7.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/972

av den 2 juli 2020

om ändring av förordning (EU) nr 1407/2013 vad gäller dess förlängning och om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 vad gäller dess förlängning och relevanta justeringar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 108.4,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 1.1 a och b och artikel 2,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Flera av de regler för statligt stöd som antogs som en del av 2012 års initiativ för modernisering av det statliga stödet kommer att upphöra att gälla vid utgången av 2020. Närmare bestämt kommer kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013 (2) och (EU) nr 651/2014 (3) att upphöra att gälla den 31 december 2020.

(2)

För att uppnå förutsägbarhet och rättssäkerhet vid utarbetandet av en eventuell framtida uppdatering av de regler för statligt stöd som antagits som en del av moderniseringen av det statliga stödet bör kommissionen vidta åtgärder i två faser.

(3)

Först bör kommissionen förlänga tillämpningsperioden för de regler för statligt stöd som annars skulle upphöra att gälla vid utgången av 2020. Därefter bör kommissionen i linje med riktlinjerna för bättre lagstiftning (4) utvärdera dessa regler tillsammans med de övriga regler för statligt stöd som antogs som en del av moderniseringen av det statliga stödet. Kommissionen inledde utvärderingen av dessa regler den 7 januari 2019 i form av en kontroll av ändamålsenlighet. När det gäller den europeiska gröna given (5) och den europeiska digitala agendan har kommissionen redan meddelat att den avser att se över en rad riktlinjer före utgången av 2021. På grundval av detta kan kommissionen längre fram besluta huruvida reglerna ska förlängas ytterligare eller uppdateras.

(4)

Med tanke på den stora räckvidden för kontrollen av ändamålsenlighet och att resultaten av utvärderingarna inte kommer att finnas tillgängliga förrän i slutet av 2020, kan ett politiskt beslut om hur reglerna för statligt stöd ska utformas efter 2020 inte fattas i tid för att säkerställa rättssäkerhet och stabilitet för berörda parter vad gäller de tillämpliga reglerna efter 2020. En förlängning är därför nödvändig för att möjliggöra en korrekt bedömning av reglerna för statligt stöd och säkerställa att dessa regler är förutsägbara och stabila för medlemsstaterna.

(5)

Tillämpningsperioden för förordningarna (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014 bör därför förlängas med tre år till och med den 31 december 2023.

(6)

Förordningarna (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Till följd av att tillämpningsperioden för förordning (EU) nr 651/2014 förlängs kan vissa medlemsstater vilja förlänga giltighetstiden för stödåtgärder som är undantagna enligt den förordningen och för vilka sammanfattande information har lämnats i enlighet med artikel 11 a i den förordningen. För att säkerställa öppenhet bör medlemsstaterna till kommissionen överlämna uppdaterad sammanfattande information angående förlängning av sådana åtgärder.

(8)

Stödordningar som har inrättats i enlighet med kapitel III avsnitten 1 (med undantag av artikel 15), 2, 3, 4, 7 (med undantag av artikel 44) och 10 i förordning (EU) nr 651/2014, som har en genomsnittlig årlig statsstödsbudget som överstiger 150 miljoner euro, som har varit undantagna längre än sex månader efter ett beslut av kommissionen och som respektive medlemsstat vill förlänga för perioden efter den 31 december 2020, bör fortsätta att vara undantagna till och med den 31 december 2023, förutsatt att medlemsstaterna har försett kommissionen med den uppdaterade sammanfattande informationen och har lämnat in en slutlig utvärderingsrapport i enlighet med den utvärderingsplan som godkänts av kommissionen.

(9)

Mot bakgrund av de ekonomiska och finansiella följder som utbrottet av covid-19 har för företagen och för att säkerställa överensstämmelse med kommissionens allmänna politiska motåtgärder, särskilt under perioden 2020–2021, bör förordning (EU) nr 651/2014 ändras i enlighet med detta. Särskilt bör företag som försattes i svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid vara berättigade till stöd enligt förordning (EU) nr 651/2014. På samma sätt bör företag som måste permittera eller säga upp personal på grund av utbrottet av covid-19 inte anses ha brutit mot omplaceringsåtaganden som gjorts före den 31 december 2019, då regionalstöd togs emot. Dessa undantagsbestämmelser bör tillämpas under en begränsad tid, från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2021.

(10)

Förordningarna (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EU) nr 1407/2013 ska artikel 8 andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas till och med den 31 december 2023.”

Artikel 2

Förordning (EU) nr 651/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

Stödordningar enligt kapitel III avsnitten 1 (med undantag av artikel 15), 2, 3, 4, 7 (med undantag av artikel 44) och 10 i denna förordning, om den genomsnittliga årliga statsstödsbudgeten överstiger 150 miljoner euro, från sex månader efter det att de trätt i kraft. Kommissionen får besluta att denna förordning ska fortsätta att gälla en längre tid för dessa stödordningar efter att ha bedömt den relevanta utvärderingsplan som medlemsstaten har anmält till kommissionen inom 20 arbetsdagar från stödordningens ikraftträdande. Om kommissionen redan har förlängt denna förordnings tillämpning på sådana stödordningar utöver de ursprungligen fastställda sex månaderna, kan medlemsstaterna besluta att förlänga dessa ordningar fram till slutet av denna förordnings tillämpningsperiod, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har lämnat in en utvärderingsrapport i enlighet med den utvärderingsplan som godkänts av kommissionen. Regionalstöd som beviljats enligt denna förordning får emellertid förlängas fram till utgången av giltighetsperioden för de relevanta regionalstödskartorna.”

2.

I punkt 4 ska led c ersättas med följande:

”c)

Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer, stödordningar för startstöd och ordningar för regionalt driftstöd, förutsatt att dessa stödordningar inte behandlar företag i svårigheter mer gynnsamt än andra företag. Med avvikelse från ovanstående ska denna förordning emellertid tillämpas på företag som inte befann sig i svårigheter den 31 december 2019 men försattes i svårigheter under perioden 1 januari 2020–30 juni 2021.”

2.

I artikel 2 ska led 27 ersättas med följande:

”27.

stödområden: områden som anges i den godkända regionalstödskartan för perioden 1.7.2014–31.12.2021 med tillämpning av artikel 107.3 a och c i fördraget, för regionalstöd som beviljas till och med den 31 december 2021, och områden som anges i den godkända regionalstödskartan för perioden 1.1.2022–31.12.2027 med tillämpning av artikel 107.3 a och c i fördraget, för regionalstöd som beviljas efter den 31 december 2021.”

3.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

Artikel 11

Rapportering

1.   Medlemsstaterna, alternativt – när det gäller stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete – den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen i artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 är belägen, ska sända följande till kommissionen:

a)

Via kommissionens elektroniska anmälningssystem, sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter det att stödåtgärden har trätt i kraft.

b)

En årlig rapport enligt kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 (*1), i elektronisk form, om tillämpningen av denna förordning och innehållande de uppgifter som anges i förordning (EG) nr 794/2004, för hela det år eller varje del av det år under vilket denna förordning är tillämplig.

2.   Om en medlemsstat, till följd av att tillämpningsperioden för denna förordning har förlängts till och med den 31 december 2023 genom kommissionens förordning (EU) 2020/972 (*2), planerar att förlänga åtgärder för vilka sammanfattande information har lämnats till kommissionen i enlighet med punkt 1 i denna artikel, ska medlemsstaten uppdatera den sammanfattande informationen i fråga om förlängningen av åtgärderna och informera kommissionen om denna uppdatering inom 20 arbetsdagar efter ikraftträdandet av den akt som förlänger medlemsstatens åtgärd.

(*1)  Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EU) 2015/1589 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1)."

(*2)  Kommissionens förordning (EU) 2020/972 av den 2 juli 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1407/2013 vad gäller dess förlängning och om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 vad gäller dess förlängning och relevanta justeringar (EUT L 215, 7.7.2020, s. 3).”"

4.

I artikel 14.16 ska följande mening läggas till:

”När det gäller åtaganden som gjorts före den 31 december 2019 ska arbetstillfällen som mellan den 1 januari 2020 och den 30 juni 2021 går förlorade inom samma eller liknande verksamhet vid en av stödmottagarens ursprungliga anläggningar i EES inte anses vara en överföring i den mening som avses i artikel 2.61a i denna förordning.”

5.

I artikel 59 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas till och med den 31 december 2023.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(4)  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Better Regulation Guidelines av den 7 juli 2017, SWD (2017) 350.

(5)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Den europeiska gröna given, COM(2019) 640 final.