EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0972

Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/4349

OJ L 215, 7.7.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

7.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/3


REGULAMENTUL (UE) 2020/972 AL COMISIEI

din 2 iulie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (1), în special articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 2,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

O serie de norme privind ajutoarele de stat adoptate în cadrul inițiativei de modernizare a ajutoarelor de stat din 2012 urmează să expire până la sfârșitul anului 2020. La 31 decembrie 2020 vor expira Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 (2) și (UE) nr. 651/2014 (3) ale Comisiei.

(2)

Pentru a asigura predictibilitatea și securitatea juridică în contextul pregătirii unei eventuale actualizări a normelor privind ajutoarele de stat adoptate ca parte a inițiativei privind modernizarea ajutoarelor de stat, Comisia ar trebui să ia măsuri în două etape.

(3)

În primul rând, Comisia ar trebui să prelungească cu doi ani perioada de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat care, altfel, ar expira la sfârșitul anului 2020. În al doilea rând, în conformitate cu propriile Orientări privind o mai bună legiferare (4), Comisia ar trebui să evalueze aceste norme alături de celelalte norme privind ajutoarele de stat care au fost adoptate ca parte a inițiativei privind modernizarea ajutoarelor de stat. La 7 ianuarie 2019, Comisia a inițiat evaluarea normelor menționate sub forma unei „verificări a adecvării”. În contextul Pactului verde european (5) și al Agendei digitale europene, Comisia și-a anunțat deja intenția de a revizui o serie de orientări până la sfârșitul anului 2021. Pe această bază, Comisia va decide dacă va prelungi perioada de aplicare a normelor respective sau dacă le va actualiza.

(4)

Având în vedere sfera amplă a verificării adecvării și faptul că rezultatele evaluărilor nu vor fi disponibile înainte de sfârșitul anului 2020, nu se poate adopta în timp util o decizie de politică referitoare la elaborarea normelor privind ajutoarele de stat de după 2020 care să le asigure părților interesate securitate juridică și stabilitate în ceea ce privește normele aplicabile după 2020. Drept urmare, este necesară o prelungire pentru a permite o evaluare adecvată a normelor privind ajutoarele de stat și a asigura, pentru statele membre, predictibilitatea și stabilitatea acestor norme.

(5)

Așadar, perioada de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1407/2013 și (UE) nr. 651/2014 ar trebui să fie prelungită cu trei ani, și anume până la 31 decembrie 2023.

(6)

Prin urmare, ar trebui să se modifice în consecință Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 și (UE) nr. 651/2014.

(7)

Ca urmare a prelungirii perioadei de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, este posibil ca unele state membre să opteze pentru prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor de ajutor exceptate în temeiul regulamentului și în legătură cu care s-au prezentat rezumate ale informațiilor în conformitate cu articolul 11 litera (a) din regulamentul menționat. Pentru a se asigura un climat de transparență, statele membre ar trebui să comunice Comisiei rezumatele informațiilor actualizate referitoare la prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor respective.

(8)

Schemele instituite în temeiul secțiunilor 1 (cu excepția articolului 15, 2, 3, 4, 7 (cu excepția articolului 44 și 10 din capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu un buget mediu anual al ajutoarelor de stat care depășește 150 de milioane EUR, care au fost exceptate pe o perioadă mai lungă de șase luni în temeiul unei decizii a Comisiei și pe care statul membru respectiv dorește să le prelungească în perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2020 ar trebui să fie exceptate în continuare până la 31 decembrie 2023, cu condiția ca statele membre să fi furnizat Comisiei rezumatele informațiilor actualizate și să fi transmis un raport final de evaluare conform cu planul de evaluare aprobat de Comisie.

(9)

Având în vedere consecințele economice și financiare pe care pandemia de COVID-19 le are asupra întreprinderilor și necesitatea de a asigura consecvența cu răspunsul politic general adoptat de Comisie, în special în perioada 2020-2021, ar trebui să se modifice în consecință Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Mai precis, întreprinderile care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în urma pandemiei de COVID-19 ar trebui să fie în continuare eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 pe o perioadă limitată. De asemenea, nu ar trebui să se considere că întreprinderile care trebuie să concedieze temporar sau definitiv angajați din cauza pandemiei de COVID-19 și-au încălcat angajamentele de relocare asumate înainte de 31 decembrie 2019 la data primirii ajutoarelor regionale. Aceste dispoziții excepționale ar trebui să se aplice pe o perioadă limitată, de la 1 ianuarie 2020 până la 30 iunie 2021.

(10)

Prin urmare, ar trebui să se modifice în consecință Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 și (UE) nr. 651/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2023.”

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

schemelor din secțiunile 1 (cu excepția articolului 15), 2, 3, 4, 7 (cu excepția articolului 44) și 10 din capitolul III al prezentului regulament, dacă bugetul mediu anual al ajutoarelor de stat depășește 150 de milioane EUR, la șase luni după intrarea în vigoare a acestora. Comisia poate hotărî ca prezentul regulament să continue să se aplice pe o perioadă mai lungă pentru oricare din aceste scheme de ajutoare după ce a analizat planul de evaluare relevant notificat Comisiei de către statul membru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a schemei. În cazul în care Comisia a prelungit deja aplicarea prezentului regulament peste termenul inițial de șase luni în ceea ce privește aceste scheme, statele membre pot decide să prelungească schemele în cauză până la sfârșitul perioadei de aplicare a prezentului regulament, cu condiția ca statul membru interesat să fi prezentat un raport de evaluare conform planului de evaluare aprobat de Comisie. Cu toate acestea, ajutoarele regionale acordate în temeiul prezentului regulament se pot prelungi, prin derogare, până la sfârșitul perioadei de valabilitate a hărților ajutoarelor regionale relevante;”.

2.

La alineatul (4), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale, a schemelor de ajutoare la înființare și a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, cu condiția ca aceste scheme să nu acorde întreprinderilor aflate în dificultate un tratament mai favorabil decât altor întreprinderi. Cu toate acestea, prin derogare, prezentul regulament se aplică întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.”

2.

La articolul 2, punctul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„27.

«zone asistate» înseamnă zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2021 în cazul ajutoarelor regionale acordate până la 31 decembrie 2021 și zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2027 în cazul ajutoarelor regionale acordate după 31 decembrie 2021;”.

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 11

Raportare

(1)   Statele membre sau, în cazul ajutoarelor acordate pentru proiecte de cooperare teritorială europeană, alternativ, statul membru în care se află autoritatea de gestionare menționată la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 transmit Comisiei:

(a)

prin intermediul sistemului de notificare electronică al Comisiei, rezumatul informațiilor despre fiecare măsură de ajutor exceptată în temeiul prezentului regulament, în formatul standard prevăzut în anexa II, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor, inclusiv modificările sale, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a măsurii de ajutor;

(b)

un raport anual, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (*1), în format electronic, privind aplicarea prezentului regulament, cuprinzând informațiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004, pentru fiecare an întreg sau pentru fiecare parte a anului în care se aplică prezentul regulament.

(2)   În cazul în care, ca urmare a prelungirii perioadei de aplicare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2023 prin Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei (*2), un stat membru intenționează să prelungească perioada de aplicare a măsurilor cu privire la care s-au transmis Comisiei rezumate ale informațiilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, statul membru respectiv actualizează rezumatele respective în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor respective și comunică Comisiei respectiva actualizare în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului prin care statul membru prelungește perioada de aplicare a măsurii respective.

(*1)  Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 140, 30.4.2004, p. 1)."

(*2)  Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante (JO L 215, 7.7.2020, p. 3).”"

4.

La articolul 14 alineatul (16), se adaugă următoarea teză:

„În ceea ce privește angajamentele asumate înainte de 31 decembrie 2019, orice pierdere de locuri de muncă în activități identice sau similare la una dintre unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE intervenită între 1 ianuarie 2020 și 30 iunie 2021 nu se consideră transfer în sensul articolului 2 punctul 61a din prezentul regulament.”

5.

La articolul 59, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2023.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 248, 24.9.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

(4)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Better Regulation Guidelines (Orientări privind o mai bună legiferare) din 7 iulie 2017, SWD(2017) 350.

(5)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pactul verde european [COM(2019) 640 final].


Top