EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1650

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1650 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646 w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/1725

OJ L 249, 27.9.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1650/oj

27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1650

z dnia 24 marca 2022 r.

zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646 w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 197 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1646 (2) przyjęto przy założeniu, że indeksy akcyjne, które należy uznać za główne indeksy do celów rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (a tym samym umożliwiające instytucjom wykorzystywanie akcji wchodzących w skład tych indeksów jako uznane zabezpieczenie), powinny składać się głównie z akcji, w przypadku których można racjonalnie spodziewać się ich zbycia w sytuacji, gdy instytucja ma potrzebę ich upłynnienia. Założono, że warunek ten jest spełniony, jeżeli dla co najmniej 90 % składników indeksu wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 500 000 000 EUR lub, w przypadku braku informacji dotyczących akcji w wolnym obrocie, kapitalizacja rynkowa wynosi co najmniej 1 000 000 000 EUR. Założenie to nie uległo zmianie.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1646 stanowi również, że instytucje powinny mieć również możliwość uznania jako uznane zabezpieczenie instrumentów wchodzących w skład indeksów głównych, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, ale których składniki są w wystarczającym stopniu przedmiotem obrotu, a także rozważono w nim nowe kryteria identyfikacji tych indeksów. Doświadczenie wykazało jednak, że kryteria te, zdefiniowane w odniesieniu do rynku, na którym opiera się indeks, są trudne do zastosowania w stosunku do indeksu głównego ustanowionego w państwie trzecim, ponieważ wymagają gromadzenia danych dotyczących wszystkich akcji dopuszczonych do obrotu na tym rynku. Trudności te uniemożliwiały właściwe osiągnięcie celu rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jakim jest zapewnienie minimalnego progu płynności składników indeksu. Konieczne jest zatem ustanowienie nowych kryteriów, które wyeliminowałyby stwierdzone niedociągnięcia. Te nowe kryteria powinny zapewnić adekwatność instrumentów jako uznanego zabezpieczenia, a tym samym zapewnić wystarczający próg płynności niezależnie od rynku, na którym opiera się indeks, w przypadku gdy spełnione są dwa warunki związane ze standardowymi wskaźnikami płynności rynkowej. Pierwszy warunek powinien zobowiązywać do tego, by dla co najmniej 80 % składników indeksu wartość akcji w wolnym obrocie wynosiła co najmniej 25 000 000 EUR lub, w przypadku braku informacji dotyczących akcji w wolnym obrocie, kapitalizacja rynkowa wynosiła co najmniej 50 000 000 EUR. Drugi warunek powinien zobowiązywać do tego, by wszystkie składniki indeksu o kapitalizacji rynkowej mniejszej lub równej 10 000 000 000 EUR miały minimalny średni dzienny obrót w wysokości 500 000 EUR, a wszystkie składniki indeksu o kapitalizacji rynkowej powyżej 10 000 000 000 EUR miały minimalny średni dzienny obrót w wysokości 1 000 000 EUR. Średni dzienny obrót należy obliczać ma podstawie okresu 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego ocenę lub, w stosownych przypadkach, na podstawie okresu 12 miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego, w którym instrument finansowy był udostępniany do obrotu.

(3)

Definicja „uznanej giełdy” określona w art. 4 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 została ostatnio zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 (3). Zmiana ta polegała na dodaniu w pkt 72 lit. a) słów „lub rynek państwa trzeciego, który uznaje się za równoważny z rynkiem regulowanym zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE”. Ze względu na tę zmianę „uznane giełdy” nie ograniczają się już wyłącznie do „rynków regulowanych”. Zmiana ta powinna zostać odzwierciedlona w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646 poprzez włączenie do tego rozporządzenia giełd, w odniesieniu do których Komisja przyjęła decyzję w sprawie równoważności zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (4).

(4)

Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Traktaty przestały mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia 1 lutego 2020 r., a Zjednoczone Królestwo jest obecnie państwem trzecim. Komisja nie przyjęła dotychczas decyzji w sprawie równoważności zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. Należy zatem wyłączyć z wykazu uznanych giełd giełdy mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

(5)

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1646 w strukturze rynku zaszły pewne zmiany, w szczególności jeżeli chodzi o powstanie nowych giełd, połączenia, zmiany nazw lub zaprzestanie działalności. Zmiany te należy odzwierciedlić w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1646.

(7)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(8)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 2016/1646 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1646 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2)

Załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1646 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1646 z dnia 13 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz.U. L 245 z 14.9.2016, s. 5).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK I

INDEKSY GŁÓWNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 197 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013

Tabela 1

Indeksy akcji

Indeks

Państwo/region

Austrian Traded Index

Austria

BEL 20

Belgia

CETOP20

Europa Środkowa

CNX 100

Indie

CSI 300 Index

Chiny

EGX 30

Egipt

FTSE 350

Zjednoczone Królestwo

FTSE All World Index

Europa

FTSE All-World Index

Globalny

FTSE MIB

Włochy

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

Zjednoczone Emiraty Arabskie

FTSE RAFI Emerging Index

Rynki wschodzące

FTSE Straits Times Index

Singapur

FTSE/JSE Capped Top 40

Republika Południowej Afryki

FTSE/JSE Industrial 25

Republika Południowej Afryki

Hang Seng Mainland 100 Index

Hongkong

HDAX

Niemcy

IBEX 35

Hiszpania

IBOVESPA

Brazylia

ISEQ 20

Irlandia

KOSPI 100

Korea Południowa

MSCI ACWI Index

Globalny

MSCI EM 50

Rynki wschodzące

NASDAQ-100

Stany Zjednoczone

Nikkei 300

Japonia

NYSE ARCA China Index

Chiny

OBX

Norwegia

OMX Copenhagen 25

Dania

OMX Helsinki 25

Finlandia

OMXS60

Szwecja

Qatar Exchange General Index

Katar

S&P 500

Stany Zjednoczone

S&P BSE 100

Indie

S&P Latin America 40

Ameryka Łacińska

S&P/ASX 100

Australia

S&P/BMV IPC

Meksyk

S&P/NZX 10

Nowa Zelandia

S&P/TSX 60

Kanada

SBF 120

Francja

SBF 50

Tajlandia

SMI Expanded

Szwajcaria

STOXX Asia/Pacific 600

Azja/Pacyfik

STOXX Europe 600

Europa

TOPIX Mid 400

Japonia

TSEC Taiwan 50

Tajwan

WIG20

Polska


ZAŁĄCZNIK II

UZNANE GIEŁDY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 197 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013

Tabela 1

Uznane giełdy, na których kontrakty i umowy wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 575/2013 nie są przedmiotem obrotu

Rynek regulowany

MIC

AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE

STUC, STUA

BOERSE BERLIN

BERC, BERA, EQTB, EQTA

BOERSE DUESSELDORF

DUSC, DUSA

BOERSE MUENCHEN

MUNC, MUNA

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, SBAR

BOLSA DE BILBAO

XBIL, SBIL

BOLSA DE MADRID

XMAD, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

XBSE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC

XBUL

CBOE EUROPE

CCXE

CME AMSTERDAM

BTAM

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus

ETFP

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

EURONEXT DUBLIN

XMSM

EURONEXT EXPAND

XOAS

EURONEXT LISBON

XLIS

EURONEXT OSLO

XOSL

EURONEXT PARIS

XPAR

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA, HAMM

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL, IFSM

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

NASDAQ HELSINKI

XHEL

NASDAQ ICELAND

XICE

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ VILNIUS

XLIT

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NXCHANGE

XNXC

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR, WBON, WETP

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ASX LIMITED

XASX

CHI–X AUSTRALIA PTY LTD

CHIA

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK)

SHKG

BOX OPTIONS EXCHANGE LLC

XBOX

CBOE BYX EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.)

BATY

CBOE BZX EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.)

BATS

CBOE C2 EXCHANGE, INC.

C2OX

CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.)

EDGA

CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.)

EDGX

CBOE EXCHANGE, INC.

CBSX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC.

XCHI

THE INVESTORS EXCHANGE LLC

IEXG

MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE

XMIO

MIAX PEARL, LLC

MPRL

NASDAQ BX, INC. (uprzednio NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE)

BOSD

NASDAQ GEMX, LLC (uprzednio ISE GEMINI)

GMNI

NASDAQ ISE, LLC (uprzednio INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC)

XISX

NASDAQ MRX, LLC (uprzednio ISE MERCURY)

MCRY

NASDAQ PHLX LLC (uprzednio NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE)

XPHL

THE NASDAQ STOCK MARKET

XNAS

NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC

XNYS

NYSE ARCA, INC.

ARCX

AQUA SECURITIES L.P.

AQUA

ATS-1

MSTX

ATS-4

MSPL

ATS-6

MSRP

BARCLAYS ATS

BARX

BARCLAYS DIRECTEX

BCDX

BIDS TRADING, L.P.

BIDS

CIOI

CIOI

CITIBLOC

CBLC

CITICROSS

CICX

CODA MARKETS, INC

CODA

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

CAES

DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC

DBSX

EBX LLC

LEVL

INSTINCT X

BAML

INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX)

ICBX

INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX)

XINS

INSTINET, LLC (BLOCKCROSS)

BLKX

JPB-X

JPBX

J.P. MORGAN ATS (’JPM-X’)

JPMX

JSVC LLC

 (*)

LIQUIDNET H2O ATS

LIUH

LIQUIDNET NEGOTIATION ATS

LIUS

LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC

LMNX

NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC

NFSC

POSIT

ITGI

SIGMA X2

SGMT

SPOT QUOTE LLC

 (*)

SPREAD ZERO LLC

 (*)

UBS ATS

UBSS

USTOCKTRADE

 (*)

VIRTU MATCHIT

VFMI

XE

PJCX


Tabela 2

Uznane giełdy, na których kontrakty i umowy wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 575/2013 są przedmiotem obrotu

Rynek regulowany

MIC

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

CBOE DERIVATIVES

CDEX

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS

XEUC

EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE, XEER

FISH POOL

FISH

HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET

HEDE

HUDEX ENERGY EXCHANGE

HUDX

ICE ENDEX MARKETS

NDEX

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

MATIF

XMAT

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW, XMFX

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MONEP

XMON

NASDAQ OSLO

NORX

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NOREXECO

NEXO

OMIP – POLO PORTUGUES

OMIP

OSLO BØRS

XOSL

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD

WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES

WDER


(*)  Kody MIC niedostępne w ISO 10383 – Kody giełd i wykazu identyfikacji rynku.


Top