EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0972

Komisijas Regula (ES) 2020/972 (2020. gada 2. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/4349

OJ L 215, 7.7.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

7.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/972

(2020. gada 2. jūlijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 108. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2015/1588 (2015. gada 13. jūlijs) par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un 2. pantu,

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Vairāku 2012. gada valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvas ietvaros pieņemto valsts atbalsta noteikumu termiņš beigsies 2020. gadā. Jo īpaši Komisijas Regulu (ES) Nr. 1407/2013 (2) un (ES) Nr. 651/2014 (3) darbības termiņš beigsies 2020. gada 31. decembrī.

(2)

Gatavojoties iespējamai turpmākai valsts atbalsta noteikumu, kas pieņemti valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvas ietvaros, atjaunināšanai, Komisijai, lai nodrošinātu paredzamību un juridisko noteiktību, būtu jāveic pasākumi divos posmos.

(3)

Pirmkārt, Komisijai būtu jāpagarina valsts atbalsta noteikumu piemērošanas termiņš, kas citādi beigtos 2020. gada beigās. Otrkārt, saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnēm (4) Komisijai šie noteikumi būtu jāizvērtē kopā ar citiem valsts atbalsta noteikumiem, kas tika pieņemti kā daļa no valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvas. Komisija 2019. gada 7. janvārī sāka minēto noteikumu izvērtēšanu kā atbilstības pārbaudi. Eiropas zaļā kursa (5) un Digitālās programmas Eiropai kontekstā Komisija jau ir paziņojusi par nodomu līdz 2021. gada beigām pārskatīt vairākas pamatnostādnes. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija lems par noteikumu turpmāku pagarināšanu vai atjaunināšanu.

(4)

Ņemot vērā atbilstības pārbaudes plašo tvērumu un faktu, ka izvērtējumu rezultāti nebūs pieejami pirms 2020. gada beigām, vairs nevar savlaicīgi pieņemt politikas lēmumu par valsts atbalsta noteikumu izstrādi attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un stabilitāti ieinteresētajām personām attiecībā uz noteikumiem, kas piemērojami pēc 2020. gada. Tāpēc vajadzīgs pagarinājums, lai varētu pienācīgi novērtēt valsts atbalsta noteikumus un nodrošināt dalībvalstīm šo noteikumu paredzamību un stabilitāti.

(5)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 1407/2013 un Regulas (ES) Nr. 651/2014 piemērošanas termiņš būtu jāpagarina par trim gadiem, proti, līdz 2023. gada 31. decembrim.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1407/2013 un Regula (ES) Nr. 651/2014.

(7)

Pēc Regulas (ES) Nr. 651/2014 piemērošanas termiņa pagarināšanas dažas dalībvalstis varētu vēlēties pagarināt to atbalsta pasākumu spēkā esības termiņu, par kuriem saskaņā ar minēto regulu piešķirts atbrīvojums un par kuriem ir sniegta kopsavilkuma informācija atbilstīgi minētās regulas 11. panta a) punktam. Lai nodrošinātu pārredzamību, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai atjaunināta kopsavilkuma informācija par minēto pasākumu pagarināšanu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 651/2014 III nodaļas 1. iedaļu (izņemot 15. pantu), 2., 3., 4., 7. iedaļu (izņemot 44. pantu) un 10. iedaļu izveidotās shēmas, kuru vidējais valsts atbalsta gada budžets pārsniedz 150 miljonus EUR, kurām saskaņā ar Komisijas lēmumu piešķirtais atbrīvojums pārsniedz sešus mēnešus un kuras attiecīgā dalībvalsts vēlas pagarināt uz laikposmu, kas ilgāks par 2020. gada 31. decembri, būtu jāatbrīvo arī turpmāk līdz 2023. gada 31. decembrim, ar nosacījumu, ka dalībvalstis ir iesniegušas Komisijai atjauninātu kopsavilkuma informāciju un galīgo novērtējuma ziņojumu saskaņā ar Komisijas apstiprināto novērtējuma plānu.

(9)

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma ekonomiskās un finansiālās sekas uzņēmumiem un lai nodrošinātu atbilstību Komisijas pieņemtajai vispārējai politiskajai reakcijai, jo īpaši laikā no 2020. līdz 2021. gadam, būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 651/2014. Jo īpaši uzņēmumiem, kas Covid-19 uzliesmojuma dēļ kļuvuši par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, būtu uz ierobežotu laiku jāsaglabā tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 651/2014. Tāpat nebūtu jāuzskata, ka uzņēmumi, kuriem Covid-19 uzliesmojuma dēļ uz nenoteiktu laiku vai pastāvīgi jāatlaiž darbinieki, ir pārkāpuši pārcelšanas saistības, kas noteiktas pirms 2019. gada 31. decembra, kad tika saņemts reģionālais atbalsts. Minētie izņēmuma noteikumi būtu jāpiemēro ierobežotu laiku no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(10)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1407/2013 un Regula (ES) Nr. 651/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1407/2013 8. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2023. gada 31. decembrim.”

2. pants

Regulu (ES) Nr. 651/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

1)

panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

shēmām saskaņā ar šīs regulas III nodaļas 1. iedaļu (izņemot 15. pantu), 2., 3., 4., 7. iedaļu (izņemot 44. pantu) un 10. iedaļu, kad pagājuši seši mēneši no to stāšanās spēkā, ja valsts atbalsta vidējais gada budžets pārsniedz 150 miljonus EUR. Komisija, izvērtējusi novērtējuma plānu, ko attiecīgā dalībvalsts paziņojusi Komisijai 20 darbdienu laikā no shēmas stāšanās spēkā, var nolemt, ka šo regulu jebkurai no minētajām atbalsta shēmām turpina piemērot ilgāku laikposmu. Ja Komisija attiecībā uz šādām shēmām jau ir pagarinājusi šīs regulas piemērošanas termiņu uz laiku, kas pārsniedz sākotnējos sešus mēnešus, dalībvalstis var nolemt pagarināt minētās shēmas līdz šīs regulas piemērošanas termiņa beigām ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir iesniegusi novērtējuma ziņojumu saskaņā ar Komisijas apstiprināto novērtējuma plānu. Tomēr reģionālo atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, izņēmuma kārtā var pagarināt līdz attiecīgo reģionālā atbalsta plānu spēkā esības perioda beigām;”;

2)

panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

atbalstam grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai, darbības sākšanas atbalsta shēmas un reģionālā darbības atbalsta shēmas ar nosacījumu, ka šīs shēmas nav labvēlīgākas pret grūtībās nonākušiem uzņēmumiem nekā pret citiem uzņēmumiem. Tomēr šo regulu izņēmuma kārtā piemēro uzņēmumiem, kuri 2019. gada 31. decembrī nebija nonākuši grūtībās, taču kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.”;

2)

regulas 2. panta 27. punktu aizstāj ar šādu:

“27)

“atbalstāmi apgabali” ir apgabali, kas saskaņā ar Līguma 107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu norādīti apstiprinātajā reģionālā atbalsta plānā laikposmam no 2014. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim attiecībā uz reģionālo atbalstu, kas piešķirts līdz 2021. gada 31. decembrim, un apgabali, kas saskaņā ar Līguma 107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu norādīti apstiprinātajā reģionālā atbalsta plānā laikposmam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim attiecībā uz reģionālo atbalstu, kas piešķirts pēc 2021. gada 31. decembra;”;

3)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

11. pants

Ziņojumu sniegšana

1.   Dalībvalstis vai, alternatīvi, attiecībā uz atbalstu, ko piešķir Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem, tā dalībvalsts, kurā atrodas Regulas (ES) Nr. 1299/2013 21. pantā minētā vadošā iestāde, Komisijai nosūta:

a)

izmantojot Komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu, 20 darbdienu laikā no atbalsta pasākuma stāšanās spēkā – kopsavilkuma informāciju II pielikumā noteiktajā standartizētajā formātā par katru atbalsta pasākumu, kam saskaņā ar šo regulu piešķirts atbrīvojums, kopā ar saiti, kura nodrošina piekļuvi atbalsta pasākuma pilnam tekstam, tostarp tā grozījumiem;

b)

elektroniskā veidā – gada ziņojumu saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 794/2004 (*1) par šīs regulas piemērošanu katrā pilnā gadā vai katrā gada daļā, kurā piemēro šo regulu, ziņojumā ietverot Regulā (EK) Nr. 794/2004 norādīto informāciju.

2.   Ja pēc šīs regulas piemērošanas termiņa pagarināšanas līdz 2023. gada 31. decembrim ar Komisijas Regulu (ES) 2020/972 (*2) kāda dalībvalsts plāno pagarināt pasākumus, par kuriem Komisijai ir sniegta kopsavilkuma informācija saskaņā ar šā panta 1. punktu, minētā dalībvalsts atjaunina minēto kopsavilkuma informāciju attiecībā uz minēto pasākumu pagarināšanu un paziņo par šo atjaunināšanu Komisijai 20 darbdienu laikā pēc tā tiesību akta stāšanās spēkā, ar kuru dalībvalsts pagarina attiecīgo pasākumu.

(*1)  Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.)."

(*2)  Komisijas Regula (ES) 2020/972 (2020. gada 2. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem (OV L 215, 7.7.2020., 3. lpp.).”;"

4)

regulas 14. panta 16. punktam pievieno šādu teikumu:

“Attiecībā uz saistībām, kas noteiktas pirms 2019. gada 31. decembra, darba vietu zaudēšanu tajā pašā vai līdzīgā darbībā vienā no saņēmēja sākotnējām uzņēmējdarbības vietām EEZ, kura notikusi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, neuzskata par pārcelšanu šīs regulas 2. panta 61.a punkta nozīmē.”;

5)

regulas 59. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2023. gada 31. decembrim.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 248, 24.9.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV L 352, 24.12.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

(4)  Komisijas dienestu darba dokuments Better Regulation Guidelines, 2017. gada 7. jūlijs, SWD (2017) 350.

(5)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss” (COM(2019) 640 final).


Top