlament

55

2017/C 14/67

Sprawa T-565/16: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 25 października 2016 r. – Maubert/Rada

55


PL

 

Top