EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 340, 22. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 340

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
22. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa od 1. júla 2007 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1559/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy populácií tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 520/2007

8

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1560/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o termín zavedenia elektronickej identifikácie pre ovce a kozy

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1561/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1562/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2008

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1563/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2008

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 979/2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre bravčové mäso pochádzajúce z Kanady

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1566/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1567/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovuje množstvový limit na vývoz izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2007/2008

58

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1568/2007 z 21. december 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o vývozné náhrady na určité druhy cukrov používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

66

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 1570/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2008

69

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1571/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2008

77

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1572/2007 z 21. decembra 2007, o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2008

79

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1573/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2008

83

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1574/2007 z 21. decembra 2007 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2008

85

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2007 z 21. decembra 2007, o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2008

86

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1576/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 92/2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov (1)

89

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/866/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 1 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie)

92

 

 

2007/867/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, ktorá sa týka úprav colných kvót WTO na maslo z Nového Zélandu ustanovených v zozname CXL ES pripojenom k dohode GATT z roku 1994

95

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, ktorá sa týka úprav colných kvót WTO Na maslo z Nového Zélandu ustanovených v zozname CXL ES pripojenom k dohode GATT z roku 1994

96

 

 

2007/868/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/445/ES

100

 

 

Komisia

 

 

2007/869/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/692/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách [oznámené pod číslom K(2007) 6693]  (1)

104

 

 

2007/870/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa schvaľujú plány na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov a ošípaných v chovoch proti tejto nákaze v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 6699]

105

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/871/SZBP

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/871/SZBP z 20. decembra 2007, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2007/448/SZBP

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top