Help Print this page 

Document DD_2013_06_004_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 004
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 362

10

 

 

31978D1028

 

 

 

(78/1028/EEZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 1978. o osnivanju Savjetodavnog odbora za osposobljavanje veterinara

3

1980

L 033

15

 

 

31980D0157

 

 

 

(80/157/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. siječnja 1980. o izmjeni Odluke 75/365/EEZ o osnivanju Odbora visokih dužnosnika za javno zdravlje

5

1995

L 134

25

 

 

31995D0215

 

 

 

(95/215/EZ)
Odluka Vijeća od 29. svibnja 1995. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene nota između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o javnoj nabavi

7

2001

L 294

1

 

 

32001R2157

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

8

2004

L 145

1

 

 

32004L0039

 

 

 

Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ

29

2004

L 390

38

 

 

32004L0109

 

 

 

Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ

73

2006

L 241

1

 

 

32006R1287

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive (1)

93

2006

L 241

26

 

 

32006L0073

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/73/EZ od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na organizacijske zahtjeve i uvjete poslovanja investicijskih društava i izraze definirane za potrebe te Direktive (1)

118

2007

L 069

27

 

 

32007L0014

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/14/EZ od 8. ožujka 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u odnosu na informacije o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu

151

2007

L 340

66

 

 

32007R1569

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1569/2007 od 21. prosinca 2007. o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

161

2008

L 076

44

 

 

32008L0019

 

 

 

Direktiva 2008/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2002/83/EZ o životnim osiguranjima, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

164

2008

L 076

48

 

 

32008L0021

 

 

 

Direktiva 2008/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/675/EEZ o osnivanju Europskog odbora za osiguranje i strukovne mirovine, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

166

2008

L 076

50

 

 

32008L0022

 

 

 

Direktiva 2008/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

168

2008

L 081

40

 

 

32008L0025

 

 

 

Direktiva 2008/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2002/87/EZ o dopunskom nadzoru kreditnih institucija, osiguravajućih društava i investicijskih društava u financijskom konglomeratu, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

172

2008

L 081

69

 

 

32008L0036

 

 

 

Direktiva 2008/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 92/49/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na izravno neživotno osiguranje, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

174

2009

L 302

1

 

 

32009R1060

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (Tekst značajan za EGP) (1)

176

2010

L 176

42

 

 

32010L0043

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/43/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva, sukoba interesa, poslovanja, upravljanja rizicima i sadržaja sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (1)

207

2010

L 254

46

 

 

32010D0578

 

 

 

(2010/578/EU)
Odluka Komisije od 28. rujna 2010. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 6418) (1)

227

2010

L 327

1

 

 

32010L0073

 

 

 

Direktiva 2010/73/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 2003/71/EZ o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje i o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s podacima o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (1)

229

2010

L 331

84

 

 

32010R1095

 

 

 

Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ

241

2010

L 331

120

 

 

32010L0078

 

 

 

Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (1)

277

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top