7.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/972

2020 m. liepos 2 d.

kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 2 straipsnį,

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2020 m. pabaigoje baigs galioti nemažai valstybės pagalbos taisyklių, priimtų vykdant 2012 m. valstybės pagalbos modernizavimo iniciatyvą. Konkrečiai, 2020 m. gruodžio 31 d. baigs galioti Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1407/2013 (2) ir (ES) Nr. 651/2014 (3);

(2)

kad užtikrintų nuspėjamumą ir teisinį tikrumą ir kartu pasirengtų galimam būsimam valstybės pagalbos taisyklių, priimtų vykdant valstybės pagalbos modernizavimo iniciatyvą, atnaujinimui, Komisija turėtų veikti dviem etapais;

(3)

pirma, Komisija turėtų pratęsti valstybės pagalbos taisyklių, kurios kitu atveju baigtų galioti 2020 m. pabaigoje, taikymo laikotarpį. Antra, atsižvelgdama į savo Geresnio reglamentavimo gaires (4), Komisija tas taisykles turėtų įvertinti kartu su kitomis valstybės pagalbos taisyklėmis, priimtomis vykdant valstybės pagalbos modernizavimo iniciatyvą. 2019 m. sausio 7 d. Komisija pradėjo šių taisyklių vertinimą – tinkamumo patikrą. Europos žaliojo kurso (5) ir Europos skaitmeninės darbotvarkės kontekste Komisija jau paskelbė ketinanti iki 2021 m. pabaigos peržiūrėti keletą gairių dokumentų. Tuo remdamasi Komisija nuspręs, ar tų taisyklių taikymą dar kartą pratęsti, ar jas atnaujinti;

(4)

atsižvelgiant į plačią tinkamumo patikros sritį ir į tai, kad vertinimų rezultatų nebus gauta iki 2020 m. pabaigos, neįmanoma laiku priimti politikos sprendimo dėl valstybės pagalbos taisyklių modelio po 2020 m., kuriuo suinteresuotiesiems subjektams būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir stabilumas dėl taisyklių, taikytinų po 2020 m. Todėl, siekiant sudaryti sąlygas tinkamai įvertinti valstybės pagalbos taisykles ir valstybėms narėms užtikrinti šių taisyklių nuspėjamumą ir stabilumą, būtina pratęsti taikymo laikotarpį;

(5)

todėl reglamentų (ES) Nr. 1407/2013 ir (ES) Nr. 651/2014 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas trejiems metams iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

(6)

todėl reglamentai (ES) Nr. 1407/2013 ir (ES) Nr. 651/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

pratęsus Reglamento (ES) Nr. 651/2014 taikymo laikotarpį, kai kurios valstybės narės gali pageidauti pratęsti pagalbos priemonių, kurioms pagal tą reglamentą taikoma išimtis ir kurių informacijos santrauka pateikta pagal to reglamento 11 straipsnio a punktą, taikymo laikotarpį. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, valstybės narės Komisijai turėtų perduoti atnaujintos informacijos, susijusios su šių priemonių taikymo laikotarpio pratęsimu, santrauką;

(8)

jeigu atitinkama valstybė narė pageidauja, kad po 2020 m. gruodžio 31 d. išimtis ir toliau būtų taikoma schemoms, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 III skyriaus 1 skirsnis (išskyrus 15 straipsnį), 2, 3, 4 skirsniai, 7 skirsnis (išskyrus 44 straipsnį) ir 10 skirsnis ir kurių vidutinis metinis valstybės pagalbos biudžetas viršija 150 mln. EUR, ir kurioms pagal Komisijos sprendimą išimtis taikoma ilgiau negu šešis mėnesius, tokioms schemoms toliau turėtų būti taikoma išimtis iki 2023 m. gruodžio 31 d. su sąlyga, kad valstybės narės pateiks Komisijai atnaujintą informacijos santrauką ir galutinę vertinimo ataskaitą pagal Komisijos patvirtintą vertinimo planą;

(9)

atsižvelgiant į COVID-19 protrūkio ekonomines ir finansines pasekmes įmonėms ir siekiant užtikrinti derėjimą su Komisijos patvirtintomis bendromis atsakomosiomis politikos priemonėmis, ypač 2020–2021 m. laikotarpiu, Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Visų pirma, įmonės, kurios dėl COVID-19 protrūkio tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis, turėtų ribotą laikotarpį ir toliau būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Taip pat neturėtų būti laikoma, kad įmonės, kurios dėl COVID-19 protrūkio turėjo laikinai arba visam laikui atleisti darbuotojus, pažeidė įsipareigojimus dėl perkėlimo, kuriuos, gaudamos regioninę pagalbą, prisiėmė iki 2019 m. gruodžio 31 d. Šios išimtinės nuostatos turėtų būti taikomos ribotą laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;

(10)

todėl reglamentai (ES) Nr. 1407/2013 ir (ES) Nr. 651/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 8 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2023 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

schemoms, kurioms taikomi šio Reglamento III skyriaus 1 skirsnis (išskyrus 15 straipsnį), 2, 3, 4 skirsniai, 7 skirsnis (išskyrus 44 straipsnį) ir 10 skirsnis, jei vidutinis metinis valstybės pagalbos biudžetas viršija 150 mln. EUR, po šešių mėnesių nuo jų įsigaliojimo. Komisija, per 20 darbo dienų nuo schemos įsigaliojimo įvertinusi valstybės narės pateiktą atitinkamą vertinimo planą, gali nuspręsti, kad šis reglamentas ir toliau taikomas ilgesniam laikotarpiui bet kuriai iš šių pagalbos schemų. Jei Komisija jau pratęsė šio reglamento taikymą tokioms schemoms ilgiau nei pirmuosius šešis mėnesius, valstybės narės gali nuspręsti pratęsti tų schemų taikymą iki šio reglamento taikymo laikotarpio pabaigos, jei atitinkama valstybė narė pagal Komisijos patvirtintą vertinimo planą pateikė vertinimo ataskaitą. Tačiau pagal nukrypti leidžiančią nuostatą regioninės pagalbos teikimo pagal šį reglamentą laikotarpis būti pratęstas iki atitinkamų regioninės pagalbos žemėlapių galiojimo laikotarpio pabaigos;“;

2)

4 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti, verslo pradžios pagalbos schemas ir regioninės veiklos pagalbos schemas, su sąlyga, kad tokiomis schemomis sunkumų patiriančioms įmonėms nesudaromos palankesnės sąlygos nei kitoms įmonėms. Tačiau pagal nukrypti leidžiančią nuostatą šis reglamentas taikomas įmonėms, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis.“;

2)

2 straipsnio 27 punktas pakeičiamas taip:

„27)

remiamos vietovės – vietovės, nurodytos laikotarpio nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. regioninės pagalbos, suteiktos iki 2021 m. gruodžio 31 d., žemėlapyje, patvirtintame taikant Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, ir vietovės, nurodytos laikotarpio nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. regioninės pagalbos, suteiktos po 2021 m. gruodžio 31 d., žemėlapyje, patvirtintame taikant Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus;“;

3)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Valstybės narės arba, jeigu pagalba skirta Europos teritorinio bendradarbiavimo projektams, valstybė narė, kurioje įsisteigusi atitinkama vadovaujančioji institucija, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 21 straipsnyje, Komisijai perduoda:

a)

per Komisijos elektroninę pranešimų sistemą informacijos apie kiekvieną pagalbos priemonę, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, santrauką pagal II priede nustatytą standartinę formą kartu su prieigos prie viso pagalbos priemonės teksto, įskaitant jo pakeitimus, saitu per 20 darbo dienų nuo pagalbos priemonės įsigaliojimo;

b)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 794/2004 (*1) numatytą metinę šio reglamento taikymo ataskaitą elektronine forma su Reglamente (EB) Nr. 794/2004 nurodyta informacija apie visus metus arba kiekvieną metų dalį, kai taikomas šis reglamentas.

2.   Jeigu Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (*2) pratęsus šio reglamento taikymo laikotarpį iki 2023 m. gruodžio 31 d. valstybė narė planuoja pratęsti priemonių, kurių informacijos santrauka Komisijai buvo pateikta pagal šio straipsnio 1 dalį, taikymo laikotarpį, ta valstybė narė, atnaujinusi tą informacijos apie šių priemonių taikymo laikotarpio pratęsimą santrauką, perduoda ją Komisijai per 20 darbo dienų po akto, kuriuo valstybė narė pratęsia atitinkamos priemonės taikymo laikotarpį, įsigaliojimo dienos.

(*1)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (ES) 2015/1589, nustatantį išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 140, 2004 4 30, p. 1)."

(*2)  2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai (OL L 215, 2020 7 7, p. 3).“;"

4)

14 straipsnio 16 dalis papildoma sakiniu:

„Kiek tai susiję su įsipareigojimais, prisiimtais iki 2019 m. gruodžio 31 d., jei nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. vienoje iš EEE esančio pagalbos gavėjo pradinių įmonių prarandama su ta pačia ar panašia veikla susijusių darbo vietų, tai nelaikoma perkėlimu, kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 61a dalyje.“;

5)

59 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2023 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 248, 2015 9 24, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(3)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

(4)  2017 m. liepos 7 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Geresnio reglamentavimo gairės“, SWD(2017) 350.

(5)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019) 640 final).