EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0699

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 184 z 25.6.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/699/oj

25.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 699/2014

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (1), w szczególności jej art. 85c ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE stanowi, że należy wprowadzić wspólne logo rozpoznawalne w całej Unii, umożliwiające wskazanie państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub siedziby osoby oferującej ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość.

(2)

Na podstawie art. 85c ust. 3 lit. a) dyrektywy 2001/83/WE Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze w celu ujednolicenia funkcjonowania wspólnego logo w odniesieniu do technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo. Wymogi te powinny zapewniać wysoki poziom zabezpieczenia i zapobiegać bezprawnemu wykorzystaniu logo.

(3)

Zgodnie z art. 85c ust. 1 lit. d) ppkt (iii) autentyczność wspólnego logo jest sprawdzana za pomocą hiperłącza między logo a wpisem w wykazie, o którym mowa w art. 85c ust. 4 lit. c), odnoszącym się do osoby uprawnionej lub upoważnionej do oferowania ludności produktów leczniczych w sprzedaży na odległość w drodze usług społeczeństwa informacyjnego. Hiperłącza te powinny być zatem trwałe i zabezpieczone.

(4)

Aby zapobiec bezprawnemu użytkowaniu logo, krajowe strony internetowe, o których mowa w art. 85c ust. 4, należy zabezpieczać, aktualizować i utrzymywać w zaufanych domenach.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Projekt wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 lit. b) dyrektywy 2001/83/WE, jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Strona internetowa, o której mowa w art. 85c ust. 4, jest dostępna w sposób dający ludności pewność, że jest to zaufana strona przeznaczona dla danego celu.

Artykuł 3

Hiperłącze, o którym mowa w art. 85c ust. 1 lit. d) ppkt (iii) dyrektywy 2001/83/WE, między stroną internetową osoby uprawnionej lub upoważnionej do oferowania ludności produktów leczniczych w sprzedaży na odległość w drodze usług społeczeństwa informacyjnego a stroną internetową zawierającą krajowy wykaz, o którym mowa w art. 85c ust. 4 lit. c) dyrektywy, jest stałe i dwukierunkowe.

Przepływ informacji między stronami internetowymi uprawnionymi lub upoważnionymi do oferowania ludności produktów leczniczych w sprzedaży na odległość w drodze usług społeczeństwa informacyjnego a stronami internetowymi zawierającymi krajowe wykazy jest odpowiednio zabezpieczony.

Artykuł 4

Aby hiperłącze, o którym mowa w art. 3 akapit pierwszy, funkcjonowało niezawodnie, strony internetowe zawierające krajowe wykazy ustanowione zgodnie z art. 85c ust. 4 lit. c) dyrektywy 2001/83/WE są zabezpieczane i aktualizowane, a data ich ostatniej aktualizacji jest podana.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.


ZAŁĄCZNIK

1.

Wzór wspólnego logo, o którym mowa w art. 1, jest następujący:

Image

2.

Kolory referencyjne: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

W białym prostokącie na środku (po lewej stronie) wspólnego logo umieszcza się flagę narodową państwa członkowskiego miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej dostarczającej ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość w drodze usług społeczeństwa informacyjnego.

4.

Język tekstu widniejącego na wspólnym logo określa państwo członkowskie, o którym mowa w pkt 3.

5.

Minimalna szerokość wspólnego logo wynosi 90 pikseli.

6.

Wspólne logo jest statyczne.

7.

W przypadku gdy logo umieszczone jest na kolorowym tle, co ogranicza jego widoczność, wokół logo można zastosować kontur dla wzmocnienia kontrastu z kolorami tła.


Top