25.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 699/2014

z dne 24. junija 2014

o zasnovi skupnega logotipa za identifikacijo oseb, ki ponujajo zdravila v prodajo javnosti na daljavo, ter o tehničnih, elektronskih in kriptografskih zahtevah za preverjanje avtentičnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (1) in zlasti člena 85c(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 85c(3) Direktive 2001/83/ES določa, da se oblikuje skupni logotip, prepoznaven po vsej Uniji in ki hkrati omogoča identifikacijo države članice, v kateri ima sedež oseba, ki ponuja zdravila v prodajo javnosti na daljavo prek storitev informacijske družbe.

(2)

V skladu s členom 85c(3)(a) Direktive 2001/83/ES bi morala Komisija sprejeti izvedbene akte za uskladitev delovanja skupnega logotipa glede tehničnih, elektronskih in kriptografskih zahtev za preverjanje avtentičnosti skupnega logotipa. Te zahteve bi morale zagotavljati visoko raven varnosti in preprečujejo goljufivo uporabo logotipa.

(3)

V skladu s členom 85c(1)(d)(iii) preverjanje avtentičnosti skupnega logotipa poteka prek hiperpovezave med logotipom in vnosom osebe, ki ima dovoljenje ali pravico, da ponuja zdravila v prodajo javnosti na daljavo prek storitev informacijske družbe, in je navedena na seznamu iz člena 85c(4)(c). Zato bi morale biti te hiperpovezave trajne in varovane.

(4)

Za preprečitev goljufive uporabe logotipa bi morala biti nacionalna spletna mesta iz člena 85c(4) varovana in posodobljena ter bi morala gostovati na zanesljivih domenah.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v humani medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zasnova skupnega logotipa iz člena 85c(3)(b) Direktive 2001/83/ES je v skladu z vzorcem iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Spletno mesto iz člena 85c(4) je dostopno tako, da je mogoče javnosti brez težav zagotoviti, da je zanesljivo za ta namen.

Člen 3

Hiperpovezava iz člena 85c(1)(d)(iii) Direktive 2001/83/ES med spletnim mestom osebe, ki ima dovoljenje ali pravico, da ponuja zdravila v prodajo javnosti na daljavo prek storitev informacijske družbe, in spletnim mestom, ki gosti nacionalni seznam iz člena 85c(4)(c) Direktive, je fiksna in vzajemna.

Pretok informacij med spletnimi mesti, odobrenimi ali upravičenimi do ponujanja zdravil v prodajo javnosti na daljavo prek storitev informacijske družbe, in spletnimi mesti, ki gostijo nacionalne sezname, je varovan z ustreznimi sredstvi.

Člen 4

Za zanesljivo delovanje hiperpovezave iz prvega odstavka člena 3 so spletna mesta, ki gostijo nacionalne sezname, vzpostavljene v skladu s členom 85c(4)(c) Direktive 2001/83/ES, varna, posodobljena in vključujejo navedbo zadnje posodobitve.

Člen 5

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.


PRILOGA

1.

Vzorec skupnega logotipa iz člena 1 je naslednji:

Image

2.

Referenčne barve so: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/ 51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

Nacionalna zastava države članice, v kateri ima sedež fizična ali pravna oseba, ki ponuja zdravila javnosti na daljavo prek storitev informacijske družbe, se vstavi v bel pravokotnik v sredini (na levi strani) skupnega logotipa.

4.

Jezik besedila v skupnem logotipu določi država članica, navedena v točki 3.

5.

Skupni logotip je širok najmanj 90 točk.

6.

Skupni logotip je statičen.

7.

Če se logotip uporablja na barvnem ozadju, zaradi česar je težko viden, se lahko uporabi razmejevalni rob okrog logotipa, da se izboljša kontrast z barvnim ozadjem.