EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0699

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 699/2014, 24. juuni 2014 , üldsusele kaugmüügis ravimeid pakkuva isiku tuvastamiseks kasutatava ühise logo kujunduse ning logo ehtsuse tagamisega seotud tehniliste, elektrooniliste ja krüptograafiliste nõuete kohta EMPs kohaldatav tekst

ELT L 184, 25.6.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/699/oj

25.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 184/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 699/2014,

24. juuni 2014,

üldsusele kaugmüügis ravimeid pakkuva isiku tuvastamiseks kasutatava ühise logo kujunduse ning logo ehtsuse tagamisega seotud tehniliste, elektrooniliste ja krüptograafiliste nõuete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 85c lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 85c lõikes 3 on sätestatud, et kehtestatakse ühine logo, mis on kogu liidus äratuntav ja võimaldab kindlaks teha infoühiskonna teenuste vahendusel üldsusele ravimeid kaugmüügis pakkuva isiku asukoha-liikmesriigi.

(2)

Vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artikli 85c lõike 3 punktile a peaks komisjon vastu võtma rakendusakti, et ühtlustada ühise logo toimimine ning sätestada tehnilised, elektroonilised ja krüptograafilised nõuded, mis võimaldavad kindlaks teha ühise logo ehtsuse. Nende nõuetega tuleks tagada kõrge turvalisuse tase ning hoida ära logo väärkasutamine.

(3)

Kooskõlas artikli 85c lõike 1 punkti d alapunktiga iii kontrollitakse ühise logo ehtsust hüperlingi kaudu, mis seob logo sellist isikut käsitleva kandega artikli 85c lõike 4 punktis c osutatud loetelus, kellel on volitus või õigus pakkuda üldsusele infoühiskonna teenuste vahendusel kaugmüügis ravimeid. Kõnealune hüperlink peaks seepärast olema alaline ja turvatud.

(4)

Selleks et vältida logo väärkasutamist, peaks liikmesriigi artikli 85c lõikes 4 osutatud veebisait olema turvatud, ajakohastatud ja asuma usaldusväärses domeenis.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas inimtervishoius kasutatavate ravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 85c lõike 3 punktis b osutatud ühise logo kujundus peab vastama näidisele, mis on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Artikli 85c lõikes 4 osutatud veebisait on kättesaadav nii, et üldsus saab kergesti kontrollida, et see on kõnealuse eesmärgi jaoks usaldusväärne veebisait.

Artikkel 3

Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 85c lõike 1 punkti d alapunktis iii osutatud hüperlink, mis seob sellise isiku veebisaiti, kellel on luba või volitus pakkuda üldsusele infoühiskonna teenuste vahendusel kaugmüügis ravimeid, ning nimetatud direktiivi artikli 85c lõike 4 punktis c osutatud riikliku loetelu veebisaiti, on alaline ja kasutatav ka vastupidises suunas.

Teabevahetus nende kahe veebisaidi vahel (veebisait, mille valdajal on luba või volitus pakkuda üldsusele infoühiskonna teenuste vahendusel kaugmüügis ravimeid, ja veebisait, millel asub riigi ravimimüüjate loetelu) on asjakohaste vahenditega turvatud.

Artikkel 4

Artikli 3 esimeses lõigus osutatud hüperlingi usaldusväärse toimimise tagamiseks on direktiivi 2001/83/EÜ artikli 85c lõike 4 punktis c sätestatud riiklikku loetelu sisaldav veebisait turvatud ja ajakohastatud ning sellel on näidatud, millal toimus viimane ajakohastamine.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.


LISA

1.

Artiklis 1 osutatud ühise logo näidis on järgmine:

Image

2.

Kasutatud värvused: PANTONE 421; neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) 13/11/8/26; RGB 204/204/204; PANTONE 7731; neljavärvitükk (CMYK) 79/0/89/22; RGB 0/153/51; PANTONE 376; neljavärvitükk (CMYK) 54/0/100/0; RGB 153/204/51; PANTONE 7480; neljavärvitükk (CMYK) 75/0/71/0.

3.

Selle liikmesriigi lipp, kus infoühiskonna teenuste vahendusel üldsusele kaugmüügis ravimeid pakkuv füüsiline või juriidiline isik asub, paigutatakse valge ristküliku sisse ühise logo vasakpoolse osa keskel.

4.

Ühise logo teksti keele määrab kindlaks punktis 3 osutatud liikmesriik.

5.

Ühise logo laius on vähemalt 90 pikslit.

6.

Ühine logo on staatiline.

7.

Kui logo kasutatakse värvilisel taustal, mistõttu seda on raske eristada, võib logo ümbritseda joonega, et suurendada selle kontrasti taustavärviga.


Top