EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 340, 22 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 340

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
22 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1558/2007 av den 17 december 2007 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2007 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1559/2007 av den 17 december 2007 om upprättande av en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och ändring av förordning (EG) nr 520/2007

8

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1560/2007 av den 17 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1561/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1562/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 januari 2008

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1563/2007 av den 21 december 2007 om öppnande av gemenskapens importtullkvoter för 2008 för får, getter, fårkött och getkött

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2007 av den 21 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 979/2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för griskött med ursprung i Kanada

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2007 av den 21 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

37

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1567/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotsisoglukos fram till slutet av regleringsåret 2007/08

58

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1568/2007 av den 21 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 951/2006 med avseende på exportbidrag för visst socker som används i vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker

62

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG

66

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1570/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2008 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

69

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1571/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2008 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

77

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1572/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2008

79

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1573/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2008

83

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1574/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2008

85

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1575/2007 av den 21 december 2007 om fastställande av det schablonvärde som ska användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2008

86

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1576/2007 av den 21 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 92/2005 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende användning eller metoder för bortskaffande av animaliska biprodukter (1)

89

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/866/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 december 2007 om ändring av del 1 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer)

92

 

 

2007/867/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av den WTO-tullkvot för smör från Nya Zeeland som anges i EG:s bindningslista CXL, som bifogas GATT 1994

95

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av den WTO-tullkvot för smör från Nya Zeeland som anges i EG:s bindningslista CXL, som bifogas GATT 1994

96

 

 

2007/868/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2007/445/EG

100

 

 

Kommissionen

 

 

2007/869/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2007 om ändring av beslut 2005/692/EG om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera tredjeländer [delgivet med nr K(2007) 6693]  (1)

104

 

 

2007/870/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2007 om godkännande av planerna för 2008 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin och svin på anläggningar mot denna sjukdom i Rumänien [delgivet med nr K(2007) 6699]

105

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/871/GUSP

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/871/GUSP av den 20 december 2007 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/448/GUSP

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top