25.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 699/2014

z 24. júna 2014

o dizajne spoločného loga na identifikáciu osôb ponúkajúcich verejnosti predaj liekov na diaľku, ako aj o technických, elektronických a kryptografických požiadavkách umožňujúcich overenie jeho pravosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (1), a najmä na jej článok 85c ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 85c ods. 3 smernice 2001/83/ES sa uvádza vytvorenie spoločného loga, ktoré je rozpoznateľné v rámci celej Únie a ktoré umožní identifikáciu členského štátu, v ktorom je osoba ponúkajúca verejnosti predaj liekov na diaľku prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti usadená.

(2)

Podľa článku 85c ods. 3 písm. a) smernice 2001/83/ES by Komisia mala prijať vykonávacie akty na účely harmonizácie fungovania spoločného loga týkajúce sa technických, elektronických a kryptografických požiadaviek umožňujúcich overenie pravosti spoločného loga. Tieto požiadavky by mali zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a zamedziť akémukoľvek zneužitiu loga.

(3)

V súlade s článkom 85c ods. 1 písm. d) bodom iii) sa overenie pravosti spoločného loga vykonáva prostredníctvom hypertextového prepojenia medzi logom a zápisom osoby, ktorá má povolenie alebo je oprávnená ponúkať verejnosti predaj liekov na diaľku prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti, nachádzajúcej sa na zozname uvedenom v článku 85c ods. 4 písm. c). Preto by tieto hypertextové odkazy mali byť trvalé a zabezpečené.

(4)

V snahe zabrániť zneužitiu loga by vnútroštátne webové lokality členských štátov podľa článku 85c ods. 4 mali byť zabezpečené, aktualizované a prevádzkované na dôveryhodných doménach.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre lieky na humánne použitie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dizajn spoločného loga podľa článku 85c ods. 3 písm. b) smernice 2001/83/ES zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Webová lokalita podľa článku 85c ods. 4 je prístupná takým spôsobom, aby sa verejnosť mohla ľahko presvedčiť, že ide o dôveryhodnú lokalitu zriadenú na tento účel.

Článok 3

Hypertextové prepojenie podľa článku 85c ods. 1 písm. d) bodu iii) smernice 2001/83/ES medzi webovou lokalitou, ktorá má povolenie alebo je oprávnená ponúkať verejnosti lieky na diaľku prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti, a webovou lokalitou, na ktorej sa nachádza národný zoznam uvedený v článku 85c ods. 4 písm. c) smernice, je nemenné a funguje obojsmerne.

Prenos informácií medzi webovou lokalitou osoby, ktorá má povolenie alebo je oprávnená ponúkať verejnosti lieky na diaľku prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti a webovou lokalitou, na ktorej sa nachádzajú národné zoznamy, sa zabezpečí vhodnými prostriedkami.

Článok 4

Aby hypertextový odkaz uvedený v článku 3 prvom odseku mohol fungovať spoľahlivo, sú webové lokality, na ktorých sa nachádzajú národné zoznamy zostavené v súlade s článkom 85c ods. 4 písm. c) smernice 2001/83/ES, zabezpečené a aktualizované s uvedením času poslednej aktualizácie.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2015

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.


PRÍLOHA

1.

Vzor spoločného loga uvedený v článku 1 je takýto:

Image

2.

Referenčné farby: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

Štátna vlajka členského štátu, v ktorom je fyzická alebo právnická osoba ponúkajúca verejnosti lieky na diaľku prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti usadená, sa vloží do bieleho obdĺžnika v strede (na ľavej strane) spoločného loga.

4.

O jazyku nápisu v spoločnom logu rozhodne členský štát podľa bodu 3.

5.

Spoločné logo má mať minimálnu šírku 90 pixelov.

6.

Spoločné logo má byť statické.

7.

Ak sa logo použije na farebnom pozadí, na ktorom je ťažko viditeľné, možno na zvýšenie kontrastu s farbami pozadia ohraničiť logo vonkajšou líniou.