EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/760 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/760

af 17. december 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 185, artikel 186 og artikel 223, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 64, stk. 6, og artikel 66, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes der regler for forvaltning af toldkontingenter og særlig behandling ved import til tredjelande. Den giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage tilknyttede delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter for at sikre en gnidningsløs forvaltning af toldkontingenterne.

(2)

For at sikre en forsvarlig forvaltning af toldkontingenterne bør der fastsættes krav til berettigelse, som en aktør skal opfylde for at ansøge om licens inden for rammerne af et toldkontingent.

(3)

For at sikre at import- eller eksportforpligtelsen overholdes inden for licensens gyldighedsperiode, bør licenserne inden for rammerne af toldkontingenterne være betinget af, at der stilles sikkerhed. Det er nødvendigt at fastsætte undtagelser for de tilfælde, hvor eksportlicensen kun har til formål at bevise, at eksportprodukterne har oprindelse i Unionen. Der bør fastsættes bestemmelser o m frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelsen for deltagelse i toldkontingenterne.

(4)

For at sikre åbenhed og gøre det muligt for de kompetente myndigheder at opdage overtrædelser af reglerne for forvaltning af toldkontingenter, navnlig kravene til berettigelse, bør det af hensyn til visse af de overefterspurgte toldkontingenter kræves, at licenshaverens navn og adresse offentliggøres på Kommissionens officielle websted i en begrænset periode.

(5)

For at sikre at reglerne om berettigelse inden for rammerne af toldkontingenter overholdes, bør der fastsættes særlige regler for overdragelse af licenser inden for rammerne af toldkontingenter. Overdragelser bør kun være mulige for erhververe, der opfylder de samme kriterier for berettigelse som ansøgeren om en licens inden for rammerne af et toldkontingent.

(6)

For at begrænse antallet af ansøgninger i spekulationsøjemed bør en af betingelserne for at ansøge om en licens inden for rammerne af visse toldkontingenter, der er anført i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 (3), være en aktørs hidtidige erfaring med og inddragelse i den pågældende handel med tredjelande. Det er derfor nødvendigt at fastsætte detaljerede regler om bevis for et minimum af erfaring inden for denne handel med tredjelande.

(7)

Visse toldkontingenter betragtes som følsomme, blandt andet fordi de er overefterspurgte i en kontingentperiode eller i en eller flere delperioder, vedrører et produkt eller et oprindelsesland af særlig betydning for, at Unionens marked fungerer efter hensigten, eller fordi reglerne for forvaltningen heraf tidligere er blevet omgået eller ikke blev anvendt korrekt. For at sikre en korrekt forvaltning af disse følsomme toldkontingenter, navnlig for at begrænse risikoen for omgåelse af reglerne, og for at gøre det muligt for nye, små og mellemstore aktører at udnytte disse toldkontingenter, bør de maksimumsmængder, der skal anvendes i forbindelse med toldkontingenterne, fastsættes i form af en referencemængde. Der bør også fastsættes regler for beregning af og bevis for denne referencemængde.

(8)

Referencemængden skal gælde for de mængder, der er overgået til fri omsætning i Unionen inden for rammerne af præferenceordningen for det pågældende toldkontingent, de mængder af samme produkter, der er overgået til fri omsætning i Unionen inden for rammerne af andre gældende præferenceordninger samt inden for rammerne af den ikke-præferentielle MFN-ordning. Det bør også overvejes at sikre en rimelig fordeling af licencer blandt de forskellige kategorier af aktører, navnlig for at sikre adgang for nye importører samt mindre og mellemstore aktører. Derfor skal der indføres et loft for den samlede referencemængde pr. aktør, der skal stå i forhold til den samlede referencemængde under et specifikt toldkontingent, således at der sikres en rimelig balance mellem større importørers importmængde og interesserne hos nye og mindre importører, der ønsker at udnytte toldkontingentet. For at sikre kontinuiteten med de bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, og samtidig harmonisere disse bestemmelser, men bevare en vis grad af fleksibilitet, er loftet for den samlede referencemængde blevet fastsat til 15 %.

(9)

For bedre at kunne forvalte toldkontingenter og modvirke spekulation med licenser og omgåelse af reglerne for forvaltning af toldkontingenter er det hensigtsmæssigt at kræve, at aktører for visse følsomme, meget efterspurgte toldkontingenter eller visse toldkontingenter, for hvilke reglerne tidligere er blevet omgået, der er anført i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, registrerer sig i et særligt elektronisk system, inden de ansøger om en importlicens. Der bør fastsættes regler for lagring af data i det elektroniske system. Det er også hensigtsmæssigt at fastsætte, at kun aktører, der ikke er knyttet til en anden aktør, som ansøger om samme toldkontingent, og aktører, der er knyttet til en anden aktør, som ansøger om det samme toldkontingent, men som regelmæssigt udøver væsentlige økonomiske aktiviteter over for tredjemand, kan ansøge om importlicenser under disse kontingenter. Med henblik herpå bør de indgive en erklæring om uafhængighed, når de ansøger om en importlicens. Det bør fastsættes, hvilket format erklæringen om uafhængighed skal have.

(10)

For at sikre at referencemængden, erklæringen om uafhængighed og kravene om obligatorisk forudgående registrering ikke hindrer den fulde udnyttelse af de pågældende toldkontingenter, er det hensigtsmæssigt at give mulighed for en suspension af disse krav under ekstraordinære omstændigheder.

(11)

For at sikre at de særlige betingelser for at opnå særlig behandling ved import til et tredjeland er opfyldt, bør der fastsættes regler for udstedelse af eksportlicenser.

(12)

For at sikre at ansøgerne indgiver korrekte, ajourførte og sandfærdige dokumenter og oplysninger, bør der indføres en passende sanktionsordning for manglende overholdelse af denne forpligtelse.

(13)

For at sikre, at toldkontingenterne kan forvaltes effektivt, bør der fastsættes regler for, hvilke oplysninger medlemsstaterne skal meddele Kommissionen.

(14)

Spaniens og Portugals tiltrædelse af EU har ført til, at der anvendes fælles EU-toldbarrierer for import til Spanien og Portugal og tab af konkurrenceevne for import fra visse tredjelande. Inden for rammerne af de aftaler, der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, har Unionen tilladt en årlig import på 2 000 000 ton majs og 300 000 ton sorghum til Spanien og en årlig import på 500 000 ton majs til Portugal. Hvad angår kontingenterne for import til Spanien bør de mængder af visse kornsubstitutionsprodukter, der importeres til Spanien, fratrækkes de samlede importerede mængder.

(15)

For at sikre en forsvarlig forvaltning af disse kontingenter bør der anvendes lignende metoder for bogføring af import af majs og sorghum til Spanien og Portugal. Desuden bør de mængder, der importeres i henhold til retsakter, ifølge hvilke Unionen har givet særlige handelsindrømmelser, ikke tages i betragtning.

(16)

Under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for toldfrie kontingenter for indførsel af majs og sorghum til Spanien og Portugal, bør der fastsættes særlige regler for anvendelsen af de importerede produkter, for toldkontrol og administrativ kontrol, for indgivelse af licensansøgninger, for den sikkerhed, der skal stilles for sådanne licenser, frigivelse og fortabelse af disse sikkerhedsstillelser samt oplysninger, der skal stilles til rådighed for aktørerne.

(17)

Da denne forordning erstatter de gældende regler for forvaltning af toldkontingenter, bør de EU-retsakter, der indeholder disse regler, ophæves.

(18)

For at undgå at forstyrre handelsstrømmene er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om den fortsatte anvendelse af de ophævede retsakter for importlicenser, der er udstedt på grundlag af disse retsakter inden datoen for denne forordnings ikrafttræden. Med samme formål bør de licensudstedende myndigheder have tilladelse til at fastsætte referencemængden i overensstemmelse med de ophævede retsakter i de to første kontingentperioder efter denne forordnings ikrafttræden.

(19)

For at sikre en gnidningsløs overgang til de i denne forordning fastsatte regler, for at opfylde forpligtelsen om at underrette Verdenshandelsorganisationen om de nye regler forud for deres anvendelse og for at give aktørerne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig forpligtelsen til at lade sig registrere i et særligt elektronisk system og indgive en erklæring om uafhængighed ved hjælp af det elektroniske system for visse overefterspurgte toldkontingenter bør anvendelsen af denne forordning udskydes til den 1. januar 2021 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Indledende bestemmelser

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes supplerende regler til forordning (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013, for så vidt angår:

a)

de betingelser og krav til berettigelse, som en aktør skal opfylde for at kunne indgive en ansøgning inden for rammerne af de toldkontingenter, der er anført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761

b)

regler om overdragelse af rettigheder mellem aktører

c)

stillelse og frigivelse af sikkerhed

d)

om nødvendigt tage hensyn til særlige egenskaber, krav eller restriktioner i forbindelse med toldkontingentet

e)

de specifikke toldkontingenter, der er fastsat i artikel 185 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 2

Andre gældende regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (4) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (5), (EU) 2015/2446 (6) og (EU) 2016/1237 (7) samt Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 (8) anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

KAPITEL II

Fælles bestemmelser

Artikel 3

Betingelser og krav til berettigelse

1.   Aktører, der ansøger om en import- eller eksportlicens inden for rammerne af et toldkontingent, skal være etableret og momsregistreret i Unionen. De indgiver deres ansøgning om licens til den licensudstedende myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret og momsregistreret (i det følgende benævnt »den licensudstedende myndighed«).

2.   Hvis en aktør ansøger om en licens inden for rammerne af et toldkontingent, der er omfattet af det bevis for handel, der er fastsat i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, indsender denne sammen med den første licensansøgning inden for hver kontingentperiode bevis for handel i henhold til artikel 8 i denne forordning.

3.   Hvis en aktør ansøger om en importlicens inden for rammerne af et toldkontingent, der er omfattet af det krav om referencemængde, der er fastsat i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, indsender denne sammen med den første licensansøgning de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 10 i denne forordning, til fastsættelse af referencemængden.

4.   Hvis en aktør ansøger om en importlicens inden for rammerne af et toldkontingent, for hvilket der kræves forudgående registrering af aktører i henhold til bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, registrerer denne sig i henhold til artikel 13 i denne forordning, inden ansøgningen indgives.

5.   Kun aktører, der opfylder kravet om uafhængighed i artikel 11 og indgiver en erklæring om uafhængighed i henhold til artikel 12, kan ansøge om toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører.

Uanset første afsnit kræves der ikke forudgående registrering af aktører, hvis det i stk. 3 omhandlede krav om referencemængde blev suspenderet i henhold til artikel 9, stk. 9.

Artikel 4

Sikkerhedsstillelse

Udstedelse af følgende licenser er betinget af, at der stilles sikkerhed:

a)

importlicenser

b)

eksportlicenser for det kontingent for ost, der er åbnet af USA som fastsat i kapitel 7, afdeling 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761

c)

eksportlicenser for det mælkepulverkontingent, der er åbnet af Den Dominikanske Republik som fastsat i kapitel 7, afdeling 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761

Artikel 5

Frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelser

1.   Artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2016/1237 finder anvendelse på frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelse for et toldkontingent.

2.   Uanset artikel 23, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 907/2014 gælder det, at hvis overgangen til fri omsætning i Unionen eller eksport fra Unionen fandt sted inden for licensens gyldighedsperiode, men fristen for indgivelse af dokumentation for den pågældende frigivelse eller eksport er overskredet, fortabes sikkerhedsstillelsen med 3 % for hver kalenderdag, hvormed fristen overskrides.

3.   Sikkerhedsstillelsen frigives for de mængder, for hvilke der ikke er udstedt licens efter anvendelse af en tildelingskoefficient, jf. artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761.

Artikel 6

Offentliggørelse af navne på aktører, der er i besiddelse af licenser for de toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører

1.   Uanset artikel 4, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 (9) offentliggør Kommissionen ved udgangen af hver kontingentperiode på sit officielle websted navne, registrerings- og identifikationsnumre (EORI-numre) og adresser på aktører, der i den foregående kontingentperiode har modtaget licenser for toldkontingenter, for hvilke der kræves obligatorisk registrering af aktører i henhold til bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, uanset om de er indehavere eller erhververe.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger fjernes fra Kommissionens officielle websted 12 måneder efter offentliggørelsen.

Artikel 7

Overdragelse af licenser

1.   Importlicenser kan overdrages, medmindre der er tale om importlicenser inden for rammerne af toldkontingenterne for fersk og frosset oksekød og svinekød med oprindelse i Canada.

2.   Eksportlicenser kan ikke overdrages.

3.   Ud over kravene i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2016/1237 skal erhververen være etableret og momsregistreret i Unionen.

4.   Hvis overdragelsen vedrører toldkontingenter, der er omfattet af kravet om bevis for handel, skal erhververen fremlægge bevis for handel i henhold til artikel 8.

5.   Hvis overdragelsen af en licens vedrører toldkontingenter, der er underlagt kravet om referencemængde, er erhververen ikke forpligtet til at fremlægge bevis herfor.

6.   Hvis overdragelsen af en licens vedrører toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører, skal erhververen opfylde følgende krav inden overdragelsen:

a)

registrering i det i artikel 13 omhandlede elektroniske LORI-system

b)

indgivelse af den i artikel 12 omhandlede erklæring om uafhængighed for de toldkontingenter, som overdragelsen af licens vedrører

undtagen i tilfælde, hvor disse krav er suspenderet i forbindelse med suspension af kravet om referencemængde, jf. artikel 9, stk. 9, i denne forordning.

7.   Erhververen skal fremlægge dokumentation for, at vedkommende opfylder de i stk. 3, 4 og 6 fastsatte betingelser for den licensudstedende myndighed, der har udstedt den licens, der skal overdrages.

Tilvejebringelse af dokumentation kan forenkles, hvis erhververen er indehaver af en anden gyldig importlicens, der er udstedt i henhold til denne forordning for kontingentløbenummeret og den pågældende kontingentperiode. I så fald kan erhververen anmode sin licensudstedende myndighed om at fremsende en kopi af licensen eller en henvisning til den elektroniske udgave af licensen til overdragerens licensudstedende myndighed. En sådan kopi skal udgøre tilstrækkelig dokumentation for opfyldelse af de betingelser for og krav til berettigelse, der er fastsat i stk. 3, 4 og 6, uanset om det er i papirformat eller elektronisk format.

8.   Efter overdragelsen af licensen tildeles den mængde, der er overgået til fri omsætning i Unionen i henhold til licensen, til erhververen med henblik på at godtgøre, at der foreligger bevis for handel og en referencemængde.

Artikel 8

Bevis for handel

1.   Ved ansøgning om et specifikt toldkontingent skal aktørerne bevise, at de har eksporteret en minimumsmængde af produkter fra den pågældende sektor som anført i artikel 1, stk. 2, litra a) til w), i forordning (EU) nr. 1308/2013 fra Unionen eller har ladet disse overgå til fri omsætning i Unionen.

Den minimumsmængde af produkter, der skal eksporteres fra Unionen eller overgå til fri omsætning i Unionen i hver af de to på hinanden følgende perioder på 12 måneder, der slutter, to måneder før den første ansøgning kan indgives for kontingentperioden, er fastsat i bilag II til XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761

Med henblik på første afsnit gælder følgende:

a)

For de toldkontingenter for hvidløg, der er anført i bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, er den pågældende sektor frugt- og grøntsagssektoren som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

b)

For de toldkontingenter for svampe, der er anført i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, er den pågældende sektor sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   Uanset stk. 1 skal bevis for handel omfatte:

a)

for de toldkontingenter for oksekød, der er anført i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761: perioden på 12 måneder, der udløber, to måneder før den første ansøgning kan indgives for toldkontingentet

b)

for det canadiske kontingent for import af svinekød, der er åbnet under løbenummer 09.4282: ud over produkter fra svinekødssektoren som defineret i artikel 1, stk. 2, litra q), i forordning (EU) nr. 1308/2013, produkter henhørende under KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91

c)

for mælkepulverkontingentet, der er åbnet af Den Dominikanske Republik, og som er omhandlet i artikel 55-57 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761: produkter fra det pågældende toldkontingent, der er eksporteret til Den Dominikanske Republik i et af de tre kalenderår forud for indgivelsen af en ansøgning om licens

d)

for det eksportkontingent for ost, der er åbnet af USA, og som er omhandlet i artikel 58-63 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761: produkter henhørende under KN-kode 0406, der er eksporteret til USA i mindst et af de tre kalenderår før september måned forud for starten på kontingentperioden

e)

for toldkontingentet for newzealandsk smør med løbenummer 09.4195: produkter, der er importeret inden for rammerne af toldkontingenterne med løbenummer 09.4195 og 09.4182 inden for 24 måneder før november måned forud for starten på kontingentperioden

f)

for toldkontingentet for newzealandsk smør med løbenummer 09.4182: perioden på 12 måneder før november måned forud for starten på kontingentperioden.

3.   Aktører skal forelægge den licensudstedende myndighed bevis for handel på en af følgende måder:

a)

på grundlag af tolddata, der godtgør overgangen til fri omsætning i Unionen og, som krævet af den pågældende medlemsstat, indeholder en henvisning til aktøren som klarerer, jf. artikel 5, stk. 15, i forordning (EU) nr. 952/2013, eller som importør som omhandlet i afsnit I, kapitel 3, gruppe 3, i bilag B til delegeret forordning (EU) 2015/2446 og i afsnit II, gruppe 3, i samme bilag

b)

på grundlag af tolddata, der viser frigivelse til eksport fra Unionen, og der, som krævet af den pågældende medlemsstat, indeholder en henvisning til aktøren som klarerer, jf. artikel 5, stk. 15, i forordning (EU) nr. 952/2013, eller som eksportør, jf. artikel 1, stk. 19, i delegeret forordning (EU) 2015/2446

c)

på grundlag af en brugt licens, der er behørigt påtegnet af toldmyndighederne, med angivelse af produkternes overgang til fri omsætning i Unionen eller eksport fra Unionen, og som indeholder en henvisning til aktøren som licensindehaver, eller i tilfælde af overdragelse af licens, en henvisning til aktøren som erhverver.

4.   Hvis tolddata kun kan genereres eller indgives i papirformat, skal udskriften af toldangivelserne bekræftes med stempel og underskrift fra toldmyndighederne i den pågældende medlemsstat.

5.   De licensudstedende myndigheder og toldmyndighederne kan fastsætte forenklede elektroniske formater for de dokumenter og procedurer, der er omhandlet i denne artikel.

6.   Der kræves ikke bevis for handel for kontingenter, der er underlagt krav om referencemængde, medmindre dette krav er suspenderet, jf. artikel 9, stk. 9.

Artikel 9

Referencemængde

1.   Referencemængden er den gennemsnitlige årlige mængde af produkter, der er overgået til fri omsætning i Unionen i to på hinanden følgende perioder på 12 måneder, der udløber, to måneder før den første ansøgning kan indgives for kontingentperioden.

Referencemængden for sammensluttede aktører fastsættes ved sammenlægning af de produktmængder, som de enkelte aktører i den pågældende sammenslutning har ladet overgå til fri omsætning i Unionen.

Referencemængden for en aktør må ikke overstige 15 % af den mængde, der er til rådighed for det pågældende toldkontingent i den relevante kontingentperiode.

2.   Referencemængden gælder for varer, der er overgået til fri omsætning i Unionen, og som henhører under samme kontingentløbenummer og har samme oprindelse.

3.   Den samlede mængde af produkter, for hvilke der i en kontingentperiode er indgivet ansøgninger om licenser for et toldkontingent, må ikke overstige ansøgerens referencemængde for det pågældende toldkontingent.

Hvis kontingentperioden opdeles i delperioder, fordeles referencemængden mellem delperioderne. Andelen af den samlede referencemængde for en toldkontingentdelperiode er lig med den andel af den samlede toldkontingentmængde for import, der er til rådighed for den pågældende delperiode.

Den kompetente licensudstedende myndighed afviser ansøgninger, som ikke er i overensstemmelse med reglerne i første og andet afsnit.

4.   Uanset stk. 1 og 2 er referencemængden for hvidløg med oprindelse i Argentina under løbenummer 09.4104 lig med gennemsnittet af de mængder friske hvidløg, der henhører under KN-kode 0703 20 00, der er overgået til fri omsætning i de tre kalenderår, der går forud for kontingentperioden.

5.   Uanset stk. 1 er referencemængden for de toldkontingenter for oksekød, der er anført i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, den mængde af produkter, der er overgået til fri omsætning i Unionen i en periode på 12 måneder, der udløber, to måneder før den første ansøgning kan indgives for kontingentperioden.

6.   Uanset stk. 2 beregnes referencemængden ved at kumulere de mængder produkter, der er overgået til fri omsætning i Unionen, og som henhører under følgende tre på hinanden følgende kontingentløbenumre, der er anført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 og 09.4213

 

09.4214, 09.4215 og 09.4216

 

09.4410, 09.4411 og 09.4412.

7.   Uanset stk. 3, for toldkontingenterne under løbenummer 09.4211, 09.4212 og 09.4213, må den samlede mængde af produkter, der er omfattet af licensansøgninger indgivet i kontingentperioden for disse tre toldkontingenter, ikke overstige ansøgerens samlede referencemængde for disse tre toldkontingenter. Ansøgeren kan vælge, hvordan den samlede referencemængde skal fordeles mellem de toldkontingenter, som der er indgivet ansøgninger for. Denne regel gælder også for toldkontingenterne under løbenummer 09.4214, 09.4215 og 09.4216 og løbenummer 09.4410, 09.4411 og 09.4412.

8.   Kommissionen suspenderer kravet om referencemængde, hvis de mængder, der er ansøgt om under et toldkontingent, er lavere end den mængde, der er til rådighed under det pågældende toldkontingent ved udgangen af den niende måned i kontingentperioden.

9.   Kommissionen kan suspendere kravet om referencemængde for et toldkontingent, der er fastsat i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, hvis uforudselige og usædvanlige omstændigheder truer med at føre til en underudnyttelse af dette toldkontingent.

10.   Suspensionens varighed må ikke overskride kontingentperioden.

11.   Kommissionen meddeler suspensionen af kravet om referencemængde i henhold til artikel 188 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 10

Bevis for referencemængde

1.   Referencemængden fastsættes på grundlag af en bekræftet udskrift af toldangivelsen, der er afsluttet med henblik på overgang til fri omsætning. Toldangivelsen skal henvise til de produkter, der er anført på den i artikel 145 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (10) omhandlede faktura, og skal afhængigt af kravene i hver medlemsstat angive, om licensansøgeren er klarerer som omhandlet i artikel 5, stk. 15, i forordning (EU) nr. 952/2013 eller importør som omhandlet i afsnit I, kapitel 3, gruppe 3, i bilag B til delegeret forordning (EU) 2015/2446 og i afsnit II, gruppe 3, i samme bilag.

2.   Aktøren sikrer, at den toldangivelse om overgang til fri omsætning i Unionen, som denne anvender til at fastsætte referencemængden, indeholder nummeret på den faktura, der er omhandlet i artikel 145 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Aktøren forelægger endvidere fakturaen for de licensudstedende myndigheder med henblik på at fastsætte sin referencemængde. Fakturaen skal som minimum indeholde:

a)

importørens eller klarererens navn

b)

en varebeskrivelse og den tilknyttede ottecifrede KN-kode

c)

fakturanummer.

3.   De licensudstedende myndigheder sammenholder oplysningerne på fakturaer, importlicenser og toldangivelser. Dokumenterne må ikke indeholde uoverensstemmelser, for så vidt angår importørens eller klarererens identitet, varebeskrivelsen og fakturanummeret. Kontrollen af disse dokumenter foretages på grundlag af en risikoanalyse foretaget af medlemsstaterne.

4.   Den licensudstedende myndighed kan beslutte, at fakturaerne skal indsendes i elektronisk format.

5.   Den bekræftede udskrift af toldangivelsen, jf. stk. 1, kan erstattes af elektronisk fremsendelse af tolddata til den licensudstedende myndighed i overensstemmelse med de procedurer og metoder, der er fastsat i artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239. De licensudstedende myndigheder og toldmyndighederne kan fastsætte forenklede elektroniske formater for de dokumenter og procedurer, der er omhandlet i dette stykke.

6.   Hvis en aktør over for medlemsstatens kompetente myndighed kan godtgøre, at den mængde af produkter, der er overgået til fri omsætning i en hvilken som helst af de i artikel 9 omhandlede perioder på 12 måneder, er blevet påvirket af sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, som er indført af eksportlandet eller af Unionen, tillades denne at anvende den foregående periode på 12 måneder, som ikke er berørt af disse foranstaltninger, til at fastsætte referencemængden.

Artikel 11

Krav om uafhængighed for aktører, der ansøger om toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører

1.   Aktører kan kun ansøge om toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører, hvis:

a)

de ikke er knyttet til andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme kontingentløbenummer eller

b)

de er knyttet til med andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme kontingentløbenummer, men regelmæssigt udfører væsentlige økonomiske aktiviteter.

2.   En aktør er knyttet til andre juridiske eller fysiske personer i følgende tilfælde:

a)

hvis denne ejer eller kontrollerer en anden juridisk person eller

b)

hvis denne har familiemæssig tilknytning til en anden fysisk person eller

c)

hvis denne har en væsentlig forretningsforbindelse med en anden juridisk eller fysisk person.

3.   I denne artikel forstås ved:

a)

»ejer en anden juridisk person«: besiddelse af mindst 25 % af ejendomsretten til en anden juridisk person

b)

»kontrol af en anden juridisk person«:

i)

at have ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i sådanne juridiske personers, gruppers eller enheders administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer

ii)

alene i kraft af udøvelsen af sine stemmerettigheder at have udnævnt flertallet af de medlemmer i juridiske personers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, som har fungeret i indeværende og det foregående regnskabsår

iii)

i medfør af en aftale med andre aktionærer i eller medlemmer af juridiske personer, grupper eller enheder alene at kontrollere flertallet af aktionærernes eller medlemmernes stemmerettigheder i de pågældende juridiske personer, grupper eller enheder

iv)

at have ret til at udøve en dominerende indflydelse over juridiske personer, grupper eller enheder i medfør af en aftale med de pågældende juridiske personer, grupper eller enheder eller i medfør af en bestemmelse i deres vedtægter, når det efter den lovgivning, som de juridiske personer, grupper eller enheder henhører under, er tilladt, at de underkastes sådanne aftaler eller vedtægtsbestemmelser

v)

at have beføjelse til at udøve retten til at udøve en dominerende indflydelse, jf. nr. iv), uden at besidde denne ret

vi)

at have ret til at benytte alle eller nogle af de juridiske personers, gruppers eller enheders aktiver

vii)

at forvalte juridiske personer, grupper eller enheder under fælles ledelse, for hvilke der offentliggøres konsoliderede regnskaber

viii)

at hæfte solidarisk for juridiske personers, gruppers eller enheders finansielle forpligtelser eller garantere herfor.

c)

»har familiemæssig tilknytning«:

i)

aktøren er ægtefælle, bror, søster, forælder, barn eller barnebarn til en anden aktør, der ansøger om samme kontingentløbenummer

ii)

aktøren er ægtefælle, bror, søster, forælder, barn eller barnebarn til den fysiske person, der ejer eller kontrollerer en anden aktør, som ansøger om samme kontingentløbenummer

d)

»væsentlig forretningsforbindelse«:

i)

den anden person ejer direkte eller indirekte mindst 25 % af aktierne i aktøren

ii)

aktøren og den anden person kontrollerer direkte eller indirekte en tredjepart i fællesskab

iii)

aktøren og den anden person er henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstager

iv)

aktøren og den anden person er juridisk anerkendte partnere i erhvervslivet eller er medlem af direktionen eller bestyrelsen i samme juridiske person

e)

»væsentlige økonomiske aktiviteter«: handlinger eller aktiviteter, som udføres af en person med det formål at sikre produktion, distribution eller forbrug af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med litra e) betragtes aktiviteter, der udføres med det ene formål at ansøge om toldkontingenter, ikke som væsentlige økonomiske aktiviteter.

4.   Hvis aktøren er knyttet til med andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme toldkontingents løbenummer, skal denne opfylde følgende forpligtelser ved registrering i det elektroniske LORI-system:

a)

Den skal godtgøre, at den regelmæssigt udøver væsentlige økonomiske aktiviteter, ved at fremlægge mindst ét af de dokumenter, der henvises til i afsnittet »Økonomisk aktør — bevis for væsentlig økonomisk aktivitet« i bilag II.

b)

Den skal oplyse identiteten på de fysiske eller juridiske personer, der er knyttet til den, ved at udfylde det relevante afsnit i bilag II.

5.   Kommissionen kan suspendere kravet om erklæring om uafhængighed, hvis kravet om referencemængde suspenderes i henhold til artikel 9, stk. 9.

Suspensionens varighed må ikke overskride kontingentperioden.

6.   Kommissionen meddeler suspensionen af kravet om erklæring om uafhængighed i henhold til artikel 188 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 12

Erklæring om uafhængighed

1.   Ansøgere om toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører, skal indgive en erklæring om uafhængighed ved hjælp af det elektroniske LORI-system i henhold til den standarderklæring, der er angivet i bilag I.

2.   I sin erklæring om uafhængighed skal ansøgeren afhængigt af sin situation afgive en af følgende erklæringer:

a)

en erklæring om, at ansøgeren ikke er knyttet til andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme kontingentløbenummer

b)

en erklæring om, at ansøgeren er knyttet til andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om det samme kontingentløbenummer, men som regelmæssigt udøver væsentlige økonomiske aktiviteter.

3.   Ansøgeren skal sikre, at alle oplysninger i erklæringen om uafhængighed til enhver tid er korrekte og ajourførte.

4.   Ved afgørelsen af, om ansøgeren regelmæssigt udøver væsentlige økonomiske aktiviteter, tager den licensudstedende myndighed hensyn til ansøgerens økonomiske aktivitet, de afholdte udgifter samt ansøgerens salg og omsætning i den medlemsstat, hvor vedkommende er momsregistreret.

Efter anmodning fra den kompetente licensudstedende myndighed stiller ansøgeren alle de dokumenter og beviser, der er nødvendige for at kunne kontrollere de oplysninger, der er indeholdt i erklæringen om uafhængighed, til rådighed.

5.   Den kompetente licensudstedende myndighed accepterer kun erklæringen om uafhængighed, hvis den finder det godtgjort, at de dokumenter, der er fremlagt i LORI-systemet, er korrekte og ajourførte.

6.   Ansøgeren underretter den kompetente licensudstedende myndighed om eventuelle ændringer, der berører erklæringen om uafhængighed, senest 10 kalenderdage efter den dato, hvor sådanne ændringer får virkning. Den licensudstedende myndighed registrerer disse ændringer i det elektroniske LORI-system efter at have valideret dem.

7.   Erklæringen om uafhængighed er gyldig, så længe aktøren opfylder kravene i artikel 11, stk. 1.

Artikel 13

Obligatorisk forudgående registrering af aktører

1.   Kommissionen opretter et elektronisk system til registrering og identifikation af aktørers licens(ansøgning)er (LORI) i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 (11) og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

2.   Ansøgninger om registrering i det elektroniske LORI-system indgives ved hjælp af en elektronisk formular, som den licensudstedende myndighed stiller til rådighed for aktørerne. Denne formular indeholder de oplysninger, der er anført i bilag II.

3.   Kun aktører, der er etableret i Unionens toldområde, og som har et EORI-nummer, kan ansøge om registrering i det elektroniske LORI-system. De indgiver ansøgningen til den licensudstedende myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret og momsregistreret.

4.   Ansøgningen om registrering indgives mindst to måneder inden den måned, hvor aktøren har til hensigt at indgive sin licensansøgning. Aktøren angiver en gyldig e-mailadresse til korrespondance og opretholder en gyldig e-mailadresse i det elektroniske LORI-system med henblik på kommunikation med den licensudstedende myndighed.

5.   Hvis den licensudstedende myndighed konstaterer, at de oplysninger, der er indgivet af en aktør med henblik på registrering i det elektroniske LORI-system eller ændring af en tidligere LORI-registrering, er korrekte og ajourførte og er i overensstemmelse med denne forordning og med gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, validerer den licensudstedende myndighed registreringen eller ændringen og underretter Kommissionen om valideringen via det elektroniske LORI-system.

6.   Den licensudstedende myndighed afviser ansøgningen om registrering, hvis ansøgeren ikke på tilfredsstillende måde godtgør, at de i henhold til bilag II angivne oplysninger er korrekte og ajourførte. Den licensudstedende myndighed registrerer datoen for afvisning af ansøgningen og meddeler ansøgeren afslaget sammen med begrundelsen for afslaget.

7.   På grundlag af indberetningen fra den licensudstedende myndighed registrerer Kommissionen ansøgeren i det elektroniske LORI-system og underretter den licensudstedende myndighed om registreringen. Den licensudstedende myndighed underretter ansøgeren om registreringen.

8.   Når aktøren er registreret i det elektroniske LORI-system, er registreringen gyldig, indtil den trækkes tilbage.

9.   Data vedrørende den registrerede aktør, der er lagret i det elektroniske LORI-system, udgør dennes LORI-registrering. Disse data gemmes i hele aktørens registreringsperiode og i syv år, efter at aktøren har trukket sin registrering i det elektroniske LORI-system tilbage.

10.   Den licensudstedende myndighed trækker registreringen tilbage i følgende tilfælde:

a)

på anmodning af den registrerede aktør

b)

hvis den licensudstedende myndighed bliver opmærksom på, at den registrerede aktør ikke længere opfylder betingelserne for og kravene til at kunne indgive en ansøgning om toldkontingenter, for hvilke der kræves obligatorisk registrering af aktører.

11.   Den licensudstedende myndighed registrerer datoen for tilbagetrækningen af registreringen og meddeler den til den berørte aktør sammen med begrundelsen for tilbagetrækningen.

12.   Aktøren underretter den kompetente licensudstedende myndighed om enhver ændring, der berører dennes LORI-registrering, inden for 10 kalenderdage fra datoen for ændringernes ikrafttræden. Kommissionen registrerer disse ændringer i det elektroniske LORI-system, når de er blevet valideret af den licensudstedende myndighed.

13.   Kommissionen kan suspendere kravet om forudgående registrering af aktører i det elektroniske LORI-system, hvis kravet om referencemængde er blevet suspenderet i henhold til artikel 9, stk. 9.

Suspensionens varighed må ikke overskride kontingentperioden.

14.   Kommissionen underretter i henhold til artikel 188 i forordning (EU) nr. 1308/2013 om suspensionen af kravet om forudgående registrering af aktører i LORI-systemet.

Artikel 14

Klager over uberettiget registrering af en aktør

1.   Aktører, der er registreret i det elektroniske LORI-system, som har mistanke om, at en anden registreret aktør ikke opfylder betingelserne og kravene for at kunne indgive en ansøgning om toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering, kan indgive en klage til den licensudstedende myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret og momsregistreret. Sådanne klager skal begrundes. De enkelte licensudstedende myndigheder stiller et system til rådighed for aktørerne, hvori de kan indgive sådanne klager, og oplyser aktørerne om dette system, når de ansøger om registrering i det elektroniske LORI-system.

2.   Hvis den licensudstedende myndighed i den medlemsstat, hvor klageren er etableret, finder, at klagen er begrundet, følger den licensudstedende myndighed op med den kontrol, den anser for passende. Hvis den kontrollerede aktør er etableret og momsregistreret i en anden medlemsstat, yder den licensudstedende myndighed i den pågældende medlemsstat rettidig fornøden bistand. Resultatet af kontrollen registreres af den licensudstedende myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende aktør er etableret og momsregistreret, i det elektroniske LORI-system som en del af dennes LORI-registrering.

Artikel 15

Sanktioner

1.   Hvis den licensudstedende myndighed konstaterer, at en aktør, der ansøger om en import- eller eksportlicens for et toldkontingent eller overdragelse heraf, i forbindelse med registreringen i det elektroniske LORI-system har fremlagt et ukorrekt dokument eller har afgivet ukorrekte data eller data, som ikke er ajourført, og hvis dette dokument er afgørende for udstedelsen af den pågældende import- eller eksportlicens, træffer den licensudstedende myndighed følgende foranstaltninger:

a)

Den forhindrer aktøren i at lade enhver vare under det pågældende import- eller eksporttoldkontingent overgå til fri omsætning i Unionen eller eksport fra Unionen i hele den kontingentperiode, hvor denne konstatering blev gjort

b)

Den udelukker aktøren fra licensansøgningssystemet for det pågældende import- eller eksporttoldkontingent i en kontingentperiode efter den kontingentperiode, hvor denne konstatering blev gjort.

Hvis den licensudstedende myndighed konstaterer, at en aktør, der ansøger om en import- eller eksportlicens for et toldkontingent eller overdragelse heraf, bevidst har fremlagt et ukorrekt dokument eller bevidst har undladt at ajourføre dataene i sin LORI-registrering i forbindelse med registreringen i det elektroniske LORI-system, og hvis dette dokument eller disse data er afgørende for udstedelsen af denne import- eller eksportlicens, udelukkes aktøren, som omhandlet i første afsnit, litra b), i to kontingentperioder efter den kontingentperiode, hvor denne konstatering blev gjort.

2.   Hvis der er givet tilladelse til overgang til fri omsætning på grundlag af en importlicens, inden de i stk. 1 omhandlede konstateringer blev gjort, inddrages eventuelle uretmæssige økonomiske fordele som følge heraf.

3.   De sanktioner, der er omhandlet i stk. 1, berører ikke eventuelle yderligere sanktioner i henhold til national lovgivning eller EU-retten eller reglerne om beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

Artikel 16

Særlig behandling ved import til et tredjeland

Når der er tale om eksportprodukter, der er omfattet af særlig behandling ved import til et tredjeland, jf. artikel 186, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan eksportørerne anmode om en eksportlicens, der bekræfter, at sådanne betingelser for særlig behandling ved import til et tredjeland er opfyldt. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udsteder en sådan licens, når de finder det godtgjort, at betingelserne herfor er opfyldt.

Artikel 17

Underretning af Kommissionen

Medlemsstaterne underretter for hver kontingentperiode Kommissionen om følgende oplysninger ved hjælp af det underretningssystem, der er indført ved delegeret forordning (EU) 2017/1183 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185:

a)

de mængder, der er ansøgt om import- eller eksportlicens for

b)

de mængder, der er udstedt import- eller eksportlicenser for

c)

de ikkeudnyttede mængder, der er omfattet af ubenyttede eller delvist benyttede import- eller eksportlicenser

d)

de mængder, der er tildelt aktørerne inden for rammerne af et toldkontingent, som der ikke er udstedt import- eller eksportlicenser for

e)

de mængder, der er overgået til fri omsætning eller er eksporteret under de udstedte import- eller eksportlicenser

f)

for toldkontingenter, for hvilke der kræves forudgående registrering af aktører:

i)

navn, EORI-nummer og adresse på aktører, der har modtaget importlicenser, eller for erhververe af en importlicens

ii)

for hver aktør, de mængder, der er ansøgt om

iii)

ansøgninger om registrering i det elektroniske LORI-system, som er blevet valideret og afvist, registreringer, der er trukket tilbage, samt valideringer og afslag på ændringer i LORI-registreringen

g)

for importtoldkontingenter, der forvaltes med dokumenter udstedt af tredjelande, for hvert ægthedscertifikat eller IMA 1-certifikat (Inward Monitoring Arrangement) som omhandlet i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 indgivet af en aktør, nummeret på den tilsvarende udstedte licens og de omfattede mængder.

KAPITEL III

Specifikke toldkontingenter i henhold til artikel 185 i forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 18

Åbning af kontingenterne

1.   To kontingenter for import af en maksimumsmængde på 2 000 000 ton majs henhørende under KN-kode 1005 90 00 og 300 000 ton sorghum henhørende under KN-kode 1007 90 00 fra tredjelande til overgang til fri omsætning i Spanien åbnes hvert år fra den 1. januar.

2.   Ét toldkontingent for import af en maksimumsmængde på 500 000 ton majs henhørende under KN-kode 1005 90 00 fra tredjelande til overgang til fri omsætning i Portugal åbnes hvert år fra den 1. januar.

Artikel 19

Forvaltning af kontingenterne

1.   De i artikel 18, stk. 1, omhandlede mængder, der kan importeres til Spanien, reduceres i forhold til de mængder af restprodukter fra fremstilling af majsstivelse henhørende under KN-kode 2303 10 19 og 2309 90 20, mask og bærme fra øl- og alkoholfremstilling henhørende under KN-kode 2303 30 00 og restprodukter af citruskvas henhørende under KN-kode ex 2308 00 40, som importeres til Spanien fra tredjelande i det pågældende år.

2.   Kommissionen bogfører for de kontingenter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1 og 2:

a)

de mængder af majs henhørende under KN-kode 1005 90 00 og sorghum henhørende under KN-kode 1007 90 00, der importeres til Spanien, og de mængder majs henhørende under KN-kode 1005 90 00, der importeres til Portugal i hvert kalenderår

b)

de mængder af restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, mask og bærme fra øl- og alkoholfremstilling og restprodukter af citruskvas, jf. stk. 1, der importeres til Spanien i hvert kalenderår.

3.   Ved bogføring af mængderne for de kontingenter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1 og 2, tages der ikke hensyn til import til Spanien og Portugal i henhold til retsakter, ifølge hvilke Unionen har givet særlige handelsindrømmelser.

Artikel 20

Anvendelse af importerede produkter og kontrol

1.   De i artikel 18, stk. 1, fastsatte mængder majs og sorghum er beregnet til forarbejdning eller anvendelse i Spanien. De i artikel 18, stk. 2, fastsatte mængder majs er beregnet til forarbejdning eller anvendelse i Portugal.

2.   Majs og sorghum, der overgår til fri omsætning til nulsats i henhold til artikel 21, er fortsat underlagt toldkontrol eller en administrativ kontrol, der indebærer tilsvarende garanti, indtil produkterne anvendes eller forarbejdes.

3.   Den pågældende medlemsstat træffer i givet fald de fornødne foranstaltninger for at sikre, at den i stk. 2 omhandlede kontrol foretages. Disse foranstaltninger indebærer, at importørerne underkaster sig enhver kontrol, som de kompetente myndigheder anser for nødvendig, samt at de fører et særligt regnskab, som gør det muligt for myndighederne at foretage denne kontrol.

4.   Den pågældende medlemsstat underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i medfør af stk. 3.

Artikel 21

Toldfri import

1.   Fra 1. april i hvert kalenderår anvendes en nultold for import af majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal inden for de maksimalt tilladte mængder, der er fastsat i artikel 18, stk. 1 og 2.

2.   Den i stk. 1 omhandlede import:

a)

forvaltes efter den metode, der er omhandlet i artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013

b)

er omfattet af licenser udstedt af de kompetente spanske og portugisiske myndigheder.

De i litra b) omhandlede licenser er kun gyldige i den medlemsstat, hvor de er udstedt.

3.   Fra datoen for anvendelsen af den i stk. 1 fastlagte importtold på nul offentliggør Kommissionen senest den sjette dag i hver måned på passende måde mængderne af de kontingenter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1 og 2, som er disponible den første dag i hver måned.

Artikel 22

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med ansøgning og gennemførelse

1.   Den i artikel 4 omhandlede sikkerhedsstillelse, hvis sats er fastsat i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2020/761, indgives af ansøgeren til den licensudstedende myndighed inden udløbet af anvendelsesperioden.

2.   Ud over den sikkerhedsstillelse, der er omhandlet i stk. 1, gøres udstedelse af licensen betinget af, at der stilles sikkerhed for gennemførelsen heraf, senest på datoen for overgangen til fri omsætning.

3.   Den sats for sikkerhedsstillelsen for korrekt gennemførelse, der er omhandlet i stk. 2, er lig med importtolden for majs og sorghum, som er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 (12) og gældende på dagen for ansøgningen om licens.

Artikel 23

Særlige bestemmelser om overdragelse af licenser

Uanset artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2016/1237 kan de rettigheder, der følger af importlicensen, ikke overdrages.

Artikel 24

Frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelsen for korrekt gennemførelse

1.   Med forbehold af de kontrolforanstaltninger, der træffes i henhold til artikel 20, stk. 2, frigives den i artikel 22, stk. 2, omhandlede sikkerhedsstillelse for korrekt gennemførelse, hvis importøren fremlægger bevis for, at:

a)

det importerede produkt er blevet forarbejdet eller anvendt i den medlemsstat, hvor det overgår til fri omsætning; beviset kan fremlægges i form af en salgsfaktura til en forarbejdningsvirksomhed, der er etableret i den medlemsstat, hvor produktet overgår til fri omsætning

b)

produktet ikke kan importeres, forarbejdes eller anvendes som følge af force majeure

c)

det importerede produkt er blevet uegnet til enhver brug.

2.   Det i stk. 1 omhandlede bevis fremlægges senest 18 måneder efter datoen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, og i modsat fald fortabes sikkerhedsstillelsen.

3.   Med henblik på denne artikel anses forarbejdningen eller anvendelsen af det importerede produkt for at være foretaget, når 95 % af den mængde, der er overgået til fri omsætning, er forarbejdet eller anvendt.

KAPITEL IV

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 25

Ophævelser

Kommissionens forordning (EF) nr. 2307/98 (13), (EF) nr. 2535/2001 (14), (EF) nr. 1342/2003 (15), (EF) nr. 2305/2003 (16), (EF) nr. 969/2006 (17), (EF) nr. 1301/2006 (18), (EF) nr. 1918/2006 (19), (EF) nr. 1964/2006 (20), (EF) nr. 1979/2006 (21), (EF) nr. 341/2007 (22), (EF) nr. 533/2007 (23), (EF) nr. 536/2007 (24), (EF) nr. 539/2007 (25), (EF) nr. 616/2007 (26), (EF) nr. 964/2007 (27), (EF) nr. 1384/2007 (28), (EF) nr. 1385/2007 (29), (EF) nr. 382/2008 (30), (EF) nr. 412/2008 (31), (EF) nr. 431/2008 (32), (EF) nr. 748/2008 (33), (EF) nr. 1067/2008 (34), (EF) nr. 1296/2008 (35), (EF) nr. 442/2009 (36), (EF) nr. 610/2009 (37), (EF) nr. 891/2009 (38), (EF) nr. 1187/2009 (39) og (EU) nr. 1255/2010 (40) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 (41), (EU) nr. 480/2012 (42), (EU) nr. 1223/2012 (43), (EU) nr. 82/2013 (44), (EU) nr. 593/2013 (45), (EU) 2015/2076 (46), (EU) 2015/2077 (47), (EU) 2015/2078 (48), (EU) 2015/2079 (49), (EU) 2015/2081 (50) og (EU) 2017/1585 (51) ophæves.

Disse forordninger og gennemførelsesforordninger finder dog fortsat anvendelse på import- og eksportlicenser, der er udstedt på grundlag heraf, indtil de pågældende import- og eksportlicenser udløber.

Artikel 26

Overgangsbestemmelser

I de første to kontingentperioder efter denne forordnings ikrafttræden kan den licensudstedende myndighed fastsætte den i artikel 9 omhandlede referencemængde i overensstemmelse med de relevante ophævede forordninger, der er anført i artikel 25.

Hvis et toldkontingent, der er omfattet af kravet om referencemængde i artikel 9, ikke er udnyttet fuldt ud i den ene af eller begge kontingentperioder før denne forordnings ikrafttræden, kan aktørerne vælge at fastsætte deres referencemængde enten i henhold til artikel 9, stk. 1, i denne forordning eller anvende de to foregående 12-måneders-perioder, hvor toldkontingentet blev udnyttet fuldt ud.

Artikel 27

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Denne forordning finder anvendelse på de toldkontingentperioder, der begynder fra og med den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 af 17. december 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 510/2014 for så vidt angår forvaltningsordningen for toldkontingenter med licenser (se side 24 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1237 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår bestemmelserne for anvendelse af ordningen med import- og eksportlicenser og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår bestemmelserne om frigivelse og fortabelse af sikkerhed, der er stillet for sådanne licenser (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 1).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ordningen for import- og eksportlicenser (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 44).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 100).

(12)  Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5).

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2307/98 af 26. oktober 1998 om udstedelse af eksportlicenser for hunde- og kattefoder henhørende under KN-kode 2309 10 90, som er omfattet af en særlig ordning ved import til Schweiz (EFT L 288 af 27.10.1998, s. 8).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29).

(15)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12).

(16)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande (EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7).

(17)  Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44).

(18)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(19)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84).

(20)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2006 af 22. december 2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af et kontingent for import af ris med oprindelse i Bangladesh i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 20).

(21)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1979/2006 af 22. december 2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 91).

(22)  Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12).

(23)  Kommissionens forordning (EF) nr. 533/2007 af 14. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (EUT L 125 af 15.5.2007, s. 9).

(24)  Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt Amerikas Forenede Stater, for fjerkrækød (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 6).

(25)  Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 19).

(26)  Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 af 4. juni 2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande (EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3).

(27)  Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 af 14. august 2007 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af toldkontingenter for ris med oprindelse i de mindst udviklede lande for produktionsårene 2007/08 og 2008/09 (EUT L 213 af 15.8.2007, s. 26).

(28)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2398/96 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Israel (EUT L 309 af 27.11.2007, s. 40).

(29)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af fjerkrækød (EUT L 309 af 27.11.2007, s. 47).

(30)  Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10).

(31)  Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2008 af 8. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (EUT L 125 af 9.5.2008, s. 7).

(32)  Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2008 af 19. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 02062991 (EUT L 130 af 20.5.2008, s. 3).

(33)  Kommissionens forordning (EF) Nr. 748/2008 af 30. juli 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 02062991 (EUT L 202 af 31.7.2008, s. 28).

(34)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 af 30. oktober 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3).

(35)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57).

(36)  Kommissionens forordning (EF) nr. 442/2009 af 27. maj 2009 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for svinekød (EUT L 129 af 28.5.2009, s. 13).

(37)  Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingentet for oksekød med oprindelse i Chile (EUT L 180 af 11.7.2009, s. 5).

(38)  Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker (EUT L 254 af 26.9.2009, s. 82).

(39)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2009 af 27. november 2009 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (EUT L 318 af 4.12.2009, s. 1).

(40)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1255/2010 af 22. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser for importtoldkontingenterne for »baby beef«-produkter med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien (EUT L 342 af 28.12.2010, s. 1).

(41)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 af 7. december 2011 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (EUT L 325 af 8.12.2011, s. 6).

(42)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 af 7. juni 2012 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 10064000 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 19011000 (EUT L 148 af 8.6.2012, s. 1).

(43)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012 af 18. december 2012 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EUT L 349 af 19.12.2012, s. 39).

(44)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013 af 29. januar 2013 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz (EUT L 28 af 30.1.2013, s. 3).

(45)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013 af 21. juni 2013 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød (EUT L 170 af 22.6.2013, s. 32).

(46)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076 af 18. november 2015 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fersk og frosset svinekød med oprindelse i Ukraine (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 51).

(47)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077 af 18. november 2015 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 57).

(48)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078 af 18. november 2015 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Ukraine (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 63).

(49)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2079 af 18. november 2015 om åbning og forvaltning af et EU-toldkontingent for import af fersk og frosset oksekød med oprindelse i Ukraine (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 71).

(50)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081 af 18. november 2015 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af visse kornarter med oprindelse i Ukraine (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 81).

(51)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1585 af 19. september 2017 om åbning og forvaltning af et EU-toldkontingent for fersk og frosset oksekød og svinekød med oprindelse i Canada og om ændring af forordning (EF) nr. 442/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012 og (EU) nr. 593/2013 (EUT L 241 af 20.9.2017, s. 1).


BILAG I

Model til erklæring om uafhængighed, jf. artikel 12

Vejledning i udfyldning af erklæringen

1)

I rubrik A udfyldes de oplysninger om toldkontingentet, som erklæringen om uafhængighed finder anvendelse på.

2)

I rubrik B sættes der kryds i det relevante felt.

3)

I rubrik C angives aktørens navn, EORI-nummer, dato og sted for underskrift, og aktørens kompetente administrerende direktør underskriver.

A.   Det Pågældende Toldkontingent

Kontingentløbenummer

 

KN-kode(r)

 

Produktets/produkternes oprindelse (1)

 

B.   Aktørens Uafhængighed

Ansøgeren om det ovenfor anførte kontingentløbenummer erklærer:

1.

Ansøgeren er ikke tilknyttet, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760, andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme kontingentløbenummer.

Feltet afkrydses, alt efter hvad der er relevant.

2.

Ansøgeren er, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760, tilknyttet andre juridiske eller fysiske personer, der ansøger om samme kontingentløbenummer.

Ansøgeren udfører regelmæssigt væsentlige økonomiske aktiviteter over for tredjemand, jf. artikel 11, stk. 3.

Ansøgeren har oplyst, hvilke fysiske eller juridiske personer, som denne er knyttet til, der er registreret i det elektroniske LORI-system i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4.

Feltet afkrydses, alt efter hvad der er relevant.

C.   Aktørens Oplysninger

Navn

 

EORI-nummer

 

Dato og sted

 

Underskrift

 

Underskriverens stilling i virksomheden

 


(1)  Udfyldes kun, hvis varernes oprindelse er en obligatorisk del af licensansøgningen.


BILAG II

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med den i artikel 13 omhandlede forudgående obligatoriske registrering

Den økonomiske aktørs EORI-nummer

Den økonomiske aktørs identitet

Virksomhedens navn

Hovedkvarterets adresse: Gade/vej

Hovedkvarterets adresse: Husnummer

Hovedkvarterets adresse: Postnummer

Hovedkvarterets adresse: By

Hovedkvarterets adresse: Land

Driftskontorets adresse: Gade/vej

Driftskontorets adresse: Husnummer

Driftskontorets adresse: Postnummer

Driftskontorets adresse: By

Driftskontorets adresse: Land

Telefonnummer

E-mailadresse til brug for kommunikation med medlemsstaternes licensudstedende myndigheder og toldmyndigheder

Juridisk status

Aktørens vigtigste økonomiske aktivitet

Bevis for den økonomiske aktørs væsentlige økonomiske aktivitet

Vedlagt udskrift af handelsregistret eller tilsvarende dokumenter i henhold til gældende national lovgivning

Vedlagt seneste reviderede årsregnskab (evt.)

Vedlagt seneste balance

Vedlagt momscertifikat

Yderligere dokumenter, der skal uploades efter anmodning af den licensudstedende myndighed

Erklæring om uafhængighed i henhold til artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2020/760

Liste over kontingentløbenumre og kort beskrivelse

Vælg »ja«, hvis du ansøger om toldkontingentet, eller »nej«, hvis du ikke ansøger om toldkontingentet.

Erklæring om uafhængighed

vedlægges, hvis der i den foregående kolonne er valgt »ja«

 

 

Referencemængde

Angiv referencemængden for følgende toldkontingenter:

Kontingentløbenummer

Referencemængde (kg)

Kontingentperiode,

som referencemængden

henviser til — start

af perioden

Kontingentperiode,

som referencemængden

henviser til — slutning

af perioden

 

 

 

 

Personer i virksomheden, der har beføjelse til at indgive en licensansøgning på vegne af aktøren

Aktøren skal fremlægge en liste over personer i virksomheden, der er beføjet til på dennes vegne at indgive en licensansøgning om ovennævnte toldkontingenter.

Efternavn(e)

Navn(e)

Fødselsdato

Fødested

ID-dokument

ID-kort-/pasnummer

Dokumentation for beføjelsen

 

 

 

 

 

 

 

Den økonomiske aktørs ejerskabsstruktur

Ejerskabstype (aktøren skal vælge den relevante mulighed)

 

Hvis ejeren/ejerne er en virksomhed:

Virksomhedens EORI-nummer (evt.)

Virksomhedens navn

Hovedkvarterets adresse: Gade/vej

Hovedkvarterets adresse: Husnummer

Hovedkvarterets adresse: Postnummer

Hovedkvarterets adresse: By

Hovedkvarterets adresse: Land

Telefonnummer

E-mailadresse

Rolle i aktøren (f.eks. eneejer, partner, hovedaktionær (over 25 % af aktierne eller bestemmende aktiepost) ...)

Handelsregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis ejeren/ejerne er en fysisk person:

Efternavn(e)

Navn(e)

Fødselsdato

Fødested

ID-dokument

ID-kort-/pasnummer

Rolle i aktøren (f.eks. eneejer, partner, hovedaktionær (over 25 % af aktierne eller bestemmende aktiepost) ...)

 

 

 

 

 

 

 

Aktøren skal fremlægge oplysninger om de juridiske personer, der ansøger om ovennævnte toldkontingenter, og som er knyttet til denne aktør, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760

Virksomhedens EORI-nummer

Virksomhedens navn

Hovedkvarterets adresse: Gade/vej

Hovedkvarterets adresse: Husnummer

Hovedkvarterets adresse: Postnummer

Hovedkvarterets adresse: By

Hovedkvarterets adresse: Land

Telefonnummer

E-mailadresse

Juridisk status

Tilknytning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktøren skal fremlægge oplysninger om fysiske personer, der ansøger om ovennævnte toldkontingenter, og som er knyttet til denne aktør, jf. artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/760

Efternavn(e)

Navn(e)

Fødselsdato

Fødested

ID-dokument

ID-kort-/pasnummer

Tilknytning

 

 

 

 

 

 

 

Den økonomiske aktørs ledelsesstruktur

Anfør de personer, der fungerer som bestyrelsesmedlem/administrerende direktør/økonomidirektør (hvis relevant) eller har en tilsvarende rolle i aktørens ledelsesstruktur. Sørg for, at oplysningerne i nedenstående tabel er i overensstemmelse med oplysningerne i de dokumenter, der er fremlagt som bevis for væsentlig økonomisk aktivitet. Hvis nedenstående tabel udfyldes med ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, finder de sanktioner, der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/760210-042], anvendelse.

Efternavn(e)

Navn(e)

Fødselsdato

Fødested

ID-dokument

ID-kort-/pasnummer

Stilling i virksomheden

 

 

 

 

 

 

 

For at komme videre med din ansøgning om registrering skal du erklære dig enig i følgende udsagn:

1)

Oplysningerne er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Jeg er bekendt med, at de sanktioner, der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/760, finder anvendelse, hvis de fremlagte oplysninger er ukorrekte, ufuldstændige eller ikke ajourførte.

2)

Jeg er indforstået med, at oplysningerne meddeles Kommissionen, toldmyndighederne og de licensudstedende myndigheder i medlemsstaterne.

3)

Jeg forpligter mig til rettidigt at fremsende ajourførte oplysninger i tilfælde af ændringer i den juridiske enheds struktur og i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2020/760-

Bekræft venligst, at du er indforstået med ovenstående tre udsagn:

 


Top