EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1650

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1650, 24. märts 2022, millega muudetakse rakendusmääruses (EL) 2016/1646 sätestatud rakenduslikke tehnilisi standardeid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/1725

OJ L 249, 27.9.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1650/oj

27.9.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1650,

24. märts 2022,

millega muudetakse rakendusmääruses (EL) 2016/1646 sätestatud rakenduslikke tehnilisi standardeid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013, mis käsitleb krediidiasutuste suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ja millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 197 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1646 (2) võeti vastu eeldusel, et aktsiaindeksid, mida määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisel käsitatakse põhiindeksitena (ja mis seega võimaldavad krediidiasutustel ja investeerimisühingutel kasutada nendesse indeksitesse kuuluvaid aktsiaid aktsepteeritud tagatisena), peaksid koosnema peamiselt aktsiatest, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et need saab realiseerida juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing peab need likvideerima. Eeldati, et see oleks nii, kui vähemalt 90 % indeksi komponentideks olevate avalikkusele kuuluvate aktsiate väärtus on vähemalt 500 000 000 eurot või avalikkusele kuuluvate aktsiate kohta teabe puudumise korral on indeksi komponentide turukapitalisatsioon vähemalt 1 000 000 000 eurot. See eeldus ei ole muutunud.

(2)

Samuti on rakendusmääruses (EL) 2016/1646 sätestatud, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel peaks olema võimalik võtta aktsepteeritud tagatisena arvesse instrumente, mis kuuluvad põhiindeksitesse, mis ei vasta eespool nimetatud kriteeriumidele, kuid mille komponentidega kaubeldakse piisavalt, ning on käsitletud nende indeksite kindlaksmääramiseks uusi kriteeriume. Kogemused on siiski näidanud, et kuna need kriteeriumid on määratletud seoses turuga, millel indeks põhineb, on neid keeruline kohaldada kolmandas riigis kehtestatud põhiindeksi suhtes, sest selleks tuleks koguda andmeid kõigi sellel turul kauplemisele lubatud aktsiate kohta. See on takistanud nõuetekohaselt saavutada määruse (EL) nr 575/2013 eesmärki tagada indeksi komponentide likviidsuse miinimumkünnis. Seepärast tuleks kehtestada tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks uued kriteeriumid. Uued kriteeriumid peaksid tagama, et instrumente saab kasutada aktsepteeritud tagatisena, ja seega tagama piisava likviidsuskünnise sõltumata turust, millel indeks põhineb, kui täidetud on kaks standardsete turu likviidsusnäitajatega seotud tingimust. Esimese tingimuse kohaselt peaks vähemalt 80 % indeksi komponentideks olevate avalikkusele kuuluvate aktsiate väärtus olema vähemalt 25 000 000 eurot või avalikkusele kuuluvate aktsiate kohta teabe puudumise korral peaks indeksi komponentide turukapitalisatsioon olema vähemalt 50 000 000 eurot. Teise tingimuse kohaselt peaks kõigil indeksi komponentidel, mille turukapitalisatsioon on kuni 10 000 000 000 eurot, olema minimaalne keskmine päevakäive 500 000 eurot, ja kõigil indeksi komponentidel, mille turukapitalisatsioon on üle 10 000 000 000 euro, olema minimaalne keskmine päevakäive 1 000 000 eurot. Keskmine päevakäive tuleks arvutada hindamisele eelneva kalendriaasta 12 kuu alusel või, kui see on asjakohane, sellise eelneva kalendriaasta 12 kuu alusel, mille jooksul finantsinstrument oli kauplemiseks kättesaadav.

(3)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 72 sätestatud „tunnustatud börsi“ määratlust muudeti viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/2033 (3). Muudatus seisnes selles, et kõnealuse punkti 72 alapunkti a lisati sõnad „või kolmanda riigi turud, mida loetakse võrdväärseks reguleeritud turuga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõike 4 punktis a sätestatud menetlusega“. Selle muudatuse tõttu ei piirdu „tunnustatud börsid“ enam üksnes „reguleeritud turgudega“. Kõnealust muudatust tuleks kajastada rakendusmääruses (EL) 2016/1646, lisades kõnealusesse määrusesse börsid, mille kohta komisjon on vastu võtnud samaväärsust kinnitava otsuse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (4) artikli 25 lõike 4 punktile a.

(4)

Pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 50 lõpetati 1. veebruaril 2020 aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriik on nüüd kolmas riik. Praeguse seisuga ei ole komisjon Ühendkuningriigi suhtes vastu võtnud direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõike 4 punkti a kohast samaväärsust kinnitavat otsust. Seepärast tuleb Ühendkuningriigis asutatud börsid tunnustatud börside loetelust välja jätta.

(5)

Alates rakendusmääruse (EL) 2016/1646 jõustumisest on turustruktuuris toimunud teatavad muutused, eelkõige seoses uute börside tekke, ühinemiste, nimevahetuste ja tegevuse lõpetamisega. Neid muutusi tuleks kajastada rakendusmääruses (EL) 2016/1646.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/1646 vastavalt muuta.

(7)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(8)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (5) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/1646 muutmine

Rakendusmäärust (EL) 2016/1646 muudetakse järgmiselt.

(1)

Rakendusmääruse (EL) 2016/1646 I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

(2)

Rakendusmääruse (EL) 2016/1646 II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 13. septembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1646, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses põhiindeksite ja tunnustatud börsidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 245, 14.9.2016, lk 5).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


I LISA

MÄÄRUSE (EL) nr 575/2013 ARTIKLI 197 KOHASED PÕHIINDEKSID

Tabel 1

Aktsiaindeksid

Indeks

Riik/piirkond

Austrian Traded Index

Austria

BEL 20

Belgia

CETOP20

Kesk-Euroopa

CNX 100

India

CSI 300 Index

Hiina

EGX 30

Egiptus

FTSE 350

Ühendkuningriik

FTSE All World Europe

Euroopa

FTSE All-World Index

Üleilmne

FTSE MIB

Itaalia

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

Araabia Ühendemiraadid

FTSE RAFI Emerging Index

Tärkava turumajandusega riigid

FTSE Straits Times Index

Singapur

FTSE/JSE Capped Top 40

Lõuna-Aafrika

FTSE/JSE Industrial 25

Lõuna-Aafrika

Hang Seng Mainland 100 Index

Hongkong

HDAX

Saksamaa

IBEX 35

Hispaania

IBOVESPA

Brasiilia

ISEQ 20

Iirimaa

KOSPI 100

Lõuna-Korea

MSCI ACWI Index

Üleilmne

MSCI EM 50

Tärkava turumajandusega riigid

NASDAQ-100

Ameerika Ühendriigid

Nikkei 300

Jaapan

NYSE ARCA China Index

Hiina

OBX

Norra

OMX Copenhagen 25

Taani

OMX Helsinki 25

Soome

OMXS60

Rootsi

Qatar Exchange General Index

Katar

S&P 500

Ameerika Ühendriigid

S&P BSE 100

India

S&P Latin America 40

Ladina-Ameerika

S&P/ASX 100

Austraalia

S&P/BMV IPC

Mehhiko

S&P/NZX 10

Uus-Meremaa

S&P/TSX 60

Kanada

SBF 120

Prantsusmaa

SET 50

Tai

SMI Expanded

Šveits

STOXX Asia/Pacific 600

Aasia ja Vaikse ookeani piirkond

STOXX Europe 600

Euroopa

TOPIX Mid 400

Jaapan

TSEC Taiwan 50

Taiwan

WIG20

Poola


II LISA

MÄÄRUSE (EL) nr 575/2013 ARTIKLI 197 KOHASED TUNNUSTATUD BÖRSID

Tabel 1

Tunnustatud börsid, kus ei kaubelda määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutega

Reguleeritud turg

Turu tunnuskood

AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE

STUC, STUA

BOERSE BERLIN

BERC, BERA, EQTB, EQTA

BOERSE DUESSELDORF

DUSC, DUSA

BOERSE MUENCHEN

MUNC, MUNA

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, SBAR

BOLSA DE BILBAO

XBIL, SBIL

BOLSA DE MADRID

XMAD, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

XBSE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC

XBUL

CBOE EUROPE

CCXE

CME AMSTERDAM

BTAM

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus

ETFP

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

EURONEXT DUBLIN

XMSM

EURONEXT EXPAND

XOAS

EURONEXT LISBON

XLIS

EURONEXT OSLO

XOSL

EURONEXT PARIS

XPAR

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA, HAMM

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL, IFSM

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

NASDAQ HELSINKI

XHEL

NASDAQ ICELAND

XICE

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ VILNIUS

XLIT

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NXCHANGE

XNXC

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR, WBON, WETP

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ASX LIMITED

XASX

CHI-X AUSTRALIA PTY LTD

CHIA

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK)

SHKG

BOX OPTIONS EXCHANGE LLC

XBOX

CBOE BYX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.)

BATY

CBOE BZX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.)

BATS

CBOE C2 EXCHANGE, INC.

C2OX

CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.)

EDGA

CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.)

EDGX

CBOE EXCHANGE, INC.

CBSX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC.

XCHI

THE INVESTORS EXCHANGE LLC

IEXG

MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE

XMIO

MIAX PEARL, LLC

MPRL

NASDAQ BX, INC. (FORMERLY NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE)

BOSD

NASDAQ GEMX, LLC (FORMERLY ISE GEMINI)

GMNI

NASDAQ ISE, LLC (FORMERLY INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC)

XISX

NASDAQ MRX, LLC (FORMERLY ISE MERCURY)

MCRY

NASDAQ PHLX LLC (FORMERLY NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE)

XPHL

THE NASDAQ STOCK MARKET

XNAS

NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC

XNYS

NYSE ARCA, INC.

ARCX

AQUA SECURITIES L.P.

AQUA

ATS-1

MSTX

ATS-4

MSPL

ATS-6

MSRP

BARCLAYS ATS

BARX

BARCLAYS DIRECTEX

BCDX

BIDS TRADING, L.P.

BIDS

CIOI

CIOI

CITIBLOC

CBLC

CITICROSS

CICX

CODA MARKETS, INC

CODA

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

CAES

DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC

DBSX

EBX LLC

LEVL

INSTINCT X

BAML

INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX)

ICBX

INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX)

XINS

INSTINET, LLC (BLOCKCROSS)

BLKX

JPB-X

JPBX

J.P. MORGAN ATS (’JPM-X’)

JPMX

JSVC LLC

 (*)

LIQUIDNET H2O ATS

LIUH

LIQUIDNET NEGOTIATION ATS

LIUS

LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC

LMNX

NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC

NFSC

POSIT

ITGI

SIGMA X2

SGMT

SPOT QUOTE LLC

 (*)

SPREAD ZERO LLC

 (*)

UBS ATS

UBSS

USTOCKTRADE

 (*)

VIRTU MATCHIT

VFMI

XE

PJCX


Tabel 2

Tunnustatud börsid, kus kaubeldakse määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutega

Reguleeritud turg

Turu tunnuskood

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

CBOE DERIVATIVES

CDEX

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS

XEUC

EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE, XEER

FISH POOL

FISH

HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET

HEDE

HUDEX ENERGY EXCHANGE

HUDX

ICE ENDEX MARKETS

NDEX

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

MATIF

XMAT

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW, XMFX

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MONEP

XMON

NASDAQ OSLO

NORX

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NOREXECO

NEXO

OMIP – POLO PORTUGUES

OMIP

OSLO BØRS

XOSL

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD

WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES

WDER


(*)  Turu tunnuskoodid (MIC) ei ole kättesaadavad standardi ISO 10383 (börside koodid ja turutunnuste loetelu) puhul


Top