EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 185/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/760

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na články 185 a 186 a čl. 223 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 66 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla pro správu celních kvót a zvláštní zacházení při dovozu třetími zeměmi. Svěřuje rovněž Komisi pravomoc přijímat související akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty k zajištění hladké správy celních kvót.

(2)

Aby byla zaručena řádná správa celních kvót, je třeba stanovit požadavky na způsobilost, které musí hospodářský subjekt splnit za účelem podání žádosti o licenci v rámci určité celní kvóty.

(3)

Aby bylo zajištěno dodržování povinnosti týkající se dovozu nebo vývozu během doby platnosti licence, mělo by být vydávání licencí v rámci celních kvót podmíněno složením jistoty. Je třeba stanovit odchylky pro případy, kdy má vývozní licence pouze prokázat původ vyvážených výrobků v Unii. Měla by být přijata ustanovení o uvolnění a propadnutí jistoty složené v souvislosti s účastí na celních kvótách.

(4)

Aby byla zajištěna transparentnost a aby mohly příslušné orgány odhalit porušení pravidel pro správu celních kvót, a zejména požadavků na způsobilost, je vhodné u určitých nadměrně požadovaných celních kvót vyžadovat, aby jména a adresy držitelů licencí byly po omezenou dobu zveřejněny na oficiálních internetových stránkách Komise.

(5)

K zajištění souladu s pravidly způsobilosti v rámci celních kvót je vhodné stanovit zvláštní pravidla pro převoditelnost licence v rámci celních kvót. Převody by měly být možné pouze na nabyvatele, kteří splňují stejná kritéria způsobilosti jako žadatel o licenci v rámci určité celní kvóty.

(6)

Aby se co nejvíce omezily spekulativní žádosti, měla by být jednou z podmínek pro podání žádosti o licenci v rámci určitých celních kvót uvedených v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/761 (3) předchozí zkušenost a zapojení hospodářského subjektu do obchodu s dotčenými třetími zeměmi. Je proto nezbytné stanovit podrobná pravidla pro prokazování minimálních zkušeností s tímto obchodem se třetími zeměmi.

(7)

Určité celní kvóty se považují za citlivé, mimo jiné proto, že jsou nadměrně požadované během kvótových období či během jednoho nebo několika podobdobí, týkají se produktu nebo země původu obzvláště důležité pro řádné fungování trhu Unie nebo protože v minulosti byla pravidla pro jejich správu obejita nebo nesprávně použita. Maximální množství, o která lze požádat, by měla být stanovena jako referenční množství, aby se zajistila řádná správa dotyčných citlivých celních kvót, konkrétně snížení rizika obcházení pravidel a prospěch z dotyčných celních kvót směrem k novým, malým a středně velkým hospodářským subjektům. Měla by být stanovena také pravidla pro výpočet a prokázání dotyčného referenčního množství.

(8)

Referenční množství by se mělo týkat množství produktů propuštěných do volného oběhu v Unii v rámci preferenčního režimu příslušné celní kvóty a množství těchto stejných produktů propuštěných do volného oběhu v Unii v rámci ostatních použitelných preferenčních režimů, jakož i v rámci nepreferenčního režimu podle doložky nejvyšších výhod. Zohlednit by se mělo i přiměřené rozdělení licencí mezi různé kategorie hospodářských subjektů; zajistit by se měl zejména přístup nových dovozců a malých a středních hospodářských subjektů. Proto je třeba zavést strop pro celkové referenční množství, které by mělo být přiměřené celkovému dostupnému množství v rámci konkrétní celní kvóty, čímž se zajistí přiměřená rovnováha mezi objemem dovozu hlavních dovozců a zájmům nových a malých dovozců, kteří by si z dotčené celní kvóty přáli mít prospěch. Za účelem zajištění návaznosti na pravidla platná před vstupem tohoto nařízení v platnost a harmonizace dotyčných pravidel, avšak současně za zachování určité míry flexibility, byl strop pro celkové referenční množství stanoven na 15 %.

(9)

Za účelem lepší správy celních kvót a odrazování od spekulací s licencemi a obcházení pravidel pro správu celních kvót je vhodné u určitých citlivých, vysoce požadovaných celních kvót nebo určitých celních kvót, u nichž v minulosti došlo k obcházení pravidel, uvedených v prováděcím nařízení (EU) 2020/761 vyžadovat, aby se hospodářské subjekty před podáním žádosti o dovozní licenci zaregistrovaly ve zvláštním elektronickém systému. Měla by být stanovena pravidla týkající se uchovávání údajů v tomto elektronickém systému. Je rovněž vhodné stanovit, že o dovozní licence v rámci těchto kvót mohou zažádat pouze hospodářské subjekty, které nejsou propojeny s jiným hospodářským subjektem žádajícím o stejnou celní kvótu, a hospodářské subjekty, které jsou propojeny s jiným hospodářským subjektem žádajícím o stejnou celní kvótu, avšak pravidelně vykonávají podstatnou hospodářskou činnost vůči třetím stranám. Za tímto účelem by měly při podávání žádosti o dovozní licenci předložit prohlášení o nezávislosti. Měl by být stanoven formát tohoto prohlášení o nezávislosti.

(10)

Aby bylo zajištěno, že požadavky na referenční množství, prohlášení o nezávislosti a předchozí povinnou registraci nebrání plnému využití dotčených celních kvót, je vhodné umožnit ve výjimečných případech pozastavení uplatňování těchto požadavků.

(11)

Aby bylo zajištěno splnění zvláštních podmínek, které se vyžadují za účelem zvláštního zacházení při dovozu do určité třetí země, je vhodné stanovit pravidla pro vydávání vývozních licencí.

(12)

Aby bylo zajištěno, že žadatelé poskytují přesné, aktuální a pravdivé dokumenty a informace, je vhodné zavést přiměřený systém sankcí za nesplnění této povinnosti.

(13)

K zajištění účinné správy celních kvót je vhodné stanovit pravidla týkající se informací, které mají členské státy oznamovat Komisi.

(14)

Přistoupení Španělska a Portugalska k EU vedlo k zavedení společných celních překážek EU pro španělský a portugalský dovoz a k snížení konkurenceschopnosti dovozu z určitých třetích zemí. V rámci dohod uzavřených během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání umožnila Unie dovoz 2 000 000 tun kukuřice a 300 000 tun čiroku do Španělska ročně a dovoz 500 000 tun kukuřice do Portugalska ročně. V případě kvót na dovoz do Španělska by mělo být od celkového dovezeného množství odečteno množství určitých obilných náhražek dovezených do Španělska.

(15)

Aby byla zajištěna řádná správa těchto kvót, měly by se pro evidenci dovozu kukuřice a čiroku do Španělska a Portugalska stanovit podobné metody. Mimoto by se neměla brát v úvahu množství dovezená na základě aktů, jimiž Unie udělila zvláštní obchodní koncese.

(16)

S ohledem na zvláštnosti celních kvót s nulovou celní sazbou pro dovoz kukuřice a čiroku do Španělska a Portugalska je vhodné stanovit zvláštní pravidla, pokud jde o použití dovezených produktů, celní dohled a správní kontroly, podávání žádostí o licence, jistoty, které mají být s ohledem na tyto licence složeny, uvolnění a propadnutí těchto jistot a informace, jež mají být poskytnuty hospodářským subjektům.

(17)

Jelikož toto nařízení nahrazuje stávající pravidla pro správu celních kvót, měly by být akty Unie obsahující tato pravidla zrušeny.

(18)

Aby se zabránilo narušení obchodních toků, je nutné stanovit, že se zrušené akty vztahují i nadále na dovozní licence, které byly na základě dotyčných aktů vydány před vstupem tohoto nařízení v platnost. Za stejným účelem je vhodné umožnit orgánům vydávajícím licence, aby během prvních dvou celních kvótových období po vstupu tohoto nařízení v platnost stanovily referenční množství v souladu se zrušenými akty.

(19)

S cílem zajistit hladký přechod na pravidla stanovená v tomto nařízení, splnit povinnost oznámit nová pravidla před jejich použitím Světové obchodní organizaci a poskytnout hospodářským subjektům dostatek času na to, aby se přizpůsobily povinnosti zaregistrovat se ve vyhrazeném elektronickém systému a aby prostřednictvím tohoto systému předložily prohlášení o nezávislosti v případě určitých nadměrně požadovaných celních kvót, je vhodné odložit uplatňování tohoto nařízení do 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Úvodní ustanovení

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, kterými se doplňuje nařízení (EU) č. 1306/2013 resp. nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o:

a)

podmínky a požadavky na způsobilost, které musí hospodářský subjekt splnit, aby mohl podat žádost v rámci celních kvót uvedených v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2020/761;

b)

pravidla pro převod práv mezi hospodářskými subjekty;

c)

složení a uvolnění jistoty;

d)

v případě potřeby stanovení zvláštních charakteristik, požadavků nebo omezení vztahujících se na celní kvótu;

e)

zvláštní celní kvóty uvedené v článku 185 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 2

Další platná pravidla

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (5), (EU) 2015/2446 (6) a (EU) 2016/1237 (7) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (8).

KAPITOLA II

Společná pravidla

Článek 3

Podmínky a požadavky na způsobilost

1.   Hospodářské subjekty, které žádají o dovozní nebo vývozní licenci v rámci celní kvóty, jsou usazeny a registrovány pro účely DPH v Unii. Hospodářské subjekty předloží svou žádost o licenci orgánu vydávajícímu licence v členském státě, v němž jsou usazeny a registrovány pro účely DPH (dále jen „orgán vydávající licence“).

2.   Pokud hospodářský subjekt žádá o licenci v rámci celní kvóty, na kterou se vztahuje požadavek předložit důkaz o obchodu podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2020/761, předloží spolu s první žádostí o licenci v rámci každého celního kvótového období důkaz o obchodu v souladu s článkem 8 tohoto nařízení.

3.   Pokud hospodářský subjekt žádá o dovozní licenci v rámci celní kvóty, na kterou se vztahuje požadavek týkající se referenčního množství podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2020/761, předloží spolu s první žádostí o licenci dokumenty vyžadované v článku 10 tohoto nařízení za účelem stanovení referenčního množství.

4.   Pokud hospodářský subjekt žádá o dovozní licenci v rámci celní kvóty, u níž se vyžaduje předchozí registrace hospodářských subjektů podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2020/761, zaregistruje se před podáním takovéto žádosti v souladu s článkem 13 tohoto nařízení.

5.   O celní kvóty, u nichž se vyžaduje předchozí registrace hospodářských subjektů, mohou požádat pouze hospodářské subjekty, které splňují požadavek na nezávislost stanovený v článku 11 a předloží prohlášení o nezávislosti v souladu s článkem 12.

Odchylně od prvního pododstavce se předchozí registrace hospodářských subjektů nevyžaduje v případě, bylo-li v souladu s čl. 9 odst. 9 pozastaveno uplatňování požadavku na referenční množství podle odstavce 3.

Článek 4

Složení jistoty

Vydávání níže uvedených licencí je podmíněno složením jistoty:

a)

dovozní licence;

b)

vývozní licence pro kvótu na sýry otevřenou Spojenými státy americkými, jak je stanoveno v kapitole 7 oddílu 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/761;

c)

vývozní licence pro kvótu na sušené mléko otevřenou Dominikánskou republikou, jak je stanoveno v kapitole 7 oddílu 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/761.

Článek 5

Uvolnění a propadnutí jistoty

1.   Na uvolnění a propadnutí jistoty na licenci v rámci celní kvóty se použije článek 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237.

2.   Odchylně od čl. 23 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 propadá jistota v případě, že se propuštění do volného oběhu v Unii nebo vývoz z Unie uskutečnily v době platnosti licence, je však překročena lhůta pro předložení důkazu o propuštění nebo o vývozu, o 3 % za každý kalendářní den, o který je tato lhůta překročena.

3.   Jistota se uvolní pro množství, pro která nebyla vydána licence na základě použití přídělového koeficientu podle článku 10 prováděcího nařízení (EU) 2020/761.

Článek 6

Zveřejnění názvů hospodářských subjektů, které jsou držiteli licencí na celní kvóty, u nichž je vyžadována předchozí registrace

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 (9) zveřejní Komise na konci každého celního kvótového období na svých oficiálních internetových stránkách názvy, registrační a identifikační čísla hospodářských subjektů (dále jen „čísla EORI“) a adresy hospodářských subjektů, které během předchozího celního kvótového období získaly licence na celní kvóty, u nichž je vyžadována povinná registrace hospodářských subjektů podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2020/761, a to bez ohledu na to, zda se jedná o držitele nebo nabyvatele licencí.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 se z oficiálních internetových stránek Komise odstraní po uplynutí dvanácti měsíců od zveřejnění.

Článek 7

Převod licencí

1.   Dovozní licence jsou převoditelné s výjimkou dovozních licencí v rámci celních kvót pro čerstvé a zmrazené hovězí a telecí maso a vepřové maso pocházející z Kanady.

2.   Vývozní licence nejsou převoditelné.

3.   Kromě požadavků stanovených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 je nabyvatel usazen a registrován pro účely DPH v Unii.

4.   Pokud se převod licence týká celních kvót, na něž se vztahuje požadavek na důkaz o obchodu, předloží nabyvatel důkaz o obchodu v souladu s článkem 8.

5.   Pokud se převod licence týká celních kvót, na něž se vztahuje požadavek na referenční množství, není nabyvatel povinen takovýto důkaz předložit.

6.   Pokud se převod licence týká celních kvót, u nichž je vyžadována předchozí registrace hospodářských subjektů, splní nabyvatel před převodem licence tyto požadavky:

a)

je zaregistrován v elektronickém systému LORI uvedeném v článku 13;

b)

s ohledem na celní kvóty, jichž se převod licence týká, předloží prohlášení o nezávislosti uvedené v článku 12,

s výjimkou případů, kdy je uplatňování těchto požadavků pozastaveno v souvislosti s pozastavením uplatňování požadavku týkajícího se referenčního množství podle čl. 9 odst. 9 tohoto nařízení.

7.   Nabyvatel předloží orgánu vydávajícímu licence, který licenci, jež má být převedena, vydal, důkaz, že splňuje požadavky na způsobilost stanovené v odstavcích 3, 4 a 6.

Předložení důkazu lze zjednodušit, je-li nabyvatel držitelem jiné dovozní licence vydané podle tohoto nařízení platné pro dotčené pořadové číslo celní kvóty a příslušné celní kvótové období. V tomto případě může nabyvatel svůj orgán vydávající licence požádat, aby orgánu vydávajícímu licence, který je příslušný pro převoditele, předal kopii nebo odkaz na elektronický ekvivalent licence. Tato kopie představuje dostatečný důkaz o splnění podmínek a požadavků na způsobilost stanovených v odstavcích 3, 4 a 6 bez ohledu na to, zda je předložena v papírové nebo elektronické podobě.

8.   Jakmile dojde k převodu licence, množství propuštěné do volného oběhu v Unii na základě licence se přidělí nabyvateli za účelem prokázání obchodu a referenčního množství.

Článek 8

Důkaz o obchodu

1.   Při podávání žádosti o konkrétní celní kvótu hospodářské subjekty prokáží, že z Unie vyvezly nebo že propustily do volného oběhu v Unii minimální množství produktů z dotyčného odvětví, jak jsou uvedena v čl. 1 odst. 2 písm. a) až w) nařízení (EU) č. 1308/2013.

Minimální množství produktů, jež má být vyvezeno z Unie nebo propuštěno do volného oběhu v Unii v každém ze dvou po sobě jdoucích obdobích dvanácti měsíců, které končí dva měsíce před tím, než je možno podat první žádost pro celní kvótové období, je stanoveno v přílohách II až XIII prováděcího nařízení (EU) 2020/761.

Pro účely prvního pododstavce platí toto:

a)

pro celní kvóty na česnek uvedené v příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2020/761 je dotčeným odvětvím odvětví ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

pro celní kvóty na houby uvedené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2020/761 je dotčeným odvětvím odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 písm. j) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Odchylně od odstavce 1 důkaz o obchodu zahrnuje:

a)

u celních kvót pro hovězí a telecí maso uvedených v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/761: období dvanácti měsíců, které končí dva měsíce před tím, než je možno podat první žádost o celní kvótu;

b)

u dovozní kvóty pro vepřové maso z Kanady otevřené pod pořadovým číslem 09.4282: kromě produktů z odvětví vepřového masa uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. q) nařízení (EU) č. 1308/2013 i produkty kódů KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91;

c)

v případě vývozní kvóty na sušené mléko otevřené Dominikánskou republikou uvedené v článcích 55 až 57 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 produkty v rámci příslušné celní kvóty vyvezené do Dominikánské republiky během jednoho ze tří kalendářních roků předcházejících podání žádosti o licenci;

d)

v případě vývozní kvóty na sýr otevřené Spojenými státy americkými uvedené v článcích 58 až 63 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 produkty spadající do kódu 0406 vyvezené do Spojených států amerických nejméně v jednom ze tří kalendářních roků před měsícem září předcházejícím začátku celního kvótového období;

e)

u celní kvóty pro novozélandské máslo s pořadovým číslem 09.4195: produkty dovezené v rámci celních kvót s pořadovými čísly 09.4195 a 09.4182 během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předchází začátku celního kvótového období;

f)

u celní kvóty na novozélandské máslo s pořadovým číslem 09.4182: období dvanácti měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předchází začátku celního kvótového období.

3.   Hospodářské subjekty předloží orgánu vydávajícímu licence důkaz o obchodu prostřednictvím:

a)

celních údajů prokazujících propuštění do volného oběhu v Unii, které podle požadavku dotčeného členského státu obsahují odkaz na hospodářský subjekt jako deklaranta podle čl. 5 bodu 15) nařízení (EU) č. 952/2013 nebo jako dovozce podle hlavy I kapitoly 3 skupiny 3 přílohy B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a hlavy II skupiny 3 zmíněné přílohy;

b)

celních údajů prokazujících propuštění do režimu vývozu z Unie, které podle požadavku dotčeného členského státu obsahují odkaz na hospodářský subjekt jako deklaranta podle čl. 5 bodu 15) nařízení (EU) č. 952/2013 nebo jako vývozce podle čl. 1 bodu 19) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c)

použité licence řádně potvrzené celními orgány, která prokazuje propuštění produktů do volného oběhu v Unii nebo vývoz z Unie a která obsahuje odkaz na hospodářský subjekt jako držitele licence, nebo v případě převodu licence odkaz na hospodářský subjekt jako nabyvatele.

4.   Pokud mohou být celní údaje vytvořeny nebo předloženy pouze v papírové podobě, je výtisk celních prohlášení potvrzen jako úředně ověřená kopie razítkem a podpisem celních orgánů dotyčného členského státu.

5.   Orgány vydávající licence a celní orgány mohou pro dokumenty a postupy uvedené v tomto článku stanovit zjednodušené elektronické formáty.

6.   Důkaz o obchodu se nevyžaduje u kvót, na něž se vztahuje požadavek na referenční množství, není-li podle čl. 9 odst. 9 uplatňování tohoto požadavku pozastaveno.

Článek 9

Referenční množství

1.   Referenčním množstvím je průměrné roční množství produktů propuštěných do volného oběhu v Unii během dvou po sobě jdoucích období dvanácti měsíců, která končí dva měsíce před tím, než lze podat první žádost pro příslušné celní kvótové období.

V případě sloučených hospodářských subjektů se referenční množství stanoví sečtením množství produktů uvolněných do volného oběhu v Unii každým hospodářským subjektem, který se fúze zúčastnil.

Referenční množství hospodářského subjektu nepřekročí 15 % množství dostupného pro dotyčnou celní kvótu v příslušném celním kvótovém období.

2.   Referenční množství zahrnuje produkty propuštěné do volného oběhu v Unii, které spadají do stejného pořadového čísla celní kvóty a mají stejný původ.

3.   Celkové množství produktů, na něž se vztahují žádosti o licence pro jednu celní kvótu podané v celním kvótovém období, nepřesáhne referenční množství žadatele pro danou celní kvótu.

Je-li celní kvótové období rozděleno na podobdobí, rozdělí se referenční množství mezi tato podobdobí. Podíl celkového referenčního množství pro celní kvótové podobdobí se rovná podílu celkového množství v rámci dovozní celní kvóty dostupnému pro toto podobdobí.

Žádosti, které nejsou v souladu s pravidly uvedenými v prvním a druhém pododstavci, prohlásí příslušný orgán vydávající licence za nepřípustné.

4.   Odchylně od odstavců 1 a 2 je pro česnek pocházející z Argentiny v rámci celní kvóty s pořadovým číslem 09.4104 referenčním množstvím průměr množství čerstvého česneku kódu KN 0703 20 00, která byla propuštěna do volného oběhu během tří kalendářních let předcházejících celnímu kvótovému období.

5.   Odchylně od odstavce 1 je pro celní kvóty pro hovězí a telecí maso uvedené v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/761 referenčním množstvím množství produktů propuštěné do volného oběhu v Unii během období dvanácti měsíců, které končí dva měsíce před tím, než lze podat první žádost pro příslušné celní kvótové období.

6.   Odchylně od odstavce 2 se referenční množství vypočítá na základě součtu množství produktů propuštěných do volného oběhu v Unii patřících do každého z těchto tří po sobě jdoucích pořadových čísel kvót uvedených v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 a 09.4213,

 

09.4214, 09.4215 a 09.4216,

 

09.4410, 09.4411 a 09.4412.

7.   Odchylně od odstavce 3 nepřesáhne pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.4211, 09.4212 a 09.4213 celkové množství produktů, na něž se vztahují žádosti o licence podané v celním kvótovém období pro tyto tři celní kvóty, celkové referenční množství žadatele pro tyto tři celní kvóty. Žadatel si může zvolit, jak celkové referenční množství rozdělí mezi celní kvóty, které jsou předmětem žádostí. Toto pravidlo se použije rovněž na celní kvóty v rámci pořadových čísel 09.4214, 09.4215 a 09.4216 a pořadových čísel 09.4410, 09.4411 a 09.4412.

8.   Komise pozastaví uplatňování požadavku na referenční množství, pokud jsou na konci devátého měsíce celního kvótového období množství požadovaná v rámci dané celní kvóty nižší než množství, které je v rámci této celní kvóty k dispozici pro příslušné celní kvótové období.

9.   Komise může pozastavit uplatňování požadavku na referenční množství pro jakoukoli celní kvótu uvedenou v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2020/761, pokud hrozí, že v důsledku nepředvídatelných a mimořádných okolností nebude tato celní kvóta dostatečně využita.

10.   Doba trvání pozastavení nepřesáhne dobu platnosti celního kvótového období.

11.   Komise oznámí pozastavení uplatňování požadavku na referenční množství v souladu s článkem 188 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 10

Důkaz o referenčním množství

1.   Referenční množství se stanoví na základě potvrzeného výtisku celního prohlášení vyhotoveného za účelem propuštění do volného oběhu. Celní prohlášení odkazuje na produkty uvedené na faktuře podle článku 145 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (10) a v závislosti na požadavcích každého členského státu udává, zda je žadatel o licenci deklarantem podle čl. 5 bodu 15) nařízení (EU) č. 952/2013 nebo dovozcem podle hlavy I kapitoly 3 skupiny 3 přílohy B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a hlavy II skupiny 3 zmíněné přílohy.

2.   Hospodářský subjekt zajistí, aby celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v Unii, které používá ke stanovení referenčního množství, obsahovalo číslo faktury uvedené v článku 145 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Hospodářské subjekty také předloží fakturu orgánům vydávajícím licence za účelem stanovení příslušného referenčního množství. Faktura obsahuje alespoň:

a)

jméno dovozce nebo deklaranta;

b)

popis produktu spojený s jeho osmimístným kódem KN;

c)

číslo faktury.

3.   Orgány vydávající licence porovnají informace uvedené na fakturách, v dovozních licencích a v celních prohlášeních. Dokumenty nesmí obsahovat žádné nesrovnalosti, pokud jde o totožnost dovozce nebo deklaranta, popis produktu a číslo faktury. Tyto dokumenty se ověřují na základě analýzy rizik provedené členskými státy.

4.   Orgán vydávající licence může rozhodnout, že faktury mají být předloženy v elektronické podobě.

5.   Potvrzený výtisk celního prohlášení uvedený v odstavci 1 může být nahrazen elektronickým předáním celních údajů celním orgánem orgánu vydávajícímu licence podle postupů a metod stanovených v článku 14 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239. Orgány vydávající licence a celní orgány mohou pro dokumenty a postupy uvedené v tomto odstavci stanovit zjednodušené elektronické formáty.

6.   Pokud hospodářský subjekt příslušnému orgánu členského státu k jeho spokojenosti prokáže, že množství produktů propuštěné do volného oběhu během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období uvedeného v článku 9 bylo ovlivněno sanitárními nebo fytosanitárními opatřeními zavedenými vyvážející zemí nebo Unií, může se ke stanovení referenčního množství použít předchozí dvanáctiměsíční období, které těmito opatřeními ovlivněno nebylo.

Článek 11

Požadavek na nezávislost hospodářských subjektů, které žádají o celní kvóty, u nichž je vyžadována předchozí registrace

1.   Hospodářské subjekty mohou zažádat o celní kvóty, u nichž je vyžadována předchozí registrace hospodářských subjektů, pouze tehdy, pokud:

a)

nejsou propojeny s jinými právnickými či fyzickými osobami, které žádají o celní kvótu se stejným pořadovým číslem, nebo

b)

jsou propojeny s jinými právnickými či fyzickými osobami, které žádají o celní kvótu se stejným pořadovým číslem, pravidelně však vykonávají podstatnou hospodářskou činnost.

2.   Hospodářský subjekt je propojen s jinými právnickými nebo fyzickými osobami v těchto případech:

a)

pokud vlastní nebo ovládá jinou právnickou osobu, nebo

b)

pokud má rodinné vazby na jinou fyzickou osobu, nebo

c)

pokud má důležitý obchodní vztah s jinou právnickou nebo fyzickou osobou.

3.   Pro účely tohoto článku se použijí tyto definice:

a)

výrazem „vlastní jinou právnickou osobu“ se rozumí držení alespoň 25 % vlastnických práv v jiné právnické osobě;

b)

výrazem „ovládá jinou právnickou osobu“ se rozumí kterákoli z těchto situací:

i)

právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů takové právnické osoby, skupiny nebo subjektu;

ii)

jmenování pouze jako výsledek uplatnění svých hlasovacích práv většiny členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů nějaké právnické osoby, kteří byli ve funkci během současného a předcházejícího účetního období;

iii)

kontrola většiny hlasovacích práv akcionářů nebo držitelů podílů v této právnické osobě, skupině nebo subjektu na základě dohody s ostatními akcionáři nebo držiteli podílů nějaké právnické osoby, skupiny nebo subjektu;

iv)

právo výkonu dominantního vlivu nad právnickou osobou, skupinou nebo subjektem na základě dohody uzavřené s touto právnickou osobou, skupinou nebo subjektem nebo na základě jejich zakládací smlouvy nebo stanov, pokud právní předpisy, kterými se tato právnická osoba, skupina nebo subjekt řídí, dovolují, aby tato právnická osoba, skupina nebo subjekt byly předmětem takové dohody nebo takového ustanovení;

v)

moc vykonávat dominantní vliv podle bodu iv), aniž se jedná o držitele tohoto práva;

vi)

právo používat veškerý majetek určité právnické osoby, skupiny nebo subjektu, nebo jeho část;

vii)

řízení podnikání určité právnické osoby, skupiny nebo subjektu na jednotném základě a zveřejňující konsolidovanou účetní závěrku;

viii)

společná a nerozdílná odpovědnost za finanční závazky určité právnické osoby, skupiny nebo subjektu, nebo ručení za ně;

c)

výrazem „má rodinné vazby“ se rozumí kterákoli z těchto situací:

i)

hospodářským subjektem je manžel/manželka, bratr, sestra, rodič, dítě nebo vnuk/vnučka jiného hospodářského subjektu, který žádá o celní kvótu se stejným pořadovým číslem;

ii)

hospodářským subjektem je manžel/manželka, bratr, sestra, rodič, dítě nebo vnuk/vnučka fyzické osoby, která vlastní nebo ovládá jiný hospodářský subjekt, jenž žádá o celní kvótu se stejným pořadovým číslem;

d)

„důležitým obchodním vztahem“ se rozumí kterákoli z těchto situací:

i)

jiná osoba vlastní přímo či nepřímo nejméně 25 % akcií hospodářského subjektu;

ii)

hospodářský subjekt a jiná osoba přímo či nepřímo společně ovládají třetí osobu;

iii)

hospodářský subjekt a jiná osoba jsou zaměstnavatelem, resp. zaměstnancem;

iv)

hospodářský subjekt a jiná osoba jsou právně uznanými obchodními partnery nebo jsou vedoucími pracovníky či řediteli v rámci téže právnické osoby;

e)

„podstatnou hospodářskou činností“ se rozumí opatření nebo činnosti prováděné určitou osobou za účelem zajištění výroby, distribuce či spotřeby zboží a služeb.

Pro účely písmene e) se činnosti vykonávané výhradně za účelem podání žádosti o celní kvóty nepovažují za podstatnou hospodářskou činnost.

4.   Je-li hospodářský subjekt propojen s jinými právnickými či fyzickými osobami, které žádají o celní kvótu se stejným pořadovým číslem, splní při registraci do elektronického systému LORI tyto povinnosti:

a)

prokáže, že pravidelně vykonává podstatnou hospodářskou činnost, a to tím, že předloží nejméně jeden z dokumentů uvedených v oddíle „Důkaz o podstatné hospodářské činnosti hospodářského subjektu“ v příloze II;

b)

uvede totožnost fyzických nebo právnických osob, s nimiž je propojen, vyplněním příslušného oddílu přílohy II.

5.   Komise může pozastavit uplatňování požadavku na prohlášení o nezávislosti, je-li podle čl. 9 odst. 9 pozastaveno uplatňování požadavku na referenční množství.

Doba trvání pozastavení nepřesáhne dobu platnosti celního kvótového období.

6.   Komise oznámí pozastavení uplatňování požadavku na prohlášení o nezávislosti v souladu s článkem 188 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 12

Prohlášení o nezávislosti

1.   Žadatel o celní kvóty, u nichž je vyžadována předchozí registrace hospodářských subjektů, předloží prostřednictvím systému LORI prohlášení o nezávislosti s použitím vzoru prohlášení uvedeného v příloze I.

2.   V prohlášení o nezávislosti uvede žadatel podle své situace jedno z těchto tvrzení:

a)

prohlášení, že žadatel není propojen s jinými právnickými či fyzickými osobami, které žádají o celní kvótu se stejným pořadovým číslem;

b)

prohlášení, že žadatel je propojen s jinými právnickými či fyzickými osobami, které žádají o celní kvótu se stejným pořadovým číslem, pravidelně však vykonává podstatnou hospodářskou činnost.

3.   Žadatel zajistí, aby byly veškeré informace obsažené v jeho prohlášení o nezávislosti vždy přesné a aktuální.

4.   Při určování, zda žadatel pravidelně vykonává podstatnou hospodářskou činnost, vezme orgán vydávající licence v úvahu druh hospodářské činnosti prováděné žadatelem, vynaložené výdaje, prodej a obrat žadatele v členském státě, v němž je registrován pro účely DPH.

Na žádost příslušného orgánu vydávajícího licence poskytne žadatel veškeré dokumenty a důkazy, které jsou nezbytné pro ověření informací uvedených v prohlášení o nezávislosti.

5.   Příslušný orgán vydávající licence přijme prohlášení o nezávislosti až poté, co se přesvědčí o tom, že dokumenty poskytnuté v systému LORI jsou správné a aktuální.

6.   Žadatel oznámí orgánu vydávajícímu licence veškeré změny ovlivňující prohlášení o nezávislosti do deseti kalendářních dnů ode dne, k němuž tyto změny vstoupily v platnost. Po potvrzení příslušný orgán vydávající licence tyto změny zaznamená v elektronickém systému LORI.

7.   Prohlášení o nezávislosti je platné, dokud hospodářský subjekt splňuje požadavky stanovené v čl. 11 odst. 1.

Článek 13

Předchozí povinná registrace hospodářských subjektů

1.   Komise zřídí elektronický systém pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů za účelem vydávání licencí (LORI) v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (11) a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185.

2.   Žádosti o registraci v elektronickém systému LORI se podávají prostřednictvím elektronického formuláře, který hospodářským subjektům poskytne orgán vydávající licence. Tento formulář obsahuje informace uvedené v příloze II.

3.   O registraci v elektronickém systému LORI mohou požádat pouze hospodářské subjekty usazené na celním území Unie, které mají číslo EORI. Žádost podají orgánu vydávajícímu licence v členském státě, v němž jsou usazeny a registrovány pro účely DPH.

4.   Žádost o registraci je předložena nejméně dva měsíce před měsícem, v němž hospodářský subjekt hodlá zažádat o licenci. Hospodářský subjekt poskytne platnou e-mailovou adresu pro zasílání korespondence a udržuje v elektronickém systému LORI platnou e-mailovou adresu pro komunikaci s orgánem vydávajícím licence.

5.   Pokud příslušný orgán vydávající licenci zjistí, že informace, které hospodářský subjekt předložil za účelem registrace v elektronickém systému LORI nebo změny jeho záznamu v systému LORI, jsou správné a aktuální a jsou v souladu s tímto nařízením a s prováděcím nařízením (EU) 2020/761 registraci nebo změnu potvrdí a prostřednictvím elektronického systému LORI oznámí potvrzení Komisi.

6.   Orgán vydávající licence žádost o registraci zamítne, pokud žadatel k jeho spokojenosti neprokáže, že poskytnuté informace uvedené v příloze II jsou správné a aktuální. Orgán vydávající licence zaznamená datum zamítnutí žádosti a oznámí zamítnutí žadateli spolu s odůvodněním.

7.   Na základě oznámení orgánu vydávajícího licence zaregistruje Komise žadatele v elektronickém systému LORI a informuje o registraci orgán vydávající licence. Orgán vydávající licence oznámí registraci žadateli.

8.   Jakmile je hospodářský subjekt zaregistrován v elektronickém systému LORI, je registrace platná do doby, než je zrušena.

9.   Údaje týkající se registrovaného hospodářského subjektu uložené v elektronickém systému LORI představují jeho záznam v systému LORI. Tyto údaje jsou uchovávány po celou dobu registrace hospodářského subjektu a po dobu sedmi let od zrušení registrace hospodářského subjektu v elektronickém systému LORI.

10.   Orgán vydávající licence zruší registraci v těchto případech:

a)

na žádost registrovaného hospodářského subjektu;

b)

pokud se orgán vydávající licence dozví, že registrovaný hospodářský subjekt již nesplňuje podmínky a požadavky na způsobilost pro podávání žádosti o celní kvóty, u nichž je vyžadována povinná registrace hospodářských subjektů.

11.   Orgán vydávající licence zaznamená datum zrušení registrace a oznámí je dotčenému hospodářskému subjektu spolu s odůvodněním zrušení registrace.

12.   Hospodářský subjekt oznámí příslušnému orgánu vydávajícímu licence veškeré změny, které mají vliv na jeho záznam v systému LORI, do deseti kalendářních dnů ode dne, k němuž tyto změny vstoupily v platnost. Komise zaznamená tyto změny v elektronickém systému poté, co je příslušný orgán vydávající licence potvrdí.

13.   Komise může pozastavit uplatňování požadavku na předchozí registraci hospodářských subjektů v elektronickém systému LORI, pokud bylo podle čl. 9 odst. 9 pozastaveno uplatňování požadavku na referenční množství.

Doba trvání pozastavení nepřesáhne dobu platnosti celního kvótového období.

14.   Komise oznámí pozastavení uplatňování požadavku na předchozí registraci hospodářských subjektů v systému LORI v souladu s článkem 188 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 14

Stížnosti na neoprávněnou registraci hospodářského subjektu

1.   Hospodářské subjekty registrované v elektronickém systému LORI, které mají podezření, že jiný registrovaný hospodářský subjekt nesplňuje podmínky a požadavky na způsobilost pro podávání žádostí o celní kvóty, u nichž je vyžadována předchozí registrace, mohou podat stížnosti orgánu vydávajícímu licence v členském státě, v němž jsou usazeny a registrovány pro účely DPH. Tyto stížnosti musí být doložené. Každý orgán vydávající licence zpřístupní hospodářským subjektům systém pro podávání těchto stížností a informuje je o tomto systému při podávání žádosti o registraci v elektronickém systému LORI.

2.   Pokud orgán vydávající licence v členském státě, v němž je stěžovatel usazen, zjistí, že stížnost je opodstatněná, provede následně kontroly, které považuje za vhodné. Je-li kontrolovaný hospodářský subjekt usazen a registrován pro účely DPH v jiném členském státě, poskytne orgán vydávající licence v dotyčném členském státě včas potřebnou pomoc. Výsledek kontroly zaznamená orgán vydávající licence v členském státě, v němž je dotčený hospodářský subjekt usazen a registrován pro účely DPH, v elektronickém systému LORI jako součást jeho záznamu v systému LORI.

Článek 15

Sankce

1.   Pokud příslušný orgán vydávající licence zjistí, že hospodářský subjekt žádající o dovozní nebo vývozní licenci pro celní kvótu nebo o její převod předložil v rámci registrace do elektronického systému LORI nesprávný dokument nebo poskytl nesprávné údaje či údaje, které nejsou aktuální, a pokud je tento dokument nezbytný pro vydání dovozní nebo vývozní licence, přijme tato opatření:

a)

zakáže hospodářskému subjektu propouštět do volného oběhu v Unii nebo vyvážet z Unie jakékoli produkty v rámci dotčené dovozní nebo vývozní celní kvóty během celého celního kvótového období, v němž bylo toto zjištění učiněno;

b)

vyloučí hospodářský subjekt ze systému podávání žádostí o licence pro dotčenou dovozní nebo vývozní celní kvótu během celního kvótového období následujícího po celním kvótovém období, v němž bylo toto zjištění učiněno.

Pokud orgán vydávající licenci zjistí, že hospodářský subjekt žádající o dovozní nebo vývozní licenci pro celní kvótu nebo o její převod úmyslně předložil v rámci registrace do elektronického systému LORI nesprávný dokument nebo záměrně opomenul aktualizovat údaje ve svém záznamu v systému LORI, a pokud jsou tento dokument nebo údaje nezbytné pro vydání dotyčné dovozní nebo vývozní licence, platí vyloučení hospodářského subjektu uvedené v prvním pododstavci písmene b) po dobu dvou celních kvótových období následujících po celním kvótovém období, během něhož bylo takovéto zjištění učiněno.

2.   Došlo-li k propuštění do volného oběhu na základě dovozní licence před zjištěním uvedeným v odstavci 1, musí být z toho plynoucí neoprávněné finanční výhody vráceny.

3.   Sankcemi uvedenými v odstavci 1 nejsou dotčeny případné další sankce podle vnitrostátních právních předpisů nebo podle právních předpisů Unie ani pravidla týkající se ochrany finančních zájmů Unie.

Článek 16

Zvláštní zacházení při dovozu do třetí země

Pokud se na vyvážené produkty vztahuje výhoda zvláštního zacházení při dovozu do třetí země podle čl. 186 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, mohou vývozci požádat o vývozní licenci, která potvrzuje, že jsou splněny podmínky pro zvláštní zacházení při dovozu do třetí země. Příslušné orgány členského státu tuto licenci vydají pouze tehdy, pokud se způsobem, který pokládají za vhodný, přesvědčí, že tyto podmínky jsou splněny.

Článek 17

Oznámení Komisi

Členské státy oznámí Komisi pro každé celní kvótové období prostřednictvím systému oznamování zavedeného nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185 tyto informace:

a)

množství, na která se vztahují žádosti o dovozní nebo vývozní licence;

b)

množství, na která se vztahují vydané dovozní nebo vývozní licence;

c)

nevyužitá množství, na která se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní nebo vývozní licence;

d)

množství přidělená hospodářským subjektům v rámci celní kvóty, pro kterou nebyly vydány dovozní nebo vývozní licence;

e)

množství propuštěná do volného běhu nebo vyvezená na základě vydaných vývozních nebo vývozních licencí;

f)

u celních kvót, z nichž je vyžadována předchozí registrace hospodářských subjektů:

i)

názvy, čísla EORI a adresy hospodářských subjektů, které obdržely dovozní licence, nebo nabyvatelů dovozní licence;

ii)

u každého hospodářského subjektu požadovaná množství;

iii)

potvrzené a zamítnuté žádosti o registraci v elektronickém systému LORI, registrace, které byly zrušeny, a potvrzení a zamítnutí změn záznamu v systému LORI;

g)

u dovozních celních kvót spravovaných na základě dokladů vydaných třetími zeměmi pro každé osvědčení o pravosti nebo osvědčení „Inward Monitoring Arrangement“ („IMA 1“) uvedené v příloze XIV prováděcího nařízení (EU) 2020/761, které hospodářský subjekt předloží, číslo odpovídající vydané licence a příslušná množství.

KAPITOLA III

Zvláštní celní kvóty podle článku 185 nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 18

Otevření kvót

1.   Každý rok se od 1. ledna otevírají dvě kvóty pro dovoz maximálního množství 2 000 000 tun kukuřice kódu KN 1005 90 00 a 300 000 tun čiroku kódu KN 1007 90 00 ze třetích zemí pro propuštění do volného oběhu ve Španělsku.

2.   Každý rok se od 1. ledna otevírá jedna celní kvóta pro dovoz maximálního množství 500 000 tun kukuřice kódu KN 1005 90 00 ze třetích zemí pro propuštění do volného oběhu v Portugalsku.

Článek 19

Správa kvót

1.   Množství pro dovoz do Španělska uvedená v čl. 18 odst. 1 se sníží úměrně jakémukoli množství zbytků z výroby škrobu z kukuřice kódu KN 2303 10 19 a 2309 90 20, zbytků z pivovarů a lihovarů kódu KN 2303 30 00 a zbytků citrusové dužiny kódu KN ex 2308 00 40 dovezených do Španělska ze třetích zemí během daného roku.

2.   V rámci celních kvót uvedených v čl. 18 odst. 1 a 2 Komise ve své evidenci zaznamená:

a)

množství kukuřice kódu KN 1005 90 00 a čiroku kódu KN 1007 90 00 dovezené do Španělska a množství kukuřice kódu KN 1005 90 00 dovezené do Portugalska během každého kalendářního roku;

b)

množství zbytků z výroby škrobu z kukuřice, zbytků z pivovarů a lihovarů a zbytků citrusové dužiny uvedených v odstavci 1 dovezených do Španělska během každého kalendářního roku.

3.   Pro účely evidence množství u kvót uvedených v čl. 18 odst. 1 a 2 se nebere v úvahu dovoz do Španělska a Portugalska, který se uskuteční podle aktů, jimiž Unie udělila zvláštní obchodní koncese.

Článek 20

Použití dovážených produktů a dohled

1.   Množství kukuřice a čiroku uvedená v čl. 18 odst. 1 jsou přidělena ke zpracování nebo k použití ve Španělsku. Množství kukuřice uvedená v čl. 18 odst. 2 jsou přidělena ke zpracování nebo použití v Portugalsku.

2.   Kukuřice a čirok propuštěné do volného oběhu s nulovou celní sazbou v souladu s článkem 21 zůstávají pod dohledem celních úřadů nebo pod správní kontrolou obdobné účinnosti až do doby použití nebo zpracování.

3.   Dotčený členský stát přijme v případě potřeby veškerá nutná opatření k zajištění provádění dohledu podle odstavce 2. Tato opatření zahrnují požadavek, aby se dovozci podrobili jakékoliv kontrole, kterou příslušné orgány považují za nezbytnou, a vedli potřebné záznamy umožňující orgánům takovéto kontroly provádět.

4.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 3.

Článek 21

Bezcelní dovoz

1.   Na dovoz kukuřice a čiroku do Španělska a na dovoz kukuřice do Portugalska v rámci omezených množství stanovených v čl. 18 odst. 1 a 2 se od 1. dubna každého kalendářního roku použije nulové dovozní clo.

2.   Dovoz uvedený v odstavci 1:

a)

je spravován způsobem uvedeným v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

vztahují se na něj licence vydané příslušnými španělskými a portugalskými orgány.

Licence uvedené v písmenu b) jsou platné pouze v členském státě, v němž byly vydány.

3.   Ode dne použitelnosti nulového dovozního cla stanoveného v odstavci 1 Komise nejpozději šestý den každého měsíce zveřejní vhodnými prostředky množství kvót uvedená v čl. 18 odst. 1 a 2, která jsou k dispozici první den každého měsíce.

Článek 22

Jistota při podávání žádosti a jistota na provedení

1.   Jistotu uvedenou v článku 4, jejíž sazba je stanovena v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2020/761, složí žadatel u orgánu vydávajícího licence před uplynutím lhůty pro podávání žádostí.

2.   Kromě jistoty uvedené v odstavci 1 je vydání licence podmíněno provozní jistotou, která je k dispozici nejpozději ke dni propuštění do volného oběhu.

3.   Sazba provozní jistoty podle odstavce 2 se rovná dovoznímu clu u kukuřice a čiroku stanovenému v souladu s nařízením Komise (EU) č. 642/2010 (12), které je použitelné ke dni podání žádosti o licenci.

Článek 23

Zvláštní pravidla pro převod licencí

Odchylně od článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 nelze práva vyplývající z dovozních licencí převádět.

Článek 24

Uvolnění a propadnutí provozní jistoty

1.   Aniž jsou dotčena opatření v oblasti dohledu přijatá podle čl. 20 odst. 2, provozní jistota uvedená v čl. 22 odst. 2 se uvolní, pokud dovozce prokáže, že:

a)

dovezený produkt byl zpracován nebo použit v členském státě, v němž je propuštěn do volného oběhu; tento důkaz lze poskytnout ve formě prodejní faktury pro zpracovatele usazeného v členském státě, v němž byl produkt propuštěn do volného oběhu;

b)

produkt nemohl být dovezen, zpracován nebo použit z důvodu vyšší moci;

c)

dovezený produkt je nevhodný pro jakékoli použití.

2.   Důkaz uvedený v odstavci 1 se předloží do osmnácti měsíců ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, jinak jistota propadá.

3.   Pro účely tohoto článku se dovezený produkt považuje za zpracovaný nebo použitý, jestliže bylo zpracováno nebo použito 95 % množství propuštěného do volného oběhu.

KAPITOLA IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 25

Zrušení

Nařízení Komise (ES) č. 2307/98 (13), (ES) č. 2535/2001 (14), (ES) č. 1342/2003 (15), (ES) č. 2305/2003 (16), (ES) č. 969/2006 (17), (ES) č. 1301/2006 (18), (ES) č. 1918/2006 (19), (ES) č. 1964/2006 (20), (ES) č. 1979/2006 (21), (ES) č. 341/2007 (22), (ES) č. 533/2007 (23), (ES) č. 536/2007 (24), (ES) č. 539/2007 (25), (ES) č. 616/2007 (26), (ES) č. 964/2007 (27), (ES) č. 1384/2007 (28), (ES) č. 1385/2007 (29), (ES) č. 382/2008 (30), (ES) č. 412/2008 (31), (ES) č. 431/2008 (32), (ES) č. 748/2008 (33), (ES) č. 1067/2008 (34), (ES) č. 1296/2008 (35), (ES) č. 442/2009 (36), (ES) č. 610/2009 (37), (ES) č. 891/2009 (38), (ES) č. 1187/2009 (39) a (EU) č. 1255/2010 (40) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 (41), (EU) č. 480/2012 (42), (EU) č. 1223/2012 (43), (EU) č. 82/2013 (44), (EU) č. 593/2013 (45), (EU) 2015/2076 (46), (EU) 2015/2077 (47), (EU) 2015/2078 (48), (EU) 2015/2079 (49), (EU) 2015/2081 (50) a (EU) 2017/1585 (51) se zrušují.

Uvedená nařízení a prováděcí nařízení se však vztahují na dovozní a vývozní licence, které byly vydány na jejich základě, až do uplynutí platnosti dotyčných dovozních a vývozních licencí.

Článek 26

Přechodná ustanovení

V prvních dvou celních kvótových obdobích následujících po vstupu tohoto nařízení v platnost může orgán vydávající licence stanovit referenční množství podle článku 9 v souladu s příslušnými zrušenými nařízeními uvedenými v článku 25.

Pokud v jednom nebo v obou celních kvótových obdobích před vstupem tohoto nařízení v platnost nebyla plně využita celní kvóta, na kterou se vztahuje požadavek na referenční množství podle článku 9, mohou se hospodářské subjekty rozhodnout, že své referenční množství stanoví buď podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení, anebo použijí poslední dvě předchozí dvanáctiměsíční období, kdy byla celní kvóta plně využita.

Článek 27

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije na celní kvótová období začínající nejdříve dnem 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi (viz strana … v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 2307/98 ze dne 26. října 1998 o vydávání vývozních licencí pro výživu pro psy a kočky, kódu KN 2309 10 90, která podléhá zvláštnímu zacházení při dovozu do Švýcarska (Úř. věst. L 288, 27.10.1998, s. 8).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7).

(17)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).

(18)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(19)  Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84).

(20)  Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 20).

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91).

(22)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(23)  Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9).

(24)  Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6).

(25)  Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19).

(26)  Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3).

(27)  Nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09 (Úř. věst. L 213, 15.8.2007, s. 26).

(28)  Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40).

(29)  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47).

(30)  Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10).

(31)  Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7).

(32)  Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3).

(33)  Nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991 (Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28).

(34)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3).

(35)  Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57).

(36)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13).

(37)  Nařízení Komise (ES) č. 610/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (Úř. věst. L 180, 11.7.2009, s. 5).

(38)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).

(39)  Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1).

(40)  Nařízení Komise (EU) č. 1255/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska (Úř. věst. L 342, 28.12.2010, s. 1).

(41)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).

(42)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1).

(43)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1223/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 39).

(44)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2013 ze dne 29. ledna 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska (Úř. věst. L 28, 30.1.2013, s. 3).

(45)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 32).

(46)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2076 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 51).

(47)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2077 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 57).

(48)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 63).

(49)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2079 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 71).

(50)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 81).

(51)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1585 ze dne 19. září 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013 (Úř. věst. L 241, 20.9.2017, s. 1).


PŘÍLOHA I

Vzor prohlášení o nezávislosti podle článku 12

Pokyny k vyplnění prohlášení

1)

V části A uveďte informace o celní kvótě, na kterou se prohlášení o nezávislosti vztahuje.

2)

V části B zaškrtněte příslušné políčko.

3)

V části C uveďte název hospodářského subjektu, číslo EORI, datum a místo podpisu včetně podpisu příslušného vedoucího pracovníka (generálního ředitele) hospodářského subjektu.

A.   Dotčená celní kvóta

Pořadové číslo celní kvóty

 

Kód (kódy) KN

 

Původ produktu (produktů) (1)

 

B.   Nezávislost hospodářského subjektu

Žadatel o celní kvótu s výše uvedeným pořadovým číslem prohlašuje:

1.

Jak je uvedeno v článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, žadatel není propojen s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, které žádají o celní kvótu se stejným pořadovým číslem.

Zaškrtněte příslušné políčko.

2.

Jak je uvedeno v článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, žadatel je propojen s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, které žádají o celní kvótu se stejným pořadovým číslem.

Žadatel pravidelně vykonává podstatnou hospodářskou činnost vůči třetím stranám ve smyslu čl. 11 odst. 3.

V souladu s čl. 11 odst. 4 zveřejnil žadatel fyzické nebo právnické osoby, s nimiž je propojen, v elektronickém systému LORI.

Zaškrtněte příslušné políčko.

C.   Údaje o hospodářském subjektu

Název

 

Číslo EORI

 

Datum a místo

 

Podpis

 

Funkce podepisující osoby ve společnosti

 


(1)  Vyplní se pouze v případě, je-li původ zboží povinným prvkem žádosti o licenci.


PŘÍLOHA II

Informace, které mají být poskytnuty v souvislosti s předchozí povinnou registrací podle článku 13

Číslo EORI hospodářského subjektu

Totožnost hospodářského subjektu

Název společnosti

Adresa ústředí: ulice

Adresa ústředí: č.

Adresa ústředí: PSČ

Adresa ústředí: město

Adresa ústředí: země

Adresa operativní kanceláře: ulice

Adresa operativní kanceláře: č.

Adresa operativní kanceláře: PSČ

Adresa operativní kanceláře: město

Adresa operativní kanceláře: země

Telefonní číslo

E-mailová adresa pro komunikaci s orgány vydávajícími licence a s celními orgány v členských státech

Právní postavení

Hlavní hospodářská činnost hospodářského subjektu

Důkaz o podstatné hospodářské činnosti hospodářského subjektu

Přiložení výpisu z obchodního rejstříku nebo rovnocenného dokladu podle platných vnitrostátních právních předpisů

Přiložení poslední auditované roční účetní závěrky (pokud existuje)

Přiložení poslední rozvahy

Přiložení osvědčení o DPH

Další dokumenty, které mají být nahrány na základě žádostí o objasnění obdržených od orgánu vydávajícího licence

Prohlášení o nezávislosti podle článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Seznam pořadových čísel celních kvót a stručný popis

Pokud žádáte o celní kvótu, zvolte „ano“, pokud o celní kvótu nežádáte, zvolte „ne“.

Prohlášení o nezávislosti, které se připojí v případě,

že jste v předchozím sloupci zvolili „ano“

 

 

Referenční množství

Uveďte referenční množství pro tyto celní kvóty:

Pořadové číslo celní kvóty

Referenční množství (v kg)

Celní kvótové období,

na něž se referenční

množství vztahuje – začátek

období

Celní kvótové období,

na něž se referenční

množství vztahuje – konec

období

 

 

 

 

Osoby ve společnosti, které jsou zmocněny k podání žádosti o licenci jménem hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt musí poskytnout seznam osob ve společnosti, které jsou zmocněny k podání žádosti o licenci jeho jménem, pokud jde o výše uvedené celní kvóty.

Příjmení

Jméno

Datum narození

Místo narození

Doklad o totožnosti

Číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu

Doklady o zmocnění

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnická struktura hospodářského subjektu

Druh vlastnictví (hospodářský subjekt by měl zvolit správnou možnost)

 

Je-li vlastníkem společnost:

Číslo EORI společnosti (pokud existuje)

Název společnosti

Adresa ústředí: ulice

Adresa ústředí: č.

Adresa ústředí: PSČ

Adresa ústředí: město

Adresa ústředí: země

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Úloha v organizaci hospodářského subjektu (např. jediný vlastník, partner, hlavní akcionář (vlastnící více než 25 % akcií nebo kontrolní balík akcií)...)

Obchodní rejstřík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je-li vlastníkem fyzická osoba:

Příjmení

Jméno

Datum narození

Místo narození

Doklad o totožnosti

Číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu

Úloha v organizaci hospodářského subjektu (např. jediný vlastník, partner, hlavní akcionář (vlastnící více než 25 % akcií nebo kontrolní balík akcií)...)

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský subjekt musí poskytnout informace o právnických osobách, které žádají o výše uvedené celní kvóty a které jsou s tímto hospodářským subjektem propojeny ve smyslu článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Číslo EORI společnosti

Název společnosti

Adresa ústředí: ulice

Adresa ústředí: č.

Adresa ústředí: PSČ

Adresa ústředí: město

Adresa ústředí: země

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Právní postavení

Propojení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský subjekt musí poskytnout informace o fyzických osobách, které žádají o výše uvedené celní kvóty a které jsou s tímto hospodářským subjektem propojeny ve smyslu článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Příjmení

Jméno

Datum narození

Místo narození

Doklad o totožnosti

Číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu

Propojení

 

 

 

 

 

 

 

Řídicí struktura hospodářského subjektu

Uveďte osoby zastávající funkci člena představenstva/generálního ředitele/finančního ředitele (v příslušných případech) nebo obdobné funkce v řídicí struktuře hospodářského subjektu. Ujistěte se, že údaje v níže uvedené tabulce jsou v souladu s informacemi obsaženými v dokumentech, které byly předloženy jako důkaz o podstatné hospodářské činnosti. Bude-li níže uvedená tabulka obsahovat nesprávné či neúplné informace, uplatní se sankce podle článku 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Příjmení

Jméno

Datum narození

Místo narození

Doklad o totožnosti

Číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu

Funkce ve společnosti

 

 

 

 

 

 

 

Aby bylo možno vaši žádost o registraci vyřídit, musíte souhlasit s následujícími tvrzeními:

(1)

Poskytnuté informace jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že se v případě poskytnutí nesprávných, neúplných či neaktuálních informací uplatní sankce stanovené v článku 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760.

(2)

Souhlasím se zpřístupněním informací Komisi, celním orgánům a orgánům vydávajícím licence v členských státech.

(3)

Zavazuji se, že v případě změn ve struktuře právního subjektu předložím včas aktuální informace v souladu s články 12 a 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Potvrďte, že se třemi výše uvedenými tvrzeními souhlasíte:

 


Top