Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 14, 16. jaanuar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 14

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
16. jaanuar 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 14/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 14/02

Kohtuasi C-449/14 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. novembri 2016. aasta otsus – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA versus Euroopa Komisjon, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Hispaania Kuningriik, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abikava riikliku teleringhäälinguorganisatsiooni kasuks — Avaliku teenuse osutamise kohustused — Hüvitis — ELTL artikli 106 lõige 2 — Otsus tunnistada abikava siseturuga kokkusobivaks — Rahastamisviisi muutmine — Maksumeetmed — Tasulise televisiooni operaatoritele kehtestatud maks — Otsus tunnistada muudetud abikava siseturuga kokkusobivaks — Rahastamisviisi arvesse võtmine — Kohustusliku sihtotstarvet määrava seose olemasolu maksu ja abikava vahel — Maksutulu otsene mõju abi suurusele — Avaliku teenuse osutamise ülesande täitmise netokulude katmine — Konkurentsisuhe maksu tasuma kohustatud isiku ja abisaaja vahel — Liikmesriigi õiguse moonutamine)

2

2017/C 14/03

Kohtuasi C-504/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Looduskaitse — Direktiiv 92/43/EMÜ — Artikli 6 lõiked 2 ja 3 ning artikli 12 lõike 1 punktid b ja d — Looduslik loomastik ja taimestik — Looduslike elupaikade kaitse — Merikilpkonn Caretta caretta — Merikilpkonna kaitse Kyparissía lahes — Ühenduse tähtsusega ala „Kyparissía luited“ — Liikide kaitse)

3

2017/C 14/04

Kohtuasi C-2/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 16. novembri 2016. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – DHL Express (Austria) GmbH versus Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 97/67/EÜ — Artikkel 9 — Postiteenused Euroopa Liidus — Kohustus panustada postisektorit reguleeriva asutuse tegevuskulude katmisse — Ulatus)

4

2017/C 14/05

Kohtuasi C-30/15 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. novembri 2016. aasta otsus – Simba Toys GmbH & Co. KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Seven Towns Ltd (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kujuline ruumiline kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasilükkamine)

4

2017/C 14/06

Kohtuasi C-156/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – „Private Equity Insurance Group“ SIA versus„Swedbank“ AS (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2002/47/EÜ — Kohaldamisala — Mõisted „finantstagatis“, „asjakohased rahalised kohustused“ ja finantstagatise „esitamine“ — Võimalus pöörata finantstagatis täitmisele sõltumata maksejõuetusmenetluse algatamisest — Arvelduskonto leping, mis sisaldab finantstagatise tingimust)

5

2017/C 14/07

Kohtuasi C-174/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Rechtbank Den Haagi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Vereniging Openbare Bibliotheken versus Stichting Leenrecht (Eelotsusetaotlus — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Kaitstud teoste rentimis- ja laenutamisõigus — Direktiiv 2006/115/EÜ — Artikli 1 lõige 1 — Teoste laenutamine — Artikli 2 lõige 1 — Laenutamine — Raamatu digitaalse koopia laenutamine — Avalikud raamatukogud)

6

2017/C 14/08

Kohtuasi C-199/15: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Ciclat Soc. Coop. versus Consip SpA ja Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikkel 45 — ELTL artiklid 49 ja 56 — Riigihanked — Ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankemenetlusest kõrvaldamise tingimused — Sotsiaalkindlustusmaksete maksmise kohustused — Sotsiaalkindlustusmaksete nõuetekohast maksmist tõendav ühtne dokument — Eeskirjade eiramiste kõrvaldamine)

7

2017/C 14/09

Kohtuasi C-216/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 17. novembri 2016. aasta otsus (Bundesarbeitsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH versus Ruhrlandklinik gGmbH (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2008/104/EÜ — Renditöö — Kohaldamisala — Mõiste „töötaja“ — Mõiste „majandustegevus“ — Hooldustöötajad, kellel ei ole töölepingut ja kelle mittetulundusühing on lähetanud tervishoiuasutusse)

7

2017/C 14/10

Kohtuasi C-258/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. novembri 2016. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco eelotsusetaotlus – Hispaania) – Gorka Salaberria Sorondo versus Academia Vasca de Policía y Emergencias (Eelotsusetaotlus — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Direktiiv 2000/78/EÜ — Artikli 2 lõige 2 ja artikli 4 lõige 1 — Diskrimineerimine vanuse alusel — Baski autonoomse piirkonna politseinike töölevõtmise piiramine kandidaatidega, kes on alla 35aastased — Mõiste „oluline ja määrav kutsenõue“ — Taotletav eesmärk — Proportsionaalsus)

8

2017/C 14/11

Kohtuasi C-268/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. novembri 2016. aasta otsus (Cour d’appel de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Fernand Ullens de Schooten versus Belgia riik (Eelotsusetaotlus — Põhivabadused — ELTL artiklid 49, 56 ja 63 — Olukord, mille kõik asjaolud on liikmesriigi sisesed — Liikmesriigi lepinguväline vastutus kahju eest, mis on isikutele tekitatud liidu õiguse rikkumistega, mille saab süüks panna siseriiklikule seadusandjale ja siseriiklikele kohtutele)

9

2017/C 14/12

Kohtuasi C-297/15: Euroopa Kohtu (viies koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Sø- og Handelsretteni eelotsusetaotlus – Taani) – Ferring Lægemidler A/S, Ferring BV nimel versus Orifarm A/S (Eelotsusetaotlus — Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artikli 7 lõige 2 — Farmaatsiatooted — Paralleelne import — Turgude eraldamine — Kaubamärgiga tähistatud kauba ümberpakendamise vajadus — Farmaatsiatoode, mille kaubamärgiomanik on viinud ekspordi- ja imporditurule samasuguses pakendis)

9

2017/C 14/13

Kohtuasi C-301/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. novembri 2016. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Marc Soulier, Sara Doke versus Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Artiklid 2 ja 3 — Reprodutseerimise ja üldsusele edastamise õigused — Ulatus — „Kättesaamatud“ raamatud, mida ei ole avaldatud või mida enam ei avaldata — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt teostab kollektiivse esindamise organisatsioon kaubanduses kättesaamatute raamatute digitaalse kasutamise õigust — Autori nõusoleku õiguslik eeldus — Autorite tegelikku ja isiklikku teavitamist tagava süsteemi puudumine)

10

2017/C 14/14

Liidetud kohtuasjad C-313/15 ja C-530/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Tribunal de commerce de Paris’ ja Conseil d’État’ eelotsusetaotlused – Prantsusmaa) – Eco-Emballages SA versus Sphère France SAS jt (C-313/15) ja Melitta France SAS jt versus Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (C-530/15) (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 94/62/EÜ — Artikkel 3 — Pakendid ja pakendijäätmed — Mõiste — Rullid, torud ja silindrid, mille ümber keritakse elastne materjal („südamikud“) — Direktiiv 2013/2/EL — Kehtivus — Direktiivi 94/62/EÜ I lisas sisalduva pakendi näidete loetelu muutmine Euroopa Komisjoni poolt — Mõiste „pakend“ eiramine — Rakendusvolituste rikkumine)

11

2017/C 14/15

Kohtuasi C-316/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. novembri 2016. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitasid: Timothy Martin Hemming, kes tegutseb äriühinguna Simply Pleasure Ltd, jt versus Westminster City Council (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 2006/123/EÜ — Artikli 13 lõige 2 — Autoriseerimismenetlused — Mõiste „kulud, mis tekivad“)

12

2017/C 14/16

Kohtuasi C-348/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. novembri 2016. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Stadt Wiener Neustadt versus Niederösterrichische Landesregierung (Eelotsusetaotlus — Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine — Direktiiv 85/337/EMÜ — Direktiiv 2011/92/EL — Kohaldamisala — Mõiste „konkreetne siseriiklik õigusakt“ — Keskkonnamõju hindamata jätmine — Lõplik luba — Keskkonnamõju hindamata jätmise tagantjärgi seadustamine — Koostööpõhimõte — ELL artikkel 4)

13

2017/C 14/17

Kohtuasi C-417/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. novembri 2016. aasta otsus (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wieni eelotsusetaotlus – Austria) – Wolfgang Schmidt versus Christiane Schmidt (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Määrus (EL) nr 1215/2012 — Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades — Kohaldamisala — Artikli 24 punkti 1 esimene lõik — Erandlik kohtualluvus kinnisasjaõigustega seotud asjades — Artikli 7 punkti 1 alapunkt a — Valikuline kohtualluvus lepingutega seotud asjades — Hagi, millega palutakse tuvastada kinnisasja kinkelepingu tühisus ja kustutada kinnistusraamatust kanne omandiõiguse kohta)

13

2017/C 14/18

Kohtuasi C-432/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Nejvyšší správní soudi eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Odvolací finanční ředitelství versus Pavlína Baštová (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 2 lõike 1 punkt c — Mõiste „teenuste osutamine tasu eest“ — Maksukohustuslase poolt hobuse andmine hobuste võiduajamise korraldaja käsutusse — Tasu hindamine — Maksukohustuslasele kuuluvate hobuste võiduajamiseks ettevalmistamisega seotud kulude mahaarvamise õigus — Majandustegevusega tervikuna seotud üldkulud — III lisa punkt 14 — Spordirajatiste kasutamisele kohaldatav vähendatud käibemaksumäär — Kohaldatavus võidusõiduhobuste talli haldamisele — Tehing, mis koosneb ühest või mitmest eraldi teenusest)

14

2017/C 14/19

Kohtuasi C-548/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – J. J. de Lange versus Staatssecretaris van Financiën (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Võrdse kohtlemise põhimõte ja vanuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artiklid 2, 3 ja 6 — Kohaldamisala — Erinev kohtlemine vanuse alusel — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette pärast teatud vanusesse jõudmist tasutud koolituskulude mahaarvamise ülemmäära — Kutseõppe kättesaadavus)

15

2017/C 14/20

Kohtuasi C-452/16 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Krzysztof Marek Poltorakki puudutava Euroopa vahistamismääruse täitmine (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa vahistamismäärus — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 1 lõige 1 — Mõiste „kohtuotsus“ — Artikli 6 lõige 1 — Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ — Rikspolisstyrelseni (politseiamet, Rootsi) poolt vabadusekaotusliku karistuse täideviimiseks tehtud Euroopa vahistamismäärus)

16

2017/C 14/21

Kohtuasi C-453/16 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Halil Ibrahim Özçelikki puudutava Euroopa vahistamismääruse täitmine (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa vahistamismäärus — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 8 lõike 1 punkt c — Mõiste „vahistamismäärus“ — Liidu õiguse autonoomne mõiste — Siseriiklik vahistamismäärus, mille on kriminaalmenetluse algatamiseks teinud politsei ja kinnitanud prokurör)

17

2017/C 14/22

Kohtuasi C-477/16 PPU: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. novembri 2016. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Ruslanas Kovalkovast puudutava Euroopa vahistamismääruse täitmine (Eelotsusetaotlus — Eelotsuse kiirmenetlus — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa vahistamismäärus — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 1 lõige 1 — Mõiste „kohtuotsus“ — Artikli 6 lõige 1 — Mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ — Leedu Vabariigi justiitsministeeriumi poolt vangistuse täideviimiseks tehtud Euroopa vahistamismäärus)

17

2017/C 14/23

Liidetud kohtuasjad C-369/15–C-372/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. oktoobri 2016. aasta määrus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15) versus Administración del Estado (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Direktiiv 2003/87/EÜ — Artikkel 10a — Kvootide tasuta eraldamise metoodika — Ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi arvutamine — Otsus 2013/448/EÜ — Artikkel 4 — Lisa II — Kehtivus — Ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi kohaldamine sektorisisestele rajatistele, mille puhul esineb märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht — Otsus 2011/278/EÜ — Artikli 10 lõige 9 — Kehtivus)

18

2017/C 14/24

Kohtuasi C-351/16 P: 100 % Capri Italia Srl-i 24. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 19. aprilli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-198/14: 100 % Capri Italia versus EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Kohtuasi C-524/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte dei Conti (Itaalia) 12. oktoobril 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale versus Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Kohtuasi C-525/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) 13. oktoobril 2016 – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. versus Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Kohtuasi C-526/16: 12. oktoobril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

21

2017/C 14/28

Kohtuasi C-527/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 14. oktoobril 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Kohtuasi C-528/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 17. oktoobril 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès versus Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Kohtuasi C-530/16: 18. oktoobril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

24

2017/C 14/31

Kohtuasi C-542/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta domstolen (Rootsi) 26. oktoobril 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag jt versus Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Kohtuasi C-544/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 28. oktoobril 2016 – Marcandi Limited ärinimega „Madbid“versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Kohtuasi C-545/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 28. oktoobril 2016 – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Kohtuasi C-579/16 P: Euroopa Komisjoni 16. novembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. septembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-386/14: Fih Holding ja Fih Erhvervsbank versus komisjon

28

 

Üldkohus

2017/C 14/35

Liidetud kohtuasjad T-694/13 ja T-2/15: Üldkohtu 23. novembri 2016. aasta otsus – Ipatau versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeoleku poliitika — Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Liidu territooriumile sisenemise ja selle läbimisega seotud piirangud — Hageja nime jätmine puudutatud isikute loetelusse — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Hindamisviga — Proportsionaalsus)

30

2017/C 14/36

Kohtuasi T-328/15 P: Üldkohtu 23. novembri 2016. aasta otsus – Alsteens versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Lepingu pikendamine — Lepingu pikendamise kestuse piiramine — Kaitseõigused)

30

2017/C 14/37

Kohtuasi T-349/15: Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta otsus – CG versus EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi P PRO PLAYER taotlus — Varasemad Euroopa Liidu ja siseriiklikud kujutismärgid P ja P PROTECTIVE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

31

2017/C 14/38

Kohtuasi T-769/15: Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta otsus – SeNaPro versus EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Dolokorn taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk DOLOPUR — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

32

2017/C 14/39

Liidetud kohtuasjad T-268/15 ja T-272/15: Üldkohtu 8. novembri 2016. aasta määrus – Apcoa Parking Holdings versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutis- ja sõnamärgi PARKWAY taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

32

2017/C 14/40

Kohtuasi T-455/15: Üldkohtu 26. oktoobri 2016. aasta määrus – Vitra Collections versus EUIPO – Consorzio Origini (tooli kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2017/C 14/41

Kohtuasi T-602/15: Üldkohtu 9. novembri 2016. aasta määrus – Jenkinson versus nõukogu jt (Vahekohtuklausel — Liidu rahvusvaheliste missioonide töötajad — Järjestikused tähtajalised töölepingud — Kahju hüvitamise nõue — Pädevuse ilmselge puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

34

2017/C 14/42

Kohtuasi T-41/16: Üldkohtu 12. oktoobri 2016. aasta määrus – Cyprus Turkish Chamber of Industry jt versus komisjon (Tühistamishagi — Kaitstud päritolunimetuse „Halloumi“ või „Hellim“ registreerimise taotlus — Komisjoni kirjad, mis puudutavad hagejate osalemist päritolunimetuse registreerimise vastulausemenetluses — Akt, mida ei saa edasi kaevata — Vastuvõetamatus)

34

2017/C 14/43

Kohtuasi T-116/16: Üldkohtu 27. oktoobri 2016. aasta määrus – Port autonome du Centre et de l’Ouest jt versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Ettevõtte tulumaks — Belgia poolt Belgia sadamatele antud abi — Komisjoni kiri, milles tehakse ettepanek asjakohaste meetmete võtmiseks — Akt, mille peale ei saa edasi kaevata — Vastuvõetamatus)

35

2017/C 14/44

Kohtuasi T-405/16: 29. juulil 2016 esitatud hagi – The Regents of the University of California versus Ühenduse Sordiamet – Nador Cott Protection ja CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Kohtuasi T-701/16 P: Euroopa Komisjoni 30. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 21. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-91/15: AV versus komisjon

37

2017/C 14/46

Kohtuasi T-747/16: 25. oktoobril 2016 esitatud hagi – Vincenti versus EUIPO

37

2017/C 14/47

Kohtuasi T-752/16: 28. oktoobril 2016 esitatud hagi – Novolipetsk Steel versus komisjon

38

2017/C 14/48

Kohtuasi T-753/16: 28. oktoobril 2016 esitatud hagi – Severstal versus komisjon

39

2017/C 14/49

Kohtuasi T-754/16: 2. novembril 2016 esitatud hagi – Oakley versus EUIPO – Xuebo Ye (ellipsikujulise silueti kujutis)

40

2017/C 14/50

Kohtuasi T-762/16: 31. oktoobril 2016 esitatud hagi – ArcelorMittal Belval & Differdange ja ThyssenKrupp Steel Europe versus ECHA

41

2017/C 14/51

Kohtuasi T-764/16: 3. novembril 2016 esitatud hagi – Paulini versus EKP

42

2017/C 14/52

Kohtuasi T-769/16: 7. novembril 2016 esitatud hagi – Picard versus komisjon

44

2017/C 14/53

Kohtuasi T-771/16: 24. oktoobril 2016 esitatud hagi – Toontrack Music versus EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Kohtuasi T-776/16: 4. novembril 2016 esitatud hagi – Isocell versus EUIPO – iCell AB (iCell.)

45

2017/C 14/55

Kohtuasi T-777/16: 4. novembril 2016 esitatud hagi – Isocell versus EUIPO – iCell AB (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Kohtuasi T-779/16: 7. novembril 2016 esitatud hagi – Rühland versus EUIPO – 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Kohtuasi T-781/16: 9. novembril 2016 esitatud hagi – Puma jt versus komisjon

47

2017/C 14/58

Kohtuasi T-782/16: 9. novembril 2016 esitatud hagi – Timberland Europe versus komisjon

48

2017/C 14/59

Kohtuasi T-788/16: 10. novembril 2016 esitatud hagi – De Geoffroy jt versus parlament

49

2017/C 14/60

Kohtuasi T-789/16: 8. novembril 2016 esitatud hagi – InvoiceAuction B2B versus EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Kohtuasi T-790/16: 11. novembril 2016 esitatud hagi – C & J Clark International versus komisjon

51

2017/C 14/62

Kohtuasi T-791/16: 14. novembril 2016 esitatud hagi – Real Madrid Club de Fútbol versus komisjon

52

2017/C 14/63

Kohtuasi T-806/16: 15. novembril 2016 esitatud hagi – Agricola J.M. versus EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Kohtuasi T-808/16: 14. novembril 2015 esitatud hagi – Jean Patou Worldwide vs. EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Kohtuasi T-815/16: 22. novembril 2016 esitatud hagi – For Tune vs. EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Kohtuasi T-392/16: Üldkohtu 13. oktoobri 2016. aasta määrus – Axium versus parlament

55

2017/C 14/67

Kohtuasi T-565/16: Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2016. aasta määrus – Maubert versus nõukogu

55


ET

 

Top