EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0699

2014 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 699/2014 dėl bendro logotipo, kuris naudojamas asmenims, siūlantiems parduoti vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, nustatyti, dizaino ir dėl bendro logotipo autentiškumo patikrinimo techninių, elektroninių bei šifravimo reikalavimų Tekstas svarbus EEE

OL L 184, 2014 6 25, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/699/oj

25.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 699/2014

2014 m. birželio 24 d.

dėl bendro logotipo, kuris naudojamas asmenims, siūlantiems parduoti vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, nustatyti, dizaino ir dėl bendro logotipo autentiškumo patikrinimo techninių, elektroninių bei šifravimo reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (1), ypač į jos 85c straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2001/83/EB 85c straipsnio 3 dalyje numatyta, kad turėtų būti nustatytas bendras logotipas, kuris būtų atpažįstamas visoje Sąjungoje, kartu sudarant galimybę nustatyti valstybę narę, kurioje yra įsisteigęs asmuo, siūlantis parduoti vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis;

(2)

pagal Direktyvos 2001/83/EB 85c straipsnio 3 dalies a punktą Komisija turėtų priimti įgyvendinimo aktus, siekiant suderinti bendro logotipo autentiškumo patikrinimo techninius, elektroninius bei šifravimo reikalavimus. Tuose reikalavimuose turėtų būti numatytas aukštas saugumo lygis ir užkertamas kelias nesąžiningai naudoti logotipą;

(3)

pagal 85c 1 dalies d punkto iii papunktį bendro logotipo autentiškumas patikrinamas per saitą tarp logotipo ir asmenų, kuriems leidžiama arba kuriems suteikta teisė siūlyti parduoti vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, sąrašo, nurodyto 85c straipsnio 4 dalies c punkte. Todėl tie saitai turėtų būti nuolatiniai ir apsaugoti;

(4)

kad logotipas nebūtų naudojamas nesąžiningai, 85c straipsnio 4 dalyje nurodytos nacionalinės svetainės turėtų būti apsaugotos ir atnaujintos, o jų prieglobos domenas turėtų būti patikimas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žmonėms skirtų vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2001/83/EB 85c straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas bendro logotipo dizainas atitinka šio reglamento priede nustatytą modelį.

2 straipsnis

85c 4 dalyje minėtos svetainės prieiga yra tokia, kad visuomenė galėtų lengvai įsitikinti svetainės patikimumu šiam tikslui.

3 straipsnis

Direktyvos 2001/83/EB 85c straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktyje minėtas saitas tarp asmens, kuriam leidžiama arba kuriam suteikta teisė tiekti vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, svetainės ir direktyvos 85c straipsnio 4 dalies c punkte minėto nacionalinio sąrašo prieglobos svetainės yra fiksuotas ir abipusis.

Informacijos perdavimas tarp svetainių, kuriose leidžiama arba kurioms suteikta teisė tiekti vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, ir nacionalinių sąrašų prieglobos svetainių saugumas užtikrinamas tinkamais būdais.

4 straipsnis

Siekiant, kad 3 straipsnio pirmoje dalyje minėtas saitas veiktų patikimai, nacionalinių sąrašų, sudarytų laikantis Direktyvos 2001/83/EB 85c straipsnio 4 dalies c punkto, prieglobos svetainės apsaugomos ir atnaujinamos nurodant vėliausio atnaujinimo datą.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.


PRIEDAS

1.

1 straipsnyje nurodyto bendro logotipo modelis yra toks:

Image

2.

Pamatinės spalvos: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

Bendro logotipo viduryje, kairėje pusėje esančiame baltame stačiakampyje įterpiama valstybės narės, kurioje yra įsikūręs fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis vaistus visuomenei nuotoliniu būdu, naudodamasis informacinės visuomenės paslaugomis, nacionalinė vėliava.

4.

Bendro logotipo teksto kalbą nustato 3 punkte nurodyta valstybė narė.

5.

Mažiausias bendro logotipo plotis yra 90 pikselių.

6.

Bendras logotipas yra nejudamas.

7.

Jei logotipas naudojamas spalviniame fone ir todėl jį sunku pastebėti, aplink logotipą gali būti apibrėžta išorinė linija, kuri padėtų sukurti didesnį kontrastą fono spalvai.


Top