EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/760 (2019. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/760

(2019. gada 17. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 185. un 186. pantu un 223. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 64. panta 6. punktu un 66. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1308/2013 nosaka noteikumus par tarifa kvotu pārvaldību un īpašu režīmu importam, ko veic trešās valstis. Turklāt tā pilnvaro Komisiju pieņemt saistītus deleģētos un īstenošanas aktus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu tarifa kvotu raitu pārvaldību.

(2)

Lai garantētu tarifa kvotu pareizu pārvaldību, ir jānosaka tiesīguma prasības, kas uzņēmējam jāizpilda, lai tas varētu iesniegt pieteikumu uz licenci tarifa kvotas robežās.

(3)

Lai nodrošinātu, ka licences derīguma termiņa laikā tiek izpildīts pienākums importēt vai eksportēt, licences tarifa kvotu robežās būtu jāizdod ar nosacījumu, ka ir iemaksāts nodrošinājums. Ir jānosaka atkāpes attiecībā uz gadījumiem, kad eksporta licence ir paredzēta tikai tam, lai pierādītu, ka eksportēto produktu izcelsme ir Savienībā. Būtu jāparedz noteikumi par to, kā atbrīvo un atsavina nodrošinājumu, kas iemaksāts par dalību tarifa kvotās.

(4)

Lai nodrošinātu pārredzamību un lai kompetentās iestādes varētu konstatēt tarifa kvotu pārvaldības noteikumu, jo īpaši tiesīguma prasību, pārkāpumus, ir lietderīgi attiecībā uz dažām pārmērīgi pieprasītām tarifa kvotām prasīt, lai licences turētāja vārds vai nosaukums un adrese uz ierobežotu laiku tiktu publicēti Komisijas oficiālajā tīmekļvietnē.

(5)

Lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti noteikumi par tiesīgumu tarifa kvotu robežās, ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus par licences nododamību tarifa kvotu robežās. Būtu jāparedz, ka licences var nodot tikai tādiem pārņēmējiem, kas atbilst tiem pašiem tiesīguma kritērijiem kā pieteikuma iesniedzējs, kas piesakās uz licenci tarifa kvotas robežās.

(6)

Lai līdz minimumam samazinātu spekulatīvus pieteikumus, vienam no nosacījumiem, kas jāizpilda, lai varētu pieteikties uz licenci dažu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/761 (3) uzskaitīto tarifa kvotu robežās, vajadzētu būt uzņēmēja iepriekšējai pieredzei un dalībai attiecīgajā tirdzniecībā ar trešām valstīm. Tāpēc ir jānosaka detalizēti noteikumi par to, kā pierādāma minimālā pieredze šādā tirdzniecībā ar trešām valstīm.

(7)

Dažas tarifa kvotas par sensitīvām tiek uzskatītas cita starpā šādu iemeslu dēļ: kvotas periodā vai vienā vai vairākos apakšperiodos tās ir pārmērīgi pieprasītas, tās attiecas uz produktu vai izcelsmes valsti, kas ir īpaši svarīga Savienības tirgus pareizai darbībai, vai arī to pārvaldības noteikumi iepriekš ir tikuši apieti vai piemēroti nepareizi. Lai nodrošinātu minēto sensitīvo tarifa kvotu pareizu pārvaldību, proti, lai mazinātu noteikumu apiešanas risku un lai jauni mazie un vidējie uzņēmumi varētu gūt labumu no minētajām tarifa kvotām, maksimālie daudzumi, uz kādiem var pieteikties, būtu jānosaka references daudzuma formā. Būtu jānosaka arī noteikumi par attiecīgā references daudzuma aprēķināšanu un pierādīšanu.

(8)

References daudzumam būtu jāaptver produktu daudzumi, kas Savienībā laisti brīvā apgrozībā saskaņā ar attiecīgās tarifa likmes kvotas preferenciālo režīmu, to pašu produktu daudzumi, kas Savienībā laisti brīvā apgrozībā saskaņā ar citiem piemērojamiem preferenciālajiem režīmiem, kā arī saskaņā ar nepreferenciālo lielākās labvēlības režīmu. Būtu jāapsver arī iespēja nodrošināt racionālu licenču sadalījumu starp dažādu kategoriju uzņēmējiem, jo īpaši gādāt par jaunu importētāju un mazo un vidējo uzņēmēju piekļuvi. Tālab ir jāievieš kopējā references daudzuma griesti vienam uzņēmējam, un tiem vajadzētu būt samērīgiem ar kopējo daudzumu, kas pieejams saskaņā ar konkrētu tarifa kvotu, un tādā veidā jānodrošina samērīgs līdzsvars starp lielāko importētāju importa sniegumu un tādu jaunu un mazāku importētāju interesēm, kuri vēlas gūt labumu no tarifa kvotas. Lai nodrošinātu pēctecību ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un tajā pašā laikā harmonizētu minētos noteikumus, tomēr saglabājot zināmu elastību, kopējā references daudzuma griesti ir noteikti 15 % apmērā.

(9)

Lai labāk pārvaldītu tarifa kvotas un atturētu no spekulēšanas ar licencēm un tarifa kvotu pārvaldības noteikumu apiešanas, ir lietderīgi attiecībā uz dažām Īstenošanas regulā (ES) 2020/761 uzskaitītām sensitīvām, augsti pieprasītām tarifa kvotām vai dažām tarifa kvotām, kuras iepriekš ir tikušas apietas, prasīt, lai uzņēmēji pirms pieteikšanās uz importa licenci reģistrētos īpašā elektroniskajā sistēmā. Būtu jāparedz noteikumi par datu uzglabāšanu minētajā elektroniskajā sistēmā. Turklāt ir lietderīgi paredzēt, ka uz importa licencēm minēto kvotu robežās drīkst pieteikties tikai tie uzņēmēji, kas nav saistīti ar citu uzņēmēju, kurš piesakās uz to pašu tarifa kvotu, un tie uzņēmēji, kas ar citu uzņēmēju, kurš piesakās uz to pašu tarifa kvotu, ir saistīti, taču regulāri veic būtiskas saimnieciskās darbības attiecībā pret trešām personām. Šajā nolūkā uzņēmējiem, kad tie piesakās uz importa licenci, būtu jāiesniedz neatkarīguma deklarācija. Būtu jānosaka neatkarīguma deklarācijas forma.

(10)

Lai nodrošinātu to, ka prasības par references daudzumu, neatkarīguma deklarāciju un iepriekšēju obligātu reģistrāciju nekavē attiecīgo tarifa kvotu pilnīgu izmantošanu, ir lietderīgi paredzēt minēto prasību apturēšanu ārkārtas apstākļos.

(11)

Lai nodrošinātu to, ka tiek izpildīti konkrētie nosacījumi, kas nepieciešami, lai importēšanai trešā valstī piemērotu īpašu režīmu, ir lietderīgi noteikt noteikumus par eksporta licenču izdošanu.

(12)

Lai nodrošinātu to, ka pieteikuma iesniedzēji iesniedz pareizus, atjauninātus un patiesus dokumentus un informāciju, ir lietderīgi paredzēt samērīgu sodu sistēmu, kas piemērojama minētā pienākuma neievērošanas gadījumos.

(13)

Lai nodrošinātu tarifa kvotu rezultatīvu pārvaldību, ir lietderīgi noteikt noteikumus par informāciju, kas dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai.

(14)

Pēc Spānijas un Portugāles pievienošanās ES Spānijas un Portugāles importam sāka piemērot kopīgus ES tarifa šķēršļus un imports no dažām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, zaudēja konkurētspēju. Saistībā ar nolīgumiem, kas noslēgti daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā, Savienība atļāva Spānijā katru gadu importēt 2 000 000 tonnu kukurūzas un 300 000 tonnu sorgo, bet Portugālē katru gadu importēt 500 000 tonnu kukurūzas. Attiecībā uz kvotām, kas noteiktas importam Spānijā, no kopējā importētā daudzuma būtu jāatvelk dažu Spānijā importētu graudu aizstājēju daudzumi.

(15)

Lai nodrošinātu minēto kvotu pareizu pārvaldību, līdzīgas metodes būtu jāizmanto kukurūzas un sorgo importa iegrāmatošanai Spānijā un Portugālē. Turklāt daudzumi, kas importēti saskaņā ar tiesību aktiem, ar kuriem Savienība piešķīrusi īpašas tirdzniecības koncesijas, nebūtu jāņem vērā.

(16)

Ņemot vērā specifiku, kas piemīt beznodokļu tarifa kvotām kukurūzas un sorgo importam Spānijā un Portugālē, ir lietderīgi noteikt īpašus noteikumus attiecībā uz importēto produktu izmantošanu, muitas uzraudzību un administratīvajām kontrolēm, licences pieteikumu iesniegšanu, nodrošinājumu, kas jāiemaksā par šādām licencēm, šā nodrošinājuma atbrīvošanu un atsavināšanu un informāciju, kas jādara pieejama uzņēmējiem.

(17)

Tā kā šī regula aizstāj esošos noteikumus par tarifa kvotu pārvaldību, Savienības akti, kas satur minētos noteikumus, būtu jāatceļ.

(18)

Lai nepieļautu tirdzniecības plūsmu pārtraukumus, ir jāparedz, ka atceltos aktus turpina piemērot importa licencēm, kas uz minēto tiesību aktu pamata izdotas pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šajā pašā nolūkā ir lietderīgi atļaut licences izdevējiestādēm pirmajos divos tarifa kvotas periodos pēc šīs regulas stāšanās spēkā references daudzumu konstatēt saskaņā ar atceltajiem tiesību aktiem.

(19)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju uz šajā regulā paredzētajiem noteikumiem, izpildītu pienākumu pirms jauno noteikumu piemērošanas paziņot tos Pasaules Tirdzniecības organizācijai un dotu uzņēmējiem pietiekami daudz laika pielāgoties pienākumam reģistrēties īpašā elektroniskajā sistēmā un, izmantojot minēto elektronisko sistēmu, iesniegt neatkarīguma deklarāciju attiecībā uz dažām pārmērīgi pieprasītām tarifa kvotām, ir lietderīgi šīs regulas piemērošanu atlikt līdz 2021. gada 1. janvārim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Ievada noteikumi

1. pants

Darbības joma

Šī regula nosaka noteikumus, kas Regulu (ES) Nr. 1306/2013 un Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecīgi papildina attiecībā uz:

a)

nosacījumiem un tiesīguma prasībām, kas uzņēmējam jāizpilda, lai iesniegtu pieteikumu Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 I pielikumā uzskaitīto tarifa kvotu robežās;

b)

noteikumiem par tiesību nodošanu starp uzņēmējiem;

c)

nodrošinājuma iemaksāšanu un atbrīvošanu;

d)

vajadzības gadījumā – noteikumiem par specifiskām iezīmēm, prasībām vai ierobežojumiem, kas piemērojami tarifa kvotai;

e)

īpašajām tarifa kvotām, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 185. pantā.

2. pants

Citi piemērojamie noteikumi

Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (4), Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (5), (ES) 2015/2446 (6) un (ES) 2016/1237 (7) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1239 (8).

II NODAĻA

Kopīgie noteikumi

3. pants

Nosacījumi un tiesīguma prasības

1.   Uzņēmēji, kas piesakās uz importa vai eksporta licenci tarifa kvotas robežās, veic uzņēmējdarbību un kā PVN maksātāji ir reģistrēti Savienībā. Pieteikumu uz licenci tie iesniedz tās dalībvalsts licences izdevējiestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēti kā PVN maksātāji (turpmāk “licences izdevējiestāde”).

2.   Kad uzņēmējs piesakās uz licenci tādas tarifa kvotas robežās, uz kuru attiecas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 I pielikumā noteiktā prasība par tirdzniecības pierādījumu, tas kopā ar katrā tarifa kvotas periodā pirmo licences pieteikumu iesniedz tirdzniecības pierādījumu saskaņā ar šīs regulas 8. pantu.

3.   Kad uzņēmējs piesakās uz importa licenci tādas tarifa kvotas robežās, uz kuru attiecas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 I pielikumā noteiktā prasība par references daudzumu, tas kopā ar pirmo licences pieteikumu iesniedz šīs regulas 10. pantā minētos dokumentus, kas prasīti references daudzuma konstatēšanai.

4.   Kad uzņēmējs piesakās uz importa licenci tādas tarifa kvotas robežās, uz kuru attiecas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 I pielikumā noteiktā prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju, tas pirms minētā pieteikuma iesniegšanas tiek reģistrēts saskaņā ar šīs regulas 13. pantu.

5.   Uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju, drīkst pieteikties tikai tādi uzņēmēji, kas atbilst 11. pantā noteiktajai prasībai par neatkarīgumu un iesniedz neatkarīguma deklarāciju saskaņā ar 12. pantu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, uzņēmēju iepriekšēja reģistrācija netiek prasīta, ja 3. punktā minētā prasība par references daudzumu ir tikusi apturēta saskaņā ar 9. panta 9. punktu.

4. pants

Nodrošinājuma iemaksāšana

Nodrošinājuma iemaksāšana ir šādu licenču izdošanas priekšnosacījums:

a)

importa licences;

b)

eksporta licences attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 7. nodaļas 2. iedaļā noteikto siera kvotu, ko atver Amerikas Savienotās Valstis;

c)

eksporta licences attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 7. nodaļas 2. iedaļā noteikto piena pulvera kvotu, ko atver Dominikānas Republika.

5. pants

Nodrošinājumu atbrīvošana un atsavināšana

1.   Par tarifa kvotas licenci iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai piemēro Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 7. pantu.

2.   Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 23. panta 4. punkta, ja laišana brīvā apgrozībā Savienībā vai eksportēšana no Savienības ir notikusi licences derīguma termiņa laikā, bet termiņš, kādā jāiesniedz pierādījums par minēto laišanu brīvā apgrozībā vai eksportēšanu, ir pārsniegts, par katru kalendāro dienu, par kuru termiņš ir pārsniegts, atsavina 3 % nodrošinājuma.

3.   Nodrošinājumu, kas iemaksāts par daudzumiem, par kuriem pēc piešķīruma koeficienta piemērošanas atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 10. pantam licence nav izdota, atbrīvo.

6. pants

To uzņēmēju vārda vai nosaukuma publicēšana, kuri tur licences uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju

1.   Atkāpjoties no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1185 (9) 4. panta 4. punkta, katra tarifa kvotas perioda beigās Komisija savā oficiālajā tīmekļvietnē publicē to uzņēmēju vārdu vai nosaukumu, uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numuru un adresi, kuri iepriekšējā tarifa kvotas periodā ir saņēmuši licences par tarifa kvotām, uz kurām atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 I pielikumam attiecas prasība par uzņēmēju obligātu reģistrāciju, neatkarīgi no tā, vai tie ir licences nominālie turētāji vai pārņēmēji.

2.   Datus, kas minēti 1. punktā, no Komisijas oficiālās tīmekļvietnes dzēš 12 mēnešus pēc publicēšanas.

7. pants

Licenču nodošana

1.   Importa licences ir nododamas, izņemot importa licences, kas atbilst Kanādas izcelsmes svaigas un saldētas liellopu un teļa gaļas un cūkgaļas tarifa kvotām.

2.   Eksporta licences nav nododamas.

3.   Papildus Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 6. pantā noteiktajām prasībām licences pārņēmējs veic uzņēmējdarbību un kā PVN maksātājs ir reģistrēts Savienībā.

4.   Ja licences nodošana attiecas uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par tirdzniecības pierādījumu, pārņēmējs sniedz tirdzniecības pierādījumu saskaņā ar 8. pantu.

5.   Ja licences nodošana attiecas uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par references daudzumu, pārņēmējam nav pienākuma sniegt šādu pierādījumu.

6.   Ja licences nodošana attiecas uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju, pārņēmējam pirms licences nodošanas jābūt izpildījušam šādas prasības:

a)

jābūt reģistrētam 13. pantā minētajā LORI elektroniskajā sistēmā;

b)

jābūt iesniegušam 12. pantā minēto neatkarīguma deklarāciju attiecībā uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas licences nodošana,

izņemot gadījumus, kad šīs prasības tiek apturētas saistībā ar prasības par references daudzumu apturēšanu atbilstīgi šīs regulas 9. panta 9. punktam.

7.   Licences izdevējiestādei, kas izdevusi nododamo licenci, pārņēmējs sniedz pierādījumus par atbilstību 3., 4. un 6. punktā noteiktajām tiesīguma prasībām.

Pierādījuma sniegšanu var vienkāršot, ja attiecībā uz tarifa kvotu ar attiecīgo kārtas numuru un attiecīgo tarifa kvotas periodu pārņēmējs ir citas saskaņā ar šo regulu izdotas derīgas importa licences nominālais turētājs. Šādā gadījumā pārņēmējs var lūgt savai licences izdevējiestādei iesniegt licences nodevēja licences izdevējiestādei licences kopiju vai atsauci uz licences elektronisko ekvivalentu. Neatkarīgi no tā, vai šāda kopija ir papīra vai elektroniskā formātā, tā ir pietiekams pierādījums tam, ka 3., 4. un 6. punktā minētie nosacījumi un tiesīguma prasības ir izpildītas.

8.   Pēc licences nodošanas daudzumu, kas saskaņā ar licenci ir laists brīvā apgrozībā Savienībā, tirdzniecības pierādījuma un references daudzuma konstatēšanas vajadzībām attiecina uz licences pārņēmēju.

8. pants

Tirdzniecības pierādījums

1.   Kad uzņēmēji piesakās uz konkrētu tarifa kvotu, tie pierāda, ka ir no Savienības eksportējuši vai Savienībā laiduši brīvā apgrozībā attiecīgās – Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta a)–w) apakšpunktā minētās – nozares produktu minimālo daudzumu.

Minimālais produktu daudzums, kas jāeksportē no Savienības vai jālaiž brīvā apgrozībā Savienībā katrā no diviem secīgajiem 12 mēnešu periodiem, kuri beidzas 2 mēnešus pirms dienas, kad drīkst iesniegt pirmo pieteikumu attiecībā uz tarifa kvotas periodu, ir noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 II–XIII pielikumā.

Pirmās daļas īstenošanas vajadzībām piemēro šādus nosacījumus:

a)

attiecībā uz ķiploku tarifa kvotām, kas uzskaitītas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 VI pielikumā, attiecīgā nozare ir Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta i) apakšpunktā minētā augļu un dārzeņu nozare;

b)

attiecībā uz sēņu tarifa kvotām, kas uzskaitītas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 VII pielikumā, attiecīgā nozare ir Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētā pārstrādātu augļu un dārzeņu nozare.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, tirdzniecības pierādījums aptver:

a)

attiecībā uz liellopu un teļa gaļas tarifa kvotām, kas uzskaitītas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 VIII pielikumā: 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2 mēnešus pirms dienas, kad drīkst iesniegt pirmo pieteikumu attiecībā uz tarifa kvotu;

b)

attiecībā uz Kanādas cūkgaļas importa kvotu, kas atvērta ar kārtas numuru 09.4282: papildus Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta q) apakšpunktā minētās cūkgaļas nozares produktiem – produktus ar KN kodu 0201, 0202, 0206 10 95 vai 0206 29 91;

c)

attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 55.–57. pantā minēto piena pulvera eksporta kvotu, ko atver Dominikānas Republika: attiecīgās tarifa kvotas produktus, kas vienā no trim kalendārajiem gadiem pirms licences pieteikuma iesniegšanas eksportēti uz Dominikānas Republiku;

d)

attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 58.–63. pantā minēto siera eksporta kvotu, ko atver Amerikas Savienotās Valstis: produktus ar KN kodu 0406, kuri vismaz vienā no trim kalendārajiem gadiem pirms septembra, kas ir pirms tarifa kvotas perioda sākuma, eksportēti uz Amerikas Savienotajām Valstīm;

e)

attiecībā uz Jaunzēlandes sviesta tarifa kvotu ar kārtas numuru 09.4195: produktus, kas 24 mēnešu laikā pirms novembra, kas ir pirms tarifa kvotas perioda sākuma, importēti saskaņā ar tarifa kvotām ar kārtas numuru 09.4195 un 09.4182;

f)

attiecībā uz Jaunzēlandes sviesta tarifa kvotu ar kārtas numuru 09.4182: 12 mēnešu periodu pirms novembra, kas ir pirms tarifa kvotas perioda sākuma.

3.   Tirdzniecības pierādījumu licences izdevējiestādei uzņēmēji sniedz, izmantojot kādu no šiem līdzekļiem:

a)

muitas dati, kas parāda laišanu brīvā apgrozībā Savienībā un atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts prasībām satur atsauci uz uzņēmēju kā deklarētāju, kas definēts Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 15) punktā, vai kā importētāju, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 B pielikuma I sadaļas 3. nodaļas 3. grupā un II sadaļas 3. grupā;

b)

muitas dati, kas parāda izlaišanu eksportam no Savienības un atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts prasībām satur atsauci uz uzņēmēju kā deklarētāju, kas definēts Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 15) punktā, vai kā eksportētāju, kas definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 1. panta 19) punktā;

c)

izmantotu licenci, ko pienācīgi apstiprinājuši muitas dienesti un kas parāda produktu laišanu brīvā apgrozībā Savienībā vai eksportu no Savienības un satur atsauci uz uzņēmēju kā licences nominālo turētāju vai – licences nodošanas gadījumā – atsauci uz uzņēmēju kā licences pārņēmēju.

4.   Ja muitas datus var sagatavot vai iesniegt tikai papīra formā, attiecīgās dalībvalsts muitas dienesti ar zīmogu un parakstu apliecina muitas deklarāciju izdrukas autentiskumu.

5.   Attiecībā uz šajā pantā minētajiem dokumentiem un procedūrām licences izdevējiestādes un muitas dienesti var paredzēt vienkāršotus elektroniskus formātus.

6.   Tirdzniecības pierādījumu neprasa attiecībā uz kvotām, uz kurām attiecas prasība par references daudzumu, ja vien šī prasība nav tikusi apturēta atbilstīgi 9. panta 9. punktam.

9. pants

References daudzums

1.   References daudzums ir vidējais gada daudzums produktu, kas Savienībā laisti brīvā apgrozībā divos secīgos 12 mēnešu periodos, kuri beidzas 2 mēnešus pirms dienas, kad drīkst iesniegt pirmo pieteikumu attiecībā uz tarifa kvotas periodu.

Apvienotu uzņēmēju references daudzumu konstatē, saskaitot produktu daudzumus, ko katrs minētajā apvienošanā iesaistītais uzņēmējs ir laidis brīvā apgrozībā Savienībā.

Uzņēmēja references daudzums nepārsniedz 15 % no daudzuma, kas attiecīgajā tarifa kvotas periodā ir pieejams saskaņā ar attiecīgo tarifa kvotu.

2.   References daudzums aptver produktus, kuri laisti brīvā apgrozībā Savienībā, uz kuriem attiecas tas pats tarifa kvotas kārtas numurs un kuriem ir tā pati izcelsme.

3.   Kopējais produktu daudzums, ko aptver tarifa kvotas periodā iesniegtie licences pieteikumi, kuri attiecas uz vienu tarifa kvotu, nepārsniedz pieteikuma iesniedzēja references daudzumu attiecībā uz minēto tarifa kvotu.

Ja tarifa kvotas periods ir sadalīts apakšperiodos, references daudzumu sadala pa apakšperiodiem. Kopējā references daudzuma daļa tarifa kvotas apakšperiodā ir vienāda ar importa tarifa kvotas kopējā daudzuma daļu, kas pieejama attiecīgajā apakšperiodā.

Pieteikumus, kas pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem noteikumiem neatbilst, kompetentās licences izdevējiestādes atzīst par nepieņemamiem.

4.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Argentīnas izcelsmes ķiplokiem, uz kuriem attiecas kārtas numurs 09.4104, references daudzums ir tādu svaigu ķiploku vidējais daudzums, uz kuriem attiecas KN kods 0703 20 00 un kuri laisti brīvā apgrozībā trīs kalendārajos gados pirms tarifa kvotas perioda.

5.   Atkāpjoties no 1. punkta, liellopu un teļa gaļas tarifa kvotām, kas uzskaitītas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 VIII pielikumā, references daudzums ir to produktu daudzums, kuri Savienībā laisti brīvā apgrozībā 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2 mēnešus pirms dienas, kad drīkst iesniegt pirmo pieteikumu attiecībā uz tarifa kvotas periodu.

6.   Atkāpjoties no 2. punkta, references daudzumu aprēķina, summējot produktu daudzumus, kuri laisti brīvā apgrozībā Savienībā un uz kuriem attiecas katrs no šādiem trim secīgiem kvotu kārtas numuriem, kas noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 I pielikumā:

 

09.4211, 09.4212 un 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 un 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 un 09.4412.

7.   Atkāpjoties no 3. punkta, attiecībā uz tarifa kvotām ar kārtas numuru 09.4211, 09.4212 un 09.4213 produktu kopējais daudzums, ko aptver licences pieteikumi, kuri tarifa kvotas periodā iesniegti attiecībā uz minētajām trim tarifa kvotām, nepārsniedz pieteikuma iesniedzēja kopējo references daudzumu minētajām trim tarifa kvotām. Pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties, kā kopējo references daudzumu sadalīt starp tarifa kvotām, uz kurām iesniegti pieteikumi. Šo noteikumu piemēro arī tarifa kvotām ar kārtas numuru 09.4214, 09.4215 un 09.4216 un kārtas numuru 09.4410, 09.4411 un 09.4412.

8.   Ja tarifa kvotas perioda devītā mēneša beigās daudzumi, par kuriem iesniegti pieteikumi tarifa kvotas robežās, ir mazāki par daudzumiem, kas saskaņā ar minēto tarifa kvotu ir pieejami attiecīgajā tarifa kvotas periodā, Komisija prasību par references daudzumu aptur.

9.   Prasību par references daudzumu Komisija var apturēt attiecībā uz jebkuru Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 I pielikumā uzskaitīto tarifa kvotu, ja neparedzami un ārkārtēji apstākļi draud izraisīt minētās tarifa kvotas nepietiekamu izmantošanu.

10.   Apturēšanas perioda ilgums nepārsniedz tarifa kvotas perioda ilgumu.

11.   To, ka prasība par references daudzumu ir apturēta, Komisija paziņo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 188. pantu.

10. pants

References daudzuma pierādījums

1.   References daudzumu konstatē, pamatojoties uz laišanai brīvā apgrozībā sagatavotas muitas deklarācijas apliecinātu izdruku. Muitas deklarācijā ir uzskaitīti produkti, kas norādīti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (10) 145. pantā minētajā rēķinā, un atkarībā no katras dalībvalsts prasībām norādīts, vai licences pieteikuma iesniedzējs ir deklarētājs, kas definēts Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 15) punktā, vai importētājs, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 B pielikuma I sadaļas 3. nodaļas 3. grupā un II sadaļas 3. grupā.

2.   Uzņēmējs pārliecinās par to, ka muitas deklarācijā par laišanu brīvā apgrozībā Savienībā, ko tas izmanto references daudzuma konstatēšanas vajadzībām, ir norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 145. pantā minētā rēķina numurs. Turklāt references daudzuma konstatēšanas vajadzībām uzņēmēji rēķinu uzrāda licences izdevējiestādēm. Rēķinā ir norādīts vismaz:

a)

importētāja vai deklarētāja vārds vai nosaukums;

b)

produkta apraksts, kas saistīts ar tā 8 ciparu KN kodu;

c)

rēķina numurs.

3.   Licences izdevējiestādes salīdzina rēķinos, importa licencēs un muitas deklarācijās norādīto informāciju. Importētāja vai deklarētāja identitātes, produkta apraksta un rēķina numura ziņā dokumenti atšķirties nedrīkst. Minētos dokumentus verificē, pamatojoties uz dalībvalstu riska analīzi.

4.   Licences izdevējiestāde drīkst nolemt, ka rēķini jāiesniedz elektroniskā formātā.

5.   Apliecināto muitas deklarācijas izdruku, kas minēta 1. punktā, drīkst aizstāt ar muitas datu elektronisku iesniegšanu licences izdevējiestādei, ko muitas dienests veic saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 14. pantā noteiktajām procedūrām un metodēm. Attiecībā uz šajā punktā minētajiem dokumentiem un procedūrām licences izdevējiestādes un muitas dienesti drīkst paredzēt vienkāršotus elektroniskus formātus.

6.   Ja uzņēmējs dalībvalsts kompetentajai iestādei pieņemami pierāda, ka produktu daudzumu, ko tas laidis brīvā apgrozībā kādā no 9. pantā minētajiem 12 mēnešu periodiem, ir ietekmējuši eksportētājvalsts vai Savienības ieviesti sanitārie vai fitosanitārie pasākumi, references daudzuma konstatēšanas vajadzībām tam ir atļauts izmantot iepriekšējo 12 mēnešu periodu, ko minētie pasākumi nav ietekmējuši.

11. pants

Prasība, ka uzņēmējiem, kas piesakās uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju, jābūt neatkarīgiem

1.   Uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju, uzņēmēji drīkst pieteikties tikai tad, ja:

a)

tie nav saistīti ar citām juridiskām vai fiziskām personām, kas piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru; vai

b)

tie ar citām juridiskām vai fiziskām personām, kas piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru, ir saistīti, taču regulāri veic būtiskas saimnieciskās darbības.

2.   Ar citām juridiskām vai fiziskām personām uzņēmējs ir saistīts šādos gadījumos:

a)

ja tam pieder cita juridiska persona vai tas kontrolē citu juridisku personu; vai

b)

ja tam ir ģimenes saites ar citu fizisku personu; vai

c)

ja tam ir svarīgas darījumu attiecības ar citu juridisku vai fizisku personu.

3.   Šajā pantā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pieder cita juridiska persona” nozīmē, ka īpašumā ir vismaz 25 % īpašumtiesību uz citu juridisku personu;

b)

“kontrolēt citu juridisku personu” nozīmē jebkuru no šādiem apstākļiem:

i)

būt tiesīgam iecelt vai atcelt vairākumu locekļu no šādas juridiskās personas, grupas vai subjekta administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras;

ii)

izmantojot vienīgi savas balsstiesības, būt iecēlušam vairākumu juridiskās personas administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras locekļu, kuri attiecīgajā amatā bijuši pašreizējā un iepriekšējā finanšu gadā;

iii)

saskaņā ar vienošanos ar citiem juridiskās personas, grupas vai subjekta akcionāriem vai locekļiem vienam pašam kontrolēt akcionāru vai locekļu vairākuma balsstiesības attiecīgajā juridiskajā personā, grupā vai subjektā;

iv)

būt tiesīgam izmantot dominējošu ietekmi pār juridisko personu, grupu vai subjektu saskaņā ar vienošanos ar šo juridisko personu, grupu vai subjektu vai saskaņā ar noteikumu tās dibināšanas līgumā vai statūtos, ja tiesību akti, kas attiecas uz šo juridisko personu, grupu vai subjektu, pieļauj, ka tā ir šādas vienošanās vai noteikuma priekšmets;

v)

būt pilnvarotam izmantot tiesības izmantot dominējošo ietekmi, kas minēta iv) punktā, pašam neesot šo tiesību turētājam;

vi)

būt tiesīgam izmantot visus juridiskās personas, grupas vai subjekta aktīvus vai daļu no tiem;

vii)

vienoti pārvaldīt juridiskās personas, grupas vai subjekta darījumdarbību, publicējot konsolidētus pārskatus;

viii)

solidāri uzņemties atbildību par juridiskās personas, grupas vai subjekta finansiālajām saistībām vai galvot par tām;

c)

“ir ģimenes saites” nozīmē jebkuru no šādiem apstākļiem:

i)

uzņēmējs ir laulātais, brālis, māsa, vecāks, bērns vai mazbērns citam uzņēmējam, kas piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru;

ii)

uzņēmējs ir laulātais, brālis, māsa, vecāks, bērns vai mazbērns fiziskai personai, kam pieder vai kas kontrolē citu uzņēmēju, kurš piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru;

d)

“svarīgas darījumu attiecības” nozīmē jebkuru no šādiem apstākļiem:

i)

otrai personai tieši vai netieši pieder vismaz 25 % uzņēmēja akciju;

ii)

uzņēmējs un otra persona tieši vai netieši kopīgi kontrolē trešo personu;

iii)

uzņēmējs un otra persona ir attiecīgi darba devējs un darbinieks;

iv)

uzņēmējs un otra persona ir juridiski atzīti darījumu partneri vai amatpersonas vai vadītāji tajā pašā juridiskajā personā;

e)

“būtiskas saimnieciskās darbības” ir darbības vai pasākumi, ko persona veic ar mērķi nodrošināt preču un pakalpojumu ražošanu, izplatīšanu vai patēriņu.

Šā punkta e) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām darbības, ko veic vienīgi ar mērķi pieteikties uz tarifa kvotām, par būtiskām saimnieciskām darbībām netiek uzskatītas.

4.   Ja uzņēmējs ir saistīts ar citām juridiskām vai fiziskām personām, kuras piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru, uzņēmējs izpilda šādus pienākumus, kad reģistrējas LORI elektroniskajā sistēmā:

a)

iesniedzot vismaz vienu no dokumentiem, kas minēti II pielikuma iedaļā “Uzņēmēja pierādījums par būtiskām saimnieciskām darbībām”, tas pierāda, ka regulāri veic būtiskas saimnieciskās darbības;

b)

aizpildot II pielikuma attiecīgo iedaļu, atklāj to fizisko vai juridisko personu identitāti, ar kurām tas ir saistīts.

5.   Prasību par neatkarīguma deklarāciju Komisija drīkst apturēt, ja atbilstīgi 9. panta 9. punktam ir apturēta prasība par references daudzumu.

Apturēšanas perioda ilgums nepārsniedz tarifa kvotas perioda ilgumu.

6.   To, ka prasība par neatkarīguma deklarāciju ir apturēta, Komisija paziņo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 188. pantu.

12. pants

Neatkarīguma deklarācija

1.   Pieteikuma iesniedzējs, kas piesakās uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju, neatkarīguma deklarāciju LORI elektroniskajā sistēmā iesniedz, izmantojot I pielikumā doto deklarācijas paraugu.

2.   Pieteikuma iesniedzējs savā neatkarīguma deklarācijā atkarībā no situācijas norāda vienu no šādiem deklarējumiem:

a)

deklarē, ka pieteikuma iesniedzējs nav saistīts ar citām juridiskām vai fiziskām personām, kas piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru;

b)

deklarē, ka pieteikuma iesniedzējs ar citām juridiskām vai fiziskām personām, kas piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru, ir saistīts, taču regulāri veic būtiskas saimnieciskās darbības.

3.   Pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka visa neatkarīguma deklarācijā ietvertā informācija vienmēr ir pareiza un atjaunināta.

4.   Nosakot, vai pieteikuma iesniedzējs regulāri veic būtiskas saimnieciskās darbības, licences izdevējiestāde ņem vērā pieteikuma iesniedzēja veiktās saimnieciskās darbības veidu, pieteikuma iesniedzēja izdevumus, pārdošanas apjomu un apgrozījumu dalībvalstī, kurā tas reģistrēts kā PVN maksātājs.

Pēc kompetentās licences izdevējiestādes pieprasījuma pieteikuma iesniedzējs dara pieejamus visus dokumentus un pierādījumus, kas vajadzīgi neatkarīguma deklarācijā norādītās informācijas verifikācijai.

5.   Kompetentā licences izdevējiestāde neatkarīguma deklarāciju akceptē tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka LORI sistēmā iesniegtie dokumenti ir pareizi un atjaunināti.

6.   Par visām izmaiņām, kas ietekmē neatkarīguma deklarāciju, pieteikuma iesniedzējs kompetentajai licences izdevējiestādei paziņo 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad šādas izmaiņas stājas spēkā. Kompetentā licences izdevējiestāde pēc šo izmaiņu validēšanas reģistrē tās LORI elektroniskajā sistēmā.

7.   Neatkarīguma deklarācija paliek spēkā, kamēr vien uzņēmējs atbilst 11. panta 1. punkta prasībām.

13. pants

Uzņēmēju iepriekšēja obligāta reģistrācija

1.   Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/1183 (11) un Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185 Komisija izveido licencēto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (LORI) elektronisko sistēmu.

2.   Reģistrācijas pieteikumus LORI elektroniskajā sistēmā iesniedz, izmantojot elektronisku veidlapu, ko licences izdevējiestāde dara pieejamu uzņēmējiem. Šajā veidlapā ietver II pielikumā prasīto informāciju.

3.   Pieteikties uz reģistrāciju LORI elektroniskajā sistēmā drīkst tikai tie uzņēmēji, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā un kam ir EORI numurs. Tie piesakās licences izdevējiestādei dalībvalstī, kurā tie veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēti kā PVN maksātāji.

4.   Reģistrācijas pieteikumu iesniedz vismaz divus mēnešus pirms mēneša, kurā uzņēmējs plāno iesniegt savu licences pieteikumu. Uzņēmējs norāda derīgu e-pasta adresi sarakstei un LORI elektroniskajā sistēmā uztur derīgu e-pasta adresi saziņai ar licences izdevējiestādi.

5.   Ja kompetentā licences izdevējiestāde konstatē, ka informācija, ko uzņēmējs iesniedzis reģistrācijai LORI elektroniskajā sistēmā vai izmaiņu ieviešanai savā LORI ierakstā, ir pareiza un atjaunināta un atbilst šai regulai un Īstenošanas regulai (ES) 2020/761, tā reģistrāciju vai izmaiņas validē un, izmantojot LORI elektronisko sistēmu, par validāciju paziņo Komisijai.

6.   Licences izdevējiestāde reģistrācijas pieteikumu noraida, ja pieteikuma iesniedzējs nevar tai pieņemami pierādīt, ka saskaņā ar II pielikumu sniegtā informācija ir pareiza un atjaunināta. Licences izdevējiestāde reģistrē pieteikuma noraidīšanas datumu un par noraidīšanu un tās iemesliem paziņo pieteikuma iesniedzējam.

7.   Komisija, pamatojoties uz licences izdevējiestādes paziņojumu, reģistrē pieteikuma iesniedzēju LORI elektroniskajā sistēmā un par reģistrāciju informē licences izdevējiestādi. Licences izdevējiestāde par reģistrāciju paziņo pieteikuma iesniedzējam.

8.   Kad uzņēmējs ir reģistrēts LORI elektroniskajā sistēmā, reģistrācija ir spēkā līdz tās atsaukšanai.

9.   LORI elektroniskajā sistēmā uzglabātie dati par reģistrēto uzņēmēju veido tā LORI ierakstu. Šos datus uzglabā visu uzņēmēja reģistrācijas laiku un septiņus gadus pēc uzņēmēja reģistrācijas atsaukšanas no LORI elektroniskās sistēmas.

10.   Licences izdevējiestāde reģistrāciju atsauc šādos gadījumos:

a)

pēc reģistrētā uzņēmēja pieprasījuma;

b)

ja licences izdevējiestāde uzzina, ka reģistrētais uzņēmējs vairs neatbilst nosacījumiem un tiesīguma prasībām, kas jāizpilda, lai varētu pieteikties uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju obligātu reģistrāciju.

11.   Licences izdevējiestāde reģistrē reģistrācijas atsaukšanas datumu un kopā ar atsaukšanas iemesliem paziņo to attiecīgajam uzņēmējam.

12.   Visas izmaiņas, kas ietekmē uzņēmēja LORI ierakstu, uzņēmējs kompetentajai licences izdevējiestādei paziņo 10 kalendāro dienu laikā no šādu izmaiņu spēkā stāšanās dienas. Kad kompetentā licences izdevējiestāde attiecīgās izmaiņas, ir validējusi Komisija tās reģistrē LORI elektroniskajā sistēmā.

13.   Prasību par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju LORI elektroniskajā sistēmā Komisija drīkst apturēt, ja atbilstīgi 9. panta 9. punktam ir apturēta prasība par references daudzumu.

Apturēšanas perioda ilgums nepārsniedz tarifa kvotas perioda ilgumu.

14.   To, ka prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju LORI sistēmā ir apturēta, Komisija paziņo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 188. pantu.

14. pants

Sūdzības par uzņēmēja nepamatotu reģistrāciju

1.   LORI elektroniskajā sistēmā reģistrētie uzņēmēji, kam ir aizdomas, ka cits reģistrēts uzņēmējs neatbilst nosacījumiem un tiesīguma prasībām, kas jāizpilda, lai varētu pieteikties uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par iepriekšēju reģistrāciju, drīkst iesniegt sūdzības tās dalībvalsts licences izdevējiestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēti kā PVN maksātāji. Šādām sūdzībām jābūt pamatotām. Katra licences izdevējiestāde dara uzņēmējiem pieejamu sistēmu, kas izmantojama šādu sūdzību iesniegšanai, un informē uzņēmējus par minēto sistēmu, kad tie piesakās uz reģistrāciju LORI elektroniskajā sistēmā.

2.   Ja tās dalībvalsts licences izdevējiestāde, kurā sūdzības iesniedzējs veic uzņēmējdarbību, konstatē, ka sūdzība ir pamatota, tā šajā sakarā veic kontroles, kādas tā uzskata par vajadzīgām. Ja kontrolētais uzņēmējs veic uzņēmējdarbību un kā PVN maksātājs ir reģistrēts citā dalībvalstī, attiecīgās dalībvalsts licences izdevējiestāde laikus sniedz vajadzīgo palīdzību. Kontroles rezultātus tās dalībvalsts licences izdevējiestāde, kurā attiecīgais uzņēmējs veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēts kā PVN maksātājs, reģistrē LORI elektroniskajā sistēmā kā daļu no šā uzņēmēja LORI ieraksta.

15. pants

Sodi

1.   Ja kompetentā licences izdevējiestāde konstatē, ka uzņēmējs, kas piesakās uz importa vai eksporta licenci tarifa kvotas robežās vai uz licences nodošanu, saistībā ar reģistrāciju LORI elektroniskajā sistēmā ir uzrādījis nepareizu dokumentu vai ir iesniedzis nepareizus datus vai datus, kas nav atjaunināti, un ja minētais dokuments ir importa vai eksporta licences izdošanai būtisks, tā veic šādus pasākumus:

a)

uz visu tarifa kvotas periodu, kurā šāds fakts konstatēts, liedz uzņēmējam laist brīvā apgrozībā Savienībā vai eksportēt no Savienības produktus, uz kuriem attiecas attiecīgā importa vai eksporta tarifa kvota;

b)

uz tarifa kvotas periodu, kas seko tarifa kvotas periodam, kurā šāds fakts konstatēts, izslēdz uzņēmēju no attiecīgās importa vai eksporta tarifa kvotas licences pieteikumu iesniegšanas sistēmas.

Ja licences izdevējiestāde konstatē, ka uzņēmējs, kas piesakās uz importa vai eksporta licenci tarifa kvotas robežās vai uz licences nodošanu, saistībā ar reģistrāciju LORI elektroniskajā sistēmā ir apzināti uzrādījis nepareizu dokumentu vai apzināti izlaidis atjauninātus datus savā LORI ierakstā, un ja minētais dokuments vai dati ir minētās importa vai eksporta licences izdošanai būtiski, pirmās daļas b) apakšpunktā minēto uzņēmēja izslēgšanu piemēro divus tarifa kvotas periodus, kas seko tarifa kvotas periodam, kurā šāds fakts konstatēts.

2.   Ja laišana brīvā apgrozībā saskaņā ar importa licenci ir veikta pirms 1. punktā minētajiem konstatējumiem, no tiem izrietošās nepamatotās finansiālās priekšrocības tiek atgūtas.

3.   Šā panta 1. punktā minētie sodi neskar papildu sodus, kas piemērojami saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai Savienības tiesību aktiem, un neskar noteikumus par Savienības finansiālo interešu aizsardzību.

16. pants

Īpašs režīms importam trešā valstī

Ja eksportētie produkti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 186. panta 2. punktam gūst labumu no īpaša režīma, kas piemērojams importēšanai trešā valstī, eksportētājiem ir atļauts pieprasīt eksporta licenci, kas apliecina, ka nosacījumi, kuri attiecas uz īpašu režīmu importēšanai trešā valstī, ir izpildīti. Dalībvalstu kompetentās iestādes izdod šādu licenci, tiklīdz tās ar līdzekļiem, ko tās uzskata par piemērotiem, ir pārliecinājušās, ka šādi nosacījumi ir izpildīti.

17. pants

Paziņojumi Komisijai

Dalībvalstis, izmantojot paziņošanas sistēmu, kas izveidota ar Deleģēto regulu (ES) 2017/1183 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185, par katru tarifa kvotas periodu paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

daudzumi, ko aptver pieteikumi uz importa vai eksporta licencēm;

b)

daudzumi, ko aptver izdotās importa vai eksporta licences;

c)

neizmantotie daudzumi, ko aptver neizmantotas vai daļēji izmantotas importa vai eksporta licences;

d)

daudzumi, kuri uzņēmējiem piešķirti tarifa kvotas robežās un par kuriem importa vai eksporta licences nav izdotas;

e)

daudzumi, kas laisti brīvā apgrozībā vai eksportēti saskaņā ar izdotajām importa vai eksporta licencēm;

f)

attiecībā uz tarifa kvotām, uz kurām attiecas prasība par uzņēmēju iepriekšēju reģistrāciju:

i)

importa licences saņēmušo uzņēmēju vai importa licences pārņēmēju vārds vai nosaukums, EORI numurs un adrese;

ii)

daudzumi, uz kādiem pieteicies katrs uzņēmējs;

iii)

validētie un noraidītie pieteikumi uz reģistrāciju LORI elektroniskajā sistēmā, atsauktās reģistrācijas un validētās un noraidītās izmaiņas LORI ierakstā;

g)

attiecībā uz importa tarifa kvotām, ko pārvalda ar trešo valstu izdotiem dokumentiem, par katru uzņēmēja iesniegto autentiskuma apliecību vai Ienākošo plūsmu pārraudzīšanas kārtības (Inward Monitoring Arrangement, IMA 1) sertifikātu, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 XIV pielikumā, – atbilstošās izdotās licences numurs un aptvertie daudzumi.

III NODAĻA

Īpašas tarifa kvotas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 185. pantam

18. pants

Kvotu atvēršana

1.   Katru gadu no 1. janvāra tiek atvērtas divas kvotas, lai laišanai brīvā apgrozībā Spānijā no trešām valstīm importētu 2 000 000 tonnu kukurūzas ar KN kodu 1005 90 00 un 300 000 tonnu sorgo ar KN kodu 1007 90 00.

2.   Katru gadu no 1. janvāra tiek atvērta viena tarifa kvota, lai laišanai brīvā apgrozībā Portugālē no trešām valstīm importētu ne vairāk kā 500 000 tonnu kukurūzas ar KN kodu 1005 90 00.

19. pants

Kvotu pārvaldība

1.   Spānijā importējamos daudzumus, kas minēti 18. panta 1. punktā, samazina proporcionāli turpmāk minēto produktu daudzumiem, kas attiecīgajā gadā importēti Spānijā no trešām valstīm: kukurūzas cietes ražošanas atlikumi ar KN kodu 2303 10 19 un 2309 90 20, alus vai spirta rūpniecības šķiedenis un atkritumi ar KN kodu 2303 30 00 un citrusaugļu izspaidas ar KN kodu ex 2308 00 40.

2.   Attiecībā uz 18. panta 1. un 2. punktā minētajām kvotām Komisija iegrāmato:

a)

katrā kalendārajā gadā Spānijā importētos daudzumus kukurūzas ar KN kodu 1005 90 00 un sorgo ar KN kodu 1007 90 00 un Portugālē importētos daudzumus kukurūzas ar KN kodu 1005 90 00;

b)

katrā kalendārajā gadā Spānijā importētos 1. punktā minēto kukurūzas cietes ražošanas atlikumu, alus vai spirta rūpniecības šķiedeņa un atkritumu un citrusaugļu izspaidu daudzumus.

3.   Ar 18. panta 1. un 2. punktā minētajām kvotām saistīto daudzumu iegrāmatošanā neņem vērā importu Spānijā un Portugālē, kas veikts saskaņā ar tiesību aktiem, ar kuriem Savienība piešķir īpašas tirdzniecības koncesijas.

20. pants

Importēto produktu izmantošana un uzraudzība

1.   Kukurūzas un sorgo daudzumi, kas minēti 18. panta 1. punktā, tiek piešķirti pārstrādei vai izmantošanai Spānijā. Kukurūzas daudzumi, kas minēti 18. panta 2. punktā, tiek piešķirti pārstrādei vai izmantošanai Portugālē.

2.   Kukurūza un sorgo, kas saskaņā ar 21. pantu ir laisti brīvā apgrozībā ar nulles nodokli, paliek muitas uzraudzībā vai līdzvērtīgā administratīvā kontrolē, līdz tie ir tikuši izmantoti vai pārstrādāti.

3.   Ja nepieciešams, attiecīgā dalībvalsts veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2. punktā minētās uzraudzības īstenošanu. Šie pasākumi ietver prasību importētājiem pakļauties jebkādai pārbaudei, ko kompetentās iestādes uzskata par vajadzīgu, un kārtot īpašu uzskaiti, kas ļauj iestādēm veikt šādas pārbaudes.

4.   Pasākumus, kas pieņemti atbilstīgi 3. punktam, attiecīgā dalībvalsts tūlīt paziņo Komisijai.

21. pants

Beznodokļu imports

1.   Katru kalendāro gadu no 1. aprīļa kukurūzas un sorgo importam Spānijā un kukurūzas importam Portugālē piemēro ievedmuitas nodokli nulles apmērā, ievērojot 18. panta 1. un 2. punktā noteiktos daudzuma limitus.

2.   Imports, kas minēts 1. punktā:

a)

tiek pārvaldīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto metodi;

b)

aptver licences, ko izdevušas Spānijas un Portugāles kompetentās iestādes.

Licences, kas minētas b) apakšpunktā, ir derīgas tikai tajā dalībvalstī, kurā tās izdotas.

3.   No 1. punktā noteiktā nulles ievedmuitas nodokļa piemērošanas dienas Komisija katru mēnesi ne vēlāk kā sestajā dienā, izmantojot piemērotus līdzekļus, publicē 18. panta 1. un 2. punktā minēto kvotu daudzumus, kas pieejami katra mēneša pirmajā dienā.

22. pants

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgais nodrošinājums un izpildes nodrošinājums

1.   Nodrošinājumu, kurš minēts 4. pantā un kura likme noteikta Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 II pielikumā, pieteikuma iesniedzējs licences izdevējiestādei iemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas perioda beigām.

2.   Papildus 1. punktā minētajam nodrošinājumam uz licences izdošanu attiecas nosacījums, ka vēlākais dienā, kad notiek laišana brīvā apgrozībā, ir pieejams izpildes nodrošinājums.

3.   Šā panta 2. punktā minētā izpildes nodrošinājuma likme ir vienāda ar kukurūzas un sorgo ievedmuitas nodokli, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 642/2010 (12) un piemērojams licences pieteikuma iesniegšanas dienā.

23. pants

Īpaši noteikumi par licenču nodošanu

Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 6. panta, no importa licencēm izrietošās tiesības nav nododamas.

24. pants

Izpildes nodrošinājuma atbrīvošana un atsavināšana

1.   Neskarot saskaņā ar 20. panta 2. punktu pieņemtos uzraudzības pasākumus, 22. panta 2. punktā minēto izpildes nodrošinājumu atbrīvo, ja importētājs sniedz pierādījumu, ka:

a)

importētais produkts ir pārstrādāts vai izmantots dalībvalstī, kurā tas laists brīvā apgrozībā; minēto pierādījumu var sniegt kā pārdošanas rēķinu, kurš izrakstīts pārstrādātājam, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā;

b)

produktu nav varēts importēt, pārstrādāt vai izmantot nepārvaramas varas dēļ;

c)

importētais produkts ir kļuvis nepiemērots izmantošanai jebkādā veidā.

2.   Pierādījumu, kas minēts 1. punktā, sniedz 18 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemta deklarācija laišanai brīvā apgrozībā, un, ja tas iesniegts netiek, nodrošinājumu atsavina.

3.   Importēto produktu šā pantu piemērošanas vajadzībām uzskata par pārstrādātu vai izmantotu, ja ir pārstrādāti vai izmantoti 95 % no daudzuma, kas laists brīvā apgrozībā.

IV NODAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

25. pants

Atcelšana

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2307/98 (13), (EK) Nr. 2535/2001 (14), (EK) Nr. 1342/2003 (15), (EK) Nr. 2305/2003 (16), (EK) Nr. 969/2006 (17), (EK) Nr. 1301/2006 (18), (EK) Nr. 1918/2006 (19), (EK) Nr. 1964/2006 (20), (EK) Nr. 1979/2006 (21), (EK) Nr. 341/2007 (22), (EK) Nr. 533/2007 (23), (EK) Nr. 536/2007 (24), (EK) Nr. 539/2007 (25), (EK) Nr. 616/2007 (26), (EK) Nr. 964/2007 (27), (EK) Nr. 1384/2007 (28), (EK) Nr. 1385/2007 (29), (EK) Nr. 382/2008 (30), (EK) Nr. 412/2008 (31), (EK) Nr. 431/2008 (32), (EK) Nr. 748/2008 (33), (EK) Nr. 1067/2008 (34), (EK) Nr. 1296/2008 (35), (EK) Nr. 442/2009 (36), (EK) Nr. 610/2009 (37), (EK) Nr. 891/2009 (38), (EK) Nr. 1187/2009 (39) un (ES) Nr. 1255/2010 (40) un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 (41), (ES) Nr. 480/2012 (42), (ES) Nr. 1223/2012 (43), (ES) Nr. 82/2013 (44), (ES) Nr. 593/2013 (45), (ES) 2015/2076 (46), (ES) 2015/2077 (47), (ES) 2015/2078 (48), (ES) 2015/2079 (49), (ES) 2015/2081 (50) un (ES) 2017/1585 (51) atceļ.

Tomēr minētās regulas un īstenošanas regulas importa un eksporta licencēm, kas izdotas uz to pamata, turpina piemērot līdz minēto importa un eksporta licenču derīguma termiņa beigām.

26. pants

Pārejas noteikumi

Pirmajos divos tarifa kvotas periodos pēc šīs regulas stāšanās spēkā 9. pantā minēto references daudzumu licences izdevējiestāde drīkst konstatēt saskaņā ar attiecīgajām atceltajām regulām, kas uzskaitītas 25. pantā.

Ja vienā vai abos no diviem tarifa kvotas periodiem pirms šīs regulas stāšanās spēkā tarifa kvota, uz kuru attiecas 9. pantā minētā prasība par references daudzumu, nav tikusi pilnībā izmantota, uzņēmēji drīkst izvēlēties, ka to references daudzumu konstatē, vai nu rīkojoties saskaņā ar šīs regulas 9. panta 1. punktu, vai arī izmantojot divus pēdējos 12 mēnešu periodus, kuros tarifa kvota tikusi izmantota pilnībā.

27. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo regulu piemēro tarifa kvotas periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī un turpmāk.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Komisijas 2019. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2020/761, ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm (skatīt šā Oficiālā Vēstneša X. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1237, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai (OV L 206, 30.7.2016., 1. lpp.).

(8)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1239, kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu (OV L 206, 30.7.2016., 44. lpp.).

(9)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas (OV L 171, 4.7.2017., 113. lpp.).

(10)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(11)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/1183, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai (OV L 171, 4.7.2017., 100. lpp.).

(12)  Komisijas 2010. gada 20. jūlija Regula (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē (OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.).

(13)  Komisijas 1998. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2307/98 par eksporta licencēm suņu un kaķu barībai ar KN kodu 2309 10 90, uz kuru attiecas īpašs importa režīms Šveicē (OV L 288, 27.10.1998., 8. lpp.).

(14)  Komisijas 2001. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp.).

(15)  Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.).

(16)  Komisijas 2003. gada 29. decembra Regula (EK) Nr. 2305/2003, ar ko atklāj un nosaka Kopienas tarifa kvotu pārvaldīšanu miežu importam no trešajām valstīm (OV L 342, 30.12.2003., 7. lpp.).

(17)  Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz trešo valstu izcelsmes kukurūzas ievedumiem (OV L 176, 30.6.2006., 44. lpp.).

(18)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(19)  Komisijas 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.).

(20)  Komisijas 2006. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1964/2006, ar ko, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3491/90, atver Kopienas tarifa kvotu rīsiem, kuru izcelsme Bangladešā, un paredz šīs kvotas pārvaldību (OV L 408, 30.12.2006., 20. lpp.).

(21)  Komisijas 2006. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1979/2006, ar ko atklāj un nosaka tarifu kvotu pārvaldību konservētu sēņu importam no trešām valstīm (OV L 368, 23.12.2006., 91. lpp.).

(22)  Komisijas 2007. gada 29. marta Regula (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm (OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.).

(23)  Komisijas 2007. gada 14. maija Regula (EK) Nr. 533/2007 par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu mājputnu gaļas nozarē (OV L 125, 15.5.2007., 9. lpp.).

(24)  Komisijas 2007. gada 15. maija Regula (EK) Nr. 536/2007, ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifu kvotu mājputnu gaļai un paredz tās pārvaldīšanu (OV L 128, 16.5.2007., 6. lpp.).

(25)  Komisijas 2007. gada 15. maija Regula (EK) Nr. 539/2007 par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē (OV L 128, 16.5.2007., 19. lpp.).

(26)  Komisijas 2007. gada 4. jūnija Regula (EK) Nr. 616/2007, ar kuru atver Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs un paredz to pārvaldību (OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.).

(27)  Komisijas 2007. gada 14. augusta Regula (EK) Nr. 964/2007, kas nosaka tarifu kvotu atklāšanas un pārvaldes kārtību 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam attiecībā uz vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem (OV L 213, 15.8.2007., 26. lpp.).

(28)  Komisijas 2007. gada 26. novembra Regula (EK) Nr. 1384/2007, ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2398/96 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā (OV L 309, 27.11.2007., 40. lpp.).

(29)  Komisijas 2007. gada 26. novembra Regula (EK) Nr. 1385/2007, ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, kad atver un pārvalda noteiktas Kopienas muitas tarifa kvotas mājputnu gaļas nozarē (OV L 309, 27.11.2007., 47. lpp.).

(30)  Komisijas 2008. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 382/2008 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē (OV L 115, 29.4.2008., 10. lpp.).

(31)  Komisijas 2008. gada 8. maija Regula (EK) Nr. 412/2008, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (OV L 125, 9.5.2008., 7. lpp.).

(32)  Komisijas 2008. gada 19. maija Regula (EK) Nr. 431/2008, ar ko atver tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 02062991 un paredz tās pārvaldību (OV L 130, 20.5.2008., 3. lpp.).

(33)  Komisijas 2008. gada 30. jūlija Regula (EK) Nr. 748/2008, ar ko atver un paredz pārvaldīt importa tarifu kvotu saldētai liellopu plānajai diafragmai, kura atbilst KN kodam 02062991 (OV L 202, 31.7.2008., 28. lpp.).

(34)  Komisijas 2008. gada 30. oktobra Regula (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm un izņēmumiem no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.).

(35)  Komisijas 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1296/2008, kas apstiprina noteikumus, ar kādiem var iesniegt pieteikumus par tarifa kvotām kukurūzas un sorgo importam Spānijā un kukurūzas importam Portugālē (OV L 340, 19.12.2008., 57. lpp.).

(36)  Komisijas 2009. gada 27. maija Regula (EK) Nr. 442/2009, ar ko atver Kopienas tarifa kvotas cūkgaļas nozarē un nosaka to pārvaldības kārtību (OV L 129, 28.5.2009., 13. lpp.).

(37)  Komisijas 2009. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 610/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotas piemērošanai Čīles izcelsmes liellopu gaļai un teļa gaļai (OV L 180, 11.7.2009., 5. lpp.).

(38)  Komisijas 2009. gada 25. septembra Regula (EK) Nr. 891/2009, ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (OV L 254, 26.9.2009., 82. lpp.).

(39)  Komisijas 2009. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 1187/2009, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (OV L 318, 4.12.2009., 1. lpp.).

(40)  Komisijas 2010. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 1255/2010, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemēro importa tarifa kvotas baby beef produktiem, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā, Horvātijā, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Melnkalnē un Serbijā (OV L 342, 28.12.2010., 1. lpp.).

(41)  Komisijas 2011. gada 7. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 325, 8.12.2011., 6. lpp.).

(42)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012 (2012. gada 7. jūnijs), ar ko atver tarifu kvotu KN koda 10064000 šķeltajiem rīsiem, kas paredzēti KN koda 19011000 pārtikas izstrādājumu ražošanai, un paredz šīs kvotas pārvaldi (OV L 148, 8.6.2012., 1. lpp.).

(43)  Komisijas 2012. gada 18. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par importa tarifu kvotu piemērošanu Šveices izcelsmes dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kā tas paredzēts Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 349, 19.12.2012., 39. lpp.).

(44)  Komisijas 2013. gada 29. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus importa tarifu kvotas piemērošanai Šveices izcelsmes žāvētai atkaulotai liellopu gaļai (OV L 28, 30.1.2013., 3. lpp.).

(45)  Komisijas 2013. gada 21. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 593/2013, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību (OV L 170, 22.6.2013., 32. lpp.).

(46)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2076, ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes svaigai un saldētai cūkgaļai un paredz to pārvaldību (OV L 302, 19.11.2015., 51. lpp.).

(47)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2077, ar ko atklāj Savienības importa tarifa kvotas Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un albumīniem (OV L 302, 19.11.2015., 57. lpp.).

(48)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2078, ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes putnu gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 302, 19.11.2015., 63. lpp.).

(49)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2079, ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes svaigai un saldētai liellopu un teļa gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 302, 19.11.2015., 71. lpp.).

(50)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2081, ar ko atklāj Savienības importa tarifu kvotas dažu veidu Ukrainas izcelsmes labībai un paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 302, 19.11.2015., 81. lpp.).

(51)  Komisijas 2017. gada 19. septembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1585, ar ko atver Savienības tarifa kvotas attiecībā uz svaigu un saldētu Kanādas izcelsmes liellopu un teļa gaļu un cūkgaļu, nosaka šo kvotu pārvaldību un groza Regulu (EK) Nr. 442/2009 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 481/2012 un (ES) Nr. 593/2013 (OV L 241, 20.9.2017., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

12. pantā minētās neatkarīguma deklarācijas paraugs

Norādījumi par deklarācijas aizpildīšanu

1.

A daļā aizpilda informāciju par tarifa kvotu, uz kuru attiecas neatkarīguma deklarācija.

2.

B daļā atzīmē attiecīgo lodziņu.

3.

C daļā norāda uzņēmēja vārdu vai nosaukumu, EORI numuru, parakstīšanas datumu un vietu, un to paraksta uzņēmēja kompetentais vadītājs (izpilddirektors).

A.   Attiecīgā tarifa kvota

Tarifa kvotas kārtas numurs

 

KN kods

 

Produktu izcelsme (1)

 

B.   Uzņēmēja neatkarība

Pieteikuma iesniedzējs, kas piesakās uz tarifa kvotām ar iepriekš uzskaitītajiem kārtas numuriem, deklarē:

1.

Kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2020/760 11. pantā, pieteikuma iesniedzējs nav saistīts ar citām juridiskām vai fiziskām personām, kuras piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru.

Atzīmēt attiecīgo lodziņu.

2.

Kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2020/760 11. pantā, pieteikuma iesniedzējs ir saistīts ar citām juridiskām vai fiziskām personām, kas piesakās uz tarifa kvotu ar to pašu kārtas numuru.

Pieteikuma iesniedzējs regulāri veic būtiskas saimnieciskās darbības attiecībā pret trešām personām 11. panta 3. punkta nozīmē.

Pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 11. panta 4. punktu LORI elektroniskajā sistēmā ir atklājis to fizisko vai juridisko personu identitāti, ar kurām tas ir saistīts.

Atzīmēt attiecīgo lodziņu.

C.   Uzņēmēja dati

Vārds vai nosaukums

 

EORI numurs

 

Datums un vieta

 

Paraksts

 

Funkcija parakstītāja uzņēmumā

 


(1)  Aizpilda tikai tad, ja preču izcelsme ir licences pieteikumā obligāti norādāms elements.


II PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz saistībā ar 13. pantā minēto iepriekšējo obligāto reģistrāciju

Uzņēmēja EORI

Uzņēmēja identitāte

Uzņēmuma nosaukums

Galvenā biroja adrese: ielas nosaukums

Galvenā biroja adrese: mājas numurs

Galvenā biroja adrese: pasta indekss

Galvenā biroja adrese: pilsēta

Galvenā biroja adrese: valsts

Filiāles biroja adrese: ielas nosaukums

Filiāles biroja adrese: mājas numurs

Filiāles biroja adrese: pasta indekss

Filiāles biroja adrese: pilsēta

Filiāles biroja adrese: valsts

Tālruņa numurs

E-pasta adrese, kas izmantojama saziņai ar dalībvalstu licences izdevējiestādēm un muitas dienestiem

Juridiskais statuss

Uzņēmēja galvenā saimnieciskā darbība

Pierādījums par uzņēmēja būtisku saimniecisko darbību

Pievienots izraksts no komercreģistra vai līdzvērtīgs dokuments saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem

Pievienoti jaunākie revidētie gada pārskati (ja tādi ir)

Pievienota jaunākā bilance

Pievienota PVN maksātāja apliecība

Papildu dokumenti, kas augšupielādējami pēc skaidrojuma pieprasījumiem, kuri saņemti no licences izdevējiestādes

Neatkarīguma deklarācija atbilstīgi Deleģētās regulas (ES) 2020/760 12. pantam

Tarifa kvotu kārtas numuru saraksts un īss apraksts

Atzīmējiet “jā”, ja piesakāties uz tarifa kvotu, vai “nē”, ja uz tarifa kvotu nepiesakāties.

Neatkarīguma deklarācija

jāpievieno, ja iepriekšējā slejā esat atzīmējis “jā”

 

 

References daudzums

Deklarējiet references daudzumu šādām tarifa kvotām:

Tarifa kvotas kārtas numurs

References daudzums (kg)

Tarifa kvotas periods,

uz kuru attiecas

references daudzums:

perioda sākums

Tarifa kvotas periods,

uz kuru attiecas

references daudzums:

perioda beigas

 

 

 

 

Uzņēmuma personas, kas pilnvarotas iesniegt licences pieteikumu uzņēmēja vārdā

Uzņēmējam jāiesniedz saraksts ar personām, kas ir pilnvarotas tā vārdā iesniegt licences pieteikumu uz iepriekš uzskaitītajām tarifa kvotām.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Personu apliecinošs dokuments

Personas apliecības/pases numurs

Pilnvarojumu apliecinošie dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmēja īpašumtiesību struktūra

Īpašumtiesību veids (uzņēmējam jāizvēlas pareizais variants)

 

Ja īpašnieks ir uzņēmums:

Uzņēmuma EORI (ja ir)

Uzņēmuma nosaukums

Galvenā biroja adrese: ielas nosaukums

Galvenā biroja adrese: mājas numurs

Galvenā biroja adrese: pasta indekss

Galvenā biroja adrese: pilsēta

Galvenā biroja adrese: valsts

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Funkcija uzņēmējā (piemēram, vienīgais īpašnieks, partneris, galvenais akcionārs (vairāk par 25 % no akciju kapitāla vai kontrole pār akciju kapitālu) ...)

Komercreģistrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja īpašnieks ir fiziska persona:

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Personu apliecinošs dokuments

Personas apliecības/pases numurs

Funkcija uzņēmējā (piemēram, vienīgais īpašnieks, partneris, galvenais akcionārs (vairāk par 25 % no akciju kapitāla vai kontrole pār akciju kapitālu) ...)

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmējam jāsniedz informācija par juridiskām personām, kas piesakās uz iepriekš uzskaitītajām tarifa kvotām un ir saistītas ar minēto uzņēmēju Deleģētās regulas (ES) 2020/760 11. panta nozīmē.

Uzņēmuma EORI

Uzņēmuma nosaukums

Galvenā biroja adrese: ielas nosaukums

Galvenā biroja adrese: mājas numurs

Galvenā biroja adrese: pasta indekss

Galvenā biroja adrese: pilsēta

Galvenā biroja adrese: valsts

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Juridiskais statuss

Saistība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmējam jāsniedz informācija par fiziskām personām, kas piesakās uz iepriekš uzskaitītajām tarifa kvotām un ir saistītas ar minēto uzņēmēju Deleģētās regulas (ES) 2020/760 11. panta nozīmē.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Personu apliecinošs dokuments

Personas apliecības/pases numurs

Saistība

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmēja pārvaldības struktūra

Norādiet personas, kas uzņēmēja pārvaldības struktūrā ieņem tādu amatu kā direktoru padomes loceklis/izpilddirektors/finanšu direktors (attiecīgā gadījumā) vai pilda līdzvērtīgas funkcijas. Pārliecinieties, ka turpmākajā tabulā norādītie dati ir saskanīgi ar informāciju, kas norādīta dokumentos, kuri iesniegti kā būtiskas saimnieciskās darbības pierādījums. Ja tabula aizpildīta ar nepareizu vai nepilnīgu informāciju, tiek piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/760 15. pantā paredzētie sodi.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Personu apliecinošs dokuments

Personas apliecības/pases numurs

Funkcija uzņēmumā

 

 

 

 

 

 

 

Lai varētu iesniegt pieteikumu uz reģistrāciju, jums jāpiekrīt šādiem deklarējumiem:

1.

Sniegtā informācija ir pareiza, pilnīga un atjaunināta. Apzinos, ka tad, ja sniegtā informācija ir nepareiza, nepilnīga vai novecojusi, tiek piemēroti Deleģētās regulas (ES) 2020/760 15. pantā paredzētie sodi.

2.

Piekrītu, ka informācija tiek atklāta Komisijai, dalībvalstu muitas dienestiem un licences izdevējiestādēm.

3.

Tiesību subjekta struktūras izmaiņu gadījumā apņemos laikus iesniegt atjauninātu informāciju saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/760 12. un 13. pantu.

Aplieciniet, ka piekrītat trim iepriekšminētajiem deklarējumiem:

 


Top