EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 185/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по специално член 185, член 186 и член 223, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 64, параграф 6 и член 66, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят правила за управлението на тарифните квоти и за специалното третиране на вноса от трети държави. Освен това с него на Комисията се предоставят правомощия да приема съответните делегирани актове и актове за изпълнение с цел да се осигури гладкото управление на тарифните квоти.

(2)

С цел да се гарантира доброто управление на тарифните квоти е необходимо да се установят изискванията за допустимост, на които трябва да отговаря операторът, за да подаде заявление за лицензия в рамките на дадена тарифна квота.

(3)

За да се гарантира спазването на задължението за внос или износ в рамките на срока на валидност на лицензията, лицензиите в рамките на тарифните квоти следва да се издават, при условие че е внесено обезпечение. Следва да се предвидят дерогации за случаите, при които лицензията за износ има за цел единствено да докаже, че изнасяните продукти са с произход от Съюза. Следва да се установят разпоредби относно освобождаването и задържането на обезпечението, внесено с цел участие в тарифните квоти.

(4)

За да се осигури прозрачност и да се даде възможност на компетентните органи да установяват нарушения на правилата за управление на тарифните квоти, и по-специално на изискванията за допустимост, е целесъобразно за някои тарифни квоти, при които има прекомерно търсене, да се въведе изискването имената и адресите на титулярите на лицензии да бъдат публикувани на официалния уебсайт на Комисията за определен срок от време.

(5)

За да се гарантира спазването на правилата за допустимост в рамките на тарифните квоти, е целесъобразно да се предвидят специфични правила относно прехвърлимостта на дадена лицензия в рамките на тарифните квоти. Прехвърлянето следва да бъде възможно само към правоприемници, които отговарят на същите критерии за допустимост като заявителя на лицензия в рамките на дадена тарифна квота.

(6)

С цел да се сведат до минимум спекулативните заявления едно от условията за подаване на заявление за лицензия в рамките на определени тарифни квоти, изброени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията (3), следва да бъде предишен опит и участие на оператора в съответната търговия с трети държави. Поради това е необходимо да се определят подробни правила относно доказването на минимален опит с такава търговия с трети държави.

(7)

Някои тарифни квоти се разглеждат като чувствителни, наред с другото, защото за тях има прекомерно търсене в даден период на квотата или в един или повече подпериода; защото засягат продукт или държава на произход от особено значение за правилното функциониране на пазара на Съюза; или защото правилата за тяхното управление са били заобикаляни или неправилно прилагани в миналото. С цел да се осигури правилно управление на тези чувствителни тарифни квоти, и най-вече да се снижи рискът от заобикаляне на правилата и да се даде възможност на новите малки или средни оператори да се възползват от тези тарифни квоти, следва максималните количества, за които може да се подават заявления, да бъдат определени под формата на референтно количество. Следва да бъдат установени и правила за изчисляването и доказването на това референтно количество.

(8)

Референтното количество следва да обхваща количествата продукти, допуснати за свободно обращение в Съюза в рамките на преференциалния режим на съответната тарифна квота, и количествата на същите продукти, допуснати за свободно обращение в Съюза в рамките на други приложими преференциални режими, както и в рамките на непреференциалния режим НОН. Следва да се отчете и необходимостта от осигуряване на разумно разпределение на лицензиите между различните категории оператори, и по-специално да се гарантира достъпът на нови вносители и на малки и средни оператори. Поради това следва да се въведе таван на общото референтно количество за всеки оператор, който таван да е пропорционален на общото налично количество в рамките на дадена специална тарифна квота и да осигурява разумен баланс между обема на вноса от страна на големите вносители и интересите на новите и по-малките вносители, които искат да се възползват от тарифната квота. С цел да се осигури приемственост с правилата, приложими преди влизането в сила на настоящия регламент, и същевременно да се хармонизират тези правила, като все пак се запази известна гъвкавост, таванът на общото референтно количество се определя на 15 %.

(9)

За по-добро управление на тарифните квоти и за възпиране на спекулацията с лицензии и заобикалянето на правилата за управление на тарифните квоти, е целесъобразно за някои изброени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 чувствителни тарифни квоти, при които има голямо търсене, или за някои изброени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 тарифни квоти, при които в миналото е имало заобикаляне на правилата, да се изисква операторите да се регистрират в специална електронна система, преди да подадат заявление за лицензия за внос. Следва да бъдат установени правила за съхранението на данни в тази електронна система. Целесъобразно е да се предвиди също така заявление за лицензии за внос в рамките на тези квоти да могат да подават само оператори, които не са свързани с друг оператор, подаващ заявление за същата тарифна квота, както и оператори, които са свързани с друг оператор, подаващ заявление за същата тарифна квота, но които редовно извършват значителна икономическа дейност с трети страни. За тази цел при подаване на заявление за лицензия за внос операторите следва да подават декларация за независимост. Следва да се определи форматът на декларацията за независимост.

(10)

За да се гарантира, че изискванията за референтно количество, за декларация за независимост и за задължителна предварителна регистрация няма да възпрепятстват пълното използване на засегнатите тарифни квоти, е целесъобразно да се предвиди при изключителни обстоятелства прилагането на тези изисквания да бъде спряно.

(11)

С цел да се гарантира изпълнението на специфичните условия, изисквани за предоставяне на специално третиране при внос в трета държава, е целесъобразно да се установят правила относно издаването на лицензии зa износ.

(12)

С цел да се гарантира, че заявителите представят точни, актуални и достоверни документи и информация, е целесъобразно да се предвиди съразмерна система от санкции при неспазване на това задължение.

(13)

С цел да се осигури ефективно управление на тарифните квоти е целесъобразно да се установят правила относно информацията, за която държавите членки да уведомяват Комисията.

(14)

В резултат на присъединяването на Испания и Португалия към ЕС към испанския и португалския внос започнаха да се прилагат общите тарифни ограничения на ЕС и се наруши конкурентоспособността на вноса от някои държави извън ЕС. В контекста на споразуменията, сключени по време на Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, Съюзът позволи годишен внос на 2 000 000 тона царевица и 300 000 тона сорго в Испания и годишен внос на 500 000 тона царевица в Португалия. В случая с квотите за внос в Испания количествата на някои зърнени заместители, внасяни в тази държава, следва да се изваждат от общото внасяно количество.

(15)

С цел да се гарантира добро управление на тези квоти, за проследяване на вноса на царевица и сорго в Испания и в Португалия следва да се използват сходни методи. Освен това не следва да се отчитат количествата, внесени по силата на актове, с които Съюзът е предоставил специални търговски отстъпки.

(16)

Като се имат предвид особеностите на безмитния внос на царевица и сорго в Испания и в Португалия, е целесъобразно да се установят специфични правила относно използването на внесените продукти, митническия надзор и административния контрол, подаването на заявления за лицензии, обезпеченията, които трябва да се внесат за такива лицензии, освобождаването и задържането на тези обезпечения и информацията, която да се предостави на разположение на операторите.

(17)

Тъй като с настоящия регламент се заменят правилата за управление на тарифните квоти, следва да бъдат отменени актовете на Съюза, в които се съдържат тези правила.

(18)

С цел да се избегне нарушаване на търговските потоци е необходимо да се предвиди отменените актове да продължат да се прилагат по отношение на лицензиите за внос, които са били издадени въз основа на тези актове преди датата на влизане в сила на настоящия регламент. Поради същата причина е целесъобразно на издаващите лицензиите органи да се позволи да определят референтното количество в съответствие с отменените актове по време на първите два периода на тарифната квота след влизането в сила на настоящия регламент.

(19)

С цел да се осигури плавен преход към правилата, предвидени в настоящия регламент, да се изпълни задължението за уведомяване на Световната търговска организация за правилата преди началото на тяхното прилагане и да се даде на операторите достатъчно време да се адаптират към задължението за регистрация в специална електронна система и за подаване на декларация за независимост посредством тази електронна система за някои тарифни квоти, при които има прекомерно търсене, е целесъобразно прилагането на настоящия регламент да бъде отложено до 1 януари 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Уводни разпоредби

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят правила за допълнение съответно на регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на:

а)

условията и изискванията за допустимост, на които трябва да отговаря даден оператор, за да подаде заявление в рамките на тарифните квоти, изброени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761;

б)

правилата за прехвърляне на права между оператори;

в)

внасянето и освобождаването на обезпечения;

г)

определянето при необходимост на разпоредби относно характерните особености, изисквания или ограничения, приложими към тарифната квота;

д)

специалните тарифни квоти, предвидени в член 185 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 2

Други приложими правила

Прилагат се Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) и делегирани регламенти (ЕС) № 907/2014 (5), (ЕС) 2015/2446 (6) и (ЕС) 2016/1237 (7) на Комисията, както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията (8), освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

ГЛАВА II

Общи правила

Член 3

Условия и изисквания за допустимост

1.   Операторите, които подават заявление за лицензия за внос или износ в рамките на тарифна квота, трябва да бъдат установени в Съюза и регистрирани там за целите на ДДС. Те подават своето заявление за лицензия пред издаващия лицензиите орган на тяхната държава членка по установяване и регистрация за целите на ДДС (наричан по-нататък „издаващ лицензиите орган“).

2.   Когато оператор подава заявление за лицензия в рамките на тарифна квота, обвързана с доказателството за извършване на търговия, посочено в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, заедно с първото заявление за лицензия в рамките на всеки период на тарифната квота той подава доказателство за извършване на търговия в съответствие с член 8 от настоящия регламент.

3.   Когато оператор подава заявление за лицензия за внос в рамките на тарифна квота, обвързана с изискването за референтно количество, посочено в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, заедно с първото заявление за лицензия той подава документите за определяне на референтното количество, изисквани в съответствие с член 10 от настоящия регламент.

4.   Когато оператор подава заявление за лицензия за внос в рамките на тарифна квота, за която се изисква предварителна регистрация на операторите съгласно приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, той се регистрира в съответствие с член 13 от настоящия регламент, преди да подаде това заявление.

5.   Заявления за тарифни квоти, за които се изисква предварителна регистрация, може да подават само операторите, които отговарят на изискването за независимост по член 11 и които подадат декларация за независимост в съответствие с член 12.

Чрез дерогация от първата алинея не се изисква предварителна регистрация на операторите, когато прилагането на изискването за референтно количество по параграф 3 е спряно в съответствие с член 9, параграф 9.

Член 4

Внасяне на обезпечение

Издаването на следните лицензии е обвързано с внасянето на обезпечение:

а)

лицензии за внос;

б)

лицензии за износ в рамките на квотата за сирене, открита от Съединените американски щати и уредена в глава 7, раздел 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761;

в)

лицензии за износ в рамките на квотата за мляко на прах, открита от Доминиканската република и уредена в глава 7, раздел 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761.

Член 5

Освобождаване и задържане на обезпечения

1.   За освобождаването и задържането на обезпеченията за лицензия за тарифна квота се прилага член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237.

2.   Чрез дерогация от член 23, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, когато допускането за свободно обращение в Съюза или износът от Съюза са осъществени по време на срока на валидност на лицензията, но срокът за подаване на доказателството за това освобождаване или този износ e просрочен, се задържат по 3 % от обезпечението за всеки календарен ден, с който е просрочен срокът.

3.   Обезпечението се освобождава за количествата, за които не е била издадена лицензия, след прилагането на коефициент на разпределение съгласно член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761.

Член 6

Публикуване на имената на операторите, титуляри на лицензии за тарифни квоти, за които се изисква предварителна регистрация на операторите

1.   Чрез дерогация от член 4, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (9) в края на всеки период на тарифната квота Комисията публикува на своя официален уебсайт имената, регистрационните и идентификационните („EORI“) номера на икономическите оператори и адресите на операторите, които през предходния период на тарифната квота са получили лицензии за тарифни квоти, за които се изисква задължителна регистрация на операторите съгласно приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, независимо от това дали са титуляри или правоприемници.

2.   Данните, посочени в параграф 1, се премахват от официалния уебсайт на Комисията 12 месеца след публикуването им.

Член 7

Прехвърляне на лицензии

1.   Лицензиите за внос може да се прехвърлят, с изключение на лицензиите за внос в рамките на тарифни квоти за прясно и замразено говеждо и телешко месо и свинско месо с произход от Канада.

2.   Лицензиите за износ не може да се прехвърлят.

3.   В допълнение към изискванията, посочени в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, правоприемникът трябва да е установен в Съюза и да е регистриран там за целите на ДДС.

4.   Когато прехвърлянето на лицензия се отнася за тарифни квоти, обвързани с изискването за доказателство за извършване на търговия, правоприемникът представя доказателство за извършване на търговия в съответствие с член 8.

5.   Когато прехвърлянето на лицензия се отнася за тарифни квоти, обвързани с изискването за референтно количество, правоприемникът не е длъжен да представя такова доказателство.

6.   Когато прехвърлянето на лицензия се отнася за тарифни квоти, за които се изисква предварителна регистрация на операторите, преди прехвърлянето на лицензията правоприемникът трябва да е изпълнил следните изисквания:

а)

да е регистриран в електронната система LORI, посочена в член 13;

б)

да е подал декларацията за независимост по член 12 за тарифните квоти, за които се отнася лицензията,

освен когато прилагането на тези изисквания е спряно във връзка със спирането на прилагането на изискването за референтно количество съгласно член 9, параграф 9 от настоящия регламент.

7.   Правоприемникът представя на издаващия лицензиите орган, издал лицензията за прехвърляне, доказателство, че изпълнява изискванията за допустимост по параграфи 3, 4 и 6.

Представянето на доказателство може да бъде опростено, ако правоприемникът е титуляр на друга валидна лицензия за внос, издадена по силата на настоящия регламент, за съответния пореден номер на тарифната квота и съответния период на тарифната квота. В такъв случай правоприемникът може да поиска от своя издаващ лицензиите орган да изпрати копие или препратка към електронния еквивалент на лицензията на издаващия лицензиите орган на прехвърлящия. Такова копие съставлява достатъчно доказателство за изпълнението на условията и изискванията за допустимост, посочени в параграфи 3, 4 и 6, независимо дали е на хартиен носител или в електронна форма.

8.   След прехвърлянето на лицензията допуснатото за свободно обращение в Съюза количество по силата на лицензията се приписва на правоприемника за целите на определяне на доказателството за извършване на търговия и на референтното количество.

Член 8

Доказателство за извършване на търговия

1.   При подаване на заявление за специална тарифна квота операторите трябва да докажат, че са изнесли от Съюза или са допуснали за свободно обращение в Съюза минимално количество от продуктите от съответния сектор, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Минималното количество на продуктите за износ от Съюза или за допускане за свободно обращение в Съюза във всеки от двата последователни 12-месечни периода, изтичащи 2 месеца преди да може да бъде подадено първото заявление за периода на тарифната квота, е посочено в приложения II—XIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761.

За целите на първата алинея се прилага следното:

а)

съответният сектор за тарифните квоти за чесън, изброени в приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, е секторът на плодовете и зеленчуците, посочен в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

съответният сектор за тарифните квоти за гъби, изброени в приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, е секторът на преработените плодове и зеленчуци, посочен в член 1, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 доказателството за извършване на търговия обхваща:

а)

за тарифните квоти за говеждо и телешко месо, изброени в приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761: 12-месечния период, изтичащ 2 месеца преди да може да бъде подадено първото заявление за тарифната квота;

б)

за квотата за внос на свинско месо от Канада, открита с пореден номер 09.4282: в допълнение към продуктите от сектора на свинското месо съгласно определението в член 1, параграф 2, буква р) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, продуктите, включени в кодове по КН 0201, 0202, 0206 10 95 или 0206 29 91;

в)

за квотата за износ на мляко на прах, открита от Доминиканската република и посочена в членове 55—57 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761: продуктите от въпросната тарифна квота, изнесени за Доминиканската република през една от трите календарни години преди подаването на заявление за лицензия;

г)

за квотата за износ на сирене, открита от Съединените американски щати и посочена в членове 58—63 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761: продуктите, включени в код по КН 0406, изнесени за Съединените американски щати през поне една от трите календарни години преди месец септември, предшестващ началото на периода на тарифната квота;

д)

за тарифната квота за масло от Нова Зеландия с пореден номер 09.4195: продуктите, внесени с поредни номера на тарифната квота 09.4195 и 09.4182 през 24-те месеца преди месец ноември, предшестващ началото на периода на тарифната квота;

е)

за тарифната квота за масло от Нова Зеландия с пореден номер 09.4182: 12-месечния период преди месец ноември, предшестващ началото на периода на тарифната квота.

3.   Операторите представят доказателството за извършване на търговия на издаващия лицензиите орган посредством някое от следните:

а)

митнически данни, удостоверяващи допускане за свободно обращение в Съюза и съдържащи съгласно изискванията на съответната държава членка позоваване на оператора като декларатор по член 5, точка 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 или като вносител по дял I, глава 3, група 3 от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и по дял II, група 3 от същото приложение;

б)

митнически данни, удостоверяващи износ от Съюза и съдържащи съгласно изискванията на съответната държава членка позоваване на оператора като декларатор по член 5, точка 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 или като износител по член 1, точка 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

в)

използвана лицензия, надлежно заверена от митническите органи, удостоверяваща допускането на продуктите за свободно обращение в Съюза или износа им от Съюза, съдържаща позоваване на оператора като титуляр на лицензията, или в случай на прехвърляне на лицензия — съдържаща позоваване на оператора като правоприемник.

4.   Когато митническите данни могат да бъдат генерирани или подадени само на хартиен носител, разпечатката на митническите декларации се заверява като вярна с оригинала с печат и подпис на митническите органи на съответната държава членка.

5.   Издаващите лицензиите органи и митническите органи могат да предвидят опростени електронни формати за документите и процедурите, посочени в настоящия член.

6.   Не се изисква доказателство за извършване на търговия за квотите, обвързани с изискването на референтно количество, освен ако прилагането на това изискване е спряно по силата на член 9, параграф 9.

Член 9

Референтно количество

1.   Референтното количество е средногодишното количество на продуктите, допуснати за свободно обращение в Съюза през два последователни 12-месечни периода, изтичащи 2 месеца преди да може да бъде подадено първото заявление за периода на тарифната квота.

Референтното количество за слетите оператори се определя чрез сумиране на количествата продукти, допуснати за свободно обращение в Съюза от всеки един от операторите, участвали в сливането.

Референтното количество за един оператор не може да надвишава 15 % от наличното количество за засегнатата тарифна квота през съответния период на тарифната квота.

2.   Референтното количество обхваща продукти, допуснати за свободно обращение в Съюза, които са включени в същия пореден номер на тарифната квота и имат един и същ произход.

3.   Общото количество на продуктите, обхванати от заявление за лицензии за една тарифна квота, подадени в един период на тарифната квота, не може да надвишава референтното количество на заявителя за тази тарифна квота.

Когато периодът на тарифната квота е разделен на подпериоди, референтното количество се разпределя между подпериодите. Делът на общото референтно количество за даден подпериод на тарифната квота е равен на дела от общото количество на тарифната квота за внос, налично за този подпериод.

Заявленията, които не отговарят на установените в първа и втора алинея правила, се обявяват за недопустими от компетентните издаващи лицензиите органи.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, за чесъна с произход от Аржентина с пореден номер 09.4104 референтното количество е средното количество пресен чесън с код по КН 0703 20 00, допуснато за свободно обращение през трите календарни години, предшестващи периода на тарифната квота.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, за тарифните квоти за говеждо и телешко месо, изброени в приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, референтното количество е количеството на продуктите, допуснати за свободно обращение в Съюза през 12-те месеца, изтичащи 2 месеца преди да може да бъде подадено първото заявление за периода на тарифната квота.

6.   Чрез дерогация от параграф 2 референтното количество се изчислява чрез събиране на количествата продукти, допуснати за свободно обращение в Съюза, които попадат във всеки един от следните три последователни поредни номера на квотите, посочени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 и 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 и 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 и 09.4412.

7.   Чрез дерогация от параграф 3, за тарифните квоти с поредни номера 09.4211, 09.4212 и 09.4213 общото количество на продуктите, обхванати от заявления за лицензии, подадени в периода на тарифната квота за тези три тарифни квоти, не може да надвишава общото референтно количество на заявителя за тези три тарифни квоти. Заявителят може да избере как да раздели общото референтно количество между тарифните квоти, за които са подадени заявления. Това правило се прилага и по отношение на тарифните квоти с поредни номера 09.4214, 09.4215 и 09.4216 и с поредни номера 09.4410, 09.4411 и 09.4412.

8.   Комисията спира прилагането на изискването за референтното количество, когато до края на деветия месец от периода на тарифната квота количествата, за които има подадени заявления в рамките на тарифна квота, са по-малки от наличните количества в рамките на тази тарифна квота за този период на тарифната квота.

9.   Комисията може да спре прилагането на изискването за референтното количество за всяка тарифна квота, посочена в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, ако в резултат на непредвидени и извънредни обстоятелства има опасност тази тарифна квота да остане недостатъчно използвана.

10.   Продължителността на спирането на прилагането не може да надвишава периода на тарифната квота.

11.   В съответствие с член 188 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията уведомява, че прилагането на изискването за референтно количество е спряно.

Член 10

Доказателство за референтното количество

1.   Референтното количество се определя въз основа на заверена разпечатка на митническата декларация, финализирана за допускане за свободно обращение. Митническата декларация се отнася за продуктите, фигуриращи върху фактурата по член 145 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (10), и в нея се посочва, в зависимост от изискванията на всяка държава членка, дали заявителят на лицензията е декларатор по член 5, точка 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 или вносител по дял I, глава 3, група 3 от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и по дял II, група 3 от същото приложение.

2.   Операторът следи митническата декларация за допускане за свободно обращение в Съюза, която използва за определяне на референтното количество, да съдържа номера на фактурата по член 145 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. Операторите представят фактурата и пред издаващите лицензиите органи за определяне на референтното количество. Фактурата включва най-малко следното:

а)

името на вносителя или декларатора;

б)

описанието на продукта и съответстващия му 8-цифрен код по КН;

в)

номера на фактурата.

3.   Издаващите лицензиите органи сравняват информацията от фактурите, лицензиите за внос и митническите декларации. Между документите не трябва да има несъответствия, що се отнася до идентичността на вносителя или декларатора, описанието на продукта и номера на фактурата. Проверката на тези документи се извършва въз основа на практикувания в държавите членки анализ на риска.

4.   Издаващият лицензиите орган може да реши фактурите да бъдат подадени в електронен формат.

5.   Заверената разпечатка на митническата декларация, посочена в параграф 1, може да бъде заменена с електронно подадени митнически данни от митническия орган на издаващия лицензиите орган в съответствие с процедурите и методите, посочени в член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239. Издаващите лицензиите органи и митническите органи могат да предвидят опростени електронни формати за документите и процедурите, посочени в настоящия параграф.

6.   Когато даден оператор докаже по задоволителен за компетентния орган на държавата членка начин, че количеството продукти, което е допуснал за свободно обращение през всеки един от 12-месечните периоди, посочени в член 9, е засегнато от санитарни или фитосанитарни мерки, наложени от държавата износител или от Съюза, той има право да използва предходния 12-месечен период, който не е бил засегнат от тези мерки, за да определи референтното количество.

Член 11

Изискване за независимост на операторите, подаващи заявления за тарифни квоти, за които се изисква предварителна регистрация на операторите

1.   Операторите може да подават заявления за тарифни квоти, за които се изисква предварителна регистрация на операторите, ако:

а)

не са свързани с други юридически или физически лица, които подават заявления за същия пореден номер на тарифната квота, или

б)

са свързани с други юридически или физически лица, които подават заявления за същия пореден номер на тарифната квота, но редовно извършват значителна икономическа дейност.

2.   Счита се, че операторът е свързан с други юридически или физически лица в следните случаи:

а)

когато притежава или контролира друго юридическо лице; или

б)

когато има родствени връзки с друго физическо лице; или

в)

когато поддържа важни делови взаимоотношения с друго юридическо или физическо лице.

3.   За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

а)

„притежава друго юридическо лице“ означава да държи най-малко 25 % от правата на собственост в друго юридическо лице;

б)

„контролира друго юридическо лице“ означава всяко от следните:

i)

притежаване на правото да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административните, управителните или контролните органи на такова юридическо лице, група или образувание;

ii)

назначаването единствено в резултат от упражняването на правото на глас на мнозинството от членовете на административните, управителните и контролните органи на юридическо лице, които са заемали тази длъжност през настоящата и предходната финансова година;

iii)

самостоятелно контролиране, по силата на споразумение с други притежатели на акции или членове, на юридическо лице, група или образувание, на мнозинството от акционерите или участниците с правото на глас в това юридическо лице, група или образувание;

iv)

притежаване на правото да упражнява доминиращо влияние над юридическо лице, група или образувание по силата на споразумение с юридическо лице, група или образувание или на разпоредба в учредителния акт, когато правото, прилагащо се по отношение на това юридическо лице, група или образувание, позволява те да бъдат предмет на такова споразумение или разпоредба;

v)

притежаване на правомощия да упражнява доминиращо влияние по смисъла на подточка iv), без да е титуляр на това право;

vi)

притежаване на правото да използва всички или част от активите на юридическо лице, група или образувание;

vii)

управлението на стопанската дейност на юридическо лице, група или образувание на уеднаквена основа, при публикуване на консолидирани отчети;

viii)

солидарно споделяне на финансовите задължения на юридическо лице, група или образувание или поемане на гаранции за тях;

в)

„има родствени връзки“ означава всяко от следните:

i)

операторът е съпруг, съпруга, брат, сестра, родител, дете, внук или внучка на друг оператор, подаващ заявление за същия пореден номер на тарифната квота;

ii)

операторът е съпруг, съпруга, брат, сестра, родител, дете, внук или внучка на физическото лице, което притежава или контролира друг оператор, подаващ заявление за същия пореден номер на тарифната квота;

г)

„важни делови взаимоотношения“ означава всяко от следните:

i)

другото лице притежава пряко или непряко най-малко 25 % от акциите на оператора;

ii)

операторът и другото лице контролират съвместно, пряко или непряко, трето лице;

iii)

операторът и другото лице са съответно работодател и наето лице;

iv)

операторът и другото лице са юридически признати търговски партньори или са служители или управители на едно и също юридическо лице;

д)

„значителна икономическа дейност“ означава действия или дейност, извършвани от лице за целите на производството, дистрибуцията или потреблението на стоки и услуги.

За целите на буква д) дейностите, извършвани само с оглед на подаването на заявление за тарифни квоти, не се смятат за значителна икономическа дейност.

4.   Когато операторът е свързан с друго юридическо или физическо лице, подаващо заявление за същия пореден номер на тарифната квота, той трябва да е изпълнил следните задължения при регистрирането си в електронната система LORI:

а)

той трябва да докаже, че редовно извършва значителна икономическа дейност, като подаде поне един от документите, посочени в раздел „Доказателство на икономическия оператор за извършване на значителна икономическа дейност“ от приложение II.

б)

той трябва да разкрие идентичността на физическите или юридическите лица, с които е свързан, като попълни съответния раздел от приложение II.

5.   Комисията може да спре прилагането на изискването за декларация за независимост, когато прилагането на изискването за референтно количество е спряно по силата на член 9, параграф 9.

Продължителността на спирането на прилагането не може да надвишава периода на тарифната квота.

6.   В съответствие с член 188 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията уведомява, че прилагането на изискването за декларация за независимост е спряно.

Член 12

Декларация за независимост

1.   Заявителят на тарифни квоти, за които се изисква предварителна регистрация на операторите, подава декларация за независимост чрез електронната система LORI, като използва образеца на декларация от приложение I.

2.   В своята декларация за независимост заявителят прави едно от следните изявления, в зависимост от положението си:

а)

декларира, че заявителят не е свързан с други юридически или физически лица, които подават заявления за същия пореден номер на тарифната квота;

б)

декларира, че заявителят е свързан с други юридически или физически лица, които подават заявления за същия пореден номер на тарифната квота, но редовно извършва значителна икономическа дейност.

3.   Заявителят гарантира, че във всеки един момент съдържащата се в декларацията за независимост информация е точна и актуална.

4.   Когато определя дали заявителят редовно извършва значителна икономическа дейност, издаващият лицензиите орган взема предвид вида на извършваната от заявителя икономическа дейност, направените разходи, продажбите и оборота на заявителя в държавата членка на регистрацията му за целите на ДДС.

По искане на компетентния издаващ лицензиите орган заявителят представя всички документи и доказателства, необходими за проверката на информацията, подадена в декларацията за независимост.

5.   Компетентният издаващ лицензиите орган приема декларацията за независимост само ако е удовлетворен, че всички подадени в системата LORI документи са верни и актуални.

6.   Заявителят уведомява компетентния издаващ лицензиите орган за всяка промяна, която има отношение към декларацията за независимост, в срок от 10 календарни дни от датата, на която тази промяна поражда действие. След като ги валидира, компетентният издаващ лицензиите орган регистрира тези промени в електронната система LORI.

7.   Декларацията за независимост запазва своята валидност за периода, в който операторът изпълнява изискванията по член 11, параграф 1.

Член 13

Задължителна предварителна регистрация на операторите

1.   Комисията създава електронна система за регистрация и идентификация на оператори с лицензия (LORI) в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията (11) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията.

2.   Заявленията за регистрация в електронната система LORI се изготвят с помощта на електронен формуляр, предоставен на разположение на операторите от издаващия лицензиите орган. Този формуляр съдържа информацията, посочена в приложение II.

3.   Заявления за регистрация в електронната система LORI могат да подават само оператори, установени на митническата територия на Съюза и притежаващи EORI номер. Те подават заявление пред издаващия лицензиите орган на държавата членка, в която са установени и регистрирани за целите на ДДС.

4.   Заявлението за регистрация се подава най-малко два месеца преди месеца, в който операторът възнамерява да подаде своето заявление за лицензия. Операторът предоставя валиден адрес на електронна поща за кореспонденция и поддържа валиден адрес на електронна поща в електронната система LORI за комуникация с издаващия лицензиите орган.

5.   Когато компетентният издаващ лицензиите орган счита, че подадената от оператора информация за регистрация в електронната система LORI или за промяна в неговите записи в LORI е вярна и актуална и спазва разпоредбите на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, той валидира регистрацията или промяната и уведомява Комисията за валидирането посредством електронната система LORI.

6.   Издаващият лицензиите орган отхвърля заявлението за регистрация, когато заявителят не е доказал по удовлетворителен за него начин, че предоставената съгласно приложение II информация е вярна и актуална. Издаващият лицензиите орган вписва датата на отхвърляне на заявлението и уведомява заявителя за отхвърлянето и за причините за отхвърлянето.

7.   Комисията регистрира заявителя на основание на уведомлението от страна на издаващия лицензиите орган и информира издаващия лицензията орган за регистрацията. Издаващият лицензиите орган уведомява заявителя за регистрацията.

8.   След като операторът бъде регистриран в електронната система LORI, регистрацията е валидна до оттеглянето ѝ.

9.   Данните относно регистрирания оператор, съхранявани в електронната система LORI, съставляват неговия запис в LORI. Тези данни се съхраняват през целия период на регистрация на оператора и в течение на седем години след оттеглянето на регистрацията на оператора от електронната система LORI.

10.   Издаващият лицензиите орган оттегля регистрацията в следните случаи:

а)

по искане на регистрирания оператор;

б)

когато издаващият лицензиите орган установи, че регистрираният оператор вече не отговаря на условията и изискванията за допустимост за подаване на заявление за тарифни квоти, за които се изисква задължителна регистрация на операторите.

11.   Издаващият лицензиите орган вписва датата на оттегляне на регистрацията и уведомява оператора за оттеглянето и за причините за оттеглянето.

12.   Операторът уведомява компетентния издаващ лицензиите орган за всяка промяна, която има отношение към неговия запис в LORI, в срок от 10 календарни дни от датата, на която тази промяна поражда действие. Комисията вписва тези промени в електронната система LORI след валидирането им от компетентния издаващ лицензиите орган.

13.   Комисията може да спре прилагането на изискването за предварителна регистрация на операторите в електронната система LORI, когато прилагането на изискването за референтно количество е спряно по силата на член 9, параграф 9.

Продължителността на спирането на прилагането не може да надвишава периода на тарифната квота.

14.   В съответствие с член 188 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията уведомява, че прилагането на изискването за предварителна регистрация на операторите в електронната система LORI е спряно.

Член 14

Жалби за неправомерна регистрация на оператор

1.   Операторите, регистрирани в електронната система LORI, които подозират, че друг регистриран оператор не отговаря на условията и изискванията за допустимост за подаване на заявление за тарифни квоти, за които се изисква предварителна регистрация, може да подават жалби до издаващия лицензиите орган на държавата членка, в която са установени или регистрирани за целите на ДДС. Такива жалби трябва да бъдат подкрепени с доказателства. Всеки издаващ лицензиите орган дава на разположение на операторите система за подаване на такива жалби и информира операторите за наличието на такава система, когато подават заявление за регистрация в електронната система LORI.

2.   Ако издаващият лицензиите орган на държавата членка, в която е установен жалбоподателят, сметне, че жалбата е основателна, той предприема последващи проверки, които счита за подходящи. Когато проверяваният оператор е установен и регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, издаващият лицензиите орган на тази държава членка оказва своевременно необходимото съдействие. Резултатът от проверката се вписва в електронната система LORI от издаващия лицензиите орган на държавата членка, в която е установен и регистриран за целите на ДДС съответният оператор, като част от неговия запис в LORI.

Член 15

Санкции

1.   Когато компетентният издаващ лицензиите орган установи, че оператор, подаващ заявление за лицензия за тарифна квота за внос или износ или за прехвърляне на такава лицензия, е представил неверен документ или е подал неверни данни или данни, които не са актуални в контекста на регистрацията в електронната система LORI, и когато този документ е от съществено значение за издаването на тази лицензия за внос или износ, той предприема следните мерки:

а)

възпрепятства оператора да допуска за свободно обращение в Съюза или да изнася от Съюза каквито и да било продукти в рамките на съответната тарифна квота за внос или износ за целия период на тарифната квота, по време на който е направена такава констатация;

б)

изключва оператора от системата за подаване на заявления за лицензии за съответната тарифна квота за внос или за износ за период на тарифната квота, следващ периода на тарифната квота, по време на който е направена такава констатация.

Когато издаващият лицензиите орган установи, че оператор, подаващ заявление за лицензия за тарифна квота за внос или износ или за прехвърляне на такава лицензия, умишлено е представил неверен документ или умишлено е пропуснал да актуализира данни в своя запис в LORI в контекста на регистрацията в електронната система LORI, и когато този документ или тези данни са от съществено значение за издаването на тази лицензия за внос или износ, изключването на оператора, посочено в първа алинея, буква б), се отнася за два периода на тарифната квота, следващи периода на тарифната квота, по време на който е направена такава констатация.

2.   Когато е извършено допускане за свободно обращение в рамките на лицензия за внос преди констатациите, посочени в параграф 1, всички произтичащи от това неправомерни финансови ползи се възстановяват.

3.   Санкциите по параграф 1 не засягат допълнителните санкции съгласно националното законодателство или правото на Съюза, нито засягат правилата за защита на финансовите интереси на Съюза.

Член 16

Специално третиране при внос в трета държава

При всеки случай на специално третиране на изнесени продукти при внос в трета държава съгласно член 186, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на износителите се позволява да поискат лицензия за износ, която удостоверява, че са изпълнени условията за специално третиране при внос в трета държава. Компетентните органи на държавите членки издават такава лицензия веднага щом се уверят, по начина, който смятат за подходящ, че такива условия са изпълнени.

Член 17

Уведомления до Комисията

Държавите членки съобщават на Комисията за всеки период на тарифната квота следната информация, като използват системата за изпращане на уведомления, установена с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185:

а)

количествата, обхванати от заявления за лицензии за внос или износ;

б)

количествата, обхванати от издадени лицензии за внос или износ;

в)

неизползваните количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос или износ;

г)

количествата, разпределени на оператори в рамките на тарифна квота, за която не са издадени лицензии за внос или износ;

д)

количествата, допуснати за свободно обращение или изнесени в рамките на издадените лицензии за внос или износ;

е)

за тарифните квоти, за които се изисква предварителна регистрация на операторите:

i)

имената, EORI номерата и адресите на операторите, получили лицензии за внос, или на правоприемниците на лицензия за внос;

ii)

за всеки оператор — количествата, за които е подал заявление;

iii)

заявленията за регистрация в електронната система LORI, които са валидирани и отхвърлени, регистрациите, които са били оттеглени, и валидиранията и отхвърлянията на промени в записа в LORI;

ж)

за тарифните квоти за внос, управлявани с документи, издадени от трети държави, за всеки сертификат за автентичност или сертификат „Inward Monitoring Arrangement“ („IMA 1“), посочен в приложение XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, подадени от оператор — номерът на издадената съответна лицензия и обхванатите количества.

Глава III

Специални тарифни квоти съгласно член 185 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 18

Откриване на квотите

1.   Всяка година, считано от 1 януари, се откриват две квоти за внос на максимално количество 2 000 000 тона царевица с код по КН 1005 90 00 и 300 000 тона сорго с код по КН 1007 90 00 от трети държави за допускане за свободно обращение в Испания.

2.   Всяка година, считано от 1 януари, се открива една тарифна квота за внос на максимално количество 500 000 тона царевица с код по КН 1005 90 00 от трети държави за допускане за свободно обращение в Португалия.

Член 19

Управление на квотите

1.   Количествата за внос в Испания, посочени в член 18, параграф 1, се намаляват пропорционално на всяко количество остатъци от производството на скорбяла от царевица с кодове по КН 2303 10 19 и 2309 90 20, остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни с код по КН 2303 30 00 и остатъци от цитрусова пулпа с код по КН ex 2308 00 40, внесени в Испания от трети държави през съответната година.

2.   Комисията проследява в рамките на квотите, посочени в член 18, параграфи 1 и 2:

а)

количествата царевица с код по КН 1005 90 00 и сорго с код по КН 1007 90 00, внесени в Испания, и количествата царевица с код по КН 1005 90 00, внесени в Португалия през всяка календарна година;

б)

количествата остатъци от производството на скорбяла от царевица, остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни и остатъци от цитрусова пулпа, посочени в параграф 1, внесени в Испания през всяка календарна година.

3.   За целите на проследяването на количествата в рамките на квотите, посочени в член 18, параграфи 1 и 2, не се взема предвид вносът в Испания и Португалия, осъществен по силата на актове, с които Съюзът е предоставил специални търговски отстъпки.

Член 20

Използване на внесените продукти и надзор

1.   Количествата царевица и сорго, посочени в член 18, параграф 1, са предназначени за преработка или използване в Испания. Количествата царевица, посочени в член 18, параграф 2, са предназначени за преработка или използване в Португалия.

2.   Допуснатите за свободно обращение царевица и сорго с нулева ставка на митото в съответствие с член 21 остават под митнически надзор или под административен контрол с равностоен ефект до тяхното използване или преработка.

3.   При необходимост засегнатата държава членка предприема всички необходими мерки за осигуряване на надзора, посочен в параграф 2. Сред тези мерки е изискването вносителите да се подложат на необходимите проверки от страна на компетентните органи и да водят специални регистри, позволяващи на органите да извършват такива проверки.

4.   Засегнатата държава членка незабавно уведомява Комисията за приетите съгласно параграф 3 мерки.

Член 21

Безмитен внос

1.   Считано от 1 април на всяка календарна година, върху вноса на царевица и сорго в Испания и върху вноса на царевица в Португалия се прилага нулево мито в рамките на количествените ограничения, установени в член 18, параграфи 1 и 2.

2.   Вносът по параграф 1:

а)

се управлява по метода, посочен в член 184, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

е обхванат от лицензии, издадени от испанските и португалските компетентни органи.

Лицензиите, посочени в буква б), са валидни само в държавата членка, в която са издадени.

3.   Считано от датата на прилагане на вноса с нулево мито, определена в параграф 1, най-късно на шестия ден от всеки месец Комисията публикува чрез подходящи средства количествата на квотите, посочени в член 18, параграфи 1 и 2, които са налични на първия ден от всеки месец.

Член 22

Обезпечение при подаване на заявление и обезпечение за добро изпълнение

1.   Обезпечението, посочено в член 4, размерът на което се определя в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, се внася от заявителя пред издаващия лицензиите орган преди края на периода за подаване на заявления.

2.   Освен обезпечението, посочено в параграф 1, издаването на лицензията е обвързано с обезпечение за добро изпълнение, което трябва да е налично най-късно до датата на допускане за свободно обращение.

3.   Размерът на обезпечението за добро изпълнение, посочено в параграф 2, е равен на ставката на вносното мито върху царевицата и соргото, определена в съответствие с Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията (12) и приложима към деня на подаване на заявлението за лицензия.

Член 23

Специфични правила относно прехвърлянето на лицензии

Чрез дерогация от член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 правата, произтичащи от лицензиите за внос, не могат да се прехвърлят.

Член 24

Освобождаване и задържане на обезпечението за добро изпълнение

1.   Независимо от мерките за надзор, приети съгласно член 20, параграф 2, обезпечението за добро изпълнение, посочено в член 22, параграф 2, се освобождава, когато вносителят представи доказателство, че:

а)

внесеният продукт е бил обработен или използван в държавата членка на допускане за свободно обращение, като доказателството може да е под формата на фактура за продажба на преработвател, установен в държавата членка на допускане за свободно обращение;

б)

продуктът не е могъл да бъде внесен, преработен или използван поради форсмажорни обстоятелства;

в)

внесеният продукт е станал неподходящ за всякаква употреба.

2.   Доказателството, посочено в параграф 1, се представя в срок от 18 месеца от датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, като в противен случай обезпечението се задържа.

3.   За целите на настоящия член преработката или използването на внесения продукт се считат за осъществени, ако 95 % от допуснатото за свободно обращение количество е било преработено или използвано.

ГЛАВА IV

Преходни и заключителни разпоредби

Член 25

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 2307/98 (13), (ЕО) № 2535/2001 (14), (ЕО) № 1342/2003 (15), (ЕО) № 2305/2003 (16), (ЕО) № 969/2006 (17), (ЕО) № 1301/2006 (18), (ЕО) № 1918/2006 (19), (ЕО) № 1964/2006 (20), (ЕО) № 1979/2006 (21), (ЕО) № 341/2007 (22), (ЕО) № 533/2007 (23), (ЕО) № 536/2007 (24), (ЕО) № 539/2007 (25), (ЕО) № 616/2007 (26), (ЕО) № 964/2007 (27), (ЕО) № 1384/2007 (28), (ЕО) № 1385/2007 (29), (ЕО) № 382/2008 (30), (ЕО) № 412/2008 (31), (ЕО) № 431/2008 (32), (ЕО) № 748/2008 (33), (ЕО) № 1067/2008 (34), (ЕО) № 1296/2008 (35), (ЕО) № 442/2009 (36), (ЕО) № 610/2009 (37), (ЕО) № 891/2009 (38), (ЕО) № 1187/2009 (39) и (ЕС) № 1255/2010 (40) на Комисията и регламенти за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 (41), (ЕС) № 480/2012 (42), (ЕС) № 1223/2012 (43), (ЕС) № 82/2013 (44), (ЕС) № 593/2013 (45), (ЕС) 2015/2076 (46), (ЕС) 2015/2077 (47), (ЕС) 2015/2078 (48), (ЕС) 2015/2079 (49), (ЕС) 2015/2081 (50) и (ЕС) 2017/1585 (51) на Комисията се отменят.

Въпреки това тези регламенти и регламенти за изпълнение продължават да се прилагат към лицензиите за внос и износ, които са издадени на основание на тях, до изтичането на валидността на посочените лицензии за внос и износ.

Член 26

Преходни разпоредби

През първите два периода на тарифната квота след влизане в сила на настоящия регламент издаващият лицензиите орган може да определи референтното количество, посочено в член 9, в съответствие с относимите отменени регламенти, изброени в член 25.

Когато през единия или през двата периода на тарифната квота преди влизане в сила на настоящия регламент дадена тарифна квота, обвързана с изискването за референтно количество, посочено в член 9, не е била напълно използвана, операторите имат избор да определят референтното количество или в съответствие с член 9, параграф 1 от настоящия регламент, или чрез използване на двата предходни 12-месечни периода, през които тарифната квота е била напълно използвана.

Член 27

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага по отношение на периодите на тарифните квоти, започващи от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията от 17 декември 2019 година за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за управление на тарифните квоти с лицензии (вж. страница … от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 1).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 44).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(11)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 100).

(12)  Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5).

(13)  Регламент (ЕО) № 2307/98 на Комисията от 26 октомври 1998 г. относно издаването на разрешения за износ на кучешка и котешка храна, попадаща под код по КН 2309 10 90, отговаряща на условията за специално третиране при внос в Швейцария (ОВ L 288, 27.10.1998 г., стр. 8).

(14)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29).

(15)  Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12).

(16)  Регламент (ЕО) № 2305/2003 на Комисията от 29 декември 2003 г. за откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни (ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7).

(17)  Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44).

(18)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).

(19)  Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84).

(20)  Регламент (ЕО) № 1964/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за откриване и управление на квота за внос на ориз с произход от Бангладеш съгласно Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета (ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 20).

(21)  Регламент (ЕО) № 1979/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за откриване и управление на тарифни квоти за консервирани гъби, внасяни от трети страни (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 91).

(22)  Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12).

(23)  Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 г. относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо (ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 9).

(24)  Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 6).

(25)  Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19).

(26)  Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията от 4 юни 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни (ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3).

(27)  Регламент (ЕО) № 964/2007 на Комисията от 14 август 2007 г. за определяне на подробни правила за откриването и управлението на тарифните квоти за ориз с произход от най-слабо развитите страни, за пазарните години 2007/2008 и 2008/2009 (ОВ L 213, 15.8.2007 г., стр. 26).

(28)  Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Израел (ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 40).

(29)  Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо (ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 47).

(30)  Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10).

(31)  Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 г. относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 7).

(32)  Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията от 19 май 2008 г. за откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202 и продукти, включени в код по КН 02062991 (ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 3).

(33)  Регламент (ЕО) № 748/2008 на Комисията от 30 юли 2008 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за внос на замразени месести части от диафрагмата на едър рогат добитък, попадащи под код по КН 02062991 (ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 28).

(34)  Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3).

(35)  Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57).

(36)  Регламент (ЕО) № 442/2009 на Комисията от 27 май 2009 г. относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността в сектора на свинското месо (ОВ L 129, 28.5.2009 г., стр. 13).

(37)  Регламент (ЕО) № 610/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на тарифната квота за говеждо и телешко месо с произход от Чили (ОВ L 180, 11.7.2009 г., стр. 5).

(38)  Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82).

(39)  Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1).

(40)  Регламент (ЕС) № 1255/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за определяне на подробни правила за прилагането на тарифни квоти за внос на продукти от категорията „baby beef“ с произход от Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия (ОВ L 342, 28.12.2010 г., стр. 1).

(41)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията от 7 декември 2011 г. за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (ОВ L 325, 8.12.2011 г., стр. 6).

(42)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 на Комисията от 7 юни 2012 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 10064000 за производство на хранителни изделия по код по КН 19011000 (ОВ L 148, 8.6.2012 г., стр. 1).

(43)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1223/2012 на Комисията от 18 декември 2012 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на тарифна квота за внос на живи животни от рода на едрия рогат добитък с тегло, превишаващо 160 kg, и с произход от Швейцария, предвидена в Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за търговия със селскостопански продукти (ОВ L 349, 19.12.2012 г., стр. 39).

(44)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013 на Комисията от 29 януари 2013 г. за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария (ОВ L 28, 30.1.2013 г., стр. 3).

(45)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 на Комисията от 21 юни 2013 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо (ОВ L 170, 22.6.2013 г., стр. 32).

(46)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на прясно и замразено свинско месо с произход от Украйна (ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 51).

(47)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна (ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 57).

(48)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2078 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на месо от домашни птици с произход от Украйна (ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 63).

(49)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2079 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за откриване и управление на тарифна квота на Съюза за внос на прясно и замразено говеждо и телешко месо с произход от Украйна (ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 71).

(50)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2081 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за откриване и управление на тарифни квоти за внос на някои зърнени храни с произход от Украйна (ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 81).

(51)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1585 на Комисията от 19 септември 2017 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за прясно и замразено говеждо, телешко и свинско месо с произход от Канада и за изменение на Регламент (ЕО) № 442/2009 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 481/2012 и (ЕС) № 593/2013 (ОВ L 241, 20.9.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Модел на декларацията за независимост, посочена в член 12

Инструкции за попълване на декларацията

(1)

В блок А попълнете информацията относно тарифната квота, за която се отнася декларацията.

(2)

В блок Б поставете отметка в приложимата клетка.

(3)

В блок В посочете името на оператора, EORI номера, датата и мястото на подписа и въведете подписа на компетентното ръководно (главно изпълнително) лице на оператора.

А.   Засегната тарифна квота

Пореден номер на тарифната квота

 

Код(ове) по КН

 

Произход на продукта(ите) (1)

 

Б.   НЕЗАВИСИМОСТ НА ОПЕРАТОРА

Заявителят за горепосочения пореден номер на тарифната квота декларира:

1.

Заявителят не е свързан, както е посочено в член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760, с други юридически или физически лица, подаващи заявление за същия пореден номер на тарифната квота.

поставя се отметка, ако е уместно.

2.

Заявителят е свързан, както е посочено в член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760, с други юридически или физически лица, подаващи заявление за същия пореден номер на тарифната квота.

Заявителят редовно извършва значителна икономическа дейност с трети страни по смисъла на член 11, параграф 3.

Заявителят е декларирал в електронната система LORI физическите или юридическите лица, с които е свързан, в съответствие с член 11, параграф 4.

поставя се отметка, ако е уместно.

В.   Данни за оператора

Име

 

EORI номер

 

Дата и място

 

Подпис

 

Роля в дружеството на подписващото лице

 


(1)  Попълва се само ако произходът на продуктите е задължителен елемент при подаването на заявление за лицензия.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, която трябва да се предостави във връзка със задължителната предварителна регистрация, посочена в член 13

EORI на икономическия оператор

Идентичност на икономическия оператор

Наименование на дружеството

Адрес на главното управление: име на улицата

Адрес на главното управление: номер на улицата

Адрес на главното управление: пощенски код

Адрес на главното управление: град

Адрес на главното управление: държава

Адрес на оперативното звено: име на улицата

Адрес на оперативното звено: номер на улицата

Адрес на оперативното звено: пощенски код

Адрес на оперативното звено: град

Адрес на оперативното звено: държава

Телефонен номер

Адрес на електронна поща за комуникация с издаващите лицензиите органи на държавите членки и с митническите органи

Правно положение

Основна икономическа дейност на оператора

Доказателство за извършване на значителна икономическа дейност от страна на икономическия оператор

Прилагане на извлечение от търговския регистър или равностоен на него документ съгласно приложимото национално законодателство

Прилагане на последните одитирани годишни отчети (ако има такива)

Прилагане на последния счетоводен баланс

Прилагане на удостоверение за регистрация по ДДС

Допълнителни документи, които трябва да бъдат качени в резултат на искания за пояснения, получени от издаващия лицензиите орган

Декларация за независимост съгласно член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760

Списък на поредни номера на тарифната квота и кратко описание

Моля, изберете „да“, ако подавате заявление за тарифната квота, или „не“, ако не подавате заявление за тарифната квота.

Декларация за независимост

да се приложи, ако в предходната колона сте избрали „да“

 

 

Референтно количество

Моля, декларирайте референтното количество за следните тарифни квоти:

Пореден номер на тарифната квота

Референтно количество (в kg)

Период на тарифната квота,

за който се отнася

референтното количество — начало

на периода

Период на тарифната квота,

за който се отнася

референтното количество — край

на периода

 

 

 

 

Лица от дружеството, оправомощени да подават заявление за лицензия от името на оператора

Операторът трябва да представи списък на лицата от дружеството, оправомощени да подават заявление за лицензия от негово име, за изброените по-горе тарифни квоти.

Фамилно(и) име(на)

Име(на)

Дата на раждане

Място на раждане

Документ за самоличност

Номер на лична карта/паспорт

Документи, удостоверяващи оправомощаването

 

 

 

 

 

 

 

Структура на собствеността на икономическия оператор

Вид собственост (операторът следва да избере правилното)

 

Ако собственикът(иците) е(са) дружество(а):

EORI на дружеството (ако има такъв)

Наименование на дружеството

Адрес на главното управление: име на улицата

Адрес на главното управление: номер на улицата

Адрес на главното управление: пощенски код

Адрес на главното управление: град

Адрес на главното управление: държава

Телефонен номер

Адрес на електронна поща

Роля в оператора (напр. едноличен собственик, съдружник, основен акционер (притежаващ над 25 % от акциите или мажоритарния дял) ...)

Търговски регистър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако собственикът(иците) е(са) физическо(и) лице(а):

Фамилно(и) име(на)

Име(на)

Дата на раждане

Място на раждане

Документ за самоличност

Номер на лична карта/паспорт

Роля в оператора (напр. едноличен собственик, съдружник, основен акционер (притежаващ над 25 % от акциите или мажоритарния дял) ...)

 

 

 

 

 

 

 

Операторът трябва да представи информация за юридическите лица, подаващи заявление за изброените по-горе тарифни квоти, които са свързани с оператора по смисъла на член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760

EORI на дружеството

Наименование на дружеството

Адрес на главното управление: име на улицата

Адрес на главното управление: номер на улицата

Адрес на главното управление: пощенски код

Адрес на главното управление: град

Адрес на главното управление: държава

Телефонен номер

Адрес на електронна поща

Правно положение

Връзка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операторът трябва да представи информация за физическите лица, подаващи заявление за изброените по-горе тарифни квоти, които са свързани с оператора по смисъла на член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760

Фамилно(и) име(на)

Име(на)

Дата на раждане

Място на раждане

Документ за самоличност

Номер на лична карта/паспорт

Връзка

 

 

 

 

 

 

 

Управленска структура на икономическия оператор

Моля, избройте лицата, които заемат длъжност като член на управителния съвет/главно изпълнително лице/главен финансов директор (ако е приложимо) или сходни роли в управленската структура на оператора. Моля, уверете се, че данните в таблицата по-долу съответстват на информацията, съдържаща се в документите, представени като доказателство за извършване на значителна икономическа дейност. В случай че попълнената в таблицата информация е невярна или непълна, се прилагат санкциите, предвидени в член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760.

Фамилно(и) име(на)

Име(на)

Дата на раждане

Място на раждане

Документ за самоличност

Номер на лична карта/паспорт

Функция в дружеството

 

 

 

 

 

 

 

За да пристъпим към разглеждане на заявлението Ви за регистрация, трябва да дадете съгласието си със следните изявления:

(1)

Представената информация е вярна, пълна и актуална. Знам, че ако представената информация е невярна, непълна или неактуална, се прилагат санкциите, предвидени в член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760

(2)

Съгласен съм информацията да бъде разкрита на Комисията, митническите органи и издаващите лицензиите органи на държавите членки.

(3)

Ангажирам се да подавам своевременно и в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 актуализирана информация в случай на промени в структурата на правния субект.

Моля, потвърдете, че сте съгласни с трите горепосочени изявления:

 


Top