Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_06_004_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 004

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 362

10

 

 

31978D1028

 

 

 

(78/1028/EEZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 1978. o osnivanju Savjetodavnog odbora za osposobljavanje veterinara

3

1980

L 033

15

 

 

31980D0157

 

 

 

(80/157/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. siječnja 1980. o izmjeni Odluke 75/365/EEZ o osnivanju Odbora visokih dužnosnika za javno zdravlje

5

1995

L 134

25

 

 

31995D0215

 

 

 

(95/215/EZ)
Odluka Vijeća od 29. svibnja 1995. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene nota između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o javnoj nabavi

7

2001

L 294

1

 

 

32001R2157

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

8

2004

L 145

1

 

 

32004L0039

 

 

 

Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ

29

2004

L 390

38

 

 

32004L0109

 

 

 

Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ

73

2006

L 241

1

 

 

32006R1287

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive (1)

93

2006

L 241

26

 

 

32006L0073

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/73/EZ od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na organizacijske zahtjeve i uvjete poslovanja investicijskih društava i izraze definirane za potrebe te Direktive (1)

118

2007

L 069

27

 

 

32007L0014

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/14/EZ od 8. ožujka 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u odnosu na informacije o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu

151

2007

L 340

66

 

 

32007R1569

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1569/2007 od 21. prosinca 2007. o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

161

2008

L 076

44

 

 

32008L0019

 

 

 

Direktiva 2008/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2002/83/EZ o životnim osiguranjima, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

164

2008

L 076

48

 

 

32008L0021

 

 

 

Direktiva 2008/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/675/EEZ o osnivanju Europskog odbora za osiguranje i strukovne mirovine, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

166

2008

L 076

50

 

 

32008L0022

 

 

 

Direktiva 2008/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

168

2008

L 081

40

 

 

32008L0025

 

 

 

Direktiva 2008/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2002/87/EZ o dopunskom nadzoru kreditnih institucija, osiguravajućih društava i investicijskih društava u financijskom konglomeratu, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

172

2008

L 081

69

 

 

32008L0036

 

 

 

Direktiva 2008/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 92/49/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na izravno neživotno osiguranje, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

174

2009

L 302

1

 

 

32009R1060

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (Tekst značajan za EGP) (1)

176

2010

L 176

42

 

 

32010L0043

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/43/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva, sukoba interesa, poslovanja, upravljanja rizicima i sadržaja sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (1)

207

2010

L 254

46

 

 

32010D0578

 

 

 

(2010/578/EU)
Odluka Komisije od 28. rujna 2010. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 6418) (1)

227

2010

L 327

1

 

 

32010L0073

 

 

 

Direktiva 2010/73/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 2003/71/EZ o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje i o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s podacima o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (1)

229

2010

L 331

84

 

 

32010R1095

 

 

 

Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ

241

2010

L 331

120

 

 

32010L0078

 

 

 

Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (1)

277

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top