Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 14, 16 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 14

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
16 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 14/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 14/02

Mål C-449/14 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 november 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, mot Europeiska kommissionen, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Konungariket Spanien, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Överklagande — Statligt stöd — Stödordning till förmån för det nationella public service-organet — Public service-skyldigheter — Kompensation — Artikel 106.2 FEUF — Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden — Förändrad finansieringsmetod — Skatteåtgärder — Skatt på betal-tv-företag — Beslut att förklara den ändrade stödordningen förenlig med den inre marknaden — Hänsyn till finansieringsmetoden — Fråga huruvida intäkterna från skatten är öronmärkta för att finansiera stödordningen — Intäkterna från skatten har en direkt inverkan på stödets storlek — Täcker nettokostnaderna för fullgörandet av public service-uppdraget — De som är skyldiga att betala skatten och stödmottagaren konkurrerar med varandra — Missuppfattning av nationell rätt)

2

2017/C 14/03

Mål C-504/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Miljö — Naturskydd — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 12.1 b och d — Vilda djur och växter — Bevarande av livsmiljöer — Havssköldpaddan Caretta caretta — Skydd av havssköldpaddor i Kyparissiabukten — Område av gemenskapsintresse ”Kyparissias dyner” — Artskydd)

3

2017/C 14/04

Mål C-2/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – DHL Express (Austria) GmbH mot Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 97/67/EG — Artikel 9 — Europeiska unionens posttjänster — Skyldighet att bidra till de operativa kostnaderna för tillsynsmyndigheten för postsektorn — Omfattning)

4

2017/C 14/05

Mål C-30/15 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 november 2016 – Simba Toys GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Seven Towns Ltd (Överklagande — EU-varumärke — Tredimensionellt varumärke som har formen av en kub vars sidor har en gallerstruktur — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring)

4

2017/C 14/06

Mål C-156/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – ”Private Equity Insurance Group” SIA mot ”Swedbank” AS (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2002/47/EG — Tillämpningsområde — Begreppen ”finansiell säkerhet”, ”relevanta ekonomiska förpliktelser” och ”ställande” av en finansiell säkerhet — Möjlighet att realisera en finansiell säkerhet oberoende av inledandet av ett insolvensförfarande — Avtal om transaktionskonto med en klausul om finansiellt säkerställande)

5

2017/C 14/07

Mål C-174/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag – Nederländerna) – Vereniging Openbare Bibliotheken mot Stichting Leenrecht (Begäran om förhandsavgörande — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk — Direktiv 2006/115/EG — Artikel 1.1 — Utlåning av exemplar av verk — Artikel 2.1 — Utlåning — Utlåning av ett digitalt exemplar av en bok — Offentliga bibliotek)

6

2017/C 14/08

Mål C-199/15: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Ciclat Soc. Coop. mot Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 45 — Artiklarna 49 och 56 FEUF — Offentlig upphandling — Grunder för uteslutning från en offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster — Skyldigheter avseende erläggande av sociala avgifter — Intyg om erläggande av sociala avgifter — Rättelse av felaktigheter)

7

2017/C 14/09

Mål C-216/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mot Ruhrlandklinik gGmbH (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2008/104/EG — Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag — Tillämpningsområde — Begreppet arbetstagare — Begreppet ekonomisk verksamhet — Vårdpersonal utan anställningskontrakt som ställs till en vårdinrättnings förfogande av en ideell förening)

7

2017/C 14/10

Mål C-258/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanien) – Gorka Salaberria Sorondo mot Academia Vasca de Policía y Emergencias (Begäran om förhandsavgörande — Likabehandling i arbetslivet — Direktiv 2000/78/EG — Artiklarna 2.2 och 4.1 — Åldersdiskriminering — Rekryteringen av poliser till den autonoma regionen Baskiens polismyndighet begränsad till sökande som inte fyllt 35 år — Begreppet ”verkligt och avgörande yrkeskrav” — Eftersträvat syfte — Proportionalitet)

8

2017/C 14/11

Mål C-268/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles – Belgien) – Fernand Ullens de Schooten mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — Grundläggande friheter — Artiklarna 49, 56 och 63 FEUF — En situation där omständigheterna i alla avseenden är begränsade till en medlemsstat — En medlemsstats utomobligatoriska ansvar för skada som enskilda lidit till följd av att den nationella lagstiftaren och de nationella domstolarna åsidosatt unionsrätten)

9

2017/C 14/12

Mål C-297/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Sø- og Handelsretten – Danmark) – Ferring Lægemidler A/S, som för talan för Ferring BV mot Orifarm A/S (Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 7.2 — Läkemedel — Parallellimport — Avskärmning av marknader — Nödvändigt att ompaketera varan som är försedd med varumärket — Läkemedel som släpps ut på exportmarknaden och importmarknaden av varumärkesinnehavaren i samma slags förpackningar)

9

2017/C 14/13

Mål C-301/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Marc Soulier, Sara Doke mot Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Begäran om förhandsavgörande — Immateriell och industriell äganderätt — Direktiv 2001/29/EG — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Artiklarna 2 och 3 — Rätt till mångfaldigande och rätt till överföring till allmänheten — Räckvidd — ”Icke tillgängliga” böcker som inte eller inte längre är föremål för publikation — Nationell lagstiftning som ger en upphovsrättsorganisation rätt att digitalt utnyttja icke tillgängliga böcker för kommersiellt bruk — Presumtion om upphovsmännens samtycke — Avsaknad av en mekanism som säkerställer att varje enskild upphovsman informeras på ett effektivt sätt)

10

2017/C 14/14

Förenade målen C-313/15 och C-530/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État – Frankrike) – Eco-Emballages SA mot Sphère France SAS m.fl. (C-313/15), Melitta France SAS m.fl. mot Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Artikel 3 — Förpackningar och förpackningsavfall — Begrepp — Rullar, tuber och cylindrar på vilka produkter av böjligt material är upprullade (”hylsor”) — Direktiv 2013/2/EU — Giltighet — Europeiska kommissionens ändring av förteckningen med belysande exempel i bilaga I till direktiv 94/62/EG — Felaktig tolkning av begreppet förpackning — Åsidosättande av genomförandebefogenheterna)

11

2017/C 14/15

Mål C-316/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade kungariket) – The Queen, på begäran av: Timothy Martin Hemming, med firman ”Simply Pleasure Ltd.” m.fl. mot Westminster City Council (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2006/123/EG — Artikel 13.2 — Tillståndsförfaranden — Begreppet kostnader som de kan medföra)

12

2017/C 14/16

Mål C-348/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Stadt Wiener Neustadt mot Niederösterreichische Landesregierung (Begäran om förhandsavgörande — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt — Direktiv 85/337/EEG — Direktiv 2011/92/EU — Tillämpningsområde — Begreppet ”särskild nationell lagstiftning” — Utebliven miljökonsekvensbedömning — Slutgiltigt tillstånd — Legalisering i efterhand avseende den omständigheten att någon miljökonsekvensbedömning inte gjorts — Samarbetsprincipen — Artikel 4 FEU)

13

2017/C 14/17

Mål C-417/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Österrike) – Wolfgang Schmidt mot Christiane Schmidt (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Tillämpningsområde — Artikel 24 led 1 första stycket — Exklusiv behörighet avseende sakrätt i fast egendom — Artikel 7 led 1 a — Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal — Talan som avser ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet och att inskrivningen av äganderätten i fastighetsregistret ska raderas)

13

2017/C 14/18

Mål C-432/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – Odvolací finanční ředitelství mot Pavlína Baštová (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 2.1 c — Begreppet ”tillhandahållande av tjänster mot ersättning” — En beskattningsbar person ställer en häst till en kapplöpningsarrangörs förfogande — Bedömning av ersättningen — Avdragsrätt för kostnader knutna till att förbereda den beskattningsbara personens hästar för kapplöpningar — Allmänna omkostnader kopplade till den samlade ekonomiska verksamheten — Bilaga III, punkt 14 — Reducerad mervärdesskattesats som är tillämplig på rätten att utnyttja sportanläggningar — Tillämplighet på driften av ett kapplöpningsstall — Transaktion som består av ett enda tillhandahållande eller av flera fristående tillhandahållanden)

14

2017/C 14/19

Mål C-548/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – J.J. de Lange mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Principerna om likabehandling och om förbud mot diskriminering på grund av ålder — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling i arbetslivet — Artiklarna 2, 3 och 6 — Tillämpningsområde — Särbehandling på grund av ålder — Nationell lagstiftning som begränsar avdragsrätten för utbildningskostnader efter en viss ålder — Tillträde till yrkesutbildning)

15

2017/C 14/20

Mål C-452/16 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot Krzysztof Marek Poltorak (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 1.1 — Begreppet rättsligt avgörande — Artikel 6.1 — Begreppet utfärdande rättslig myndighet — Europeisk arresteringsorder som utfärdats av Rikspolisstyrelsen (Sverige) för verkställighet av ett fängelsestraff)

16

2017/C 14/21

Mål C-453/15 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder avseende Halil Ibrahim Özçelik (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 8.1 c — Begreppet ”arresteringsorder” — Självständigt unionsrättsligt begrepp — Nationell arresteringsorder som utfärdats av en polismyndighet och bekräftats av en åklagare i lagföringssyfte)

17

2017/C 14/22

Mål C-477/16 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot Ruslanas Kovalkovas (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 1.1 — Begreppet rättsligt avgörande — Artikel 6.1 — Begreppet utfärdande rättslig myndighet — Europeisk arresteringsorder som utfärdats av Republiken Litauens justitieministerium för verkställighet av ett fängelsestraff)

17

2017/C 14/23

Förenade målen C-369/15 till C-372/15: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15) mot Administración del Estado (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser i Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — Metod för gratis fördelning av utsläppsrätter — Beräkning av den enhetliga sektorsövergripande faktorn — Beslut 2013/448/EU — Artikel 4 — Bilaga II — Giltighet — Tillämpning av den enhetliga sektorsövergripande faktorn på anläggningar vid vilka det finns stor risk för kolsutsläpp — Beslut 2011/278/EU — Artikel 10.9 — Giltighet)

18

2017/C 14/24

Mål C-351/16 P: Överklagande ingett den 24 juni 2016 av 100 % Capri Italia Srl av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 april 2016 i mål T-198/14, 100 % Capri Italia mot EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Mål C-524/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte dei Conti (Italien) den 12 oktober 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Mål C-525/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) den 13 oktober 2016 – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. mot Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Mål C-526/16: Talan väckt den 12 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

21

2017/C 14/28

Mål C-527/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av des Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 oktober 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Mål C-528/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 17 oktober 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès mot Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Mål C-530/16: Talan väckt den 18 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

24

2017/C 14/31

Mål C-542/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 26 oktober 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag m.fl./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Mål C-544/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 28 oktober 2016 – Marcandi Limited, med firma ”Madbid” mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Mål C-545/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 28 oktober 2016 – Kubota (UK) Limited och EP Barrus Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Mål C-579/16 P: Överklagande ingett den 16 november 2016 av x av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-386/14, Fih Holding and Fih Erhvervsbank mot kommissionen

28

 

Tribunalen

2017/C 14/35

Förenade målen T-694/13 och T-2/15: Tribunalens dom av den 23 november 2016 – Ipatau mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Vitryssland — Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser — Restriktioner med avseende på inresa i och transitering genom unionen — Sökandens namn anges fortfarande i förteckningen över berörda personer — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning — Proportionalitet)

30

2017/C 14/36

Mål T-328/15 P: Tribunalens dom av den 23 november 2016 – Alsteens mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Förnyelse av avtal — Begränsning av tidslängden för förnyelse av avtal — Rätten till försvar)

30

2017/C 14/37

Mål T-349/15: Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – CG mot EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (Unionsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som unionsvarumärke av figurmärket P PRO PLAYER — De äldre unions- och nationella varumärkena P och P PROTECTIVE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

31

2017/C 14/38

Mål T-769/15: Tribunalens dom av den 24 november 2016 – SeNaPro mot EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-varumärket Dolokorn — Det äldre EU-ordmärket DOLOPUR — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

32

2017/C 14/39

Förenade målen T-268/15 och T-272/15: Tribunalens beslut av den 8 november 2016 – Apcoa Parking Holdings mot EUIPO (PARKWAY) (EU-varumärke — Ansökningar om registrering som EU-varumärken av figur- och ordmärkena PARKWAY — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

32

2017/C 14/40

Mål T-455/15: Tribunalens beslut av den 26 oktober 2016 – Vitra Collections mot EUIPO – Consorzio Origini (form av en stol) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Återkallelse av begäran om ogiltigförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

33

2017/C 14/41

Mål T-602/15: Tribunalens beslut av den 9 november 2016 – Jenkinson mot rådet m.fl. (Skiljedomsklausul — Personal vid unionens internationella uppdrag — På varandra följande tidsbegränsade anställningskontrakt — Talan om skadestånd — Uppenbart att tribunalen saknar behörighet — Uppenbart att talan ska ogillas)

34

2017/C 14/42

Mål T-41/16: Tribunalens beslut av den 12 oktober 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om registrering av en skyddad ursprungsbeteckning ”Halloumi” eller ”Hellim” — Skrivelser från kommissionen angående sökandenas deltagande i invändningsförfarandet i samband med registreringsförfarandet — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

34

2017/C 14/43

Mål T-116/16: Tribunalens beslut av den 27 oktober 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Bolagsskatt — Stöd som Belgien beviljat belgiska hamnar — Skrivelse från kommissionen i vilken medlemsstaten informeras om att lämpliga åtgärder troligen kommer att antas — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

35

2017/C 14/44

Mål T-405/16: Överklagande ingett den 29 juli 2016 – The Regents of the University of California mot CPVO – Nador Cott Protection och CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Mål T-701/16 P: Överklagande ingett den 30 september 2016 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 juli 2016 i mål F-91/15 – AV mot kommissionen

37

2017/C 14/46

Mål T-747/16: Talan väckt den 25 oktober 2016 – Vincenti mot EUIPO

37

2017/C 14/47

Mål T-752/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Novolipetsk Steel mot kommissionen

38

2017/C 14/48

Mål T-753/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Severstal mot kommissionen

39

2017/C 14/49

Mål T-754/16: Överklagande ingett den 2 november 2016 – Oakley mot EUIPO – Xuebo Ye (Återgivning av en ellipsformad silhuett)

40

2017/C 14/50

Mål T-762/16: Talan väckt den 31 oktober 2016 – ArcelorMittal Belval & Differdange och ThyssenKrupp Steel Europe mot Echa

41

2017/C 14/51

Mål T-764/16: Talan väckt den 3 november 2016 – Paulini mot ECB

42

2017/C 14/52

Mål T-769/16: Talan väckt den 7 november 2016 – Picard mot kommissionen

44

2017/C 14/53

Mål T-771/16: Överklagande ingett den 24 october 2016 – Toontrack Music mot EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Mål T-776/16: Överklagande ingett den 4 november 2016 – Isocell mot EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Mål T-777/16: Överklagande ingett den 4 november 2016 – Isocell mot EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Mål T-779/16: Överklagande ingett den 7 november 2016 – Rühland mot EUIPO – 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Mål T-781/16: Talan väckt den 9 november 2016 – Puma m.fl. mot kommissionen

47

2017/C 14/58

Mål T-782/16: Talan väckt den 9 november 2016 – Timberland Europe mot kommissionen

48

2017/C 14/59

Mål T-788/16: Talan väckt den 10 november 2016 – De Geoffroy m.fl. mot parlamentet

49

2017/C 14/60

Mål T-789/16: Överklagande ingett den 8 november 2016 – InvoiceAuction B2B mot EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Mål T-790/16: Talan väckt den 11 november 2016 – C & J Clark International mot kommissionen

51

2017/C 14/62

Mål T-791/16: Talan väckt den 14 november 2016 – Real Madrid Club de Fútbol mot kommissionen

52

2017/C 14/63

Mål T-806/16: Överklagande ingett den 15 november 2016 – Agricola J.M. mot EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Mål T-808/16: Överklagande ingett den 14 november 2016 – Jean Patou Worldwide mot EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Mål T-815/16: Överklagande ingett den 22 november 2016 – For Tune mot EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Mål T-392/16: Tribunalens beslut av den 13 oktober 2016 – Axium mot parlamentet

55

2017/C 14/67

Mål T-565/16: Beslut av tribunalens ordförande den 25 oktober 2016 – Maubert mot rådet

55


SV

 

Top