Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0699

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 699/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 over het ontwerp van het gemeenschappelijke logo voor de identificatie van personen die geneesmiddelen op afstand aan de bevolking te koop aanbieden, en over de technische, elektronische en cryptografische vereisten voor de verificatie van de authenticiteit van het gemeenschappelijke logo Voor de EER relevante tekst

OJ L 184, 25.6.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/699/oj

25.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 184/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 699/2014 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 2014

over het ontwerp van het gemeenschappelijke logo voor de identificatie van personen die geneesmiddelen op afstand aan de bevolking te koop aanbieden, en over de technische, elektronische en cryptografische vereisten voor de verificatie van de authenticiteit van het gemeenschappelijke logo

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (1), en met name artikel 85 quater, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 85 quater, lid 3, van Richtlijn 2001/83/EG moet een gemeenschappelijk logo worden ingevoerd dat in de hele Unie herkenbaar is en waarmee kan worden vastgesteld in welke lidstaat de persoon is gevestigd die op afstand geneesmiddelen aan de bevolking te koop aanbiedt via diensten van de informatiemaatschappij.

(2)

Overeenkomstig artikel 85 quater, lid 3, onder a), van Richtlijn 2001/83/EG moet de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen om de werking van het gemeenschappelijke logo te harmoniseren, met betrekking tot de technische, elektronische en cryptografische vereisten voor de verificatie van de authenticiteit van het gemeenschappelijke logo. Deze specificaties moeten een hoog veiligheidsniveau vereisen en moeten elk frauduleus gebruik van het logo verhinderen.

(3)

Overeenkomstig artikel 85 quater, lid 1, onder d), iii), wordt de controle van de authenticiteit van het gemeenschappelijke logo uitgevoerd via een hyperlink tussen het logo en de vermelding van de persoon die gemachtigd of gerechtigd is op afstand geneesmiddelen aan de bevolking te koop aan te bieden via diensten van de informatiemaatschappij in de in artikel 85 quater, lid 4, onder c), bedoelde lijst. Daarom moeten deze hyperlinks permanent en beveiligd zijn.

(4)

Om frauduleus gebruik van het logo te verhinderen moeten de nationale websites waarnaar verwezen wordt in artikel 85 quater, lid 4, worden beveiligd, geüpdatet, en gehost op een vertrouwd domein.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het ontwerp van het gemeenschappelijke logo bedoeld in artikel 85 quater, lid 3, onder b), van Richtlijn 2001/83/EG stemt overeen met het model in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

De website, zoals bedoeld in artikel 85 quater, lid 4, is zodanig toegankelijk dat het publiek makkelijk kan worden gegarandeerd dat het de betrouwbare site is voor dit doel.

Artikel 3

De hyperlink, zoals bedoeld in artikel 85 quater, lid 1, onder d), iii), van Richtlijn 2001/83/EG, tussen enerzijds de website van de persoon die gemachtigd of gerechtigd is op afstand geneesmiddelen aan de bevolking te leveren via diensten van de informatiemaatschappij, en anderzijds de website die de nationale lijst zoals bedoeld in artikel 85 quater, lid 4, onder c), van de Richtlijn host, is vaststaand en wederkerig.

De informatiedoorgang tussen de websites die gemachtigd of gerechtigd zijn op afstand geneesmiddelen aan de bevolking te leveren via diensten van de informatiemaatschappij en de website die de nationale lijsten host, wordt met passende middelen beveiligd.

Artikel 4

De websites die instaan voor de hosting van de nationale lijsten, die in overeenstemming met artikel 85 quater, lid 4, onder c), van Richtlijn 2001/83/EG werden opgesteld, worden beveiligd en geüpdatet, met een vermelding van het tijdstip van de laatste update, zodat de hyperlink, zoals bedoeld in artikel 3, eerste alinea, betrouwbaar kan functioneren.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.


BIJLAGE

1.

Het in artikel 1 bedoelde model voor het gemeenschappelijke logo is het volgende:

Image

2.

De referentiekleuren zijn: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

De nationale vlag van de lidstaat in welke de natuurlijke of rechtspersoon is gevestigd die op afstand geneesmiddelen aan de bevolking levert via diensten van de informatiemaatschappij, moet in de witte rechthoek worden ingevoegd, die zich links in het midden van het gemeenschappelijke logo bevindt.

4.

De taal van de tekst in het gemeenschappelijke logo moet worden bepaald door de lidstaat bedoeld in punt 3.

5.

Het gemeenschappelijke logo moet een minimumbreedte van 90 pixels hebben.

6.

Het gemeenschappelijke logo mag niet bewegen.

7.

Als een symbool in kleur wordt gebruikt tegen een gekleurde achtergrond die het symbool moeilijk zichtbaar maakt, kan aan de buitenzijde rond het symbool een begrenzende lijn worden aangebracht om het contrast met de achtergrondkleuren te verbeteren.


Top