EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760 2019 m. gruodžio 17 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas

C/2019/8956

OL L 185, 2020 6 12, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 185/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/760

2019 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 185, 186 straipsnius ir 223 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 64 straipsnio 6 dalį ir 66 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatytos taisyklės, susijusios su tarifinių kvotų valdymu ir specialia importo į trečiąsias šalis tvarka. Juo Komisija taip pat įgaliota priimti atitinkamus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kad būtų galima užtikrinti sklandų tarifinių kvotų valdymą;

(2)

siekiant užtikrinti patikimą tarifinių kvotų valdymą, reikia nustatyti tinkamumo reikalavimus, kuriuos veiklos vykdytojas turi įvykdyti, kad galėtų pateikti su tarifine kvota susijusios licencijos paraišką;

(3)

siekiant užtikrinti, kad per licencijos galiojimo laikotarpį būtų vykdomas įpareigojimas importuoti arba eksportuoti, su tarifinėmis kvotomis susijusios licencijos turėtų būti išduodamos pateikus užstatą. turi būti nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, taikytinos tais atvejais, kai eksporto licencija reikalinga tik siekiant įrodyti, kad eksportuojami produktai yra Sąjungos kilmės. Turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl užstato, pateikto siekiant dalyvauti tarifinių kvotų sistemoje, grąžinimo ir negrąžinimo;

(4)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir kompetentingoms institucijoms suteikti galimybę nustatyti tarifinių kvotų administravimo taisyklių, visų pirma tinkamumo reikalavimų, pažeidimus, tikslinga reikalauti, kad su tam tikromis pernelyg paklausiomis tarifinėmis kvotomis susijusių licencijų turėtojų pavadinimai ir adresai ribotą laikotarpį būtų skelbiami Komisijos oficialiojoje svetainėje;

(5)

siekiant užtikrinti su tarifinėmis kvotomis susijusių tinkamumo taisyklių laikymąsi, tikslinga nustatyti specialiąsias taisykles dėl galimybės perduoti su tarifinėmis kvotomis susijusias licencijas. Perduoti turėtų būti galima tik perėmėjams, atitinkantiems tuos pačius tinkamumo kriterijus kaip ir su tarifine kvota susijusios licencijos prašantis pareiškėjas;

(6)

siekiant kuo labiau sumažinti spekuliacinių paraiškų skaičių, viena iš sąlygų, taikytinų teikiant su tam tikromis tarifinėmis kvotomis, nustatytomis Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/761 (3), susijusių licencijų paraiškas, turėtų būti ankstesnė patirtis ir veiklos vykdytojo vykdoma atitinkama prekyba su trečiosiomis šalimis. Todėl būtina nustatyti išsamias taisykles, susijusias su minimalios patirties vykdant tą prekybą su trečiosiomis šalimis įrodymu;

(7)

tam tikros tarifinės kvotos yra laikomos jautriomis, be kitų priežasčių, dėl pernelyg didelės jų paklausos per kvotos laikotarpį arba vieną ar kelias laikotarpio dalis, dėl to, kad yra susijusios su produktu ar kilmės šalimi, kurie yra itin svarbūs tinkamam Sąjungos rinkos veikimui, arba dėl to, kad praeityje jų administravimo taisyklės buvo apeidinėjamos arba netinkamai taikomos. Siekiant užtikrinti tinkamą šių jautrių tarifinių kvotų administravimą, visų pirma sumažinti taisyklių apeidinėjimo riziką ir sudaryti sąlygas naujiems mažiems ir vidutiniams veiklos vykdytojams pasinaudoti tomis tarifinėmis kvotomis, reikėtų nustatyti didžiausią kiekį, dėl kurio gali būti teikiamos paraiškos, t. y. referencinį kiekį. Taip pat reikėtų nustatyti to referencinio kiekio apskaičiavimo ir įrodymo taisykles;

(8)

referencinis kiekis turėtų apimti produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal atitinkamai tarifinei kvotai taikomą lengvatinį režimą, kiekį ir tų pačių produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal kitus taikomus lengvatinius režimus ir pagal nelengvatinį (didžiausio palankumo) režimą, kiekį. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę užtikrinti tinkamą licencijų paskirstymą įvairių kategorijų veiklos vykdytojams, visų pirma užtikrinti naujų importuotojų ir mažų bei vidutinių veiklos vykdytojų galimybę naudotis kvotomis. Todėl reikia nustatyti vienam veiklos vykdytojui tenkančio bendro referencinio kiekio viršutinę ribą, kuri būtų proporcinga bendram galimam konkrečios tarifinės kvotos kiekiui, užtikrinant tinkamą didžiausių importuotojų importo veiklos ir naujų mažesnių importuotojų, norinčių pasinaudoti tarifine kvota, interesų pusiausvyrą. Siekiant užtikrinti taisyklių, taikomų iki šio reglamento taikymo pradžios, tęstinumą ir kartu tas taisykles suderinti išlaikant tam tikrą lankstumą, nustatoma bendro referencinio kiekio viršutinė riba yra 15 %;

(9)

siekiant geriau valdyti tarifines kvotas, atgrasyti nuo spekuliavimo licencijomis ir tarifinių kvotų administravimo taisyklių apeidinėjimo, tam tikrų jautrių ir labai paklausių tarifinių kvotų arba tam tikrų tarifinių kvotų, kurių sąlygos buvo apeidinėjamos praeityje, nustatytų Įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/761, atveju tikslinga reikalauti, kad veiklos vykdytojai prieš teikdami importo licencijos paraišką užsiregistruotų tam skirtoje elektroninėje sistemoje. Turėtų būti nustatytos duomenų laikymo toje elektroninėje sistemoje taisyklės. Taip pat tikslinga nustatyti, kad importo pagal tas kvotas licencijų paraiškas gali teikti tik veiklos vykdytojai, nesusiję su kitu veiklos vykdytoju, teikiančiu paraišką dėl tos pačios tarifinės kvotos, ir veiklos vykdytojai, susiję su kitu veiklos vykdytoju, teikiančiu paraišką dėl tos pačios tarifinės kvotos, bet reguliariai vykdantys didelio masto ekonominę veiklą su trečiosiomis šalimis. Tuo tikslu, teikdami importo licencijos paraišką, jie turėtų pateikti nepriklausomumo deklaraciją. Reikėtų nustatyti nepriklausomumo deklaracijos formą;

(10)

siekiant užtikrinti, kad su referenciniu kiekiu, nepriklausomumo deklaracija ir išankstine privalomąja registracija susiję reikalavimai netrukdytų visiškai išnaudoti atitinkamų tarifinių kvotų, tikslinga numatyti galimybę išskirtinėmis aplinkybėmis sustabdyti tų reikalavimų taikymą;

(11)

siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdytos specialiosios sąlygos, kurių reikalaujama norint taikyti specialią importo į trečiąją šalį tvarką, tikslinga nustatyti eksporto licencijų išdavimo taisykles;

(12)

siekiant užtikrinti, kad pareiškėjai pateiktų tikslius, naujausius ir tikrovę atitinkančius dokumentus bei informaciją, tikslinga nustatyti proporcingą nuobaudų, skiriamų už to įpareigojimo nesilaikymą, sistemą;

(13)

siekiant užtikrinti veiksmingą tarifinių kvotų administravimą, tikslinga nustatyti taisykles dėl informacijos, kurią valstybės narės turi pranešti Komisijai;

(14)

Ispanijai ir Portugalijai įstojus į ES, Ispanijos ir Portugalijos importui buvo pradėti taikyti bendri ES tarifiniai apribojimai ir buvo prarastas konkurencingumas importuojant iš tam tikrų ES nepriklausančių šalių. Atsižvelgdama į susitarimus, sudarytus vykstant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus ratui, Sąjunga leido Ispanijai per metus importuoti 2 000 000 tonų kukurūzų ir 300 000 tonų sorgų, o Portugalijai per metus importuoti 500 000 tonų kukurūzų. Importo į Ispaniją kvotų atveju iš bendro importuojamo kiekio turėtų būti atimtas tam tikrų į Ispaniją importuojamų grūdų pakaitalų kiekis;

(15)

siekiant užtikrinti patikimą tų kvotų administravimą, kukurūzų ir sorgų importo į Ispaniją ir Portugaliją apskaitai turėtų būti taikomi panašūs metodai. Be to, į kiekį, importuojamą pagal aktus, kuriais Sąjunga suteikė tam tikras prekybos nuolaidas, neturėtų būti atsižvelgiama;

(16)

atsižvelgiant į kukurūzų ir sorgų importo į Ispaniją ir Portugaliją be muito tarifines kvotas, tikslinga nustatyti specialiąsias taisykles, susijusias su importuojamų produktų naudojimu, muitinės priežiūra ir administracine kontrole, licencijų paraiškų teikimu, dėl tokių licencijų teiktinais užstatais, tų užstatų grąžinimu ir negrąžinimu, taip pat veiklos vykdytojams teiktina informacija;

(17)

šiuo reglamentu pakeičiamos esamos tarifinių kvotų valdymo taisyklės, todėl turėtų būti panaikinti Sąjungos aktai, kuriais tos taisyklės nustatytos;

(18)

siekiant išvengti prekybos srautų trikdymo, būtina nustatyti, kad panaikinti aktai būtų toliau taikomi importo licencijoms, išduotoms pagal tuos aktus iki šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tuo pačiu tikslu tikslinga licencijas išduodančioms institucijoms leisti referencinį kiekį per pirmus du tarifinės kvotos laikotarpius po šio reglamento įsigaliojimo nustatyti pagal panaikintus aktus;

(19)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie šiame reglamente nustatytų taisyklių, įvykdyti įsipareigojimą prieš pradedant taikyti naująsias taisykles apie jas pranešti Pasaulio prekybos organizacijai, taip pat suteikti veiklos vykdytojams pakankamai laiko prisitaikyti prie įpareigojimo registruotis specialioje elektroninėje sistemoje ir ja naudojantis teikti su tam tikromis pernelyg paklausiomis tarifinėmis kvotomis susijusią nepriklausomumo deklaraciją, tikslinga šio reglamento taikymą atidėti iki 2021 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Įvadinės nuostatos

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis papildomos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos atitinkamai dėl:

a)

sąlygų ir tinkamumo reikalavimų, kuriuos veiklos vykdytojas turi įvykdyti, kad galėtų pateikti paraišką dėl tarifinių kvotų, nurodytų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede;

b)

taisyklių, reglamentuojančių veiklos vykdytojų teisių tarpusavio perdavimą;

c)

užstato pateikimo ir grąžinimo;

d)

tam tikrų specifinių tarifinės kvotos ypatumų, jai taikytinų reikalavimų arba apribojimų nustatymo reikiamais atvejais;

e)

specialių tarifinių kvotų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnyje.

2 straipsnis

Kitos taikytinos taisyklės

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (4), Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 907/2014 (5), (ES) 2015/2446 (6) ir (ES) 2016/1237 (7) bei Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239 (8).

II SKYRIUS

Bendrosios taisyklės

3 straipsnis

Sąlygos ir tinkamumo reikalavimai

1.   Veiklos vykdytojai, teikiantys importo arba eksporto pagal tarifinę kvotą licencijos paraišką, turi būti Sąjungoje įsisteigę ir PVM mokėtojais užsiregistravę veiklos vykdytojai. Savo licencijų paraiškas jie teikia valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir registruoti PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai institucijai (toliau – licencijas išduodanti institucija).

2.   Kai veiklos vykdytojas prašo su tarifine kvota susijusios licencijos, kuriai gauti reikia įvykdyti reikalavimą pateikti prekybos įrodymą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, kartu su pirmąja licencijos paraiška kiekvieną tarifinės kvotos laikotarpį jis pateikia prekybos įrodymą, kaip reikalaujama šio reglamento 8 straipsnyje.

3.   Kai veiklos vykdytojas prašo su tarifine kvota susijusios importo licencijos, kuriai gauti reikia įvykdyti reikalavimą įrodyti referencinį kiekį, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, kartu su pirmąja licencijos paraiška jis pateikia šio reglamento 10 straipsnyje reikalaujamus dokumentus, kad būtų galima nustatyti referencinį kiekį.

4.   Kai veiklos vykdytojas prašo su tarifine kvota susijusios importo licencijos, kuriai gauti reikia įvykdyti išankstinės registracijos reikalavimą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, prieš teikdamas tą paraišką jis turi būti užsiregistravęs pagal šio reglamento 13 straipsnį.

5.   Paraišką dėl tarifinių kvotų, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, gali teikti tik 11 straipsnyje nustatytą nepriklausomumo reikalavimą įvykdę ir pagal 12 straipsnį nepriklausomumo deklaraciją pateikę veiklos vykdytojai.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, išankstinės veiklos vykdytojų registracijos nereikalaujama, kai 3 dalyje nurodyto reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas sustabdomas pagal 9 straipsnio 9 dalį.

4 straipsnis

Užstatų teikimas

Pateikus užstatą išduodamos šios licencijos:

a)

importo licencijos;

b)

sūrių eksporto pagal Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiamą naudoti kvotą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 7 skyriaus 2 skirsnyje, licencijos;

c)

pieno miltelių eksporto pagal Dominikos Respublikos leidžiamą naudoti kvotą, nustatytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 7 skyriaus 2 skirsnyje, licencijos.

5 straipsnis

Užstato grąžinimas ir negrąžinimas

1.   Užstato, pateikto dėl licencijos, susijusios su tarifine kvota, grąžinimui ir negrąžinimui taikomas Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 7 straipsnis.

2.   Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 23 straipsnio 4 dalies, kai išleidimas į laisvą apyvartą Sąjungoje arba eksportas iš Sąjungos įvykdytas per licencijos galiojimo laikotarpį, bet laikas, per kurį reikėjo pateikti tokio išleidimo arba eksporto įrodymą, baigėsi, už kiekvieną kalendorinę dieną, kuria tas laikas užtęsiamas, negrąžinama 3 % užstato.

3.   Su kiekiu, dėl kurio licencija nebuvo išduota pritaikius paskirstymo koeficientą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 10 straipsnį, susijęs užstatas grąžinamas.

6 straipsnis

Veiklos vykdytojų, turinčių licencijas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, pavadinimų skelbimas

1.   Nukrypstant nuo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1185 (9) 4 straipsnio 4 dalies, kiekvieno tarifinės kvotos laikotarpio pabaigoje Komisija savo oficialiojoje svetainėje paskelbia veiklos vykdytojų, kurie per ankstesnį tarifinių kvotų taikymo laikotarpį gavo licencijas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama privalomosios veiklos vykdytojų registracijos, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, ir kurie yra tokių licencijų nominalūs turėtojai arba perėmėjai, pavadinimus, ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo (EORI) kodus ir adresus.

2.   1 dalyje nurodyti duomenys iš Komisijos oficialiosios svetainės pašalinami praėjus 12 mėnesių nuo jų paskelbimo.

7 straipsnis

Licencijų perdavimas

1.   Importo licencijos, išskyrus Kanados kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos ir kiaulienos importo pagal tarifines kvotas licencijas, gali būti perduodamos.

2.   Eksporto licencijos neperduodamos.

3.   Be Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, taip pat reikalaujama, kad perėmėjas būtų Sąjungoje įsisteigęs ir užsiregistravęs PVM mokėtoju.

4.   Kai perduodama licencija yra susijusi su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių taikomas reikalavimas pateikti prekybos įrodymą, perėmėjas pagal 8 straipsnį pateikia prekybos įrodymą.

5.   Kai perduodama licencija yra susijusi su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių taikomas reikalavimas įrodyti referencinį kiekį, perėmėjas neprivalo pateikti tokio įrodymo.

6.   Kai perduodama licencija yra susijusi su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, perėmėjas iki licencijos perdavimo turi įvykdyti šiuos reikalavimus:

a)

jis turi būti užsiregistravęs 13 straipsnyje nurodytoje LORI elektroninėje sistemoje;

b)

dėl tarifinių kvotų, susijusių su perduodama licencija, jis turi būti pateikęs 12 straipsnyje nurodytą nepriklausomumo deklaraciją,

išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų taikymas sustabdomas dėl to, kad pagal šio reglamento 9 straipsnio 9 dalį sustabdomas reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas.

7.   Perėmėjas licencijas išduodančiai institucijai, išdavusiai ketinamą perduoti licenciją, pateikia įrodymus, kad jis atitinka 3, 4 ir 6 dalyse nustatytus tinkamumo reikalavimus.

Įrodymų pateikimas gali būti supaprastintas, kai perėmėjas yra nominalus kitos galiojančios importo licencijos, išduotos pagal šį reglamentą ir susijusios su atitinkamu tarifinės kvotos eilės numeriu bei tarifinės kvotos laikotarpiu, turėtojas. Tokiu atveju perėmėjas jo licenciją išdavusios institucijos gali prašyti perdavėjo licenciją išdavusiai institucijai pateikti licencijos kopiją arba nuorodą į elektroninį licencijos atitikmenį. Tokia kopija yra pakankamas įrodymas, kad 3, 4 ir 6 dalyse nustatytos sąlygos ir tinkamumo reikalavimai yra įvykdyti, neatsižvelgiant į tai, kokia jo forma – popierinė ar elektroninė.

8.   Kai licencija perduodama, į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal licenciją išleistas kiekis prekybos įrodymo ir referencinio kiekio nustatymo tikslais priskiriamas perėmėjui.

8 straipsnis

Prekybos įrodymas

1.   Teikdami paraišką dėl specialios tarifinės kvotos veiklos vykdytojai turi įrodyti, kad iš Sąjungos eksportavo arba į laisvą apyvartą Sąjungoje išleido minimalų atitinkamo sektoriaus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies a–w punktuose, produktų kiekį.

Minimalus produktų, eksportuotinų iš Sąjungos arba išleistinų į laisvą apyvartą Sąjungoje, kiekis kiekvienu iš dviejų iš eilės einančių 12 mėnesių laikotarpių, kurie baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, per kurį galima pateikti pirmąją tarifinės kvotos laikotarpio licenciją, pradžios, yra nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 II–XIII prieduose.

Taikant pirmą pastraipą, taikomos šios nuostatos:

a)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VI priede nurodytų česnakų tarifinių kvotų atitinkamas sektorius yra vaisių ir daržovių sektorius, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte;

b)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VII priede nurodytų grybų tarifinių kvotų atitinkamas sektorius yra perdirbtų vaisių ir daržovių produktų sektorius, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies j punkte.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, prekybos įrodymas apima:

a)

kai taikomos galvijienos tarifinės kvotos, nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VIII priede, – 12 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, per kurį galima pateikti pirmąją su tarifine kvota susijusią licenciją, pradžios;

b)

kai taikoma Kanados kilmės kiaulienos importo kvota, kurios eilės numeris yra 09.4282, – be kiaulienos sektoriaus, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies q punkte, produktų, produktus, kurių KN kodai yra 0201, 0202, 0206 10 95 arba 0206 29 91;

c)

kai taikoma Dominikos Respublikos leidžiama naudoti pieno miltelių eksporto kvota, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 55–57 straipsniuose, – produktus, pagal atitinkamą tarifinę kvotą eksportuotus į Dominikos Respubliką per vienus iš trejų kalendorinių metų iki licencijos paraiškos pateikimo;

d)

kai taikoma Jungtinių Amerikos Valstijų leidžiama naudoti sūrių eksporto kvota, nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 58–63 straipsniuose, – produktus, kurių KN kodas yra 0406, eksportuotus į Jungtines Amerikos Valstijas bent vienus iš trejų kalendorinių metų iki rugsėjo mėnesio, einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpio pradžią;

e)

kai taikoma Naujosios Zelandijos kilmės sviesto tarifinė kvota, kurios eilės numeris yra 09.4195, – produktus, importuotus pagal tarifines kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, per 24 mėnesių laikotarpį iki lapkričio mėnesio, einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpio pradžią.

f)

kai taikoma Naujosios Zelandijos sviesto tarifinė kvota, kurios eilės numeris yra 09.4182, – 12 mėnesių laikotarpį iki lapkričio mėnesio, einančio prieš tarifinės kvotos laikotarpio pradžią.

3.   Veiklos vykdytojai licencijas išduodančiai institucijai pateikia bet kuriuos iš šių prekybos įrodymų:

a)

muitinės duomenis, iš kurių matyti išleidimas į laisvą apyvartą Sąjungoje ir kuriuose, kaip reikalauja atitinkama valstybė narė, nurodyta, kad veiklos vykdytojas yra deklarantas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 15 dalyje, arba importuotojas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 3 grupėje ir to priedo II antraštinės dalies 3 grupėje;

b)

muitinės duomenis, iš kurių matyti eksportas iš Sąjungos ir kuriuose, kaip reikalauja atitinkama valstybė narė, nurodyta, kad veiklos vykdytojas yra deklarantas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 15 dalyje, arba eksportuotojas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 19 dalyje;

c)

naudotą muitinės tinkamai patvirtintą licenciją, iš kurios matyti, kad produktai buvo išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje arba eksportuoti iš Sąjungos, ir kurioje nurodyta, kad veiklos vykdytojas yra nominalus licencijos turėtojas arba, jeigu licencija buvo perduota, kad veiklos vykdytojas yra jos perėmėjas.

4.   Jei muitinės duomenys gali būti sugeneruoti arba pateikti tik popierine forma, atitinkamos valstybės narės muitinės antspaudu ir parašu turi būti patvirtinta, kad tai tikra atspausdinta muitinės deklaracijos kopija.

5.   Licencijas išduodančios institucijos ir muitinė gali leisti naudoti supaprastintą šiame straipsnyje nurodytų dokumentų ir procedūrų elektroninį formatą.

6.   Prekybos įrodymo nereikalaujama taikant kvotas, dėl kurių taikomas reikalavimas įrodyti referencinį kiekį, išskyrus atvejus, kai tokio reikalavimo taikymas sustabdomas pagal 9 straipsnio 9 dalį.

9 straipsnis

Referencinis kiekis

1.   Referencinis kiekis yra vidutinis metinis produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje, kiekis per du iš eilės einančius12 mėnesių laikotarpius, kurie baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, per kurį galima pateikti pirmąją tarifinės kvotos laikotarpio licenciją, pradžios.

Susijungusių veiklos vykdytojų referencinis kiekis nustatomas sudedant visų susijungime dalyvaujančių veiklos vykdytojų į laisvą apyvartą Sąjungoje išleistų produktų kiekį.

Veiklos vykdytojo referencinis kiekis negali viršyti 15 % per atitinkamą tarifinės kvotos laikotarpį galimo naudoti atitinkamos tarifinės kvotos kiekio.

2.   Referencinis kiekis apima produktų, kurie išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje, kuriems taikomas tas pats tarifinės kvotos eilės numeris ir kurių kilmės šalis yra ta pati, kiekį.

3.   Bendras produktų kiekis, dėl kurio per tarifinės kvotos laikotarpį pateiktos licencijų paraiškos, susijusios su viena tarifine kvota, negali viršyti pareiškėjo referencinio kiekio, taikomo tai tarifinei kvotai.

Kai tarifinės kvotos laikotarpis yra padalytas į kelias dalis, referencinis kiekis turi būti suskirstytas pagal tas laikotarpio dalis. Tarifinės kvotos laikotarpio daliai tenkanti bendro referencinio kiekio dalis yra lygi per tą laikotarpio dalį galimai naudoti importo tarifinės kvotos bendro kiekio daliai.

Paraiškas, neatitinkančias pirmoje ir antroje pastraipose nustatytų taisyklių, kompetentinga licencijas išduodanti institucija pripažįsta nepriimtinomis.

4.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Argentinos kilmės česnakų, kurių kvotos eilės numeris yra 09.4104, referencinis kiekis yra šviežių česnakų, kurių KN kodas yra 0703 20 00, vidutinis kiekis, į laisvą apyvartą išleistas per trejus kalendorinius metus iki tarifinės kvotos laikotarpio.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, taikant Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 VIII priede nurodytas galvijienos tarifines kvotas, referencinis kiekis yra produktų, išleistų į laisvą apyvartą Sąjungoje per 12 mėnesių, kurie baigiasi likus 2 mėnesiams iki laikotarpio, kurį galima pateikti pirmąją tarifinės kvotos laikotarpio licenciją, pradžios, kiekis.

6.   Nukrypstant nuo 2 dalies, referencinis kiekis apskaičiuojamas sudedant produktų kiekį, išleistą į laisvą apyvartą Sąjungoje pagal kiekvieną iš trijų kvotų, kurių vienas po kito einantys eilės numeriai, nustatyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, yra šie:

 

09.4211, 09.4212 ir 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 ir 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 ir 09.4412.

7.   Nukrypstant nuo 3 dalies, taikant tarifinę kvotą, kurios eilės numeriai yra 09.4211, 09.4212 ir 09.4213, bendras produktų, nurodytų licencijų paraiškose, per tarifinės kvotos laikotarpį pateiktose dėl tų trijų tarifinių kvotų, kiekis negali viršyti pareiškėjo bendro referencinio tų trijų tarifinių kvotų kiekio. Pareiškėjas gali pasirinkti, kaip bendrą referencinį kiekį suskirstyti pagal tarifines kvotas, dėl kurių teikiamos paraiškos. Ši taisyklė taikoma ir tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai yra 09.4214, 09.4215 ir 09.4216, taip pat 09.4410, 09.4411 ir 09.4412.

8.   Komisija reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymą sustabdo, kai iki tarifinės kvotos laikotarpio devinto mėnesio pabaigos kiekis, dėl kurio pateiktos paraiškos pagal tarifinę kvotą, yra mažesnis už tą tarifinės kvotos laikotarpį pagal tą tarifinę kvotą galimą naudoti kiekį.

9.   Komisija reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymą bet kurios tarifinės kvotos, nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 I priede, atžvilgiu gali sustabdyti, kai dėl nenumatytų ir išimtinių aplinkybių kyla grėsmė, kad ta tarifinė kvota bus neišnaudota.

10.   Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

11.   Komisija apie reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymo sustabdymą praneša pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 188 straipsnį.

10 straipsnis

Referencinio kiekio įrodymas

1.   Referencinis kiekis nustatomas pagal patvirtintą atspausdintą muitinės deklaraciją, galutinai parengtą išleidimui į laisvą apyvartą įforminti. Muitinės deklaracijoje įrašomi produktai, nurodyti sąskaitoje faktūroje, paminėtoje Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (10) 145 straipsnyje, ir, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės reikalavimus, tai, ar licencijos prašantis pareiškėjas yra deklarantas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 15 dalyje, ar importuotojas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 3 grupėje ir to priedo II antraštinės dalies 3 grupėje.

2.   Veiklos vykdytojas užtikrina, kad išleidimo į laisvą apyvartą Sąjungoje muitinės deklaracijoje, pagal kurią jis nustato referencinį kiekį, būtų nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 145 straipsnyje paminėtos sąskaitos faktūros numeris. Veiklos vykdytojai licencijas išduodančioms institucijoms taip pat pateikia sąskaitą faktūrą, kad šios galėtų nustatyti jų referencinį kiekį. Sąskaitoje faktūroje nurodoma bent:

a)

importuotojo arba deklaranto pavadinimas;

b)

produkto aprašymas, susietas su jo aštuonženkliu KN kodu;

c)

sąskaitos faktūros numeris.

3.   Licencijas išduodančios institucijos palygina sąskaitose faktūrose, importo licencijose ir muitinės deklaracijose pateiktą informaciją. Dokumentuose negali būti neatitikimų, susijusių su importuotojo arba deklaranto tapatybe, produktų aprašymu ir sąskaitos faktūros numeriu. Šie dokumentai tikrinami remiantis valstybių narių atliekama rizikos analize.

4.   Licencijas išduodanti institucija gali nuspręsti, kad sąskaitos faktūros turi būti teikiamos elektroniniu formatu.

5.   1 dalyje nurodyta patvirtinta atspausdinta muitinės deklaracija gali būti pakeista muitinės duomenimis, kuriuos licenciją išdavusiai institucijai muitinė pateikia elektroniniu formatu, laikydamasi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 14 straipsnyje nustatytų procedūrų ir metodų. Licencijas išduodančios institucijos ir muitinės gali leisti naudoti supaprastintą šioje dalyje nurodytų dokumentų ir procedūrų elektroninį formatą.

6.   Kai veiklos vykdytojas valstybės narės kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad eksportuojančios šalies arba Sąjungos taikytos sanitarinės arba fitosanitarinės priemonės padarė poveikį jo per bet kurį iš 12 mėnesių laikotarpių, nurodytų 9 straipsnyje, į laisvą apyvartą išleistų produktų kiekiui, leidžiama referencinį kiekį nustatyti pagal ankstesnį 12 mėnesių laikotarpį, per kurį tos priemonės nebuvo taikytos.

11 straipsnis

Veiklos vykdytojų, teikiančių licencijų paraiškas dėl tarifinių kvotų, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, nepriklausomumo reikalavimas

1.   Veiklos vykdytojai teikti paraiškas dėl tarifinių kvotų, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos, gali, tik jeigu:

a)

jie nėra susiję su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, arba

b)

jie yra susiję su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, bet reguliariai vykdo didelio masto ekonominę veiklą.

2.   Veiklos vykdytojas yra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis šiais atvejais:

a)

jis nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja kitą juridinį asmenį arba

b)

jis yra šeimos ryšiais susijęs su kitu fiziniu asmeniu, arba

c)

jis yra svarbiais verslo ryšiais susijęs su kitu juridiniu arba fiziniu asmeniu.

3.   Šiame straipsnyje vartojami žodžių junginiai suprantami taip:

a)

„nuosavybės teise valdo kitą juridinį asmenį“ – turi bent 25 % nuosavybės teisių į kitą juridinį asmenį;

b)

„kontroliuoja kitą juridinį asmenį“ reiškia bet kurį iš šių dalykų:

i)

turi teisę paskirti arba pašalinti daugumą tokio juridinio asmens, grupės ar subjekto administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių;

ii)

pasinaudojęs savo balsavimo teisėmis vienvaldiškai paskyrė daugumą juridinio asmens administracinių, valdymo ar priežiūros organų narių eiti pareigas einamaisiais ir ankstesniais finansiniais metais;

iii)

pagal susitarimą su kitais juridinio asmens, grupės ar subjekto akcininkais arba nariais vienvaldiškai kontroliuoja daugumą to juridinio asmens, grupės ar subjekto akcininkų arba narių balsavimo teisių;

iv)

turi teisę daryti lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, grupei ar subjektui pagal susitarimą su tuo juridiniu asmeniu, grupe ar subjektu arba pagal steigimo sutarties ar įstatų nuostatą tais atvejais, kai pagal tą juridinį asmenį, grupę ar subjektą reglamentuojančius teisės aktus leidžiama sudaryti tokį susitarimą arba priimti tokią nuostatą;

v)

yra įgaliotas naudotis teise daryti iv punkte nurodytą lemiamą poveikį nebūdamas tos teisės turėtojas;

vi)

turi teisę disponuoti visu juridinio asmens, grupės ar subjekto turtu ar jo dalimi;

vii)

vienodu pagrindu valdo juridinio asmens, grupės ar subjekto veiklą ir skelbia konsoliduotąsias ataskaitas;

viii)

solidariai dalijasi juridinio asmens, grupės ar subjekto finansiniais įsipareigojimais arba užtikrina jų laikymąsi;

c)

„susijęs šeimos ryšiais“ reiškia, kad:

i)

veiklos vykdytojas yra kito veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, sutuoktinis, brolis, sesuo, tėvas, motina, vaikas arba vaikaitis;

ii)

veiklos vykdytojas yra fizinio asmens, kuriam nuosavybės teise priklauso kitas veiklos vykdytojas arba kuris kontroliuoja kitą veiklos vykdytoją, teikiantį paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, sutuoktinis, brolis, sesuo, tėvas, motina, vaikas arba vaikaitis;

d)

„susijęs svarbiais verslo ryšiais“ reiškia, kad:

i)

kitam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso bent 25 % veiklos vykdytojo akcijų;

ii)

veiklos vykdytojas ir kitas asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai kartu kontroliuoja trečiąjį asmenį;

iii)

veiklos vykdytojas ir kitas asmuo yra atitinkamai darbdavys ir darbuotojas;

iv)

veiklos vykdytojas ir kitas asmuo yra juridiškai pripažinti verslo partneriai arba to paties juridinio asmens pareigūnai arba direktoriai;

e)

„didelio masto ekonominė veikla“ – veiksmai arba veikla, kurią asmuo vykdo siekdamas užtikrinti prekių gamybą, paskirstymą arba vartojimą ir paslaugų teikimą.

Taikant e punktą, veikla, vykdoma siekiant tik pateikti paraišką dėl tarifinės kvotos, nelaikoma didelio masto ekonomine veikla.

4.   Kai veiklos vykdytojas yra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, registruodamasis LORI elektroninėje sistemoje jis turi įvykdyti šiuos įpareigojimus:

a)

jis turi įrodyti, kad reguliariai vykdo didelio masto ekonominę veiklą, – tam jis turi pateikti bent vieną iš dokumentų, nurodytų II priedo skirsnyje „Įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas vykdo didelio masto ekonominę veiklą“;

b)

jis turi atskleisti fizinių ir juridinių asmenų, su kuriais yra susijęs, tapatybę užpildydamas atitinkamą II priedo skirsnį.

5.   Komisija gali sustabdyti reikalavimo pateikti nepriklausomumo deklaraciją taikymą, kai pagal 9 straipsnio 9 dalį sustabdomas reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas.

Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

6.   Komisija apie reikalavimo pateikti nepriklausomumo deklaraciją taikymo sustabdymą skelbia pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 188 straipsnį.

12 straipsnis

Nepriklausomumo deklaracija

1.   Paraišką dėl tarifinių kvotų, dėl kurių taikomas veiklos vykdytojų išankstinės registracijos reikalavimas, teikiantis pareiškėjas per LORI elektroninę sistemą pateikia nepriklausomumo deklaraciją, parengtą pagal I priede pateiktą deklaracijos pavyzdį.

2.   Nepriklausomumo deklaracijoje pareiškėjas, atsižvelgdamas į savo situaciją, pateikia vieną iš šių pareiškimų:

a)

pareiškimą, kad jis nėra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos;

b)

pareiškimą, kad jis yra susijęs su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraišką dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos, bet reguliariai vykdo didelio masto ekonominę veiklą.

3.   Pareiškėjas užtikrina, kad visa jo nepriklausomumo deklaracijoje pateikta informacija visuomet būtų tiksli ir naujausia.

4.   Siekdama nustatyti, ar pareiškėjas reguliariai vykdo didelės apimties ekonominę veiklą, licencijas išduodanti institucija atsižvelgia į pareiškėjo vykdomos ekonominės veiklos rūšį, patirtas išlaidas ir pardavimą bei apyvartą valstybėje narėje, kurioje jis yra registruotas PVM mokėtoju.

Kompetentingos licencijas išduodančios institucijos prašymu pareiškėjas pateikia visus dokumentus ir įrodymus, būtinus nepriklausomumo deklaracijoje pateiktai informacijai patikrinti.

5.   Kompetentinga licencijas išduodanti institucija nepriklausomumo deklaraciją priima tik įsitikinusi, kad LORI sistemoje pateikti dokumentai yra teisingi ir naujausi.

6.   Pareiškėjas kompetentingai licencijas išduodančiai institucijai apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį nepriklausomumo deklaracijai, praneša per 10 kalendorinių dienų nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo. Kompetentinga licencijas išduodanti institucija tuos pasikeitimus įrašo į LORI elektroninę sistemą, prieš tai juos patvirtinusi.

7.   Nepriklausomumo deklaracija galioja tol, kol veiklos vykdytojas atitinka 11 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

13 straipsnis

Privalomoji išankstinė veiklos vykdytojų registracija

1.   Komisija sukuria Licencijas turinčių veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (LORI) elektroninę sistemą, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/1183 (11) ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1185.

2.   Paraiškas dėl registracijos elektroninėje LORI sistemoje veiklos vykdytojai teikia naudodamiesi elektronine forma, kuria naudotis galimybę suteikia licenciją išduodančios institucijos. Į šią formą įtraukiama II priede nurodyta informacija.

3.   Paraiškas dėl registracijos LORI elektroninėje sistemoje gali teikti tik Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigę ir EORI kodą turintys veiklos vykdytojai. Paraiškas jie teikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigę ir užsiregistravę PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai institucijai.

4.   Registracijos paraiška pateikiama bent prieš du mėnesius iki mėnesio, kurį veiklos vykdytojas ketina teikti savo licencijos paraišką. Veiklos vykdytojas susirašinėjimo tikslais pateikia galiojantį e. pašto adresą, taip pat užtikrina, kad ryšių palaikymo su licencijas išduodančia institucija tikslais LORI elektroninėje sistemoje visuomet būtų pateiktas galiojantis jo e. pašto adresas.

5.   Nustačiusi, kad informacija, veiklos vykdytojo pateikta registracijos LORI elektroninėje sistemoje arba jo įrašo LORI sistemoje pakeitimo tikslais, yra teisinga, naujausia ir atitinka šį reglamentą bei Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/761, kompetentinga licencijas išduodanti institucija patvirtina registraciją arba pakeitimą ir per LORI elektroninę sistemą apie patvirtinimą praneša Komisijai.

6.   Licencijas išduodanti institucija registracijos paraišką atmeta, jeigu pareiškėjas jai priimtinu būdu neįrodo, kad informacija, pateikta kaip nustatyta II priede, yra teisinga ir naujausia. Licencijas išduodanti institucija paraiškos atmetimo datą užregistruoja ir apie atmetimą praneša pareiškėjui, kartu nurodydama atmetimo priežastis.

7.   Remdamasi licencijas išduodančios institucijos pranešimu Komisija pareiškėją užregistruoja LORI elektroninėje sistemoje ir apie registraciją praneša licencijas išduodančiai institucijai. Licencijas išduodanti institucija apie registraciją praneša pareiškėjui.

8.   Kai pareiškėjas užsiregistruoja LORI elektroninėje sistemoje, registracija galioja iki jos panaikinimo.

9.   LORI elektroninėje sistemoje saugomi duomenys apie registruotąjį veiklos vykdytoją laikomi LORI įrašais. Šie duomenys saugomi visą veiklos vykdytojo registracijos laikotarpį ir septynerius metus nuo tada, kai veiklos vykdytojas panaikina savo registraciją LORI sistemoje.

10.   Licencijas išduodanti institucija registraciją panaikina šiais atvejais:

a)

registruotojo veiklos vykdytojo prašymu;

b)

kai licencijas išduodanti institucija sužino, kad registruotasis veiklos vykdytojas nebeatitinka sąlygų ir tinkamumo reikalavimų, taikomų teikiant paraiškas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama privalomosios veiklos vykdytojų registracijos.

11.   Licencijas išduodanti institucija registracijos panaikinimo datą užregistruoja ir apie tai praneša atitinkamam pareiškėjui, kartu nurodydama panaikinimo priežastis.

12.   Veiklos vykdytojas kompetentingai licencijas išduodančiai institucijai apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jo LORI įrašams, praneša per 10 kalendorinių dienų nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo. Komisija tuos pakeitimus užregistruoja LORI elektroninėje sistemoje, kai juos patvirtina kompetentinga licencijas išduodanti institucija.

13.   Komisija gali sustabdyti veiklos vykdytojų išankstinės registracijos LORI elektroninėje sistemoje reikalavimo taikymą, kai pagal 9 straipsnio 9 dalį sustabdomas reikalavimo įrodyti referencinį kiekį taikymas.

Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis už tarifinės kvotos laikotarpį.

14.   Komisija apie veiklos vykdytojų išankstinės registracijos LORI sistemoje reikalavimo taikymo sustabdymą skelbia pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 188 straipsnį.

14 straipsnis

Skundai dėl veiklos vykdytojo nepagrįstos registracijos

1.   LORI elektroninėje sistemoje registruoti veiklos vykdytojai, įtariantys, kad kitas registruotas veiklos vykdytojas neatitinka sąlygų ir tinkamumo reikalavimų, įvykdytinų teikiant paraiškas, susijusias su tarifinėmis kvotomis, dėl kurių reikalaujama išankstinės registracijos, valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir užsiregistravę PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai institucijai gali teikti skundus. Tokie skundai turi būti pagrįsti. Kiekviena licencijas išduodanti institucija įdiegia sistemą, kuria naudodamiesi veiklos vykdytojai galėtų teikti tokius skundus, ir veiklos vykdytojus informuoja apie tokią sistemą, šiems teikiant paraiškas dėl registracijos LORI elektroninėje sistemoje.

2.   Jeigu valstybės narės, kurioje skundo pateikėjas yra įsisteigęs, licencijas išduodanti institucija nustato, kad skundas yra pagrįstas, ji imasi tolesnių su skundu susijusių veiksmų – atlieka patikrinimus, kurie, jos manymu, yra tinkami. Kai veiklos vykdytojas, kurio patikrinimas atliekamas, yra įsisteigęs ir užsiregistravęs PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, tos valstybės narės licencijas išduodanti institucija turi laiku suteikti būtiną pagalbą. Patikrinimų rezultatus LORI elektroninėje sistemoje užregistruoja valstybės narės, kurioje atitinkamas veiklos vykdytojas yra įsisteigęs ir užsiregistravęs PVM mokėtoju, licencijas išduodanti institucija, ir tie rezultatai laikomi veiklos vykdytojo LORI įrašų dalimi.

15 straipsnis

Sankcijos

1.   Kai kompetentinga licencijas išduodanti institucija nustato, kad veiklos vykdytojas, teikiantis importo arba eksporto pagal tarifinę kvotą licencijos paraišką arba paraišką dėl licencijos perdavimo, pateikė dokumentą, kuriame yra neteisingos informacijos, arba registruodamasis LORI elektroninėje sistemoje pateikė neteisingus ar pasenusius duomenis, ir kai tas dokumentas yra svarbus išduodant importo arba eksporto licenciją, institucija imasi šių priemonių:

a)

veiklos vykdytojui visą tarifinės kvotos laikotarpį, per kurį tokie faktai buvo nustatyti, neleidžia išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje arba eksportuoti iš Sąjungos jokių produktų, kuriems taikoma atitinkama importo arba eksporto tarifinė kvota;

b)

pašalina veiklos vykdytoją iš importo arba eksporto pagal atitinkamą tarifinę kvotą visam licencijų paraiškų sistemos tarifinės kvotos laikotarpiui, einančiam po tarifinės kvotos laikotarpio, per kurį tokie faktai buvo nustatyti.

Kai licencijas išduodanti institucija nustato, kad veiklos vykdytojas, teikiantis importo arba eksporto pagal tarifinę kvotą licencijos paraišką arba paraišką dėl licencijos perdavimo, sąmoningai pateikia dokumentą, kuriame yra neteisingos informacijos, arba registruodamasis LORI elektroninėje sistemoje savo LORI įrašuose sąmoningai neatnaujina duomenų ir kai tas dokumentas arba duomenys yra svarbūs išduodant tą importo arba eksporto licenciją, veiklos vykdytojas pašalinamas, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, dviem tarifinės kvotos laikotarpiams, einantiems po tarifinės kvotos laikotarpio, per kurį tokie faktai buvo nustatyti.

2.   Kai prekės į laisvą apyvartą pagal importo licenciją išleidžiamos prieš nustatant faktus, nurodytus 1 dalyje, bet koks nederamas finansinis pranašumas susigrąžinamas.

3.   1 dalyje nurodytos sankcijos taikomos nedarant poveikio jokioms papildomoms sankcijoms pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę, taip pat nedarant poveikio Sąjungos finansinių interesų apsaugos taisyklėms.

16 straipsnis

Speciali importo į trečiąją šalį tvarka

Visais atvejais, kai eksportuojamiems produktams taikoma speciali importo į trečiąją šalį tvarka, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 186 straipsnio 2 dalyje, eksportuotojams turi būti leidžiama prašyti eksporto licencijos, kuria patvirtinama, kad tokios specialios importo į trečiąją šalį tvarkos sąlygos įvykdytos. Valstybės narės kompetentingos institucijos tokią licenciją išduoda joms priimtinu būdu įsitikinusios, kad tokios sąlygos yra įvykdytos.

17 straipsnis

Pranešimai Komisijai

Valstybės narės, naudodamosi Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1183 ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1185 nustatyta pranešimo sistema, Komisijai apie kiekvieną tarifinės kvotos laikotarpį praneša šią informaciją:

a)

kiekį, nurodytą importo arba eksporto licencijų paraiškose;

b)

kiekį, nurodytą išduotose importo arba eksporto licencijose;

c)

nepanaudotą kiekį, nurodytą nepanaudotose arba iš dalies panaudotose importo arba eksporto licencijose;

d)

kiekį, skirtą veiklos vykdytojams pagal tarifinę kvotą, dėl kurios importo arba eksporto licencijos nebuvo išduotos;

e)

kiekį, išleistą į laisvą apyvartą arba eksportuotą pagal išduotas importo arba eksporto licencijas;

f)

kai taikomos tarifinės kvotos, dėl kurių reikalaujama išankstinės veiklos vykdytojų registracijos:

i)

veiklos vykdytojų, gavusių importo licencijas, arba importo licencijų perėmėjų pavadinimus, EORI kodus ir adresus;

ii)

kiekvieno veiklos vykdytojo prašomą kiekį;

iii)

patvirtintas arba atmestas registracijos LORI elektroninėje sistemoje paraiškas, registracijos paraiškų atsiėmimo atvejus, LORI įrašų pakeitimų patvirtinimo ir atmetimo atvejus;

g)

kai taikomos pagal trečiųjų šalių išduotus dokumentus valdomos importo tarifinės kvotos, pagal kiekvieną veiklos vykdytojo pateiktą kiekvieną autentiškumo sertifikatą arba įvežimo kontrolės tvarkos (IMA 1) sertifikatą, nurodytą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 XIV priede, išduotų atitinkamų licencijų skaičių ir jose nurodytą kiekį.

III SKYRIUS

Specialios tarifinės kvotos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnį

18 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti kvotas

1.   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. leidžiama pradėti naudoti dvi importo iš trečiųjų šalių kvotas – ne daugiau kaip 2 000 000 tonų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, ir 300 000 tonų sorgų, kurių KN kodas yra 1007 90 00, skirtų išleisti į laisvą apyvartą Ispanijoje.

2.   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. leidžiama pradėti naudoti vieną importo iš trečiųjų šalių kvotą – ne daugiau kaip 500 000 tonų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, skirtų išleisti į laisvą apyvartą Portugalijoje.

19 straipsnis

Kvotų administravimas

1.   18 straipsnio 1 dalyje nurodytas į Ispaniją importuojamas kiekis mažinamas proporcingai tais pačiais metais į Ispaniją iš trečiųjų šalių importuotam kukurūzų krakmolo gamybos liekanų, kurių KN kodai yra 23 031 019 ir 2309 90 20, žlaugtų ir kitų alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekų, kurių KN kodas yra 2303 30 00, ir citrusinių vaisių išspaudų liekanos, kurių KN kodas yra ex 2308 00 40, kiekiui.

2.   Komisija į apskaitą įtraukia pagal 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas kvotas:

a)

per kiekvienus kalendorinius metus į Ispaniją importuotų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, ir sorgų, kurių KN kodas yra 1007 90 00, taip pat į Portugaliją importuotų kukurūzų, kurių KN kodas yra 1005 90 00, kiekį;

b)

per kiekvienus kalendorinius metus į Ispaniją importuotų 1 dalyje nurodytų kukurūzų krakmolo gamybos liekanų, žlaugtų ir kitų alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekų, taip pat citrusinių vaisių išspaudų liekanų kiekį.

3.   Į 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų kvotų apskaitą neįtraukiamas į Ispaniją ir Portugaliją pagal aktus, kuriais Sąjunga nustatė specialias prekybos nuolaidas, importuojamas kukurūzų kiekis.

20 straipsnis

Importuotų produktų vartojimas ir priežiūra

1.   18 straipsnio 1 dalyje nurodytas kukurūzų ir sorgų kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Ispanijoje. 18 straipsnio 2 dalyje nurodytas kukurūzų kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Portugalijoje.

2.   Pagal 21 straipsnį taikant nulinę muito normą į laisvą apyvartą išleidžiamus kukurūzus ir sorgus nuolat prižiūri muitinė arba su jais atliekami lygiaverčio poveikio administraciniai patikrinimai, kol jie suvartojami arba perdirbami.

3.   Prireikus atitinkama valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų vykdoma 2 dalyje nurodyta priežiūra. Tokiomis priemonėmis reikalaujama, kad importuotojai leistų atlikti visas patikras, kurias kompetentingos institucijos mano esant reikalingas, ir tvarkytų specialią apskaitą, kad institucijos galėtų atlikti tokius patikras.

4.   Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją apie priemones, priimtas laikantis 3 dalies nuostatų.

21 straipsnis

Importas be muito

1.   Nuo kiekvienų kalendorinių metų balandžio 1 d. kukurūzų ir sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikoma nulinė importo muito norma, neviršijant 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų kiekio apribojimų.

2.   1 dalyje nurodytas importas:

a)

valdomas taikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą metodą;

b)

vykdomas pagal Ispanijos ir Portugalijos kompetentingų institucijų išduotas licencijas.

B punkte nurodytos licencijos galioja tik jas išdavusioje valstybėje narėje.

3.   Nuo 1 dalyje nustatytos nulinės importo muito normos taikymo dienos Komisija ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio šeštą dieną tinkamomis priemonėmis skelbia 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų kvotų kiekius, galimus naudoti nuo pirmos kiekvieno mėnesio dienos.

22 straipsnis

Teikiant paraišką pateikiamas užstatas ir užstatas, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas

1.   Iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos pareiškėjas licencijas išduodančiai institucijai pateikia 4 straipsnyje nurodytą užstatą, kurio dydis nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 II priede.

2.   Licencija išduodama, jei, be 1 dalyje nurodyto užstato, ne vėliau kaip išleidimo į laisvą apyvartą dieną pateikiamas užstatas, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas.

3.   2 dalyje nurodyto užstato, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas, dydis yra lygus kukurūzų ir sorgų importo muitui, nustatytam pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 (12) ir taikytinam licencijos paraiškos pateikimo dieną.

23 straipsnis

Specialiosios licencijų perdavimo taisyklės

Nukrypstant nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 6 straipsnio, importo licencijomis suteiktos teisės neperduodamos.

24 straipsnis

Užstato, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas, grąžinimas ir negrąžinimas

1.   Nedarant poveikio pagal 20 straipsnio 2 dalį priimtoms priežiūros priemonėms, 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas užstatas, kuriuo užtikrinamas reikalavimų vykdymas, grąžinamas, kai importuotojas pateikia įrodymą, kad:

a)

importuotas produktas buvo perdirbtas arba suvartotas išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje; toks įrodymas gali būti pardavimo perdirbėjui, įsisteigusiam išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje, sąskaita faktūra;

b)

produktas negalėjo būti importuotas, perdirbtas ar suvartotas dėl force majeure aplinkybių;

c)

importuotas produktas tapo apskritai netinkamas vartoti.

2.   1 dalyje nurodytas įrodymas pateikiamas per 18 mėnesių nuo išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo dienos, o to nepadarius užstatas negrąžinamas.

3.   Taikant šį straipsnį, importuotas produktas laikomas perdirbtu ar suvartotu, jeigu yra perdirbta ar suvartota 95 % į laisvą apyvartą pateikto kiekio.

IV SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

25 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2307/98 (13), (EB) Nr. 2535/2001 (14), (EB) Nr. 1342/2003 (15), (EB) Nr. 2305/2003 (16), (EB) Nr. 969/2006 (17), (EB) Nr. 1301/2006 (18), (EB) Nr. 1918/2006 (19), (EB) Nr. 1964/2006 (20), (EB) Nr. 1979/2006 (21), (EB) Nr. 341/ (22), (EB) Nr. 533/2007 (23), (EB) Nr. 536/2007 (24), (EB) Nr. 539/2007 (25), (EB) Nr. 616/2007 (26), (EB) Nr. 964/2007 (27), (EB) Nr. 1384/2007 (28), (EB) Nr. 1385/2007 (29), (EB) Nr. 382/2008 (30), (EB) Nr. 412/2008 (31), (EB) Nr. 431/2008 (32), (EB) Nr. 748/2008 (33), (EB) Nr. 1067/2008 (34), (EB) Nr. 1296/2008 (35), (EB) Nr. 442/2009 (36), (EB) Nr. 610/2009 (37), (EB) Nr. 891/2009 (38), (EB) Nr. 1187/2009 (39) bei (ES) Nr. 1255/2010 (40) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1273/2011 (41), (ES) Nr. 480/2012 (42), (ES) Nr. 1223/2012 (43),2007 (ES) Nr. 82/2013 (44), (ES) Nr. 593/2013 (45), (ES) 2015/2076 (46), (ES) 2015/2077 (47), (ES) 2015/2078 (48), (ES) 2015/2079 (49), (ES) 2015/2081 (50) bei (ES) 2017/1585 (51) panaikinami.

Tačiau tie reglamentai ir įgyvendinimo reglamentai toliau bus taikomi pagal juos išduotoms importo ir eksporto licencijoms iki tų importo ir eksporto licencijų galiojimo pabaigos.

26 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Per pirmus du tarifinių kvotų laikotarpius po šio reglamento įsigaliojimo licencijas išduodanti institucija 9 straipsnyje nurodytą referencinį kiekį gali nustatyti pagal atitinkamus panaikintus reglamentus, nurodytus 25 straipsnyje

Jei per vieną arba abu tarifinių kvotų taikymo laikotarpius iki šio reglamento taikymo dienos tarifinė kvota, dėl kurios turi būti taikomas 9 straipsnyje nurodytas reikalavimas įrodyti referencinį kiekį, nebuvo iki galo išnaudota, veiklos vykdytojai gali pasirinkti nustatyti savo referencinį kiekį pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį arba pagal du paskutinius 12 mėnesių laikotarpius, kuriais tarifinė kvota buvo iki galo išnaudota.

27 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas 2021 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedantiems tarifinių kvotų laikotarpiams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2020/761, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema (žr. šio Oficialiojo leidinio p. ...).

(4)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(6)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(7)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių (OL L 206, 2016 7 30, p. 1).

(8)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 44).

(9)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113).

(10)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(11)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (OL L 171, 2017 7 4, p. 100).

(12)  2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje (OL L 187, 2010 7 21, p. 5).

(13)  1998 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2307/98 dėl eksporto licencijų KN 2309 10 90 subpozicijoje klasifikuojamam šunų ir kačių maistui, kuriam Šveicarijoje gali būti taikomos specialios importo priemonės, išdavimo (OL L 288, 1998 10 27, p. 8).

(14)  2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (OL L 341, 2001 12 22, p. 29).

(15)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(16)  2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2305/2003, atidarantis miežių importo iš trečiųjų šalių tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 342, 2003 12 30, p. 7).

(17)  2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2006, kuriuo atidaroma kukurūzų importo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinė kvota ir numatomas jos administravimas (OL L 176, 2006 6 30, p. 44).

(18)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(19)  2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimą (OL L 365, 2006 12 21, p. 84).

(20)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1964/2006, nustatantis išsamias leidimo pradėti naudoti Bangladešo kilmės ryžių importo kvotas ir jų administravimo taisykles remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3491/90 (OL L 408, 2006 12 30, p. 20).

(21)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1979/2006, nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 368, 2006 12 23, p. 91).

(22)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(23)  2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 533/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką (OL L 125, 2007 5 15, p. 9).

(24)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (OL L 128, 2007 5 16, p. 6).

(25)  2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką (OL L 128, 2007 5 16, p. 19).

(26)  2007 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 616/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo (OL L 142, 2007 6 5, p. 3).

(27)  2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 964/2007, nustatantis išsamiąsias taisykles dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais (OL L 213, 2007 8 15, p. 26).

(28)  2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1384/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu (OL L 309, 2007 11 27, p. 40).

(29)  2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1385/2007, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu (OL L 309, 2007 11 27, p. 47).

(30)  2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (OL L 115, 2008 4 29, p. 10).

(31)  2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (OL L 125, 2008 5 9, p. 7).

(32)  2008 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 431/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos galvijienos, kuriai priskirtas KN kodas 0202, bei produktų, kuriems priskirtas KN kodas 02062991, importo tarifinę kvotą ir kuriuo numatomas jos administravimas (OL L 130, 2008 5 20, p. 3).

(33)  2008 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 748/2008 dėl leidimo pradėti naudoti ir administruoti sušaldytos plonosios galvijų diafragmos, kuriai taikomas KN kodas 02062991, importo tarifinę kvotą (OL L 202, 2008 7 31, p. 28).

(34)  2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1067/2008, atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą bei nukrypstantis nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 290, 2008 10 31, p. 3).

(35)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1296/2008, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (OL L 340, 2008 12 19, p. 57).

(36)  2009 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 442/2009, kuriuo leidžiama naudoti Bendrijos tarifines kvotas kiaulienos sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 129, 2009 5 28, p. 13).

(37)  2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 610/2009, nustatantis išsamias Čilės kilmės galvijienos tarifinės kvotos taikymo taisykles (OL L 180, 2009 7 11, p. 5).

(38)  2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 254, 2009 9 26, p. 82).

(39)  2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2009, kuriuo nustatomos išsamios specialiosios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo taisyklės (OL L 318, 2009 12 4, p. 1).

(40)  2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1255/2010, kuriuo nustatomos išsamios jaučių jauniklių mėsos produktų, kurių kilmės šalys – Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Kroatija ir Serbija, importo tarifinių kvotų taikymo taisyklės (OL L 342, 2010 12 28, p. 1).

(41)  2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, atidarantis tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 325, 2011 12 8, p. 6).

(42)  2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012 dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 10064000, skirtiems KN kodu 19011000 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo (OL L 148, 2012 6 8, p. 1).

(43)  2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės didesnio kaip 160 kg svorio gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles (OL L 349, 2012 12 19, p. 39).

(44)  2013 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės džiovintos jautienos be kaulų importo tarifų kvotos taikymo taisykles (OL L 28, 2013 1 30, p. 3).

(45)  2013 m. birželio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2013, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir užšaldytos galvijienos bei užšaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas (OL L 170, 2013 6 22, p. 32).

(46)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos kiaulienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 51).

(47)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 57).

(48)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės paukštienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 63).

(49)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2079, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos Sąjungos importo tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 71).

(50)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2081, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 81).

(51)  2017 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1585, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Kanados kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos ir kiaulienos Sąjungos tarifines kvotas, nustatoma jų administravimo tvarka ir iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 442/2009 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 481/2012 bei (ES) Nr. 593/2013 (OL L 241, 2017 9 20, p. 1).


I PRIEDAS

12 straipsnyje nurodytos nepriklausomumo deklaracijos pavyzdys

Deklaracijos pildymo nurodymai

1)

A dalyje turi būti įrašyta informacija apie tarifinę kvotą, dėl kurios teikiama nepriklausomumo deklaracija.

2)

B dalyje turi būti pažymėtas tinkamas langelis.

3)

C dalyje turi būti nurodytas veiklos vykdytojo pavadinimas, EORI kodas, pasirašymo data ir vieta, taip pat turi būti veiklos vykdytojo kompetentingo vadovaujančiojo pareigūno (vykdomojo direktoriaus) parašas.

A.   Atitinkama tarifinė kvota

Tarifinės kvotos eilės numeris

 

KN kodas (-ai)

 

Produkto (-ų) kilmė (1)

 

B.   Veiklos vykdytojo nepriklausomumas

Pagal tarifinę kvotą, kurios eilės numeris nurodytas pirmiau, paraišką teikiantis pareiškėjas pareiškia, kad:

1.

Jis nėra susijęs, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje, su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos.

Tinkamas langelis turi būti pažymėtas varnele.

2.

Jis yra susijęs, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje, su kitais juridiniais arba fiziniais asmenimis, teikiančiais paraiškas dėl to paties eilės numerio tarifinės kvotos.

Pareiškėjas reguliariai vykdo 11 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą didelio masto ekonominę veiklą su trečiosiomis šalimis.

Pareiškėjas pagal 11 straipsnio 4 dalį LORI elektroninėje sistemoje atskleidė fizinius arba juridinius asmenis, su kuriais jis yra susijęs.

Tinkamas langelis turi būti pažymėtas varnele.

C.   Informacija apie veiklos vykdytoją

Pavadinimas (vardas, pavardė)

 

EORI kodas

 

Data ir vieta

 

Parašas

 

Pasirašiusio asmens pareigos bendrovėje

 


(1)  Turi būti pildoma, tik jeigu licencijos paraiškoje prekių kilmę nurodyti privaloma.


II PRIEDAS

Informacija, kurią reikia pateikti vykdant 13 straipsnyje nustatytą privalomos išankstinės registracijos reikalavimą

Ekonominės veiklos vykdytojo EORI kodas

Ekonominės veiklos vykdytojo tapatybė

Bendrovės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: gatvės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: namo numeris

Centrinės būstinės adresas: pašto kodas

Centrinės būstinės adresas: miestas

Centrinės būstinės adresas: šalis

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: gatvės pavadinimas

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: namo numeris

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: pašto kodas

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: miestas

Biuro, kuriame vykdoma veikla, adresas: šalis

Telefono numeris

E. pašto adresas ryšiams su valstybių narių licencijas išduodančiomis institucijomis ir muitine palaikyti

Teisinis statusas

Pagrindinė ekonominė veiklos vykdytojo veikla

Įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas vykdo didelio masto ekonominę veiklą

Pridedamas komercinio registro išrašas arba lygiavertis dokumentas pagal taikomus nacionalinės teisės aktus

Pridedamos naujausios audituotos metinės ataskaitos (jeigu turimos)

Pridedamas naujausias balansas

Pridedamas PVM mokėtojo sertifikatas

Papildomi dokumentai, kuriuos galima nusiųsti, jeigu licencijas išduodanti institucija paprašytų paaiškinti

Nepriklausomumo deklaracija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 12 straipsnį

Tarifinių kvotų eilės numerių sąrašas ir trumpas aprašymas

Pažymėti „taip“, jeigu teikiama paraiška dėl tarifinės kvotos, pažymėti „ne“, jeigu paraiška dėl tarifinės kvotos neteikiama

Nepriklausomumo deklaracija

pridedama, jeigu ankstesnėje skiltyje pasirinkta „taip“

 

 

Referencinis kiekis

Nurodyti referencinį kiekį, susijusį su šiomis tarifinėmis kvotomis:

Tarifinės kvotos eilės numeris

Referencinis kiekis (kg)

Tarifinės kvotos laikotarpis,

kurį taikomas referencinis

kiekis. Laikotarpio

pradžia

Tarifinės kvotos laikotarpis,

kurį taikomas referencinis

kiekis. Laikotarpio

pabaiga

 

 

 

 

Bendrovės asmenys, įgalioti veiklos vykdytojo vardu teikti licencijos paraišką

Veiklos vykdytojas privalo pateikti bendrovės asmenų, įgaliotų jo vardu teikti licencijos paraišką dėl pirmiau nurodytų tarifinių kvotų, sąrašą.

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Įgaliojimą pagrindžiantys dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominės veiklos vykdytojo nuosavybės struktūra

Nuosavybės rūšis (veiklos vykdytojas turėtų pasirinkti tinkamą variantą)

 

Kai savininkas (-ai) yra bendrovė:

Bendrovės EORI kodas (jeigu yra)

Bendrovės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: gatvės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: namo numeris

Centrinės būstinės adresas: pašto kodas

Centrinės būstinės adresas: miestas

Centrinės būstinės adresas: šalis

Telefono numeris

E. paštas

Su veiklos vykdytoju susijęs vaidmuo (pvz., vienintelis savininkas, partneris, pagrindinis akcininkas (daugiau kaip 25 % akcijų arba kontrolinis akcijų paketas), kt.)

Prekybos registras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai savininkas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys):

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Su veiklos vykdytoju susijęs vaidmuo (pvz., vienintelis savininkas, partneris, pagrindinis akcininkas (daugiau kaip 25 % akcijų arba kontrolinis akcijų paketas), kt.)

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos vykdytojas privalo pateikti informaciją apie juridinius asmenis, kurie teikia paraiškas dėl pirmiau nurodytų tarifinių kvotų ir yra su juo susiję, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje.

Bendrovės EORI kodas

Bendrovės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: gatvės pavadinimas

Centrinės būstinės adresas: namo numeris

Centrinės būstinės adresas: pašto kodas

Centrinės būstinės adresas: miestas

Centrinės būstinės adresas: šalis

Telefono numeris

E. paštas

Teisinis statusas

Ryšys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos vykdytojas privalo pateikti informaciją apie fizinius asmenis, kurie teikia paraiškas dėl pirmiau nurodytų tarifinių kvotų ir yra su juo susiję, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 11 straipsnyje.

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Ryšys

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominės veiklos vykdytojo valdymo struktūra

Nurodyti direktorių valdybos narius, vykdomąjį direktorių, vyriausiąjį finansininką (jeigu taikytina) arba asmenis, einančius analogiškas pareigas veiklos vykdytojo valdymo struktūroje. Toliau lentelėje pateikti duomenys privalo atitikti informaciją, pateiktą dokumentuose, kurie pateikti kaip didelio masto ekonominės veiklos įrodymai. Jei toliau pateiktoje lentelėje įrašoma klaidinga arba neišsami informacija, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 15 straipsnyje nurodytos sankcijos.

Pavardė (-ės)

Vardas (-ai)

Gimimo data

Gimimo vieta

Asmens tapatybės dokumentas

Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris

Pareigos bendrovėje

 

 

 

 

 

 

 

Norėdami, kad jūsų registracijos paraiška būtų tvarkoma toliau, privalote patvirtinti, kad sutinkate su šiais teiginiais:

1)

Pateikta informacija yra naujausia, teisinga ir išsami. Esu informuotas, kad pateikus klaidingą, neišsamią arba pasenusią informaciją, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 15 straipsnyje nurodytos sankcijos.

2)

Sutinku, kad informacija būtų atskleista Komisijai, valstybių narių muitinėms ir licencijas išduodančioms institucijoms.

3)

Jeigu keistųsi juridinio asmens struktūra, įsipareigoju laiku ir pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/760 12 ir 13 straipsnius pateikti atnaujintą informaciją.

Patvirtinkite, kad sutinkate su pirmiau pateiktais trimis teiginiais:

 


Top