EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1569

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich

OJ L 340, 22.12.2007, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 161 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1569/oj

22.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/66


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1569/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (2), w szczególności jej art. 23 ust. 4 ppkt (i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE zobowiązuje Komisję do ustanowienia mechanizmu zapewniającego równoważność informacji wymaganych na mocy tej dyrektywy, w tym sprawozdań finansowych, oraz informacji obejmujących sprawozdania finansowe i wymaganych zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi kraju trzeciego. Artykuł ten nakłada na Komisję również obowiązek podjęcia decyzji w sprawie równoważność standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów z krajów trzecich oraz uprawnia Komisję do wydania pozwolenia na stosowanie standardów rachunkowości kraju trzeciego przez odpowiedni okres przejściowy. Uwzględniając bliski związek między informacjami wymaganymi na mocy dyrektywy 2004/109/WE i tymi wymaganymi na mocy dyrektywy 2003/71/WE, właściwe jest stosowanie tych samych kryteriów ustalenia równoważności w ramach obydwu dyrektyw.

(2)

Uwzględniając cele dyrektywy 2003/71/WE obejmujące zapewnienie inwestorom możliwości dokonywania świadomej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta, a także cele dyrektywy 2004/109/WE obejmujące umożliwienie inwestorom dokonanie świadomej oceny sytuacji finansowej emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, równoważność powinna zostać zdefiniowana poprzez odniesienie do zdolności inwestorów do dokonania podobnej oceny sytuacji finansowej i perspektyw emitenta, niezależnie od tego, czy sporządza on sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości kraju trzeciego czy też z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej zwanymi MSSF).

(3)

W celu zapewnienia, by równoważność standardów rachunkowości kraju trzeciego była ustalana we wszystkich przypadkach, które mają znaczenie dla rynków wspólnotowych, Komisja powinna dokonać oceny równoważności standardów rachunkowości kraju trzeciego na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub organu odpowiedzialnego za standardy rachunkowości lub nadzór rynku w kraju trzecim, bądź też z własnej inicjatywy. W odniesieniu do oceny równoważności przedmiotowych standardów rachunkowości Komisja w pierwszej kolejności przeprowadza konsultacje z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (CESR). Ponadto Komisja będzie śledzić postępy dokonywane przez właściwe organy krajów trzecich w pracach nad wyeliminowaniem wszelkich wymogów dla emitentów wspólnotowych aktywnych na rynkach finansowych kraju trzeciego, dotyczących uzgadniania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (3). Komisja podejmie decyzję, na mocy której emitenci wspólnotowi będą mogli w danym kraju trzecim stosować MSSF przyjęte zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002.

(4)

W kwietniu 2007 r. Przewodniczący Rady Europejskiej, Przewodniczący Komisji oraz Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie postanowili działać na rzecz uznawania na obu terytoriach amerykańskich zasad rachunkowości i MSSF bez konieczności uzgadniania sprawozdań finansowych, począwszy od roku 2009 lub wcześniej, oraz zapewnić warunki takiego uznawania. Komisja Europejska oraz amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) prowadzą dialog na temat akceptacji w Stanach Zjednoczonych MSSF przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, co pozwoliłoby na odstąpienie od kosztownych wymogów w zakresie uzgadniania sprawozdań w stosunku do emitentów stosujących MSSF. Należy podjąć starania celem doprowadzenia do końca 2008 r. do podobnych uzgodnień z innymi krajami, na których giełdach notowane są papiery wartościowe spółek z UE. Japońska Rada Standardów Rachunkowości oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) kontynuują realizację wspólnego programu prac zmierzających do konwergencji japońskich standardów rachunkowości z MSSF. Kanadyjska Rada Standardów Rachunkowości (AcSB) opublikowała plan włączenia MSSF do kanadyjskich zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2011 r.

(5)

Aby promować cele rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 oraz zachęcać do korzystania ze standardów MSSF na globalnych rynkach finansowych, a także by zminimalizować zakłócenia na rynkach wspólnotowych, właściwe jest uwzględnianie wszelkich programów na rzecz konwergencji z MSSF lub zobowiązania ze strony właściwego organu kraju trzeciego do przyjęcia MSSF. Konieczne jest zatem dalsze określenie, jakie warunki muszą zostać spełnione, by programy konwergencji mogły zostać uznane za stanowiące wystarczającą podstawę do wydania krajowi trzeciemu zezwolenia na stosowanie jego krajowych standardów rachunkowości w okresie przejściowym. Komisja w pierwszej kolejności przeprowadza konsultacje z CESR w sprawie programu konwergencji lub w sprawie postępów poczynionych w kierunku przyjęcia MSSF, w zależności od sytuacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki, które muszą zostać spełnione, by ogólnie przyjęte zasady rachunkowości kraju trzeciego mogły zostać uznane za równoważne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (zwanymi dalej MSSF) oraz wprowadza mechanizm ustalenia takiej równoważności.

Artykuł 2

Równoważność

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości kraju trzeciego mogą zostać uznane za równoważne z MSSF przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, jeśli sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości danego kraju trzeciego umożliwiają inwestorom dokonywanie podobnej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta, jak w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, przez co bardziej prawdopodobne jest podejmowanie przez inwestorów takich samych decyzji dotyczących nabywania, zachowywania lub zbywania papierów wartościowych emitenta.

Artykuł 3

Mechanizm określania równoważności

Decyzja sprawie ustalania równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości kraju trzeciego może zostać podjęta z inicjatywy Komisji, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub na wniosek organu odpowiedzialnego za standardy rachunkowości lub nadzór rynku w kraju trzecim.

W przypadku gdy na wniosek odpowiedniego organu lub z własnej inicjatywy Komisja zadecyduje o ustaleniu równoważności, podaje tę decyzję do publicznej wiadomości.

Artykuł 4

Warunki akceptacji standardów rachunkowości krajów trzecich przez ograniczony okres

1.   Emitenci z krajów trzecich mogą uzyskać pozwolenie na stosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości w celu spełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 2004/109/WE oraz, w drodze odstępstwa od art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 809/2004, w celu przedstawiania historycznych informacji finansowych zgodnie z tym rozporządzeniem, w okresie zaczynającym się w dowolnym dniu po dniu 31 grudnia 2008 r. i wygasającym nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., w następujących przypadkach:

1)

organ kraju trzeciego odpowiedzialny za przedmiotowe krajowe standardy rachunkowości poczynił przed dniem 30 czerwca 2008 r. publiczne zobowiązanie do konwergencji tych standardów z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zostały spełnione oba warunki podane poniżej:

a)

organ kraju trzeciego odpowiedzialny za przedmiotowe krajowe standardy rachunkowości ustalił przed dniem 31 grudnia 2008 r. wszechstronny program konwergencji, który może zostać wykonany przed dniem 31 grudnia 2011 r.;

b)

program konwergencji został skutecznie i terminowo wdrożony, zaś do realizacji tego celu zostały przewidziane środki konieczne do jego wykonania;

2)

organ kraju trzeciego odpowiedzialny za przedmiotowe krajowe standardy rachunkowości poczynił przed dniem 30 czerwca 2008 r. publiczne zobowiązanie do przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz podjął skuteczne działania celem zapewnienia terminowego i pełnego przejścia na stosowanie MSSF przed tą datą lub przed dniem 31 grudnia 2008 r. zawarł z UE umowę o wzajemnym uznawaniu standardów rachunkowości.

2.   Wszelkie decyzje wynikające z przepisów ust. 1, dotyczące zezwolenia na dalszą akceptację sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie ze standardami rachunkowości kraju trzeciego, podejmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 27 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE.

3.   W przypadku gdy Komisja nadal dopuszcza stosowanie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie ze standardami rachunkowości kraju trzeciego zgodnie z przepisami ust. 1, dokonuje regularnej oceny dalszego spełniania warunków określonych w ust. 1 lit. a) lub b) (w zależności od przypadku) oraz składa odpowiednie sprawozdanie do Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych oraz Parlamentu Europejskiego.

4.   Jeśli warunki określone w ust. 1 lit. a) lub b) nie są już spełniane, Komisja podejmuje decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 27 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE, zmieniając swoją decyzję na mocy ust. 1 w odniesieniu do takich standardów rachunkowości.

5.   W związku z wykonaniem przepisów niniejszego artykułu Komisja zasięga najpierw opinii CESR na temat programu prac na rzecz konwergencji lub postępów procesu przyjmowania MSSF, w zależności od przypadku.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 64.

(2)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 38.

(3)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.


Top