EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1650

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1650 (2022. gada 24. marts), ar ko groza Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz galvenajiem indeksiem un atzītām biržām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/1725

OV L 249, 27.9.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1650/oj

27.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1650

(2022. gada 24. marts),

ar ko groza Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz galvenajiem indeksiem un atzītām biržām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 197. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1646 (2) tika pieņemta ar priekšnoteikumu, ka kapitāla vērtspapīru indeksiem, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 vajadzībām uzskatāmi par galvenajiem indeksiem (un tādējādi ļaujot iestādēm izmantot kapitāla vērtspapīrus, kas veido šos indeksus, kā atbilstošu nodrošinājumu), galvenokārt būtu jāsastāv no kapitāla vērtspapīriem, kurus var pamatoti uzskatīt par realizējamiem, ja iestādei tie ir jālikvidē. Tika pieņemts, ka tam tā vajadzētu būt gadījumā, kad vismaz 90 % no indeksa sastāvdaļām atrodas brīvā apgrozībā vismaz 500 000 000 EUR apmērā vai, ja informācija par brīvo apgrozību nav pieejama, to tirgus kapitalizācija sasniedz vismaz 1 000 000 000 EUR. Šis pieņēmums nav mainījies.

(2)

Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646 ir arī noteikts, ka iestādēm vajadzētu būt arī iespējai atzīt par atbilstošiem nodrošinājuma instrumentus, kas iekļauti galvenajos indeksos, kuri neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, bet kuru sastāvdaļas ir pietiekami tirgotas, un apsvērti jauni kritēriji šo indeksu identificēšanai. Tomēr pieredze liecina, ka šos kritērijus, kas noteikti attiecībā uz tirgu, kas ir indeksa pamatā, ir grūti piemērot galvenajam indeksam, kas izveidots trešā valstī, jo tie prasa vākt datus par visām akcijām, kuras atļauts tirgot šajā tirgū. Šīs grūtības ir kavējušas pienācīgi sasniegt Regulas (ES) Nr. 575/2013 mērķi nodrošināt indeksa sastāvdaļu likviditātes minimālo robežvērtību. Tādēļ ir jānosaka jauni kritēriji konstatēto trūkumu novēršanai. Šiem jaunajiem kritērijiem būtu jānodrošina instrumentu kā atbilstoša nodrošinājuma adekvātums un tādējādi jānodrošina pietiekama likviditātes robežvērtība neatkarīgi no tirgus, kas ir indeksa pamatā, ja ir izpildīti divi nosacījumi, kas saistīti ar standarta tirgus likviditātes rādītājiem. Ar pirmo nosacījumu būtu jānosaka, ka vismaz 80 % no indeksa sastāvdaļām atrodas brīvā apgrozībā vismaz 25 000 000 EUR apmērā vai, ja informācija par brīvo apgrozību nav pieejama, to tirgus kapitalizācija sasniedz vismaz 50 000 000 EUR. Ar otro nosacījumu būtu jānosaka, ka visām indeksa sastāvdaļām, kuru tirgus kapitalizācija ir mazāka par vai vienāda ar 10 000 000 000 EUR, minimālais vidējais dienas apgrozījums ir 500 000 EUR un visām indeksa sastāvdaļām, kuru tirgus kapitalizācija pārsniedz 10 000 000 000 EUR, minimālais vidējais dienas apgrozījums ir 1 000 000 EUR. Vidējais dienas apgrozījums būtu jāaprēķina par divpadsmit mēnešiem kalendārajā gadā pirms novērtējuma vai attiecīgā gadījumā par iepriekšējā kalendārā gada divpadsmit mēnešu periodu, kurā finanšu instruments bija pieejams tirdzniecībai.

(3)

Definīcija “atzīta birža”, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 72) punktā, pēdējo reizi tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 (3). Minētā grozījuma rezultātā 72) punkta a) apakšpunktā tika pievienoti vārdi “vai trešās valsts tirgus, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu regulētam tirgum saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) apakšpunktā izklāstīto procedūru”. Šā grozījuma dēļ “atzītas biržas” vairs neaprobežojas tikai ar “regulētiem tirgiem”. Šis grozījums būtu jāatspoguļo Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646, minētajā regulā iekļaujot tās biržas, par kurām Komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (4) 25. panta 4. punkta a) apakšpunktu.

(4)

Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu Līgumi no 2020. gada 1. februāra vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, un Apvienotā Karaliste tagad ir trešā valsts. Pašlaik Komisija attiecībā uz Apvienoto Karalisti nav pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) apakšpunktu. Tādēļ no atzīto biržu saraksta ir jāizslēdz tās biržas, kas iedibinātas Apvienotajā Karalistē.

(5)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1646 stāšanās spēkā tirgus struktūrā ir notikušas dažas izmaiņas, jo īpaši attiecībā uz jaunu biržu parādīšanos, apvienošanos, nosaukuma maiņu vai darbības izbeigšanu. Minētās izmaiņas būtu jāatspoguļo Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1646 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(8)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646

Īstenošanas regulu (ES) 2016/1646 groza šādi:

1)

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1646 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

2)

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1646 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 24. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1646 (2016. gada 13. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz galvenajiem indeksiem un atzītām biržām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (OV L 245, 14.9.2016., 5. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

GALVENIE INDEKSI, KAS MINĒTI REGULAS (ES) Nr. 575/2013 197. PANTĀ

1. tabula

Kapitāla vērtspapīru indeksi

Indekss

Valsts/teritorija

Austrian Traded Index

Austrija

BEL 20

Beļģija

CETOP20

Centrāleiropa

CNX 100

Indija

CSI 300 Index

Ķīna

EGX 30

Ēģipte

FTSE 350

Apvienotā Karaliste

FTSE All World Europe

Eiropa

FTSE All-World Index

visa pasaule

FTSE MIB

Itālija

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

AAE

FTSE RAFI Emerging Index

jaunietekmes tirgi

FTSE Straits Times Index

Singapūra

FTSE/JSE Capped Top 40

Dienvidāfrika

FTSE/JSE Industrial 25

Dienvidāfrika

Hang Seng Mainland 100 Index

Honkonga

HDAX

Vācija

IBEX 35

Spānija

IBOVESPA

Brazīlija

ISEQ 20

Īrija

KOSPI 100

Dienvidkoreja

MSCI ACWI Index

visa pasaule

MSCI EM 50

jaunietekmes tirgi

NASDAQ-100

ASV

Nikkei 300

Japāna

NYSE ARCA China Index

Ķīna

OBX

Norvēģija

OMX Copenhagen 25

Dānija

OMX Helsinki 25

Somija

OMXS60

Zviedrija

Qatar Exchange General Index

Katara

S&P 500

ASV

S&P BSE 100

Indija

S&P Latin America 40

Latīņamerika

S&P/ASX 100

Austrālija

S&P/BMV IPC

Meksika

S&P/NZX 10

Jaunzēlande

S&P/TSX 60

Kanāda

SBF 120

Francija

SET 50

Taizeme

SMI Expanded

Šveice

STOXX Asia/Pacific 600

Āzija / Klusā okeāna valstis

STOXX Europe 600

Eiropa

TOPIX Mid 400

Japāna

TSEC Taiwan 50

Taivāna

WIG20

Polija


II PIELIKUMS

ATZĪTAS BIRŽAS, KAS MINĒTAS REGULAS (ES) Nr. 575/2013 197. PANTĀ

1. tabula

Atzītas biržas, kurās netiek tirgoti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā iekļautie līgumi

Regulētais tirgus

Tirgus identifikācijas kods (MIC)

AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE

STUC, STUA

BOERSE BERLIN

BERC, BERA, EQTB, EQTA

BOERSE DUESSELDORF

DUSC, DUSA

BOERSE MUENCHEN

MUNC, MUNA

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, SBAR

BOLSA DE BILBAO

XBIL, SBIL

BOLSA DE MADRID

XMAD, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

XBSE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC

XBUL

CBOE EUROPE

CCXE

CME AMSTERDAM

BTAM

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus

ETFP

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

EURONEXT DUBLIN

XMSM

EURONEXT EXPAND

XOAS

EURONEXT LISBON

XLIS

EURONEXT OSLO

XOSL

EURONEXT PARIS

XPAR

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA, HAMM

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL, IFSM

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

NASDAQ HELSINKI

XHEL

NASDAQ ICELAND

XICE

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ VILNIUS

XLIT

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NXCHANGE

XNXC

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR, WBON, WETP

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ASX LIMITED

XASX

CHI-X AUSTRALIA PTY LTD

CHIA

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK)

SHKG

BOX OPTIONS EXCHANGE LLC

XBOX

CBOE BYX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.)

BATY

CBOE BZX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.)

BATS

CBOE C2 EXCHANGE, INC.

C2OX

CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.)

EDGA

CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.)

EDGX

CBOE EXCHANGE, INC.

CBSX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC.

XCHI

THE INVESTORS EXCHANGE LLC

IEXG

MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE

XMIO

MIAX PEARL, LLC

MPRL

NASDAQ BX, INC. (FORMERLY NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE)

BOSD

NASDAQ GEMX, LLC (FORMERLY ISE GEMINI)

GMNI

NASDAQ ISE, LLC (FORMERLY INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC)

XISX

NASDAQ MRX, LLC (FORMERLY ISE MERCURY)

MCRY

NASDAQ PHLX LLC (FORMERLY NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE)

XPHL

THE NASDAQ STOCK MARKET

XNAS

NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC

XNYS

NYSE ARCA, INC.

ARCX

AQUA SECURITIES L.P.

AQUA

ATS-1

MSTX

ATS-4

MSPL

ATS-6

MSRP

BARCLAYS ATS

BARX

BARCLAYS DIRECTEX

BCDX

BIDS TRADING, L.P.

BIDS

CIOI

CIOI

CITIBLOC

CBLC

CITICROSS

CICX

CODA MARKETS, INC

CODA

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

CAES

DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC

DBSX

EBX LLC

LEVL

INSTINCT X

BAML

INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX)

ICBX

INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX)

XINS

INSTINET, LLC (BLOCKCROSS)

BLKX

JPB-X

JPBX

J.P. MORGAN ATS (‘JPM-X’)

JPMX

JSVC LLC

 (*)

LIQUIDNET H2O ATS

LIUH

LIQUIDNET NEGOTIATION ATS

LIUS

LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC

LMNX

NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC

NFSC

POSIT

ITGI

SIGMA X2

SGMT

SPOT QUOTE LLC

 (*)

SPREAD ZERO LLC

 (*)

UBS ATS

UBSS

USTOCKTRADE

 (*)

VIRTU MATCHIT

VFMI

XE

PJCX


2. tabula

Atzītas biržas, kurās tiek tirgoti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā iekļautie līgumi

Regulētais tirgus

Tirgus identifikācijas kods (MIC)

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

CBOE DERIVATIVES

CDEX

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS

XEUC

EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE, XEER

FISH POOL

FISH

HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET – DERIVATIVES MARKET

HEDE

HUDEX ENERGY EXCHANGE

HUDX

ICE ENDEX MARKETS

NDEX

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

MATIF

XMAT

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW, XMFX

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MONEP

XMON

NASDAQ OSLO

NORX

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NOREXECO

NEXO

OMIP – POLO PORTUGUES

OMIP

OSLO BØRS

XOSL

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD

WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES

WDER


(*)  MIC kodi nav pieejami ISO 10383 – Biržu kodi un tirgus identifikācijas saraksts


Top