EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0972

Komisjoni määrus (EL) 2020/972, 2. juuli 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1407/2013 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ning määrust (EL) nr 651/2014 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ja asjakohaste kohandustega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/4349

OJ L 215, 7.7.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

7.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/972,

2. juuli 2020,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1407/2013 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ning määrust (EL) nr 651/2014 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ja asjakohaste kohandustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 108 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes, (1) eriti selle artikli 1 lõike 1 punkte a ja b ning artiklit 2,

olles konsulteerinud riigiabi nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmed 2012. aasta riigiabi ajakohastamise algatuse raames vastu võetud riigiabi eeskirjad kaotavad kehtivuse 2020. aasta lõpuks. Konkreetselt kaotavad 31. detsembril 2020 kehtivuse komisjoni määrused (EL) nr 1407/2013 (2) ja (EL) nr 651/2014 (3).

(2)

Prognoositavuse ja õiguskindluse tagamiseks ning riigiabi ajakohastamise algatuse raames vastu võetud riigiabi eeskirjade võimaliku tulevase muutmise ettevalmistamiseks peaks komisjon võtma meetmeid kahes etapis.

(3)

Esiteks peaks komisjon pikendama nende riigiabi eeskirjade kohaldamisaega, mis muidu kaotaksid kehtivuse 2020. aasta lõpuks. Teiseks peaks komisjon hindama neid eeskirju kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega (4) koos muude riigiabi eeskirjadega, mis võeti vastu riigiabi ajakohastamise algatuse raames. Komisjon algatas 7. jaanuaril 2019 nende eeskirjade toimivuskontrolli vormis hindamise. Euroopa rohelise kokkuleppe (5) ja Euroopa digitaalse tegevuskava raames on komisjon juba teatanud oma kavatsusest vaadata 2021. aasta lõpuks läbi mitmed suunised. Selle põhjal otsustab komisjon, kas eeskirju ajakohastada või pikendada nende kohaldamisaega veelgi.

(4)

Võttes arvesse toimivuskontrolli suurt ulatust ja asjaolu, et hindamiste tulemused ei ole enne 2020. aasta lõppu kättesaadavad, ei saa pärast 2020. aastat kehtima hakkavate riigiabi eeskirjade väljatöötamist käsitlevat poliitilist otsust vastu võtta õigeaegselt, et tagada sidusrühmade jaoks seoses pärast 2020. aastat kehtivate eeskirjadega õiguskindlus ja stabiilsus. Seepärast tuleb kohaldamisaega pikendada, et riigiabi eeskirju nõuetekohaselt hinnata ning tagada liikmesriikide jaoks kõnealuste eeskirjade prognoositavus ja stabiilsus.

(5)

Seepärast tuleks määruste (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 651/2014 kohaldamisaega pikendada kolme aasta võrra kuni 31. detsembrini 2023.

(6)

Seepärast tuleks määruseid (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 651/2014 vastavalt muuta.

(7)

Määruse (EL) nr 651/2014 kohaldamisaja pikendamise tulemusel võib mõni liikmesriik soovida pikendada selliste abimeetmete kehtivust, mis on kõnealuse määruse alusel teavitamiskohustusest vabastatud ja mille kohta on esitatud kõnealuse määruse artikli 11 punkti a kohane kokkuvõtlik teave. Läbipaistvuse tagamiseks peaksid liikmesriigid komisjonile edastama ajakohastatud kokkuvõtliku teabe nende meetmete pikendamise kohta.

(8)

Määruse (EL) nr 651/2014 III peatüki 1. jao (v.a artikkel 15), 2., 3., 4., 7. jao (v.a artikkel 44) ja 10. jao alla kuuluvad abikavad, mille keskmine riigiabi aastaeelarve ületab 150 miljonit eurot ja mis on komisjoni otsuse kohaselt teavitamiskohustusest vabastatud kauemaks kui kuueks kuuks ning mida asjaomane liikmesriik soovib pikendada 31. detsembrile 2020 järgnevaks ajavahemikuks, peaksid olema teavitamiskohustusest vabastatud kuni 31. detsembrini 2023, tingimusel et liikmesriigid on esitanud komisjonile ajakohastatud kokkuvõtliku teabe ja lõpliku hindamisaruande kooskõlas komisjoni poolt heaks kiidetud hindamiskavaga.

(9)

Pidades silmas COVID-19 puhangu majanduslikke ja rahalisi tagajärgi ettevõtjate jaoks ning selleks, et tagada kooskõla komisjoni üldiste poliitikameetmetega, eelkõige ajavahemikul 2020–2021, tuleks määrust (EL) nr 651/2014 vastavalt muuta. Eelkõige peaksid ettevõtjad, kes on COVID-19 puhangu tagajärjel sattunud raskustesse, jääma määruse (EL) nr 651/2014 alusel piiratud ajaks abikõlblikeks. Samuti ei tohiks lugeda, et ettevõtjad, kes peavad COVID-19 puhangu tõttu ajutiselt või alaliselt töötajaid koondama, on rikkunud ümberpaigutamiskohustusi, mis on võetud enne 31. detsembrit 2019 regionaalabi saamise ajal. Neid erandsätteid tuleks kohaldada piiratud aja jooksul ehk alates 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2021.

(10)

Seepärast tuleks määruseid (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 651/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 8 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2023.“

Artikkel 2

Määrust (EL) nr 651/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

1)

lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

abikavad, mis kuuluvad käesoleva määruse III peatüki 1. jao (v.a artikkel 15), 2., 3., 4., 7. jao (v.a artikkel 44) ja 10. jao alla, kui keskmine riigiabi aastaeelarve ületab 150 miljonit eurot, kuue kuu möödumisel nende jõustumisest. Komisjon võib otsustada, et käesoleva määruse kohaldamist jätkatakse mis tahes kõnealuse abikava suhtes kauem, olles hinnanud liikmesriigi poolt 20 tööpäeva jooksul alates abikava jõustumisest komisjonile esitatud hindamiskava. Kui komisjon on juba pikendanud käesoleva määruse kohaldamist selliste kavade suhtes üle algse kuue kuu, võivad liikmesriigid otsustada pikendada kõnealuste kavade kohaldamisaega kuni käesoleva määruse kohaldamisaja lõpuni, tingimusel et asjaomane liikmesriik on esitanud hindamisaruande kooskõlas komisjoni poolt heaks kiidetud hindamiskavaga. Erandina võib käesoleva määruse alusel antavat regionaalabi siiski pikendada asjakohaste regionaalabi kaartide kehtivusaja lõpuni;“;

2)

lõike 4 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

abi raskustes olevale ettevõtjale, välja arvatud abikavad, millega korvatakse teatavate loodusõnnetuste tekitatud kahju, idufirmade abikavad ning regionaalse tegevusabi kavad, kui nende kavade alusel ei kohelda raskustes olevaid ettevõtjaid teistest ettevõtjatest soodsamalt. Erandina kohaldatakse käesolevat määrust siiski ettevõtjate suhtes, kes ei olnud 31. detsembri 2019. aasta seisuga raskustes, kuid sattusid raskustesse ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2021.“;

2)

artikli 2 punkt 27 asendatakse järgmisega:

„27)

„abi saavad piirkonnad“ – piirkonnad, mis on määratletud heakskiidetud regionaalabi kaardiga, mis on heaks kiidetud aluslepingu artikli 107 lõike 3 punktide a ja c kohaldamisel ajavahemikuks 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2021, kui tegemist on kuni 31. detsembrini 2021 antava regionaalabiga, ning piirkonnad, mis on määratletud heakskiidetud regionaalabi kaardiga, mis on heaks kiidetud aluslepingu artikli 107 lõike 3 punktide a ja c kohaldamisel ajavahemikuks 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027, kui tegemist on pärast 31. detsembrit 2021 antava regionaalabiga;“;

3)

artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Aruandlus

1.   Liikmesriigid või Euroopa territoriaalse koostöö projektidele antava abi puhul liikmesriik, kus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 21 kohaselt määratud korraldusasutus asub, esitavad komisjonile:

a)

komisjoni elektroonilise teatamise süsteemi kaudu kokkuvõtliku teabe iga käesoleva määruse alusel teavitamiskohustusest vabastatud abimeetme kohta standardvormis, mis on sätestatud II lisas, ja lingi abimeetme terviktekstile, mis hõlmab muudatusi, 20 tööpäeva jooksul alates abimeetme jõustumiskuupäevast;

b)

komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 (*1) kohase elektroonilises vormis aastaaruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, mis sisaldab määruses (EÜ) nr 794/2004 sätestatud teavet iga täisaasta või iga aasta osa kohta, mil käesolevat määrust kohaldatakse.

2.   Kui tulenevalt käesoleva määruse kohaldamisaja pikendamisest kuni 31. detsembrini 2023 komisjoni määrusega (EL) 2020/972 (*2) kavatseb liikmesriik pikendada meetmeid, mille kohta on komisjonile esitatud kokkuvõtlik teave vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, ajakohastab kõnealune liikmesriik kõnealust kokkuvõtlikku teavet seoses kõnealuste meetmete kohaldamisaja pikendamisega ja edastab selle ajakohastatud teabe komisjonile 20 tööpäeva jooksul pärast liikmesriigi vastavat meedet pikendava õigusakti jõustumist.

(*1)  Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.4.2004, lk 1)."

(*2)  Komisjoni 2. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/972, millega muudetakse määrust (EL) nr 1407/2013 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ning määrust (EL) nr 651/2014 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ja asjakohaste kohandustega (ELT L 215, 7.7.2020, lk 3).“;"

4)

artikli 14 lõikesse 16 lisatakse järgmine lause:

„Enne 31. detsembrit 2019 võetud kohustuste puhul ei loeta käesoleva määruse artikli 2 punkti 61a tähenduses üleviimiseks sama või sarnase tegevusega seotud töökohtade kaotust abisaaja ühes algses ettevõttes EMPs ajavahemikus 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2021.“

5)

artikli 59 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2023.“

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 248, 24.9.2015, lk 1.

(2)  Nõukogu 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

(4)  Komisjoni talituste 7. juuli 2017. aasta töödokument „Parema õigusloome suunised“, SWD (2017) 350.

(5)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019)640 final).


Top