EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1650

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1650 2022 m. kovo 24 d. kuriuo iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1646 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatyti pagrindinių indeksų ir pripažintų biržų techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/1725

OL L 249, 2022 9 27, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1650/oj

2022 9 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1650

2022 m. kovo 24 d.

kuriuo iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1646 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatyti pagrindinių indeksų ir pripažintų biržų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 197 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1646 (2) buvo priimtas remiantis prielaida, kad nuosavybės vertybinių popierių indeksai, kurie Reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo tikslais laikytini pagrindiniais indeksais (todėl įstaigoms leidžiama naudoti šiuos indeksus sudarančius nuosavybės vertybinius popierius kaip reikalavimus atitinkančią užtikrinimo priemonę), iš esmės turėtų būti sudaryti iš nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos galima pagrįstai tikėtis realizuoti, kai įstaigai prireiks juos likviduoti. Daryta prielaida, kad taip būtų tuo atveju, kai bent 90 % indekso sudaro bent 500 000 000 EUR vertės laisvosios akcijos arba, jei nėra informacijos apie laisvąsias akcijas, bent 1 000 000 000 EUR rinkos kapitalizacija. Ši prielaida lieka nepakitusi;

(2)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1646 dar nurodyta, kad įstaigos taip pat turėtų galėti kaip reikalavimus atitinkančias užtikrinimo priemones pripažinti į pagrindinius indeksus įtrauktas priemones, kurios pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, tačiau kurių sudedamosiomis dalimis prekiaujama pakankamu mastu, ir svarstomi nauji tų indeksų nustatymo kriterijai. Tačiau patirtis parodė, kad tuos kriterijus, apibrėžtus atsižvelgiant į rinką, kurioje sudarytas indeksas, sunku taikyti pagrindiniam trečiojoje valstybėje nustatytam indeksui, nes juos taikant reikia rinkti duomenis apie visas akcijas, kuriomis leista prekiauti toje rinkoje. Ta problema trukdė tinkamai pasiekti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 tikslą – užtikrinti minimalią indekso sudedamųjų dalių likvidumo ribą. Todėl būtina nustatyti naujus kriterijus, kurie padėtų pašalinti nustatytus trūkumus. Tais naujais kriterijais turėtų būti užtikrintas priemonių, kaip reikalavimus atitinkančių užtikrinimo priemonių, tinkamumas, taigi ir pakankama likvidumo riba nepriklausomai nuo rinkos, kuria grindžiamas indeksas, jei įvykdomos dvi sąlygos, susijusios su standartiniais rinkos likvidumo rodikliais. Pagal pirmąją sąlygą turėtų būti reikalaujama, kad bent 80 % indekso sudarytų bent 25 000 000 EUR vertės laisvosios akcijos arba, jei nėra informacijos apie laisvąsias akcijas, bent 50 000 000 EUR rinkos kapitalizacija. Pagal antrąją sąlygą turėtų būti reikalaujama, kad visų indekso sudedamųjų dalių, kurių rinkos kapitalizacija yra mažesnė arba lygi 10 000 000 000 EUR, dienos apyvartos vidurkis būtų ne mažesnis kaip 500 000 EUR, o visų indekso sudedamųjų dalių, kurių rinkos kapitalizacija viršija 10 000 000 000 EUR, dienos apyvartos vidurkis būtų ne mažesnis kaip 1 000 000 EUR. Dienos apyvartos vidurkis turėtų būti apskaičiuojamas per kalendorinių metų, einančių prieš vertinimą, dvylika mėnesių arba, kai taikoma, per praėjusių kalendorinių metų, kuriais finansine priemone buvo galima prekiauti, dvylika mėnesių;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 72 punkte pateikta termino „pripažinta birža“ apibrėžtis paskutinį kartą buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2033 (3). Tuo pakeitimu to 72 punkto a papunktyje buvo įrašyti žodžiai „arba trečiosios valstybės rinka, kuri laikoma lygiaverte reguliuojamai rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punkte nustatytą procedūrą“. Dėl šio pakeitimo „pripažintos biržos“ nebeapsiriboja tik „reguliuojamomis rinkomis“. Tas pakeitimas turėtų būti perteiktas Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1646, įtraukiant į jį tas biržas, dėl kurių Komisija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (4) 25 straipsnio 4 dalies a punktą yra priėmusi sprendimą dėl lygiavertiškumo;

(4)

Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, Sutartys jai nebetaikomos nuo 2020 m. vasario 1 d. ir dabar ji yra trečioji valstybė. Šiuo metu Komisija nėra priėmusi Jungtinei Karalystei skirto sprendimo dėl lygiavertiškumo pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punktą. Todėl būtina iš pripažintų biržų sąrašo išbraukti tas Jungtinėje Karalystėje įsteigtas biržas;

(5)

nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1646 įsigaliojimo įvyko tam tikrų rinkos struktūros pokyčių, visų pirma susijusių su naujų biržų atsiradimu, susijungimu, pavadinimų keitimu ar veiklos nutraukimu. Tie pakeitimai turėtų būti perteikti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1646;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1646 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktu techninių įgyvendinimo standartų projektu;

(8)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1646 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1646 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1646 I priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateikiamu tekstu.

2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1646 II priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2016 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1646, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms nustatomi pagrindinių indeksų ir pripažintų biržų techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 245, 2016 9 14, p. 5).

(3)  2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014 (OL L 314, 2019 12 5, p. 1).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 197 STRAIPSNĮ NUSTATYTI PAGRINDINIAI INDEKSAI

1 lentelė

Nuosavybės vertybinių popierių indeksai

Indeksas

Šalis (teritorija)

Austrian Traded Index

Austrija

BEL 20

Belgija

CETOP20

Vidurio Europa

CNX 100

Indija

CSI 300 Index

Kinija

EGX 30

Egiptas

FTSE 350

JK

FTSE All World Europe

Europa

FTSE All-World Index

Visas pasaulis

FTSE MIB

Italija

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

JAE

FTSE RAFI Emerging Index

Besiformuojančios rinkos

FTSE Straits Times Index

Singapūras

FTSE/JSE Capped Top 40

Pietų Afrika

FTSE/JSE Industrial 25

Pietų Afrika

Hang Seng Mainland 100 Index

Honkongas

HDAX

Vokietija

IBEX 35

Ispanija

IBOVESPA

Brazilija

ISEQ 20

Airija

KOSPI 100

Pietų Korėja

MSCI ACWI Index

Visas pasaulis

MSCI EM 50

Besiformuojančios rinkos

NASDAQ-100

JAV

Nikkei 300

Japonija

NYSE ARCA China Index

Kinija

OBX

Norvegija

OMX Copenhagen 25

Danija

OMX Helsinki 25

Suomija

OMXS60

Švedija

Qatar Exchange General Index

Kataras

S&P 500

JAV

S&P BSE 100

Indija

S&P Latin America 40

Lotynų Amerika

S&P/ASX 100

Australija

S&P/BMV IPC

Meksika

S&P/NZX 10

Naujoji Zelandija

S&P/TSX 60

Kanada

SBF 120

Prancūzija

SET 50

Tailandas

SMI Expanded

Šveicarija

STOXX Asia/Pacific 600

Azija/Ramiojo vandenyno šalys

STOXX Europe 600

Europa

TOPIX Mid 400

Japonija

TSEC Taiwan 50

Taivanas

WIG20

Lenkija


II PRIEDAS

PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 197 STRAIPSNĮ NUSTATYTOS PRIPAŽINTOS BIRŽOS

1 lentelė

Pripažintos biržos, kuriose neprekiaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytais sandoriais

Reguliuojama rinka

MIC kodas

AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE

STUC, STUA

BOERSE BERLIN

BERC, BERA, EQTB, EQTA

BOERSE DUESSELDORF

DUSC, DUSA

BOERSE MUENCHEN

MUNC, MUNA

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, SBAR

BOLSA DE BILBAO

XBIL, SBIL

BOLSA DE MADRID

XMAD, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

XBSE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC

XBUL

CBOE EUROPE

CCXE

CME AMSTERDAM

BTAM

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus

ETFP

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

EURONEXT DUBLIN

XMSM

EURONEXT EXPAND

XOAS

EURONEXT LISBON

XLIS

EURONEXT OSLO

XOSL

EURONEXT PARIS

XPAR

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA, HAMM

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL, IFSM

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

NASDAQ HELSINKI

XHEL

NASDAQ ICELAND

XICE

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ VILNIUS

XLIT

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NXCHANGE

XNXC

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR, WBON, WETP

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ASX LIMITED

XASX

CHI-X AUSTRALIA PTY LTD

CHIA

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK)

SHKG

BOX OPTIONS EXCHANGE LLC

XBOX

CBOE BYX EXCHANGE, INC. (ANKSČIAU – BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.)

BATY

CBOE BZX EXCHANGE, INC. (ANKSČIAU – BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.)

BATS

CBOE C2 EXCHANGE, INC.

C2OX

CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (ANKSČIAU – BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.)

EDGA

CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (ANKSČIAU – BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.)

EDGX

CBOE EXCHANGE, INC.

CBSX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC.

XCHI

THE INVESTORS EXCHANGE LLC

IEXG

MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE

XMIO

MIAX PEARL, LLC

MPRL

NASDAQ BX, INC. (ANKSČIAU – NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE)

BOSD

NASDAQ GEMX, LLC (ANKSČIAU – ISE GEMINI)

GMNI

NASDAQ ISE, LLC (ANKSČIAU – INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC)

XISX

NASDAQ MRX, LLC (ANKSČIAU – ISE MERCURY)

MCRY

NASDAQ PHLX LLC (ANKSČIAU – NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE)

XPHL

THE NASDAQ STOCK MARKET

XNAS

NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC

XNYS

NYSE ARCA, INC.

ARCX

AQUA SECURITIES L.P.

AQUA

ATS-1

MSTX

ATS-4

MSPL

ATS-6

MSRP

BARCLAYS ATS

BARX

BARCLAYS DIRECTEX

BCDX

BIDS TRADING, L.P.

BIDS

CIOI

CIOI

CITIBLOC

CBLC

CITICROSS

CICX

CODA MARKETS, INC

CODA

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

CAES

DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC

DBSX

EBX LLC

LEVL

INSTINCT X

BAML

INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX)

ICBX

INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX)

XINS

INSTINET, LLC (BLOCKCROSS)

BLKX

JPB-X

JPBX

J.P. MORGAN ATS (’JPM-X’)

JPMX

JSVC LLC

 (*)

LIQUIDNET H2O ATS

LIUH

LIQUIDNET NEGOTIATION ATS

LIUS

LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC

LMNX

NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC

NFSC

POSIT

ITGI

SIGMA X2

SGMT

SPOT QUOTE LLC

 (*)

SPREAD ZERO LLC

 (*)

UBS ATS

UBSS

USTOCKTRADE

 (*)

VIRTU MATCHIT

VFMI

XE

PJCX


2 lentelė

Pripažintos biržos, kuriose prekiaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytais sandoriais

Reguliuojama rinka

MIC kodas

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

CBOE DERIVATIVES

CDEX

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS

XEUC

EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE, XEER

FISH POOL

FISH

HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET

HEDE

HUDEX ENERGY EXCHANGE

HUDX

ICE ENDEX MARKETS

NDEX

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

MATIF

XMAT

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW, XMFX

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MONEP

XMON

NASDAQ OSLO

NORX

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NOREXECO

NEXO

OMIP – POLO PORTUGUES

OMIP

OSLO BØRS

XOSL

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD

WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES

WDER


(*)  MIC kodai, kurių nėra ISO 10383 standarto „Biržų ir rinkų identifikavimo kodai“ sąraše.


Top