EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0972

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/4349

Dz.U. L 215 z 7.7.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

7.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/972

z dnia 2 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 2,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Szereg zasad pomocy państwa przyjętych w ramach inicjatywy „unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa” z 2012 r. ma wygasnąć do końca 2020 r. W szczególności rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 (2) i (UE) nr 651/2014 (3) wygasną w dniu 31 grudnia 2020 r.

(2)

Aby zapewnić przewidywalność i pewność prawa, przygotowując się do ewentualnej przyszłej aktualizacji zasad pomocy państwa przyjętych w ramach inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komisja powinna podjąć działania na dwóch etapach.

(3)

Po pierwsze, Komisja powinna przedłużyć okres stosowania zasad pomocy państwa, które w przeciwnym razie wygasłyby do końca 2020 r. Po drugie, zgodnie z wytycznymi Komisji w sprawie lepszego stanowienia prawa (4), Komisja powinna ocenić te zasady wraz z innymi zasadami pomocy państwa, które przyjęto w ramach inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. W dniu 7 stycznia 2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę tych zasad w formie „oceny adekwatności”. Komisja zapowiedziała już w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (5) oraz Europejskiej agendy cyfrowej zamiar przeprowadzenia do końca 2021 r. przeglądu szeregu wytycznych. Na tej podstawie Komisja zadecyduje o dalszym przedłużeniu okresu obowiązywania lub aktualizacji zasad.

(4)

Zważywszy na szeroki zakres oceny adekwatności oraz fakt, że wyniki ocen nie będą dostępne wcześniej niż pod koniec 2020 r., decyzji politycznej w sprawie kształtu zasad pomocy państwa na okres po 2020 r. nie można podjąć w takim terminie, który zapewniałby zainteresowanym stronom pewność i stabilność prawa w odniesieniu do obowiązujących zasad na okres po 2020 r. Konieczne jest zatem przedłużenie, aby umożliwić dokonanie właściwej oceny zasad pomocy państwa oraz zapewnić państwom członkowskim przewidywalność i stabilność tych zasad.

(5)

W związku z tym okres stosowania rozporządzeń (UE) nr 1407/2013 i (UE) nr 651/2014 należy przedłużyć o trzy lata, do dnia 31 grudnia 2023 r.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 i (UE) nr 651/2014.

(7)

W związku z przedłużeniem okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 niektóre państwa członkowskie mogą chcieć przedłużyć obowiązywanie środków pomocy objętych wyłączeniem na mocy tego rozporządzenia, na temat których przedłożono skrócone informacje zgodnie z jego art. 11 lit. a). W celu zapewnienia przejrzystości państwa członkowskie powinny przekazać Komisji uaktualnione skrócone informacje dotyczące przedłużenia stosowania tych środków.

(8)

Programy ustanowione na podstawie sekcji 1 (z wyjątkiem art. 15), 2, 3, 4, 7 (z wyjątkiem art. 44) i 10 rozdziału III rozporządzenia (UE) nr 651/2014, ze średnim rocznym budżetem na pomoc państwa przekraczającym 150 mln EUR, które zostały objęte wyłączeniem przez okres dłuższy niż sześć miesięcy zgodnie z decyzją Komisji i które zainteresowane państwo członkowskie chce przedłużyć na okres po dniu 31 grudnia 2020 r., powinny być nadal objęte wyłączeniem do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem że państwa członkowskie przekazały Komisji uaktualnione skrócone informacje i przedłożyły końcowe sprawozdanie z ewaluacji zgodnie z planem ewaluacji zatwierdzonym przez Komisję.

(9)

Z uwagi na gospodarcze i finansowe skutki pandemii COVID-19 dla przedsiębiorstw oraz w celu zapewnienia spójności z ogólną reakcją polityczną Komisji, zwłaszcza w latach 2020–2021, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 651/2014. W szczególności przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii COVID-19, powinny w ograniczonym okresie w dalszym ciągu kwalifikować się do pomocy na gruncie rozporządzenia (UE) nr 651/2014. Podobnie nie należy uznawać, że przedsiębiorstwa, które w wyniku pandemii COVID-19 tymczasowo lub na stałe zwolniły pracowników, złamały zobowiązania w zakresie przeniesienia złożone przed dniem 31 grudnia 2019 r. w momencie przyjęcia pomocy regionalnej. Te wyjątkowe przepisy powinny mieć zastosowanie w ograniczonym okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 i (UE) nr 651/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

programów w ramach sekcji 1 (z wyjątkiem art. 15), 2, 3, 4, 7 (z wyjątkiem art. 44) i 10 rozdziału III niniejszego rozporządzenia, jeśli średni roczny budżet na pomoc państwa przekracza 150 mln EUR, po sześciu miesiącach od daty wejścia w życie takich programów. Komisja może postanowić, że niniejsze rozporządzenie ma nadal zastosowanie przez dłuższy okres do jakiegokolwiek z takich programów pomocy po dokonaniu oceny stosownego planu ewaluacji zgłoszonego Komisji przez państwo członkowskie, w terminie 20 dni roboczych od wejścia w życie danego programu. W przypadku gdy Komisja przedłużyła już stosowanie niniejszego rozporządzenia poza początkowy okres sześciu miesięcy w odniesieniu do takich programów, zainteresowane państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przedłużeniu tych programów do końca okresu stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że przedłożyły sprawozdanie z ewaluacji zgodnie z planem ewaluacji zatwierdzonym przez Komisję. Pomoc regionalna przyznana na podstawie niniejszego rozporządzenia może jednak, na zasadzie odstępstwa, zostać przedłużona do końca okresu ważności odpowiednich map pomocy regionalnej;”;

2)

ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, programów pomocy na rozpoczęcie działalności oraz programów regionalnej pomocy operacyjnej, o ile te programy nie traktują przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w sposób uprzywilejowany w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak na zasadzie odstępstwa do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

2)

art. 2 pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27)

»obszary objęte pomocą« oznaczają obszary określone w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w zastosowaniu art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do pomocy regionalnej przyznanej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz obszary określone w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w zastosowaniu art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. w odniesieniu do pomocy regionalnej przyznanej po dniu 31 grudnia 2021 r.;”;

3)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 11

Sprawozdawczość

1.   Państwa członkowskie, lub ewentualnie – w przypadku pomocy przyznawanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej – państwo członkowskie, w którym instytucja zarządzająca, określona w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1299/2013, ma siedzibę, przekazują Komisji:

a)

za pośrednictwem systemu elektronicznej notyfikacji Komisji skrócone informacje na temat każdego środka pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia, w standardowym formacie określonym w załączniku II, wraz z linkiem zapewniającym dostęp do pełnego tekstu środka pomocy, włącznie z jego zmianami, w ciągu 20 dni roboczych od wejścia w życie danego środka pomocy;

b)

w formie elektronicznej sprawozdanie roczne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 794/2004 (*1), dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, zawierające informacje określone w rozporządzeniu (WE) nr 794/2004, w odniesieniu do każdego pełnego roku lub każdej części roku, kiedy zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie.

2.   Jeśli w konsekwencji przedłużenia okresu stosowania niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2023 r. na mocy rozporządzenia (UE) 2020/972 (*2) państwo członkowskie planuje przedłużyć stosowanie środków, w odniesieniu do których przedłożono Komisji skrócone informacje zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, dane państwo członkowskie aktualizuje te skrócone informacje dotyczące przedłużenia stosowania tych środków i przekazuje tę aktualizację Komisji w terminie 20 dni roboczych od dnia wejścia w życie aktu przedłużającego stosowanie danego środka przez państwo członkowskie.

(*1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1)."

(*2)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz.U. L 215 z 7.7.2020, s. 3)”;"

4)

w art. 14 ust. 16 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przed dniem 31 grudnia 2019 r. wszelka likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG, która miała miejsce od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., nie jest uznawana za przeniesienie w rozumieniu art. 2 pkt 61a) niniejszego rozporządzenia.”;

5)

w art. 59 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

(4)  Dokument roboczy służb Komisji, wytyczne w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2017 r., SWD (2017) 350.

(5)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład” (COM(2019) 640 final).


Top