EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0972

Kommissionens forordning (EU) 2020/972 af 2. juli 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1407/2013 for så vidt angår forlængelse og ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for så vidt angår forlængelse og relevante tilpasninger (EØS-relevant tekst)

C/2020/4349

EUT L 215 af 7.7.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

7.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/972

af 2. juli 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 1407/2013 for så vidt angår forlængelse og ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for så vidt angår forlængelse og relevante tilpasninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte (1), særlig artikel 1, stk. 1, litra a) og b), og artikel 2,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række statsstøtteregler, der er vedtaget som led i 2012-initiativet om modernisering af statsstøttepolitikken, udløber ved udgangen af 2020. Navnlig udløber Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (2) og (EU) nr. 651/2014 (3) den 31. december 2020.

(2)

For at sørge for forudsigelighed og retssikkerhed bør Kommissionen — parallelt med forberedelsen af en eventuel fremtidig ajourføring af statsstøttereglerne, der vedtages som led i initiativet til modernisering af statsstøttepolitikken — træffe foranstaltninger i to faser.

(3)

For det første bør Kommissionen forlænge anvendelsesperioden for statsstøtteregler, der ellers ville udløbe ved udgangen af 2020. For det andet bør Kommissionen i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre regulering (4) evaluere disse regler sammen med de andre statsstøtteregler, der er blevet vedtaget som led i moderniseringen af statsstøttepolitikken. Den 7. januar 2019 iværksatte Kommissionen en evaluering af reglerne i form af en »kvalitetskontrol«. I forbindelse med den europæiske grønne pagt (5) og den europæiske digitale dagsorden har Kommissionen allerede meddelt, at den agter at revidere en række retningslinjer inden udgangen af 2021. Kommissionen vil på dette grundlag beslutte, om reglernes gyldighed skal forlænges, eller de skal moderniseres.

(4)

I betragtning af kvalitetskontrollens omfang og af, at resultaterne af evalueringerne ikke vil være tilgængelige før sent i 2020, kan der ikke i tide træffes en politisk beslutning om, hvordan reglerne skal se ud efter 2020, således at de berørte parter garanteres retssikkerhed og stabilitet med hensyn til de gældende regler efter 2020. En forlængelse er derfor nødvendig for at gøre det muligt at foretage en korrekt vurdering af statsstøttereglerne og sikre medlemsstaterne forudsigelige og stabile regler.

(5)

Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor forlænges med tre år indtil den 31. december 2023.

(6)

Forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor ændres.

(7)

Som følge af forlængelsen af anvendelsesperioden for Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 er det muligt, at nogle medlemsstater ønsker at forlænge gyldighedsperioden for støtteforanstaltninger, som er fritaget efter forordningen, og hvorom de har sendt et resumé i overensstemmelse med forordningens artikel 11, litra a). For at sikre gennemsigtighed bør medlemsstaterne tilsende Kommissionen de ajourførte resuméer vedrørende forlængelsen af disse foranstaltninger.

(8)

Ordninger omfattet af bestemmelserne i afdeling 1 (med undtagelse af artikel 15), afdeling 2, 3 og 4, afdeling 7 (med undtagelse af artikel 44) og afdeling 10 i kapitel III i forordning (EU) nr. 651/2014 med et gennemsnitligt årligt statsstøttebudget på over 150 mio. EUR, der har været fritaget over seks måneder i henhold til en afgørelse truffet af Kommissionen, og som den pågældende medlemsstat ønsker at forlænge for perioden efter 31. december 2020, bør fortsat være fritaget indtil den 31. december 2023, forudsat at medlemsstaterne har tilsendt Kommissionen ajourførte resuméer og en endelig evalueringsrapport i overensstemmelse med den evalueringsplan, som Kommissionen har godkendt.

(9)

I betragtning af de økonomiske og finansielle følger, som covid-19-udbruddet har for virksomhederne, og for at sikre overensstemmelse med Kommissionens overordnede politiske reaktion herpå, navnlig i perioden 2020-2021, bør forordning (EU) nr. 651/2014 ændres. Navnlig bør virksomheder, der er kriseramte som følge af covid-19-udbruddet, i en begrænset periode fortsat være støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 651/2014. På samme måde bør virksomheder, der er nødt til midlertidigt eller permanent at opsige personale som følge af covid-19-udbruddet, ikke anses for at have misligholdt tilsagn med hensyn til flytning, der er afgivet inden den 31. december 2019 i forbindelse med modtagelsen af regionalstøtte. Disse særlige bestemmelser bør finde anvendelse i en begrænset periode fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021.

(10)

Forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor ændres.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1407/2013 affattes således:

»Den anvendes indtil den 31. december 2023.«.

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 651/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres således:

1)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

ordninger, der er omfattet af bestemmelserne i afdeling 1 (med undtagelse af artikel 15), 2, 3, 4, 7 (med undtagelse af artikel 44) og 10 i kapitel III i denne forordning, for hvilke det gennemsnitlige årlige statsstøttebudget overstiger 150 mio. EUR, fra seks måneder efter de er trådt i kraft. Kommissionen kan senest 20 arbejdsdage fra ordningens ikrafttræden beslutte, at denne forordning skal finde anvendelse på en af disse støtteordninger i en længere periode, efter vurdering af den relevante evalueringsplan, som medlemsstaten har anmeldt til Kommissionen. Hvis Kommissionen allerede har forlænget anvendelsen af denne forordning ud over de oprindelige seks måneder for sådanne ordninger, kan medlemsstaterne beslutte at forlænge ordningerne indtil udløbet af denne forordnings anvendelsesperiode, forudsat at den pågældende medlemsstat har forelagt en evalueringsrapport i overensstemmelse med den evalueringsplan, som Kommissionen har godkendt. Regionalstøtte, der gives efter denne forordning, kan imidlertid som en undtagelse forlænges indtil udløbet af gyldigheden af de relevante regionalstøttekort«

2)

Stk. 4, litra c), affattes således:

»c)

støtte til kriseramte virksomheder, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer, etableringsstøtteordninger og regionale driftsstøtteordninger, forudsat at kriseramte virksomheder ved sådanne ordninger ikke stilles bedre end andre virksomheder. Denne forordning finder imidlertid som undtagelse anvendelse på virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, men som blev ramt af krise i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021.«

2)

Artikel 2, nr. 27), affattes således:

»27)

»støtteberettigede områder«: områder, der i et regionalstøttekort, som er godkendt for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2021 i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra a) og c), er udpeget med henblik på regionalstøtte, der ydes indtil den 31. december 2021, og områder, der i et regionalstøttekort, som er godkendt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2027 i henhold til traktatens artikel 107, stk. 3, litra a) og c), er udpeget med henblik på regionalstøtte, der ydes efter den 31. december 2021«.

3)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Indberetning

1.   Medlemsstaterne eller, såfremt der er tale om støtte til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, medlemsstaten, hvori den forvaltende myndighed, jf. artikel 21 i forordning (EU) nr. 1299/2013, er etableret, tilsender Kommissionen følgende:

a)

et resumé via Kommissionens elektroniske notifikationssystem af hver enkelt støtteforanstaltning, der er fritaget efter denne forordning, i det standardiserede format, som er fastsat i bilag II, sammen med et link med adgang til støtteforanstaltningens fulde ordlyd, herunder ændringer af den, senest 20 arbejdsdage efter støtteforanstaltningens ikrafttræden

b)

en årlig rapport, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (*1), i elektronisk form om anvendelsen af denne forordning med de oplysninger, der er angivet i forordning (EF) nr. 794/2004, for hvert hele kalenderår eller for den del af et kalenderår, hvor nærværende forordning finder anvendelse.

2.   Hvis en medlemsstat som følge af forlængelsen af nærværende forordnings anvendelsesperiode indtil den 31. december 2023 ved Kommissionens forordning (EU) 2020/972 (*2) planlægger at forlænge foranstaltninger, for hvilke Kommissionen er blevet tilsendt resuméer i overensstemmelse med stk. 1, ajourfører medlemsstaten disse resuméer for så vidt angår forlængelsen af disse foranstaltninger og sender denne ajourføring til Kommissionen senest 20 arbejdsdage efter ikrafttrædelsen af den retsakt, hvorved medlemsstaten forlænger den relevante foranstaltning.

(*1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EU) 2015/1589 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1)."

(*2)  Kommissionens forordning (EU) 2020/972 af 2. juli 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1407/2013 for så vidt angår forlængelse og ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for så vidt angår forlængelse og relevante tilpasninger (EUT L 215 af 7.7.2020, s. 3).«"

4)

I artikel 14, stk. 16, tilføjes følgende punktum:

»Med hensyn til tilsagn, der er afgivet før den 31. december 2019, betragtes tab af arbejdspladser, der finder sted inden for samme eller tilsvarende aktivitet i en af støttemodtagerens oprindelige virksomhedsenheder i EØS mellem den 1. januar 2020 og den 30. juni 2021, ikke som en overførsel, jf. artikel 2, nr. 61a), i denne forordning.«

5)

Artikel 59, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes indtil den 31. december 2023.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 248 af 24.9.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

(4)  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — »Better Regulation Guidelines« af 7. juli 2017, SWD (2017) 350.

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, »Den europæiske grønne pagt« (COM(2019) 640 final).


Top