EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/760 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 185, articolul 186 și articolul 223 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 64 alineatul (6) și articolul 66 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește norme privind gestionarea contingentelor tarifare și tratamentul special al importurilor de către țările terțe. De asemenea, pentru a se asigura gestionarea fără probleme a contingentelor tarifare, regulamentul menționat împuternicește Comisia să adopte acte delegate și acte de punere în aplicare conexe.

(2)

Pentru a se garanta buna gestionare a contingentelor tarifare, trebuie stabilite cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un operator pentru a depune o cerere de licență în cadrul unui contingent tarifar.

(3)

Pentru a se asigura îndeplinirea obligației de a importa sau a exporta în perioada de valabilitate a licenței, eliberarea licențelor din cadrul contingentelor tarifare ar trebui să fie condiționată de constituirea unei garanții. Trebuie stabilite derogări pentru cazurile în care licențele de export au doar menirea de a dovedi faptul că produsele exportate sunt originare din Uniune. Ar trebui stabilite dispoziții privind eliberarea și reținerea garanțiilor constituite pentru participarea la contingentele tarifare.

(4)

Pentru a se asigura transparența și pentru ca autoritățile competente să poată detecta încălcările normelor referitoare la gestionarea contingentelor tarifare și, în special, ale cerințelor de eligibilitate, este oportun ca, în cazul anumitor contingente tarifare pentru care există prea multe cereri, numele și adresele titularilor licențelor să fie publicate pe site-ul oficial al Comisiei pentru o perioadă limitată de timp.

(5)

Pentru a se asigura respectarea normelor referitoare la eligibilitate în cadrul contingentelor tarifare, este oportună stabilirea unor norme specifice referitoare la transferabilitatea unei licențe în cadrul contingentelor tarifare. Transferurile ar trebui să fie posibile doar către cesionari care îndeplinesc aceleași criterii de eligibilitate pentru o licență în cadrul contingentului tarifar ca solicitantul.

(6)

Pentru a se împiedica depunerea de cereri speculative, una dintre condițiile pentru depunerea unei cereri de licență în cadrul anumitor contingente tarifare enumerate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei (3) ar trebui să fie experiența și implicarea în trecut a unui operator în respectivele schimburi comerciale cu țări terțe. Așadar, este necesară stabilirea unor norme detaliate referitoare la dovada experienței minime în schimburi comerciale cu țări terțe.

(7)

Anumite contingente tarifare sunt considerate sensibile, printre altele pentru că există prea multe cereri pentru ele într-o perioadă sau în una sau mai multe subperioade de aplicare a contingentelor tarifare, pentru că vizează un produs sau o țară de origine deosebit de important(ă) pentru buna funcționare a pieței Uniunii sau pentru că normele referitoare la gestionarea lor au fost eludate sau aplicate incorect în trecut. Pentru a se asigura gestionarea adecvată a respectivelor contingente tarifare sensibile, în special pentru a se reduce riscul de eludare a normelor și pentru ca operatorii mici și mijlocii și operatorii noi să beneficieze de contingentele tarifare respective, cantitățile maxime care pot fi solicitate în cadrul contingentelor tarifare ar trebui stabilite sub forma unei cantități de referință. De asemenea, ar trebui stabilite norme pentru calcularea și dovedirea respectivei cantități de referință.

(8)

Cantitatea de referință ar trebui să vizeze cantitățile de produse puse în liberă circulație în Uniune în cadrul regimului preferențial al contingentului tarifar în cauză și cantitățile de aceleași produse puse în liberă circulație în Uniune în cadrul altor regimuri preferențiale aplicabile și în cadrul regimului nepreferențial al națiunii celei mai favorizate. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție asigurării unei distribuiri rezonabile a licențelor între diferitele categorii de operatori, în special asigurării accesului noilor importatori și al operatorilor mici și mijlocii. Așadar, este necesară introducerea unui plafon pentru cantitatea de referință totală per operator, un plafon care să fie proporțional cu cantitatea totală disponibilă în cadrul unui anumit contingent tarifar, astfel încât să se asigure un echilibru rezonabil între rezultatele importurilor marilor importatori și interesele importatorilor noi și mai mici care doresc să beneficieze de contingentul tarifar. Pentru a se asigura continuitatea cu normele aplicabile înaintea punerii în aplicare a prezentului regulament și, totodată, în scopul armonizării normelor respective, păstrându-se, totuși, un anumit nivel de flexibilitate, plafonul pentru cantitatea de referință totală a fost stabilit la 15 %.

(9)

În scopul unei mai bune gestionări a contingentelor tarifare și pentru a se descuraja specula cu licențe și eludarea normelor referitoare la gestionarea contingentelor tarifare, este oportun să se prevadă obligația ca, în cazul anumitor contingente tarifare sensibile și pentru care există prea multe cereri sau în cazul anumitor contingente tarifare în privința cărora au fost eludate normele în trecut, enumerate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, operatorii să se înregistreze într-un sistem electronic specific înainte de a depune cereri de licențe de import. Ar trebui stabilite norme referitoare la stocarea datelor în respectivul sistem electronic. De asemenea, este oportun să se prevadă că doar operatorii care nu au legătură cu un alt operator care depune o cerere pentru același contingent tarifar și operatorii care, deși au legătură cu un alt operator care depune o cerere pentru același contingent tarifar, desfășoară regulat activități economice semnificative cu părți terțe pot solicita licențe de import în cadrul contingentelor respective. În acest scop, operatorii ar trebui să depună o declarație de independență atunci când depun o cerere de licență de import. Ar trebui stabilit formatul declarației de independență.

(10)

Pentru a se garanta că declarația de independență, cantitatea de referință și cerințele privind înregistrarea prealabilă obligatorie nu împiedică utilizarea pe deplin a contingentelor în cauză, este oportun să se prevadă suspendarea cerințelor respective în circumstanțe excepționale.

(11)

Pentru a se asigura îndeplinirea condițiilor specifice necesare pentru tratamentul special al importurilor într-o țară terță, este oportună stabilirea unor norme referitoare la eliberarea licențelor de export.

(12)

Pentru a se garanta că solicitanții furnizează documente și informații exacte, actualizate și adevărate, este oportun să se prevadă un sistem de sancțiuni proporționate pentru nerespectarea obligației respective.

(13)

Pentru a se asigura o gestionare eficace a contingentelor tarifare, este oportună stabilirea unor norme referitoare la informațiile care trebuie notificate Comisiei de către statele membre.

(14)

Aderarea Spaniei și a Portugaliei la UE a dus la aplicarea, în cazul importurilor Spaniei și Portugaliei, a unor bariere tarifare comune la nivelul UE, rezultatul fiind pierderea competitivității în cazul importurilor din anumite țări din afara UE. În contextul acordurilor încheiate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, Uniunea a permis importuri anuale de 2 000 000 de tone de porumb și 300 000 de tone de sorg în Spania și importuri anuale de 500 000 de tone de porumb în Portugalia. În cazul contingentelor de import în Spania, cantitățile importate în Spania de anumite produse de substituție a cerealelor ar trebui deduse din cantitățile totale importate.

(15)

Pentru a se asigura buna gestionare a contingentelor respective, ar trebui utilizate metode similare pentru contabilizarea importurilor de porumb și sorg în Spania și Portugalia. Mai mult, nu ar trebui luate în considerare cantitățile importate în temeiul unor acte prin care Uniunea a acordat concesii comerciale specifice.

(16)

Având în vedere particularitățile contingentelor tarifare scutite de taxe vamale pentru importul de porumb și sorg în Spania și Portugalia, este oportun să se stabilească norme specifice referitoare la utilizarea produselor importate, la supravegherea vamală și controalele administrative, la depunerea cererilor de licențe, la garanțiile care trebuie constituite pentru astfel de licențe, la eliberarea și reținerea garanțiilor respective și la informațiile care trebuie puse la dispoziția operatorilor.

(17)

Deoarece prezentul regulament înlocuiește normele existente referitoare la gestionarea contingentelor tarifare, actele Uniunii care conțin normele respective ar trebui abrogate.

(18)

Pentru a se evita perturbarea fluxurilor comerciale, este necesar să se prevadă că actele abrogate continuă să se aplice în cazul licențelor care au fost eliberate pe baza actelor respective înaintea datei intrării în vigoare a prezentului regulament. În același scop, este oportun ca, pe parcursul primelor două perioade de aplicare a contingentelor tarifare după intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritățile care eliberează licențe să poată stabili cantitatea de referință în conformitate cu actele abrogate.

(19)

Pentru a se asigura o tranziție fără probleme la normele prevăzute în prezentul regulament, pentru a se îndeplini obligația de a se notifica Organizației Mondiale a Comerțului noile norme înaintea aplicării lor și pentru ca operatorii să aibă timp suficient pentru a se adapta la obligația de a se înregistra într-un sistem electronic specific și a depune declarații de independență prin intermediul respectivului sistem electronic pentru anumite contingente tarifare pentru care există prea multe cereri, este oportun ca aplicarea prezentului regulament să fie amânată până la 1 ianuarie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții introductive

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament prevede norme de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1306/2013 și, respectiv, (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește:

(a)

condițiile și cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un operator pentru a depune o cerere în cadrul contingentelor tarifare enumerate în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761;

(b)

normele referitoare la transferarea drepturilor între operatori;

(c)

constituirea și eliberarea garanțiilor;

(d)

specificarea, atunci când este necesar, a eventualelor caracteristici, cerințe sau restricții specifice deosebite aplicabile contingentului tarifar;

(e)

contingentele tarifare specifice prevăzute la articolul 185 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 2

Alte norme aplicabile

Cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare, se aplică Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), Regulamentele delegate (UE) nr. 907/2014 (5), (UE) 2015/2446 (6) și (UE) 2016/1237 (7) ale Comisiei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei (8).

CAPITOLUL II

Norme comune

Articolul 3

Condiții și cerințe de eligibilitate

(1)   Operatorii care solicită licențe de import sau de export în cadrul unui contingent tarifar trebuie să fie stabiliți și înregistrați în scopuri de TVA în Uniune. Operatorii respectivi trebuie să își depună cererile de licențe la autoritatea care eliberează licențe a statului membru în care sunt stabiliți și în care sunt înregistrați în scopuri de TVA (denumită în continuare „autoritatea care eliberează licențe”).

(2)   Dacă un operator depune o cerere de licență în cadrul unui contingent tarifar care face obiectul cerinței de dovedire a schimburilor comerciale prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, operatorul respectiv depune, împreună cu prima cerere de licență din cadrul fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar, dovada schimburilor comerciale, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament.

(3)   Dacă un operator depune o cerere de licență de import în cadrul unui contingent tarifar care face obiectul cerinței privind cantitatea de referință prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, operatorul respectiv depune, împreună cu prima cerere de licență, documentele prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament, pentru stabilirea cantității de referință.

(4)   Dacă un operator depune o cerere de licență de import în cadrul unui contingent tarifar în cazul căruia este necesară înregistrarea prealabilă a operatorilor în conformitate cu anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, operatorul respectiv se înregistrează în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament, înainte de a depune cererea respectivă.

(5)   Doar operatorii care îndeplinesc cerința privind independența prevăzută la articolul 11 și depun declarația de independență în conformitate cu articolul 12 pot depune cereri în cadrul contingentelor tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă a operatorilor.

Prin derogare de la primul paragraf, înregistrarea prealabilă a operatorilor nu este necesară dacă cerința privind cantitatea de referință menționată la alineatul (3) a fost suspendată în temeiul articolului 9 alineatul (9).

Articolul 4

Constituirea unei garanții

Eliberarea următoarelor licențe face obiectul constituirii unei garanții:

(a)

licențe de import;

(b)

licențe de export în cadrul contingentului pentru brânză deschis de Statele Unite ale Americii, prevăzut în capitolul 7 secțiunea 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761;

(c)

licențe de export pentru contingentul de lapte praf deschis de Republica Dominicană, prevăzut în capitolul 7 secțiunea 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761

Articolul 5

Eliberarea și reținerea garanțiilor

(1)   În ceea ce privește eliberarea și reținerea garanțiilor constituite pentru licențe în cadrul unui contingent tarifar, se aplică articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237.

(2)   Prin derogare de la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014, dacă punerea în liberă circulație în Uniune sau exportul din Uniune a avut loc în perioada de valabilitate a licenței, dar este depășit termenul-limită pentru prezentarea dovezii punerii în liberă circulație sau a dovezii exportului, garanția se reține în proporție de 3 % pentru fiecare zi calendaristică în care este depășit termenul-limită.

(3)   Garanția este eliberată în cazul cantităților pentru care nu a fost eliberată o licență în urma aplicării coeficientului de alocare în temeiul articolului 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761

Articolul 6

Publicarea numelor operatorilor care dețin licențe în cadrul contingentelor tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă a operatorilor

(1)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei (9), la sfârșitul fiecărei perioade de aplicare a contingentelor tarifare, Comisia publică pe propriul site oficial numele, numerele de înregistrare și identificare a operatorilor economici (Economic Operators Registration and Identification – „EORI”) și adresele operatorilor care, în perioada precedentă de aplicare a contingentelor tarifare, au primit licențe pentru contingente tarifare în cazul cărora era obligatorie înregistrarea operatorilor în conformitate cu anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, indiferent dacă au fost titulari sau cesionari.

(2)   Datele menționate la alineatul (1) sunt eliminate de pe site-ul oficial al Comisiei la 12 luni după publicare.

Articolul 7

Transferul licențelor

(1)   Licențele de import sunt transferabile, cu excepția licențelor de import din cadrul contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat și carnea de porc proaspete și congelate originare din Canada.

(2)   Licențele de export nu sunt transferabile.

(3)   Pe lângă cerințele prevăzute la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237, există obligația ca cesionarul să fie stabilit și înregistrat în scopuri de TVA în Uniune.

(4)   Dacă transferul licențelor vizează contingente tarifare care fac obiectul cerinței de dovedire a schimburilor comerciale, cesionarul furnizează dovada schimburilor comerciale în conformitate cu articolul 8.

(5)   Dacă transferul licențelor vizează contingente tarifare care fac obiectul cerinței privind cantitatea de referință, cesionarul nu este obligat să furnizeze o astfel de dovadă.

(6)   Dacă transferul licențelor vizează contingente tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă a operatorilor, cesionarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe înaintea transferului licențelor:

(a)

este înregistrat în sistemul electronic LORI menționat la articolul 13;

(b)

a prezentat declarația de independență menționată la articolul 12 pentru contingentele tarifare vizate de transferul licențelor,

cu excepția cazului în care aceste cerințe sunt suspendate în legătură cu suspendarea cerinței privind cantitatea de referință, în temeiul articolului 9 alineatul (9) din prezentul regulament.

(7)   Cesionarul prezintă dovada faptului că îndeplinește cerințele de eligibilitate prevăzute la alineatele (3), (4) și (6) autorității care eliberat licența care urmează a fi transferată.

Furnizarea dovezilor poate fi simplificată în cazul în care cesionarul este titularul unei alte licențe de import valabile, eliberate în temeiul prezentului regulament, în cadrul contingentului tarifar cu același număr și pentru perioada respectivă de aplicare a contingentelor tarifare. Într-un astfel de caz, cesionarul poate cere autorității care eliberează licențe să trimită autorității care eliberează licențe a cedentului o copie sau o referință la echivalentul electronic al licenței. Respectiva copie constituie o dovadă suficientă a îndeplinirii condițiilor și cerințelor de eligibilitate prevăzute la alineatele (3), (4) și (6), indiferent dacă respectiva copie este pe suport de hârtie sau în format electronic.

(8)   După efectuarea transferului de licențe, cantitatea pusă în liberă circulație în Uniune în temeiul licenței este atribuită cesionarului, în scopul stabilirii dovezii schimburilor comerciale și a cantității de referință.

Articolul 8

Dovada schimburilor comerciale

(1)   Când depun cereri în cadrul unui anumit contingent tarifar, operatorii dovedesc că au exportat din Uniune sau au pus în liberă circulație în Uniune o cantitate minimă de produse din sectorul în cauză, enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(w) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Cantitatea minimă de produse care trebuie exportată din Uniune sau pusă în liberă circulație în Uniune în fiecare dintre cele două perioade consecutive de 12 luni care se încheie cu 2 luni înainte de a putea fi depusă prima cerere pentru perioada de aplicare a contingentelor tarifare este prevăzută în anexele II-XIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761

În sensul primului paragraf, se aplică următoarele:

(a)

în cazul contingentelor tarifare pentru usturoi enumerate în anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, sectorul în cauză este sectorul fructelor și legumelor, menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(b)

în cazul contingentelor tarifare pentru ciuperci enumerate în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, sectorul în cauză este sectorul fructelor și legumelor prelucrate, menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), dovada schimburilor comerciale vizează:

(a)

în cazul contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat enumerate în anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761: perioada de 12 luni care se încheie cu 2 luni înainte de a putea fi depusă prima cerere în cadrul contingentului tarifar;

(b)

în cazul contingentului de import pentru carne de porc din Canada deschis în cadrul numărului de ordine 09.4282: în plus față de produsele din sectorul cărnii de porc, menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (q) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, produsele încadrate la codurile NC 0201, 0202, 0206 10 95 sau 0206 29 91;

(c)

în cazul contingentului de export pentru lapte praf deschis de Republica Dominicană, menționat la articolele 55-57 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, produsele din cadrul contingentului tarifar în cauză, exportate în Republica Dominicană în cursul unuia dintre cei trei ani calendaristici care au precedat depunerea unei cereri de licență;

(d)

în cazul contingentului de export pentru brânză deschis de Statele Unite ale Americii, menționat la articolele 58-63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, produsele încadrate la codul NC 0406, exportate în Statele Unite ale Americii în cel puțin unul dintre cei trei ani calendaristici care precedă luna septembrie de dinaintea începutului perioadei de aplicare a contingentelor tarifare;

(e)

în cazul contingentului tarifar pentru unt din Noua Zeelandă cu numărul de ordine 09.4195: produsele importate în cadrul contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.4195 și 09.4182 în perioada de 24 de luni care precedă luna noiembrie de dinaintea începutului perioadei de aplicare a contingentelor tarifare;

(f)

în cazul contingentului tarifar pentru unt din Noua Zeelandă cu numărul de ordine 09.4182: perioada de 12 luni care precedă luna noiembrie de dinaintea începutului perioadei de aplicare a contingentelor tarifare.

(3)   Operatorii furnizează autorității care eliberează licențe dovada schimburilor comerciale prin oricare dintre modalitățile următoare:

(a)

date vamale care arată punerea în liberă circulație în Uniune și care conțin, conform cerințelor statului membru în cauză, o referire la operator ca fiind declarant, astfel cum este menționat la articolul 5 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, sau ca fiind importatorul menționat în titlul I capitolul 3 grupa 3 din anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 și în titlul II grupa 3 din aceeași anexă;

(b)

date vamale care arată acordarea liberului de vamă pentru exportul din Uniune și care conțin, conform cerințelor statului membru în cauză, o referire la operator ca fiind declarant, astfel cum este menționat la articolul 5 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, sau ca fiind exportatorul menționat la articolul 1 alineatul (19) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446;

(c)

o licență utilizată, aprobată corespunzător de autoritățile vamale, indicând punerea în liberă circulație a produselor în Uniune sau exportul lor din Uniune și conținând o referire la operator ca titular al licenței sau, în cazul unui transfer de licență, conținând o referire la operator ca cesionar.

(4)   Dacă datele vamale pot fi generate sau prezentate doar pe suport de hârtie, declarațiile vamale tipărite trebuie certificate drept copie conformă de ștampila și semnătura autorităților vamale ale statului membru în cauză.

(5)   Autoritățile care eliberează licențe și autoritățile vamale pot stabili formate electronice simplificate pentru documentele și procedurile menționate la prezentul articol.

(6)   Dovada schimburilor comerciale nu este necesară în cazul contingentelor care fac obiectul cerinței privind cantitatea de referință decât dacă cerința respectivă este suspendată în temeiul articolului 9 alineatul (9).

Articolul 9

Cantitatea de referință

(1)   Cantitatea de referință este cantitatea medie anuală a produselor puse în liberă circulație în Uniune în două perioade consecutive de 12 luni care se încheie cu 2 luni înainte de a putea fi depusă prima cerere pentru perioada de aplicare a contingentelor tarifare.

Cantitatea de referință a operatorilor fuzionați este stabilită prin adunarea cantităților de produse puse în liberă circulație în Uniune de fiecare dintre operatorii implicați în fuziunea respectivă.

Cantitatea de referință a unui operator nu poate depăși 15 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul tarifar în cauză în perioada de aplicare a contingentelor tarifare relevantă.

(2)   Cantitatea de referință vizează produsele puse în liberă circulație în Uniune care se încadrează la același număr de ordine al contingentului tarifar și au aceeași origine.

(3)   Cantitatea totală de produse care face obiectul cererilor de licențe din cadrul unui contingent tarifar depuse într-o perioadă de aplicare a contingentelor tarifare nu depășește cantitatea de referință a solicitantului pentru contingentul tarifar respectiv.

În cazul în care perioada de aplicare a contingentelor tarifare este împărțită în subperioade, cantitatea de referință este împărțită între subperioadele respective. Partea din cantitatea de referință totală care revine unei subperioade de aplicare a contingentelor tarifare este egală cu partea din cantitatea totală a contingentului tarifar de import disponibilă pentru subperioada respectivă.

Cererile care nu respectă regulile prevăzute la primul și la al doilea paragraf sunt declarate inadmisibile de către autoritatea care eliberează licențe competentă.

(4)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul usturoiului originar din Argentina cu numărul de ordine 09.4104, cantitatea de referință este media cantităților de usturoi proaspăt, încadrat la codul NC 0703 20 00, pus în liberă circulație în cei trei ani calendaristici care precedă perioada de aplicare a contingentelor tarifare.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul contingentelor tarifare pentru carne de vită și mânzat enumerate în anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, cantitatea de referință este cantitatea de produse pusă în liberă circulație în Uniune în perioada de 12 luni care se încheie cu 2 luni înainte de a putea fi depusă prima cerere pentru respectiva perioadă de aplicare a contingentelor tarifare.

(6)   Prin derogare de la alineatul (2), cantitatea de referință este calculată prin cumularea cantităților de produse puse în liberă circulație în Uniune, încadrate la fiecare dintre următoarele trei numere de ordine consecutive ale contingentelor tarifare prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 și 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 și 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 și 09.4412.

(7)   Prin derogare de la alineatul (3), în cazul contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.4211, 09.4212 și 09.4213, cantitatea totală de produse care face obiectul cererilor de licențe depuse în respectiva perioadă de aplicare a contingentelor tarifare pentru respectivele trei contingente tarifare nu depășește cantitatea de referință totală a solicitantului pentru cele trei contingente tarifare. Solicitantul poate alege modul în care să subdivizeze cantitatea de referință totală între contingentele tarifare pentru care depune cereri. Această regulă se aplică și contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.4214, 09.4215 și 09.4216 și cu numerele de ordine 09.4410, 09.4411 și 09.4412.

(8)   Comisia suspendă cerința privind cantitatea de referință în cazul în care, până la sfârșitul celei de-a noua luni a unei perioade de aplicare a contingentelor tarifare, cantitățile solicitate în cadrul unui contingent tarifar sunt mai mici decât cantitatea disponibilă în cadrul respectivului contingent tarifar pentru respectiva perioadă de aplicare a contingentelor tarifare.

(9)   Comisia poate suspenda cerința privind cantitatea de referință în cazul oricărui contingent tarifar prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 dacă circumstanțe imprevizibile și excepționale amenință să ducă la subutilizarea respectivului contingent tarifar.

(10)   Durata suspendării nu depășește perioada de aplicare a contingentelor tarifare.

(11)   Comisia notifică suspendarea cerinței privind cantitatea de referință în conformitate cu articolul 188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 10

Dovada cantității de referință

(1)   Cantitatea de referință este stabilită pe baza unui exemplar tipărit și certificat al declarației vamale finalizate pentru punerea în liberă circulație. Declarația vamală se referă la produsele care figurează în factura menționată la articolul 145 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (10) și indică, în funcție de cerințele fiecărui stat membru, dacă solicitantul licenței este un declarant în conformitate cu articolul 5 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, sau un importator astfel cum este menționat în titlul I capitolul 3 grupa 3 din anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 și în titlul II grupa 3 din aceeași anexă.

(2)   Operatorul se asigură că declarația vamală pentru libera circulație în Uniune pe care o folosește în vederea stabilirii cantității de referință conține numărul facturii menționate la articolul 145 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447. De asemenea, operatorul prezintă factura autorității care eliberează licențe, în vederea stabilirii cantității de referință aferente. Factura include cel puțin:

(a)

numele importatorului sau al declarantului;

(b)

descrierea produsului asociată cu codul său NC din opt cifre;

(c)

numărul facturii.

(3)   Autoritățile care eliberează licențe compară informațiile din facturi, din licențele de import și din declarațiile vamale. Documentele nu trebuie să conțină discrepanțe în ceea ce privește identitatea importatorului sau a declarantului, descrierea produsului sau numărul facturii. Verificările documentelor respective se efectuează pe baza analizelor de risc ale statelor membre.

(4)   Autoritatea care eliberează licențe poate decide ca facturile să fie prezentate în format electronic.

(5)   Exemplarul tipărit și certificat al declarației vamale menționat la alineatul (1) poate fi înlocuit cu prezentarea electronică de către autoritatea vamală a datelor vamale autorității care eliberează licențe, în conformitate cu procedurile și metodele prevăzute la articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239. Autoritățile care eliberează licențe și autoritățile vamale pot stabili formate electronice simplificate pentru documentele și procedurile menționate la prezentul alineat.

(6)   Dacă un operator dovedește, într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă a statului membru, că respectiva cantitate de produse pe care a pus-o în liberă circulație în oricare dintre perioadele de 12 luni menționate la articolul 9 a fost afectată de măsuri sanitare sau fitosanitare instituite de țara exportatoare sau de Uniune, operatorul respectiv va putea folosi, în scopul stabilirii cantității de referință, perioada de 12 luni precedentă care nu a fost afectată de măsurile respective.

Articolul 11

Cerința privind independența operatorilor care solicită licențe în cadrul contingentelor tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă a operatorilor

(1)   Operatorii pot depune cereri în cadrul contingentelor tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă a operatorilor doar dacă:

(a)

nu au legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar; sau

(b)

au legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar, dar desfășoară regulat activități economice semnificative.

(2)   Un operator are legătură cu alte persoane fizice sau juridice în următoarele cazuri:

(a)

dacă deține sau controlează o altă persoană juridică; sau

(b)

dacă are legături familiale cu o altă persoană fizică; sau

(c)

dacă are o relație de afaceri importantă cu o altă persoană fizică sau juridică.

(3)   În sensul prezentului articol, se aplică următoarele definiții:

(a)

„deține o altă persoană juridică” înseamnă a fi proprietarul a cel puțin 25 % dintre drepturile de proprietate asupra unei alte persoane juridice;

(b)

„controlează o altă persoană juridică” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)

deținerea dreptului de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei astfel de persoane juridice, ale unui grup sau ale unei entități;

(ii)

numirea, numai prin exercitarea dreptului de vot, a majorității membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei persoanei juridice care au deținut funcția respectivă în cursul actualului exercițiu financiar și în cel precedent;

(iii)

controlul exclusiv, în temeiul unui acord încheiat cu alți acționari sau membri ai unei persoane juridice, ai unui grup sau ai unei entități, asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau membrilor persoanei juridice, grupului sau entității în cauză;

(iv)

deținerea dreptului de a exercita o influență dominantă asupra unei persoane juridice, unui grup sau unei entități în temeiul unui acord încheiat cu această persoană juridică, grup sau entitate sau al unei dispoziții cuprinse în actul constitutiv sau în statutul acestora, în cazul în care legislația care guvernează regimul acelei persoane juridice, acelui grup sau acelei entități permite acest tip de acord sau de dispoziție;

(v)

deținerea competenței de a exercita dreptul de a exercita o influență dominantă menționată la punctul (iv), fără a fi deținătorul acestui drept;

(vi)

deținerea dreptului de a utiliza, în tot sau în parte, activele unei persoane juridice, ale unui grup sau ale unei entități;

(vii)

conducerea activităților unei persoane juridice, ale unui grup sau ale unei entități într-un mod unitar, publicând totodată bilanțuri consolidate;

(viii)

participarea, în comun și în mod solidar, la obligațiile financiare ale unei persoane juridice, ale unui grup sau ale unei entități sau garantarea acestora;

(c)

„are legături familiale” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)

operatorul este soțul, soția, fratele, sora, părintele, fiul, fiica, nepotul sau nepoata unui alt operator care depune cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar;

(ii)

operatorul este soțul, soția, fratele, sora, părintele, fiul, fiica, nepotul sau nepoata persoanei fizice care deține sau controlează un alt operator care depune cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar;

(d)

„relație de afaceri importantă” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)

cealaltă persoană deține direct sau indirect cel puțin 25 % din acțiunile operatorului;

(ii)

operatorul și cealaltă persoană controlează împreună, direct sau indirect, o a treia persoană;

(iii)

operatorul și cealaltă persoană sunt angajator și, respectiv, angajat;

(iv)

operatorul și cealaltă persoană au calitatea juridică de asociați sau fac parte din consiliul de administrație sau din conducerea aceleiași persoane juridice;

(e)

„activități economice semnificative” înseamnă acțiuni sau activități desfășurate de o persoană cu obiectivul de a asigura producția, distribuția sau consumul de bunuri și servicii.

În sensul literei (e), activitățile desfășurate cu unicul scop de a depune cereri în cadrul contingentelor tarifare nu sunt considerate activități economice semnificative.

(4)   Dacă are legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar, operatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții atunci când se înregistrează în sistemul electronic LORI:

(a)

dovedește că desfășoară în mod regulat activități economice semnificative, prezentând cel puțin unul dintre documentele menționate în secțiunea „Dovada activității economice semnificative a operatorului economic” din anexa II;

(b)

dezvăluie identitatea persoanelor fizice sau juridice cu care are legătură, completând secțiunea relevantă din anexa II.

(5)   Comisia poate suspenda cerința privind declarația de independență dacă cerința privind cantitatea de referință este suspendată în temeiul articolului 9 alineatul (9).

Durata suspendării nu depășește perioada de aplicare a contingentelor tarifare.

(6)   Comisia notifică suspendarea cerinței privind declarația de independență în conformitate cu articolul 188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 12

Declarația de independență

(1)   Solicitantul care depune o cerere în cadrul contingentelor tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă depune o declarație de independență prin intermediul sistemului electronic LORI, utilizând modelul de declarație prevăzut în anexa I.

(2)   În declarația sa de independență, solicitantul face una dintre declarațiile următoare, în funcție de situația sa:

(a)

o declarație potrivit căreia solicitantul nu are legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar;

(b)

o declarație potrivit căreia solicitantul are legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar, dar desfășoară regulat activități economice semnificative.

(3)   Solicitantul se asigură că toate informațiile conținute în declarația sa de independență sunt exacte și actualizate în permanență.

(4)   Când stabilește dacă solicitantul desfășoară regulat activități economice semnificative, autoritatea care eliberează licențe ține seama de tipul activității economice desfășurate de solicitant, de cheltuielile efectuate, de vânzări și de cifra de afaceri a solicitantului în statul membru în care este înregistrat în scopuri de TVA.

La cererea autorității competente care eliberează licențe, solicitantul îi pune la dispoziție toate documentele și dovezile necesare pentru verificarea informațiilor furnizate în declarația de independență.

(5)   Autoritatea competentă care eliberează licențe acceptă declarația de independență doar dacă este convinsă în mod satisfăcător că documentele prezentate în sistemul LORI sunt corecte și actualizate.

(6)   Solicitantul notifică autorității competente care eliberează licențe orice schimbare cu impact asupra declarației de independență, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care schimbarea respectivă începe să producă efecte. După ce le validează, autoritatea competentă care eliberează licențe înregistrează schimbările respective în sistemul electronic LORI.

(7)   Declarația de independență rămâne valabilă atâta timp cât operatorul îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 11 alineatul (1).

Articolul 13

Înregistrarea prealabilă obligatorie a operatorilor

(1)   Comisia instituie un sistem electronic de înregistrare și identificare a operatorilor cu licențe (Licence Operator Registration and Identification – LORI), în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei (11) și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

(2)   Pentru prezentarea cererilor de înregistrare în sistemul electronic LORI se utilizează un formular electronic pus la dispoziția operatorilor de autoritatea care eliberează licențe. Acest formular include informațiile prevăzute în anexa II.

(3)   Doar operatorii stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii care au un număr EORI pot cere înregistrarea în sistemul electronic LORI. Operatorii respectivi adresează cereri autorității care eliberează licențe a statului membru în care sunt stabiliți și înregistrați în scopuri de TVA.

(4)   Cererea de înregistrare trebuie depusă cu cel puțin două luni înaintea lunii în care operatorul intenționează să depună cererea de licență. Operatorul furnizează o adresă de e-mail valabilă pentru corespondență și păstrează o adresă de e-mail valabilă în sistemul electronic LORI pentru comunicarea cu autoritatea care eliberează licențe.

(5)   Dacă consideră că informațiile prezentate de un operator pentru înregistrarea în sistemul electronic LORI sau pentru modificarea dosarului său LORI sunt corecte și actualizate și respectă dispozițiile din prezentul regulament și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761, autoritatea care eliberează licențe validează înregistrarea sau modificarea și notifică Comisiei validarea, prin intermediul sistemului electronic LORI.

(6)   Autoritatea care eliberează licențe respinge cererea de înregistrare dacă solicitantul nu dovedește în mod satisfăcător că informațiile furnizate, astfel cum sunt prevăzute în anexa II, sunt corecte și actualizate. Autoritatea care eliberează licențe înregistrează data respingerii cererii și notifică solicitantului respingerea și motivele respingerii.

(7)   Pe baza notificării autorității care eliberează licențe, Comisia înregistrează solicitantul în sistemul electronic LORI și informează autoritatea care eliberează licențe în privința înregistrării. Autoritatea care eliberează licențe notifică solicitantului înregistrarea.

(8)   După înregistrarea operatorului în sistemul electronic LORI, înregistrarea este valabilă până când este retrasă.

(9)   Datele referitoare la operatorul înregistrat stocate în sistemul electronic LORI constituie dosarul LORI al operatorului respectiv. Aceste date trebuie stocate pe tot parcursul înregistrării operatorului și timp de șapte ani de la retragerea înregistrării operatorului din sistemul electronic LORI.

(10)   Autoritatea care eliberează licențe retrage înregistrarea în următoarele cazuri:

(a)

la solicitarea operatorului înregistrat;

(b)

dacă autoritatea care eliberează licențe constată că operatorul înregistrat nu mai îndeplinește condițiile și cerințele de eligibilitate pentru a depune cereri în cadrul contingentelor tarifare în cazul cărora este obligatorie înregistrarea operatorilor.

(11)   Autoritatea care eliberează licențe înregistrează data retragerii înregistrării și notifică operatorului în cauză retragerea și motivele retragerii.

(12)   Operatorul notifică autorității competente care eliberează licențe orice schimbare care are un impact asupra dosarului său LORI, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care schimbarea respectivă începe să producă efecte. Comisia înregistrează schimbările respective în sistemul electronic LORI după validarea lor de către autoritatea care eliberează licențe competentă.

(13)   Comisia poate suspenda cerința privind înregistrarea prealabilă a operatorilor în sistemul electronic LORI dacă cerința privind cantitatea de referință a fost suspendată în temeiul articolului 9 alineatul (9).

Durata suspendării nu depășește perioada de aplicare a contingentelor tarifare.

(14)   Comisia notifică suspendarea cerinței privind înregistrarea prealabilă a operatorilor în sistemul LORI în conformitate cu articolul 188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 14

Plângeri privind înregistrarea necuvenită a unui operator

(1)   Operatorii înregistrați în sistemul electronic LORI care suspectează că un alt operator înregistrat nu îndeplinește condițiile și cerințele de eligibilitate pentru a depune o cerere în cadrul contingentelor tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă pot depune plângeri la autoritatea care eliberează licențe a statului membru în care sunt stabiliți și înregistrați în scopuri de TVA. Plângerile respective trebuie motivate. Fiecare autoritate care eliberează licențe pune la dispoziția operatorilor un sistem pentru depunerea unor astfel de plângeri și informează operatorii în legătură cu sistemul respectiv atunci când aceștia solicită înregistrarea în sistemul electronic LORI.

(2)   În cazul în care consideră că plângerea este întemeiată, autoritatea care eliberează licențe a statului membru în care este stabilit reclamantul efectuează controalele pe care le consideră adecvate. Dacă operatorul controlat este stabilit și înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru, autoritatea care eliberează licențe a statului membru respectiv furnizează asistența necesară în timp util. Autoritatea care eliberează licențe a statului membru în care este stabilit și înregistrat în scopuri de TVA operatorul în cauză înregistrează rezultatul controlului în sistemul electronic LORI, ca parte a dosarului LORI al operatorului în cauză.

Articolul 15

Sancțiuni

(1)   Dacă autoritatea competentă care eliberează licențe constată că un operator care solicită o licență de import sau de export în cadrul unui contingent tarifar sau transferul unei astfel de licențe a prezentat un document incorect sau date incorecte sau neactualizate în contextul înregistrării în sistemul electronic LORI și dacă documentul respectiv este esențial pentru eliberarea licenței de import sau de export, autoritatea competentă care eliberează licențe ia următoarele măsuri:

(a)

interzice operatorului să pună în liberă circulație în Uniune sau să exporte din Uniune orice produs în cadrul contingentului tarifar de import sau de export în cauză pentru întreaga perioadă de aplicare a contingentelor tarifare în timpul căreia a fost făcută constatarea respectivă;

(b)

exclude operatorul din sistemul de cereri de licențe aferent contingentului tarifar de import sau de export în cauză pentru o perioadă de aplicare a contingentelor tarifare succesivă celei în timpul căreia a fost făcută constatarea respectivă.

Dacă autoritatea care eliberează licențe constată că un operator care solicită o licență de import sau de export în cadrul unui contingent tarifar sau transferul unei astfel de licențe a prezentat un document incorect sau a omis în mod deliberat să actualizeze datele din propriul dosar LORI în contextul înregistrării în sistemul electronic LORI și dacă documentul sau datele respective sunt esențiale pentru eliberarea acelei licențe de import sau de export, excluderea operatorului menționată la primul paragraf litera (b) se aplică timp de două perioade de aplicare a contingentelor tarifare care urmează perioadei de aplicare a contingentelor tarifare în care a fost făcută constatarea respectivă.

(2)   Dacă punerea în liberă circulație în temeiul unei licențe de import a avut loc înaintea constatărilor menționate la alineatul (1), trebuie recuperate eventualele beneficii financiare rezultate.

(3)   Sancțiunile menționate la alineatul (1) nu aduc atingere eventualelor sancțiuni suplimentare aplicate în temeiul dreptului național sau al dreptului Uniunii și nu aduc atingere normelor referitoare la protejarea intereselor financiare ale Uniunii.

Articolul 16

Tratamentul special al importurilor într-o țară terță

Atunci când produsele exportate beneficiază de un tratament special la importul într-o țară terță, în temeiul articolului 186 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, exportatorilor li se permite să solicite o licență de export care să ateste că sunt îndeplinite condițiile pentru un tratament special la importul într-o țară terță. Autoritățile competente din statele membre eliberează astfel de licențe de îndată ce s-au convins, prin mijloacele pe care le consideră adecvate, că sunt îndeplinite condițiile respective.

Articolul 17

Notificări către Comisie

Prin intermediul sistemului de notificare instituit prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185, statele membre notifică Comisiei, pentru fiecare perioadă de aplicare a contingentelor tarifare, următoarele informații:

(a)

cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import sau de export;

(b)

cantitățile care fac obiectul licențelor de import sau de export eliberate;

(c)

cantitățile neutilizate care fac obiectul licențelor de import sau de export neutilizate sau parțial utilizate;

(d)

cantitățile alocate operatorilor în cadrul unui contingent tarifar pentru care nu au fost eliberate licențe de import sau de export;

(e)

cantitățile puse în liberă circulație sau exportate în temeiul licențelor de import sau de export eliberate;

(f)

în ceea ce privește contingentele tarifare în cazul cărora este necesară înregistrarea prealabilă a operatorilor:

(i)

numele, numerele EORI și adresele operatorilor care au primit licențe de import sau ale cesionarilor unor licențe de import;

(ii)

pentru fiecare operator, cantitățile solicitate;

(iii)

cererile de înregistrare în sistemul electronic LORI care au fost validate și respinse, înregistrările retrase și validările și respingerile modificărilor dosarului LORI;

(g)

în cazul contingentelor tarifare de import gestionate cu ajutorul unor documente eliberate de țări terțe, pentru fiecare certificat de autenticitate sau a unui certificat „IMA 1” (Inward Monitoring Arrangement) menționat în anexa XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 prezentat de un operator, numărul licenței eliberate corespunzătoare și cantitățile aferente.

CAPITOLUL III

Contingente tarifare specifice în temeiul articolului 185 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

Articolul 18

Deschiderea contingentelor

(1)   În fiecare an, începând cu data de 1 ianuarie, se deschid două contingente pentru importul din țări terțe al unei cantități maxime de 2 000 000 de tone de porumb încadrat la codul NC 1005 90 00 și al unei cantități maxime de 300 000 de tone de sorg încadrat la codul NC 1007 90 00, în vederea punerii în liberă circulație în Spania.

(2)   În fiecare an, începând cu data de 1 ianuarie, se deschide un contingent tarifar pentru importul din țări terțe al unei cantități maxime de 500 000 de tone de porumb încadrat la codul NC 1005 90 00, în vederea punerii în liberă circulație în Portugalia.

Articolul 19

Gestionarea contingentelor

(1)   Cantitățile destinate importului în Spania menționate la articolul 18 alineatul (1) sunt reduse proporțional cu eventualele cantități de reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb încadrate la codurile NC 2303 10 19 și 2309 90 20, de depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare încadrate la codul NC 2303 30 00 și de reziduuri de pulpă de citrice încadrate la codul NC ex 2308 00 40 importate în Spania din țări terțe pe parcursul anului respectiv.

(2)   Comisia contabilizează pentru contingentele menționate la articolul 18 alineatele (1) și (2):

(a)

cantitățile de porumb încadrat la codul NC 1005 90 00 și de sorg încadrat la codul NC 1007 90 00 importate în Spania și cantitățile de porumb încadrat la codul NC 1005 90 00 importate în Portugalia în fiecare an calendaristic;

(b)

cantitățile de reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb, de depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii și de la distilare și de reziduuri de pulpă de citrice, menționate la alineatul (1), importate în Spania în fiecare an calendaristic.

(3)   În scopul contabilizării cantităților aferente contingentelor menționate la articolul 18 alineatele (1) și (2), nu se iau în considerare importurile în Spania și Portugalia efectuate în temeiul unor acte prin care Uniunea a acordat concesii comerciale specifice.

Articolul 20

Utilizarea produselor importate și supravegherea

(1)   Cantitățile de porumb și de sorg menționate la articolul 18 alineatul (1) sunt menite a fi prelucrate sau utilizate în Spania. Cantitățile de porumb menționate la articolul 18 alineatul (2) sunt menite a fi prelucrate sau utilizate în Portugalia.

(2)   Porumbul și sorgul puse în liberă circulație cu taxe vamale zero în conformitate cu articolul 21 rămân sub supraveghere vamală sau sub control administrativ cu efect echivalent până la utilizare sau prelucrare.

(3)   Dacă este necesar, statul membru în cauză ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că supravegherea prevăzută la alineatul (2) este desfășurată. Aceste măsuri includ impunerea obligației ca importatorii să se supună oricărui control considerat necesar de autoritățile competente și să țină evidențe specifice care să le permită autorităților să efectueze controalele respective.

(4)   Statul membru în cauză notifică imediat Comisiei măsurile adoptate în temeiul alineatului (3).

Articolul 21

Importuri scutite de taxe vamale

(1)   De la data de 1 aprilie a fiecărui an calendaristic se aplică o taxă la import zero pentru importurile de porumb și de sorg în Spania și pentru importurile de porumb în Portugalia, în limitele cantitative prevăzute la articolul 18 alineatele (1) și (2).

(2)   Importurile menționate la alineatul (1);

(a)

sunt gestionate în conformitate cu metoda menționată la articolul 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(b)

fac obiectul unor licențe eliberate de autoritățile competente spaniole și portugheze.

Licențele menționate la litera (b) sunt valabile numai în statul membru în care sunt eliberate.

(3)   De la data aplicării taxei la import zero, definită la alineatul (1), Comisia publică, cel târziu în a șasea zi a fiecărei luni, prin mijloace adecvate, cantitățile contingentelor menționate la articolul 18 alineatele (1) și (2) care sunt disponibile în prima zi a fiecărei luni.

Articolul 22

Garanția la depunerea cererii și garanția de bună execuție

(1)   Înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor, solicitantul depune la autoritatea care eliberează licențe garanția menționată la articolul 4, a cărei valoare este stabilită în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761

(2)   Eliberarea licenței este condiționată nu doar de garanția menționată la alineatul (1), ci și de disponibilitatea, cel târziu la data punerii în liberă circulație, a unei garanții de bună execuție.

(3)   Valoarea garanției de bună execuție menționate la alineatul (2) este egală cu taxa la import pentru porumb și sorg, stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei (12) și aplicabilă la data depunerii cererii de licență.

Articolul 23

Norme specifice referitoare la transferul licențelor

Prin derogare de la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237, drepturile derivate din licențele de import nu sunt transferabile.

Articolul 24

Eliberarea și reținerea garanției de bună execuție

(1)   Fără a se aduce atingere măsurilor de supraveghere adoptate în temeiul articolului 20 alineatul (2), garanția de bună execuție menționată la articolul 22 alineatul (2) se eliberează dacă importatorul furnizează dovada că:

(a)

produsul importat a fost prelucrat sau utilizat în statul membru de punere în liberă circulație, dovada putând fi furnizată sub forma unei facturi de vânzare către un prelucrător stabilit în statul membru de punere în liberă circulație;

(b)

produsul nu a putut fi importat, prelucrat sau utilizat din motive de forță majoră;

(c)

produsul importat a devenit impropriu pentru orice utilizare.

(2)   Dovada menționată la alineatul (1) trebuie furnizată în termen de 18 luni de la data acceptării declarației de punere în liberă circulație, în caz contrar garanția fiind reținută.

(3)   În sensul prezentului articol, se consideră că produsul importat a fost prelucrat sau utilizat în cazul în care cantitatea pusă în liberă circulație a fost prelucrată sau utilizată în proporție de 95 %.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 25

Abrogări

Se abrogă Regulamentele (CE) nr. 2307/98 (13), (CE) nr. 2535/2001 (14), (CE) nr. 1342/2003 (15), (CE) nr. 2305/2003 (16), (CE) nr. 969/2006 (17), (CE) nr. 1301/2006 (18), (CE) nr. 1918/2006 (19), (CE) nr. 1964/2006 (20), (CE) nr. 1979/2006 (21), (CE) nr. 341/2007 (22), (CE) nr. 533/2007 (23), (CE) nr. 536/2007 (24), (CE) nr. 539/2007 (25), (CE) nr. 616/2007 (26), (CE) nr. 964/2007 (27), (CE) nr. 1384/2007 (28), (CE) nr. 1385/2007 (29), (CE) nr. 382/2008 (30), (CE) nr. 412/2008 (31), (CE) nr. 431/2008 (32), (CE) nr. 748/2008 (33), (CE) nr. 1067/2008 (34), (CE) nr. 1296/2008 (35), (CE) nr. 442/2009 (36), (CE) nr. 610/2009 (37), (CE) nr. 891/2009 (38), (CE) nr. 1187/2009 (39) și (UE) nr. 1255/2010 (40) ale Comisiei și Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 (41), (UE) nr. 480/2012 (42), (UE) nr. 1223/2012 (43), (UE) nr. 82/2013 (44), (UE) nr. 593/2013 (45), (UE) 2015/2076 (46), (UE) 2015/2077 (47), (UE) 2015/2078 (48), (UE) 2015/2079 (49), (UE) 2015/2081 (50) și (UE) 2017/1585 (51) ale Comisiei.

Totuși, regulamentele și regulamentele de punere în aplicare menționate se aplică în continuare licențelor de import și de export eliberate în temeiul lor, până la data expirării respectivelor licențe de import și de export.

Articolul 26

Dispoziții tranzitorii

În primele două perioade de aplicare a contingentelor tarifare de după intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea care eliberează licențe poate stabili cantitatea de referință menționată la articolul 9 în conformitate cu regulamentele relevante abrogate enumerate la articolul 25.

Dacă într-una dintre perioadele de aplicare a contingentelor tarifare sau în ambele perioade de aplicare a contingentelor tarifare care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament nu a fost utilizat pe deplin un contingent tarifar care face obiectul cerinței privind cantitatea de referință prevăzute la articolul 9, operatorii pot alege să își stabilească propriile cantități de referință fie în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament, fie utilizând ultimele două perioade precedente de 12 luni în care contingentul tarifar a fost utilizat pe deplin.

Articolul 27

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică perioadelor de aplicare a contingentelor tarifare începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește sistemul de gestionare a contingentelor tarifare pe bază de licențe (a se vedea pagina ... din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, p. 18).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la eliberarea și reținerea garanțiilor constituite pentru astfel de licențe (JO L 206, 30.7.2016, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de licențe de import și de export (JO L 206, 30.7.2016, p. 44).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, p. 113).

(10)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(11)  Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente (JO L 171, 4.7.2017, p. 100).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (JO L 187, 21.7.2010, p. 5).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 2307/98 al Comisiei din 26 octombrie 1998 privind eliberarea certificatelor de export pentru alimentele pentru câini și pisici cu codul NC 2309 10 90 care beneficiază de un tratament special la importul în Elveția (JO L 288, 27.10.1998, p. 8).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (JO L 341, 22.12.2001, p. 29).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (JO L 189, 29.7.2003, p. 12).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 al Comisiei din 29 decembrie 2003 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importurile de orz din țările terțe (JO L 342, 30.12.2003, p. 7).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 969/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importul de porumb originar din țările terțe (JO L 176, 30.6.2006, p. 44).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).

(19)  Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia (JO L 365, 21.12.2006, p. 84).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 1964/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent de import de orez originar din Bangladesh, în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3491/90 al Consiliului (JO L 408, 30.12.2006, p. 20).

(21)  Regulamentul (CE) nr. 1979/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare pentru conservele de ciuperci importate din țări terțe (JO L 368, 23.12.2006, p. 91).

(22)  Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe (JO L 90, 30.3.2007, p. 12).

(23)  Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (JO L 125, 15.5.2007, p. 9).

(24)  Regulamentul (CE) nr. 536/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii (JO L 128, 16.5.2007, p. 6).

(25)  Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (JO L 128, 16.5.2007, p. 19).

(26)  Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei din 4 iunie 2007 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe (JO L 142, 5.6.2007, p. 3).

(27)  Regulamentul (CE) nr. 964/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009 (JO L 213, 15.8.2007, p. 26).

(28)  Regulamentul (CE) NR. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel (JO L 309, 27.11.2007, p. 40).

(29)  Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (JO L 309, 27.11.2007, p. 47).

(30)  Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (JO L 115, 29.4.2008, p. 10).

(31)  Regulamentul (CE) nr. 412/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării (JO L 125, 9.5.2008, p. 7).

(32)  Regulamentul (CE) nr. 431/2008 al Comisiei din 19 mai 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de animale din specia bovine, congelată, clasificată la codul NC 0202 și pentru produsele clasificate la codul NC 0206 29 91 (JO L 130, 20.5.2008, p. 3).

(33)  Regulamentul (CE) nr. 748/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat care intră sub incidența codului NC 0206 29 91 (JO L 202, 31.7.2008, p. 28).

(34)  Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei din 30 octombrie 2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (JO L 290, 31.10.2008, p. 3).

(35)  Regulamentul (CE) nr. 1296/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia (JO L 340, 19.12.2008, p. 57).

(36)  Regulamentul (CE) nr. 442/2009 al Comisiei din 27 mai 2009 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de porc (JO L 129, 28.5.2009, p. 13).

(37)  Regulamentul (CE) nr. 610/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a contingentului tarifar pentru carnea de vită și mânzat originară din Chile (JO L 180, 11.7.2009, p. 5).

(38)  Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului (JO L 254, 26.9.2009, p. 82).

(39)  Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 318, 4.12.2009, p. 1).

(40)  Regulamentul (UE) nr. 1255/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a contingentelor tarifare de import pentru produsele din categoria „baby beef” originare din Bosnia și Herțegovina, Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Kosovo (JO L 342, 28.12.2010, p. 1).

(41)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 al Comisiei din 7 decembrie 2011 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez (JO L 325, 8.12.2011, p. 6).

(42)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 privind deschiderea și gestionarea contingentului tarifar de brizuri de orez din codul NC 1006 40 00 pentru producția de preparate alimentare din codul NC 1901 10 00 (JO L 148, 8.6.2012, p. 1).

(43)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 349, 19.12.2012, p. 39).

(44)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013 al Comisiei din 29 ianuarie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită uscată dezosată originară din Elveția (JO L 28, 30.1.2013, p. 3).

(45)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013 al Comisiei din 21 iunie 2013 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată (JO L 170, 22.6.2013, p. 32).

(46)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de porc proaspătă și congelată originară din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 51).

(47)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 57).

(48)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de pasăre originară din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 63).

(49)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2079 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import al Uniunii pentru carnea de vită și mânzat proaspătă și congelată originară din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 71).

(50)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare de import pentru anumite cereale originare din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 81).

(51)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1585 al Comisiei din 19 septembrie 2017 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare ale Uniunii pentru carnea de vită și de mânzat proaspătă și congelată și carnea de porc originară din Canada, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 442/2009 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 481/2012 și (UE) nr. 593/2013 (JO L 241, 20.9.2017, p. 1).


ANEXA I

Modelul declarației de independență menționat la articolul 12

Instrucțiuni pentru completarea declarației

1.

În secțiunea A, completați cu informațiile referitoare la contingentul tarifar vizat de declarația de independență.

2.

În secțiunea B, bifați căsuța corespunzătoare.

3.

În secțiunea C, indicați numele operatorului, numărul EORI și data și locul semnării și includeți semnătura administratorului competent al operatorului (directorul general).

A.   Contingentul Tarifar în Cauză

Numărul de ordine al contingentului tarifar

 

Codul/Codurile NC

 

Originea produsului/produselor (1)

 

B.   Independența Operatorului

Solicitantul pentru numărul de ordine al contingentului tarifar indicat mai sus declară că:

1.

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760, solicitantul nu are legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar.

de bifat căsuța corespunzătoare.

2.

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760, solicitantul are legătură cu alte persoane fizice sau juridice care depun cereri pentru același număr de ordine al contingentului tarifar.

Solicitantul desfășoară regulat activități economice semnificative cu părți terțe, în sensul articolului 11 alineatul (3).

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4), solicitantul a dezvăluit, în sistemul electronic LORI, persoanele fizice sau juridice cu care are legătură.

de bifat căsuța corespunzătoare.

C.   Detalii Privind Operatorul

Nume

 

Număr EORI

 

Data și locul

 

Semnătura

 

Funcția semnatarului în cadrul societății

 


(1)  De completat doar dacă originea mărfurilor este un element obligatoriu în cererea de licență.


ANEXA II

Informații de furnizat în legătură cu înregistrarea prealabilă obligatorie menționată la articolul 13

Numărul EORI al operatorului economic

Identitatea operatorului economic

Denumirea societății

Adresa sediului: Strada

Adresa sediului: Numărul

Adresa sediului: Codul poștal

Adresa sediului: Orașul

Adresa sediului: Țara

Adresa biroului operațional: Strada

Adresa biroului operațional: Numărul

Adresa biroului operațional: Codul poștal

Adresa biroului operațional: Orașul

Adresa biroului operațional: Țara

Numărul de telefon

Adresa de e-mail de utilizat în comunicarea cu autoritățile care eliberează licențe și cu autoritățile vamale ale statelor membre

Statutul juridic

Activitatea economică principală a operatorului

Dovada activității economice semnificative a operatorului economic

Anexarea unui extras din registrul comerțului sau a unui document echivalent, în funcție de legislația națională aplicabilă

Anexarea celor mai recente conturi anuale auditate (dacă există)

Anexarea celui mai recent bilanț

Anexarea certificatului privind atestarea plății TVA

Documente suplimentare de încărcat ca urmare a solicitărilor de clarificare primite din partea autorității care eliberează licențe

Declarația de independență în temeiul articolului 12 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760

Lista numerelor de ordine ale contingentelor tarifare și o scurtă descriere

Vă rugăm să selectați „da” dacă depuneți o cerere pentru contingentul tarifar sau „nu” dacă nu depuneți o cerere pentru contingentul tarifar.

Declarația de independență

de anexat dacă în coloana precedentă ați selectat „da”

 

 

Cantitatea de referință

Vă rugăm să declarați cantitatea de referință pentru următoarele contingente tarifare:

Numărul de ordine al contingentului tarifar

Cantitatea de referință (în kg)

Perioada de aplicare a contingentului tarifar

la care se referă

cantitatea de referință – Începutul

perioadei

Perioada de aplicare a contingentului tarifar

la care se referă

cantitatea de referință – Sfârșitul

perioadei

 

 

 

 

Persoanele din cadrul societății împuternicite să depună o cerere de licență în numele operatorului

Operatorul trebuie să furnizeze lista persoanelor din societate care sunt împuternicite să depună o cerere de licență în numele său, în cazul contingentelor tarifare enumerate mai sus.

Nume

Prenume

Data nașterii

Locul nașterii

Documentul de identitate

Numărul cărții de identitate/pașaportului

Documente auxiliare referitoare la împuternicire

 

 

 

 

 

 

 

Structura de proprietate a operatorului economic

Tipul de proprietate (operatorul ar trebui să aleagă opțiunea corectă)

 

Dacă proprietarul este/proprietarii sunt o societate:

Numărul EORI al societății (dacă există)

Denumirea societății

Adresa sediului: Strada

Adresa sediului: Numărul

Adresa sediului: Codul poștal

Adresa sediului: Orașul

Adresa sediului: Țara

Numărul de telefon

Adresa de e-mail

Rolul în cadrul operatorului [de exemplu, proprietar unic, asociat, acționar principal (peste 25 % din acțiuni sau pachet majoritar) …]

Registrul comerțului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă proprietarul este/proprietarii sunt o persoană fizică:

Nume

Prenume

Data nașterii

Locul nașterii

Documentul de identitate

Numărul cărții de identitate/pașaportului

Rolul în cadrul operatorului [de exemplu, proprietar unic, asociat, acționar principal (peste 25 % din acțiuni sau pachet majoritar) …]

 

 

 

 

 

 

 

Operatorul trebuie să furnizeze informații privind persoanele juridice care depun cereri în cadrul contingentelor tarifare enumerate mai sus și care au legătură cu operatorul respectiv în sensul articolului 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760

Numărul EORI al societății

Denumirea societății

Adresa sediului: Strada

Adresa sediului: Numărul

Adresa sediului: Codul poștal

Adresa sediului: Orașul

Adresa sediului: Țara

Numărul de telefon

Adresa de e-mail

Statutul juridic

Legătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorul trebuie să furnizeze informații privind persoanele fizice care depun cereri în cadrul contingentelor tarifare enumerate mai sus și care au legătură cu operatorul respectiv în sensul articolului 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760

Nume

Prenume

Data nașterii

Locul nașterii

Documentul de identitate

Numărul cărții de identitate/pașaportului

Legătura

 

 

 

 

 

 

 

Structura de conducere a operatorului economic

Vă rugăm să enumerați persoanele care dețin funcția de membru al consiliului de administrație/director general/director financiar (dacă este cazul) sau care au roluri similare în structura de conducere a operatorului. Vă rugăm să vă asigurați că datele din tabelul de mai jos corespund informațiilor furnizate în documentele prezentate ca dovadă a activității economice semnificative. Dacă tabelul de mai jos este completat cu informații incorecte sau incomplete, se aplică sancțiunile prevăzute la articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760

Nume

Prenume

Data nașterii

Locul nașterii

Documentul de identitate

Numărul cărții de identitate/pașaportului

Funcția în cadrul societății

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a continua procedura de depunere a cererii de înregistrare, trebuie să fiți de acord cu următoarele afirmații:

1.

Informațiile furnizate sunt corecte, complete și actualizate. Am luat la cunoștință că, dacă informațiile furnizate sunt incorecte, incomplete sau neactualizate, se aplică sancțiunile prevăzute la articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760

2.

Sunt de acord cu dezvăluirea informațiilor către Comisie, către autoritățile vamale și către autoritățile care eliberează licențe ale statelor membre.

3.

Mă angajez să transmit informații actualizate în eventualitatea unor schimbări legate de structura persoanei juridice, în timp util și în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2020/760

Vă rugăm să confirmați că sunteți de acord cu cele trei afirmații de mai sus:

 


Top