EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/760

av den 17 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 185, 186 och 223.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt artiklarna 64.6 och 66.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs regler för förvaltning av tullkvoter och särskild behandling vid import till tredjeländer. Genom förordningen ges kommissionen också befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter för att säkerställa smidig förvaltning av tullkvoter.

(2)

För att garantera en sund förvaltning av tullkvoterna bör det fastställas behörighetskrav som en aktör måste uppfylla för att ansöka om licens inom en tullkvot.

(3)

För att säkerställa att skyldigheten att importera eller exportera fullgörs inom licensens giltighetstid bör licenserna inom tullkvoterna utfärdas med förbehåll för att det ställs en säkerhet. Det bör fastställas undantag för de fall då exportlicensen endast är avsedd att bevisa de exporterade produkternas ursprung i unionen. Det bör fastställas bestämmelser om frisläppande och förverkande av den säkerhet som ställts för deltagande i tullkvoterna.

(4)

För att säkerställa öppenhet och ge behöriga myndigheter möjlighet att upptäcka överträdelser av reglerna för förvaltning av tullkvoter, särskilt av behörighetskraven, är det för vissa överefterfrågade tullkvoter lämpligt att kräva att licensinnehavarnas namn och adresser offentliggörs på kommissionens officiella webbplats under en begränsad tid.

(5)

För att säkerställa efterlevnaden av behörighetskraven inom tullkvoter är det lämpligt att fastställa särskilda regler för möjligheten att överföra licenser inom tullkvoter. Överföringar bör endast vara möjliga till licensmottagare som uppfyller samma behörighetskrav som den som ansöker om en licens inom en tullkvot.

(6)

För att begränsa antalet spekulativa ansökningar bör ett av villkoren för att ansöka om en licens inom vissa tullkvoter som förtecknas i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 (3) vara aktörens tidigare erfarenhet av och deltagande i den berörda handeln med tredjeländer. Det är därför nödvändigt att fastställa närmare regler om bevis på minimierfarenhet av sådan handel med tredjeländer.

(7)

Vissa tullkvoter anses vara känsliga, bl.a. på grund av att de överefterfrågas under en kvotperiod eller under en eller flera delperioder, att de gäller en produkt eller ett ursprungsland som är av särskild betydelse för att unionsmarknaden ska fungera väl eller att reglerna för förvaltningen av dem har kringgåtts eller tillämpats felaktigt tidigare. För att säkerställa lämplig förvaltning av känsliga tullkvoter, särskilt för att minska risken för kringgående av reglerna och för att göra det möjligt för nya små och medelstora företag att utnyttja dessa tullkvoter, bör de kvantiteter som ansökan högst får gälla fastställas i form av en referenskvantitet. Det bör också fastställas regler för hur referenskvantiteten bör beräknas och styrkas.

(8)

Referenskvantiteten bör omfatta de kvantiteter av produkter som övergår till fri omsättning i unionen inom ramen för den förmånsordning som gäller för den berörda tullkvoten och de kvantiteter av samma produkter som övergår till fri omsättning i unionen inom ramen för andra tillämpliga förmånsordningar och ordningen för mest gynnad nation utan förmånsbehandling. Det bör också övervägas att säkerställa en rimlig fördelning av licenser mellan olika kategorier av aktörer, särskilt genom att säkerställa tillträde för nya importörer och små och medelstora aktörer. Därför behöver ett tak för den totala referenskvantiteten per aktör införas, som bör stå i proportion till den totala tillgängliga kvantiteten inom en särskild tullkvot, så att en rimlig jämvikt upprätthålls mellan större importörers importvolymer och intressena hos nya och mindre importörer som vill utnyttja tullkvoten. För att säkerställa kontinuitet med de regler som är tillämpliga innan denna förordning börjar tillämpas och samtidigt harmonisera dessa regler och behålla en viss grad av flexibilitet, har taket för den totala referenskvantiteten fastställts till 15 %.

(9)

För att bättre förvalta tullkvoterna och motverka spekulation med licenser och kringgående av reglerna för förvaltning av tullkvoter är det, i fråga om vissa känsliga och högt efterfrågade tullkvoter samt vissa tullkvoter som tidigare har varit föremål för kringgående, vilka förtecknas i genomförandeförordning (EU) 2020/761, lämpligt att kräva att aktörerna registrerar sig i ett särskilt elektroniskt system innan de ansöker om en importlicens. Regler för lagring av uppgifter i det elektroniska systemet bör fastställas. Det är också lämpligt att föreskriva att endast aktörer som inte är knutna till en annan aktör som ansöker om samma tullkvot och aktörer som är knutna till en annan aktör som ansöker om samma tullkvot men som regelbundet bedriver väsentlig ekonomisk verksamhet gentemot tredje part får ansöka om importlicenser inom ramen för dessa kvoter. De bör därför avge en förklaring om oberoende när de ansöker om en importlicens. Formatet för förklaringen om oberoende bör fastställas.

(10)

För att säkerställa att referenskvantiteten, förklaringen om oberoende och kraven på obligatorisk förhandsregistrering inte hindrar att de berörda tullkvoterna utnyttjas till fullo, är det lämpligt att föreskriva att dessa krav kan upphävas tillfälligt under exceptionella omständigheter.

(11)

För att säkerställa att de särskilda villkor som krävs för särskild behandling vid import till tredjeland uppfylls är det lämpligt att fastställa regler om utfärdande av exportlicenser.

(12)

För att säkerställa att sökande lämnar korrekta, aktuella och sanningsenliga handlingar och uppgifter är det lämpligt att införa ett proportionerligt sanktionssystem för underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet.

(13)

För att säkerställa effektiv förvaltning av tullkvoter är det lämpligt att fastställa regler för de uppgifter som medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen.

(14)

Spaniens och Portugals anslutning till EU ledde till tillämpning av gemensamma EU-tullhinder på spansk och portugisisk import och till minskad konkurrenskraft för import från vissa länder utanför EU. I samband med de avtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan tillät unionen en årlig import av 2 000 000 ton majs och 300 000 ton sorghum till Spanien och en årlig import av 500 000 ton majs till Portugal. Beträffande kvoter vid import till Spanien bör den till Spanien importerade kvantiteten av vissa spannmålssubstitut dras av från den totala importkvantiteten.

(15)

För att säkerställa en sund förvaltning av dessa kvoter bör liknande metoder användas för att bokföra import av majs och sorghum i Spanien och Portugal. Kvantiteter som importeras enligt rättsakter genom vilka unionen har beviljat särskilda handelsmedgivanden bör dessutom inte beaktas.

(16)

Med hänsyn till särdragen hos de tullfria kvoterna för import av majs och sorghum till Spanien och Portugal är det lämpligt att fastställa särskilda regler för användningen av de importerade produkterna, tullövervakning och administrativa kontroller, inlämning av licensansökningar, de säkerheter som ska ställas för sådana licenser, frisläppande och förverkande av dessa säkerheter och de uppgifter som ska göras tillgängliga för aktörerna.

(17)

Eftersom denna förordning ersätter de gällande reglerna för förvaltning av tullkvoter bör de unionsakter som innehåller dessa regler upphävas.

(18)

För att undvika störningar i handelsflödena är det lämpligt att föreskriva fortsatt tillämpning av de upphävda rättsakterna på importlicenser som utfärdats på grundval av dessa rättsakter före ikraftträdandedagen för den här förordningen. Av samma skäl bör licensutfärdande myndigheter få fastställa referenskvantiteten i enlighet med de upphävda rättsakterna under de två första tullkvotperioder som följer på denna förordnings ikraftträdande.

(19)

För att säkerställa en smidig övergång till de regler som föreskrivs i denna förordning, fullgöra skyldigheten att anmäla de nya reglerna till Världshandelsorganisationen innan de tillämpas och ge aktörerna tillräckligt med tid för att anpassa sig till skyldigheten att registrera sig i ett särskilt elektroniskt system och att lämna in en förklaring om oberoende genom detta elektroniska system för vissa överefterfrågade tullkvoter är det lämpligt att skjuta upp tillämpningen av denna förordning till den 1 januari 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Inledande bestämmelser

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs regler som kompletterar förordningarna (EU) nr 1306/2013 respektive (EU) nr 1308/2013 vad gäller

a)

de villkor och behörighetskrav som en aktör måste uppfylla för att kunna lämna in en ansökan inom de tullkvoter som förtecknas i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/761,

b)

regler om överföring av rättigheter mellan aktörer,

c)

ställande och frisläppande av säkerheter,

d)

angivande, vid behov, av särskilda särdrag, krav eller begränsningar som gäller för tullkvoten,

e)

de särskilda tullkvoter som föreskrivs i artikel 185 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 2

Övriga tillämpliga regler

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (4) och kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 907/2014 (5), (EU) 2015/2446 (6) och (EU) 2016/1237 (7) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (8) ska gälla, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

KAPITEL II

Gemensamma regler

Artikel 3

Villkor och behörighetskrav

1.   Aktörer som ansöker om en import- eller exportlicens inom en tullkvot ska vara etablerade och momsregistrerade i unionen. De ska lämna in sin ansökan om licens till den licensutfärdande myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade (nedan kallad den licensutfärdande myndigheten).

2.   Om en aktör ansöker om en licens inom en tullkvot som omfattas av kravet på bevis på handel som föreskrivs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/761, ska denne tillsammans med den första licensansökan inom varje tullkvotperiod lämna in bevis på handel i enlighet med artikel 8 i denna förordning.

3.   Om en aktör ansöker om en importlicens inom en tullkvot som omfattas av kravet på referenskvantitet som föreskrivs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/761, ska denne tillsammans med den första licensansökan lämna in de handlingar som krävs enligt artikel 10 i denna förordning för fastställande av referenskvantiteten.

4.   Om en aktör ansöker om en importlicens inom en tullkvot som omfattas av kravet på förhandsregistrering för aktörer enligt bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/761, ska denne registreras i enlighet med artikel 13 i denna förordning innan den ansökan lämnas in.

5.   Endast aktörer som uppfyller det krav på oberoende som föreskrivs i artikel 11 och lämnar en förklaring om oberoende i enlighet med artikel 12 får ansöka om tullkvoter för vilka förhandsregistrering av aktörer krävs.

Genom undantag från första stycket ska förhandsregistrering av aktörer inte krävas om det krav på referenskvantitet som avses i punkt 3 tillfälligt upphävts i enlighet med artikel 9.9.

Artikel 4

Ställande av säkerhet

Följande licenser ska utfärdas på villkor att det ställs en säkerhet:

a)

Importlicenser.

b)

Exportlicenser för den ostkvot som öppnats av Amerikas förenta stater och som fastställs i kapitel 7 avsnitt 2 i genomförandeförordning (EU) 2020/761.

c)

Exportlicenser för den mjölkpulverkvot som öppnats av Dominikanska republiken och som fastställs i kapitel 7 avsnitt 2 i genomförandeförordning (EU) 2020/761.

Artikel 5

Frisläppande och förverkande av säkerheter

1.   Artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2016/1237 ska gälla för frisläppande och förverkande av säkerheter för en licens för en tullkvot.

2.   Om övergången till fri omsättning i unionen eller export från unionen skedde inom licensens giltighetstid, men tidsfristen för framläggande av bevis för frisläppande eller export har överskridits, ska, genom undantag från artikel 23.4 i delegerad förordning (EU) nr 907/2014, säkerheten förverkas med 3 % för varje kalenderdag som tidsfristen överskrids.

3.   Säkerheten ska frisläppas för de kvantiteter för vilka en licens inte har utfärdats efter tillämpning av en tilldelningskoefficient enligt artikel 10 i genomförandeförordning (EU) 2020/761.

Artikel 6

Offentliggörande av namn på aktörer som innehar licenser för tullkvoter för vilka förhandsregistrering av aktörer krävs

1.   Genom undantag från artikel 4.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (9) ska kommissionen i slutet av varje tullkvotperiod och på sin officiella webbplats offentliggöra namn, registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori) och adresser för de aktörer som under den föregående tullkvotperioden har tilldelats licenser för tullkvoter som kräver obligatorisk registrering av aktörer i enlighet med bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/761, antingen som innehavare eller mottagare av licenser.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 ska tas bort från kommissionens officiella webbplats tolv månader efter offentliggörandet.

Artikel 7

Överföring av licenser

1.   Importlicenser ska kunna överföras, utom importlicenser inom tullkvoter för färskt och fryst nöt-, kalv- och griskött med ursprung i Kanada.

2.   Exportlicenser får inte överföras.

3.   Utöver de krav som fastställs i artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2016/1237 ska licensmottagaren vara etablerad och momsregistrerad i unionen.

4.   Om licensöverföringen gäller tullkvoter som omfattas av kravet på bevis på handel ska licensmottagaren tillhandahålla bevis på handel i enlighet med artikel 8.

5.   Om licensöverföringen gäller tullkvoter som omfattas av kravet på referenskvantitet ska licensmottagaren inte vara skyldig att tillhandahålla sådant bevis.

6.   Om licensöverföringen gäller tullkvoter för vilka förhandsregistrering av aktörer krävs ska licensmottagaren före licensöverföringen

a)

registreras i det elektroniska Lori-system som avses i artikel 13,

b)

lämna in den förklaring om oberoende som avses i artikel 12 för de tullkvoter som berörs av licensöverföringen,

utom om dessa krav tillfälligt upphävs i samband med det tillfälliga upphävandet av krav på referenskvantitet enligt artikel 9.9 i denna förordning.

7.   Licensmottagaren ska lämna in bevis på att denne uppfyller de behörighetskrav som anges i punkterna 3, 4 och 6 till den licensutfärdande myndighet som utfärdade den licens som ska överföras.

Inlämningen av beviset får förenklas om licensmottagaren är innehavare av en annan giltig importlicens som utfärdats i enlighet med denna förordning för tullkvotens löpnummer och period i fråga. I sådana fall får licensmottagaren begära att dennes licensutfärdande myndighet lämnar in en kopia eller hänvisning till den elektroniska motsvarigheten till licensen till den överförande partens licensutfärdande myndighet. En sådan kopia ska utgöra tillräckligt bevis på att de villkor och behörighetskrav som anges i punkterna 3, 4 och 6 är uppfyllda, oavsett om det är i pappersformat eller elektroniskt format.

8.   När en licensöverföring har gjorts ska den kvantitet som övergår till fri omsättning i unionen enligt licensen tilldelas licensmottagaren i syfte att fastställa bevis på handel och referenskvantiteten.

Artikel 8

Bevis på handel

1.   När aktörer ansöker om en särskild tullkvot ska de bevisa att de har exporterat en minimikvantitet av produkter från den berörda sektorn enligt förteckningen i artikel 1.2 a–w i förordning (EU) nr 1308/2013 från unionen eller att dessa produkter övergått till fri omsättning i unionen.

Minimikvantiteten av produkter som ska exporteras från unionen eller övergå till fri omsättning i unionen under var och en av de två på varandra följande tolvmånadersperioder som löper ut två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden anges i bilagorna II–XIII till genomförandeförordning (EU) 2020/761.

Vid tillämpning av första stycket ska följande gälla:

a)

För de tullkvoter för vitlök som förtecknas i bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2020/761, ska den berörda sektorn vara sektorn för frukt och grönsaker enligt artikel 1.2 i i förordning (EU) nr 1308/2013.

b)

För de tullkvoter för svamp som förtecknas i bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2020/761, ska den berörda sektorn vara sektorn för bearbetade produkter av frukt och grönsaker enligt artikel 1.2 j i förordning (EU) nr 1308/2013.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska bevis på handel omfatta följande:

a)

För de tullkvoter för nöt- och kalvkött som förtecknas i bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2020/761: den tolvmånadersperiod som löper ut två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvoten.

b)

För den importkvot för griskött från Kanada som öppnats med löpnummer 09.4282: utöver produkter från sektorn för griskött enligt artikel 1.2 q i förordning (EU) nr 1308/2013, produkter enligt KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91.

c)

För den exportkvot för mjölkpulver som öppnats av Dominikanska republiken och som avses i artiklarna 55–57 i genomförandeförordning (EU) 2020/761: produkter inom tullkvoten i fråga som exporterats till Dominikanska republiken under ett av de tre kalenderår som föregår inlämnandet av en licensansökan.

d)

För den exportkvot för ost som öppnats av Amerikas förenta stater och som avses i artiklarna 58–63 i genomförandeförordning (EU) 2020/761: produkter enligt KN-nummer 0406 som exporterats till Amerikas förenta stater under minst ett av de tre kalenderår före september månad som föregår tullkvotperiodens början.

e)

För tullkvoten för smör från Nya Zeeland med löpnummer 09.4195: produkter som importerats inom tullkvoter med löpnumren 09.4195 och 09.4182 under 24 månader före november månad som föregår tullkvotperiodens början.

f)

För tullkvoten för smör från Nya Zeeland med löpnummer 09.4182: tolvmånadersperioden före november månad som föregår tullkvotperiodens början.

3.   Aktörer ska lämna bevis på handel till den licensutfärdande myndigheten på något av följande sätt:

a)

Tulluppgifter som visar övergång till fri omsättning i unionen och som i enlighet med den berörda medlemsstatens krav innehåller en hänvisning till aktören i egenskap av deklarant enligt artikel 5.15 i förordning (EU) nr 952/2013 eller importör enligt avdelning I kapitel 3 grupp 3 i bilaga B till delegerad förordning (EU) 2015/2446 och i avdelning II grupp 3 i samma bilaga.

b)

Tulluppgifter som visar frisläppande för export från unionen och som i enlighet med den berörda medlemsstatens krav innehåller en hänvisning till aktören i egenskap av deklarant enligt artikel 5.15 i förordning (EU) nr 952/2013 eller exportör enligt artikel 1.19 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

c)

En använd licens som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna och som visar att produkterna har övergått till fri omsättning i unionen eller exporterats från unionen och som innehåller en hänvisning till aktören i egenskap av licensinnehavare eller, vid överföring av licenser, innehåller en hänvisning till aktören i egenskap av licensmottagare.

4.   Om tulluppgifter endast kan genereras eller lämnas in i pappersformat ska utskrifterna av tulldeklarationerna bestyrkas genom att de stämplas och undertecknas av tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten.

5.   De licensutfärdande myndigheterna och tullmyndigheterna får föreskriva förenklade elektroniska format för de handlingar och förfaranden som avses i denna artikel.

6.   Bevis på handel ska inte krävas för kvoter som omfattas av kravet på referenskvantitet, såvida inte detta krav tillfälligt upphävs i enlighet med artikel 9.9.

Artikel 9

Referenskvantitet

1.   Referenskvantiteten ska vara den genomsnittliga årliga kvantitet produkter som övergår till fri omsättning i unionen under två på varandra följande tolvmånadersperioder som löper ut två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Sammanslagna aktörers referenskvantitet ska fastställas genom att summera de produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning i unionen för var och en av de aktörer som ingår i den sammanslagningen.

En aktörs referenskvantitet får inte överstiga 15 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda tullkvoten under tullkvotperioden i fråga.

2.   Referenskvantiteten ska omfatta produkter som övergår till fri omsättning i unionen och som omfattas av samma tullkvotslöpnummer och har samma ursprung.

3.   Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten.

Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder ska referenskvantiteten delas upp på delperioderna. Andelen av den totala referenskvantiteten för en tullkvotsdelperiod ska vara lika med andelen av den totala kvantiteten för den importtullkvot som finns tillgänglig för den delperioden.

Ansökningar som inte uppfyller reglerna i första och andra styckena ska förklaras ogiltiga av den behöriga licensutfärdande myndigheten.

4.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 ska referenskvantiteten för vitlök med ursprung i Argentina med löpnummer 09.4104 vara genomsnittet av de kvantiteter färsk vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 som övergått till fri omsättning under de tre kalenderår som föregår tullkvotperioden.

5.   Genom undantag från punkt 1 ska referenskvantiteten för de tullkvoter för nöt- och kalvkött som förtecknas i bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2020/761 vara den kvantitet produkter som övergått till fri omsättning i unionen under den tolvmånadersperiod som löper ut två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

6.   Genom undantag från punkt 2 ska referenskvantiteten beräknas genom sammanläggning av de kvantiteter av produkter som övergår till fri omsättning i unionen och som omfattas av följande tre på varandra följande kvotlöpnummer som anges i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 och 09.4213.

 

09.4214, 09.4215 och 09.4216.

 

09.4410, 09.4411 och 09.4412.

7.   Genom undantag från punkt 3 får, för tullkvoterna med löpnummer 09.4211, 09.4212 och 09.4213, den totala kvantiteten av de produkter som omfattas av licensansökningar som lämnats in under tullkvotperioden för dessa tre tullkvoter inte överstiga sökandens totala referenskvantitet för dessa tre tullkvoter. Sökanden får välja hur den totala referenskvantiteten fördelas på de tullkvoter för vilka ansökningar lämnas in. Denna regel ska även gälla tullkvoter med löpnumren 09.4214, 09.4215 och 09.4216 och löpnumren 09.4410, 09.4411 och 09.4412.

8.   Kommissionen ska tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om, vid slutet av den nionde månaden i en tullkvotperiod, de kvantiteter inom en tullkvot för vilka en ansökan lämnats in är lägre än den kvantitet som är tillgänglig inom den tullkvoten för den tullkvotperioden.

9.   Kommissionen får tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet för en tullkvot i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/761, om oförutsebara och exceptionella omständigheter hotar att leda till underutnyttjande av den tullkvoten.

10.   Varaktigheten för det tillfälliga upphävandet får inte överskrida tullkvotperioden.

11.   Kommissionen ska anmäla det tillfälliga upphävandet av kravet på referenskvantitet i enlighet med artikel 188 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 10

Bevis på referenskvantiteten

1.   Referenskvantiteten ska fastställas på grundval av en bestyrkt utskrift av en tulldeklaration som har slutförts för övergång till fri omsättning. Tulldeklarationen ska hänvisa till de produkter som anges på den faktura som avses i artikel 145 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (10) och ska ange, beroende på kraven i varje medlemsstat, huruvida sökanden av licensen är deklarant enligt artikel 5.15 i förordning (EU) nr 952/2013 eller importör enligt avdelning I kapitel 3 grupp 3 i bilaga B till delegerad förordning (EU) 2015/2446 och avdelning II grupp 3 i samma bilaga.

2.   Aktören ska säkerställa att den tulldeklaration för fri omsättning i unionen som denne använder för att fastställa referenskvantiteten innehåller numret på den faktura som avses i artikel 145 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447. Aktörerna ska också uppvisa fakturan för de licensutfärdande myndigheterna för fastställande av deras referenskvantitet. Fakturan ska minst innehålla följande uppgifter:

a)

Importörens eller deklarantens namn.

b)

En produktbeskrivning och tillhörande åttasiffriga KN-nummer.

c)

Fakturanummer.

3.   De licensutfärdande myndigheterna ska jämföra uppgifterna på fakturor, importlicenser och tulldeklarationer. Handlingarna får inte innehålla några avvikelser när det gäller importörens eller deklarantens identitet, produktbeskrivningen eller fakturanumret. Kontrollen av dessa handlingar ska göras på grundval av medlemsstaternas riskanalys.

4.   Den licensutfärdande myndigheten får besluta att fakturorna ska lämnas in i elektroniskt format.

5.   Den bestyrkta utskrift av tulldeklarationen som avses i punkt 1 får ersättas med elektronisk inlämning av tulluppgifter från tullmyndigheterna till den licensutfärdande myndigheten, i enlighet med de förfaranden och metoder som anges i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239. De licensutfärdande myndigheterna och tullmyndigheterna får föreskriva förenklade elektroniska format för de handlingar och förfaranden som avses i denna punkt.

6.   Om en aktör på ett för medlemsstatens behöriga myndighet tillfredsställande sätt bevisar att den produktkvantitet denne låtit övergå till fri omsättning under någon av de tolvmånadersperioder som avses i artikel 9 har påverkats av sanitära eller fytosanitära åtgärder som införts av det exporterande landet eller unionen, ska aktören tillåtas att använda den föregående tolvmånadersperiod som inte påverkats av dessa åtgärder för att fastställa referenskvantiteten.

Artikel 11

Krav på oberoende för aktörer som ansöker om tullkvoter för vilka förhandsregistrering av aktörer krävs

1.   Aktörer får ansöka om tullkvoter för vilka det krävs förhandsregistrering av aktörer endast om

a)

de inte har någon anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotslöpnummer, eller

b)

de har anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotslöpnummer, men regelbundet bedriver väsentlig ekonomisk verksamhet.

2.   En aktör har anknytning till andra juridiska eller fysiska personer i följande fall:

a)

Om denne äger eller kontrollerar en annan juridisk person.

b)

Om denne har familjeband till en annan fysisk person.

c)

Om denne har en viktig affärsförbindelse med en annan juridisk eller fysisk person.

3.   I denna artikel gäller följande definitioner:

a)

äger en annan juridisk person: innehav av minst 25 % av äganderätten i en annan juridisk person.

b)

kontrollerar en annan juridisk person avser något av följande:

i)

Rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i en juridisk persons, en grupps eller en enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

ii)

Att enbart genom utövandet av sin rösträtt ha utsett en majoritet av de ledamöter i en juridisk persons förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan som har innehaft sina poster under innevarande och föregående räkenskapsår.

iii)

Att till följd av ett avtal med andra aktieägare eller medlemmar i en juridisk person, en grupp eller en enhet ensam kontrollera en majoritet av aktieägarnas eller medlemmarnas rösträtter i den juridiska personen eller enheten eller organet.

iv)

Rätt att utöva ett bestämmande inflytande över en juridisk person, en grupp eller en enhet enligt ett avtal med den juridiska personen, gruppen eller enheten, eller enligt en bestämmelse i dess stadgar, om den lagstiftning som den juridiska personen, gruppen eller enheten lyder under tillåter sådana avtal eller bestämmelser.

v)

Befogenhet att utöva rätten att utöva ett bestämmande inflytande i enlighet med iv, utan att vara innehavare av den rätten.

vi)

Rätt att använda alla eller delar av en fysisk persons, en grupps eller en enhets tillgångar.

vii)

Att leda en juridisk person, en grupp eller en enhet på en gemensam grund och offentliggöra en sammanställd redovisning.

viii)

Att solidariskt dela en fysisk persons, en grupps eller en enhets ekonomiska förpliktelser eller garantera dessa.

c)

har familjeband avser något av följande:

i)

Aktören är make/maka, bror, syster, förälder, barn eller barnbarn till en annan aktör som ansöker om samma tullkvotslöpnummer.

ii)

Aktören är make/maka, bror, syster, förälder, barn eller barnbarn till en fysisk person som äger eller kontrollerar en annan aktör som ansöker om samma tullkvotslöpnummer.

d)

viktig affärsförbindelse avser något av följande:

i)

Den andra personen äger direkt eller indirekt minst 25 % av andelarna i aktören.

ii)

Aktören och den andra personen kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person gemensamt.

iii)

Aktören och den andra personen är arbetsgivare respektive anställd.

iv)

Aktören och den andra personen är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet eller är befattningshavare eller styrelseledamöter i samma juridiska person.

e)

väsentlig ekonomisk verksamhet: åtgärder eller verksamhet som utförs av en person i syfte att säkerställa produktion, distribution eller konsumtion av varor och tjänster.

Vid tillämpningen av led e ska verksamhet som bedrivs endast i syfte att ansöka om tullkvoter inte betraktas som väsentlig ekonomisk verksamhet.

4.   Om aktören har anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotslöpnummer ska denne fullgöra följande skyldigheter när den registrerar sig i det elektroniska Lori-systemet:

a)

Aktören ska visa att den regelbundet bedriver väsentlig ekonomisk verksamhet genom att lämna in minst en av de handlingar som avses i avsnittet ”Bevis på den ekonomiska aktörens väsentliga ekonomiska verksamhet” i bilaga II.

b)

Aktören ska ange identiteten på de fysiska eller juridiska personer till vilka den har anknytning genom att fylla i det relevanta avsnittet i bilaga II.

5.   Kommissionen får tillfälligt upphäva kravet på förklaring om oberoende om kravet på referenskvantitet har upphävts tillfälligt i enlighet med artikel 9.9.

Varaktigheten för det tillfälliga upphävandet får inte överskrida tullkvotperioden.

6.   Kommissionen ska anmäla det tillfälliga upphävandet av kravet på förklaring om oberoende i enlighet med artikel 188 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 12

Förklaring om oberoende

1.   Sökande av tullkvoter för vilka det krävs förhandsregistrering av aktörer ska lämna in en förklaring om oberoende genom det elektroniska Lori-systemet med hjälp av den mall för förklaringen som anges i bilaga I.

2.   I förklaringen om oberoende ska sökanden, beroende på sin situation, lämna någon av följande förklaringar:

a)

En förklaring att sökanden inte har någon anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotslöpnummer.

b)

En förklaring att sökanden har anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotslöpnummer, men regelbundet bedriver väsentlig ekonomisk verksamhet.

3.   Sökanden ska säkerställa att alla uppgifter i förklaringen om oberoende alltid är korrekta och aktuella.

4.   Vid fastställandet av huruvida sökanden regelbundet bedriver väsentlig ekonomisk verksamhet ska den licensutfärdande myndigheten beakta den typ av ekonomisk verksamhet som sökanden bedriver, de utgifter som uppkommit samt sökandens försäljning och omsättning i medlemsstaten inom ramen för dess momsregistrering.

På begäran av den behöriga licensutfärdande myndigheten ska sökanden tillhandahålla alla handlingar och bevis som krävs för att kontrollera uppgifterna i förklaringen om oberoende.

5.   Den behöriga licensutfärdande myndigheten ska endast godta förklaringen om oberoende om den anser att de handlingar som lämnats in i Lori-systemet är korrekta och aktuella.

6.   Sökanden ska underrätta den behöriga licensutfärdande myndigheten om alla ändringar som påverkar förklaringen om oberoende inom tio kalenderdagar från den dag då ändringarna får verkan. Den behöriga licensutfärdande myndigheten ska registrera dessa ändringar i det elektroniska Lori-systemet efter det att den har validerat dem.

7.   Förklaringen om oberoende ska förbli giltig så länge aktören uppfyller kraven i artikel 11.1.

Artikel 13

Obligatorisk förhandsregistrering av aktörer

1.   Kommissionen ska inrätta ett elektroniskt system för registrering och identifiering av licensinnehavare (Lori), i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (11) och genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

2.   Ansökningar om registrering i det elektroniska Lori-systemet ska göras genom ett elektroniskt formulär som den licensutfärdande myndigheten gör tillgängligt för aktörerna. Detta formulär ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga II.

3.   Endast aktörer som är etablerade i unionens tullområde och har ett Eori-nummer får ansöka om registrering i det elektroniska Lori-systemet. De ska ansöka hos den licensutfärdande myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade.

4.   Ansökan om registrering ska lämnas in minst två månader före den månad då aktören avser att lämna in sin licensansökan. Aktören ska tillhandahålla en giltig e-postadress för korrespondens och ska ha en giltig e-postadress i det elektroniska Lori-systemet för kommunikation med den licensutfärdande myndigheten.

5.   Om den behöriga licensutfärdande myndigheten konstaterar att de uppgifter som lämnats av en aktör för registrering i det elektroniska Lori-systemet eller för ändring av en Lori-registrering är korrekta, aktuella och överensstämmer med denna förordning och med genomförandeförordning (EU) 2020/761, ska myndigheten validera registreringen eller ändringen och underrätta kommissionen om valideringen genom det elektroniska Lori-systemet.

6.   Den licensutfärdande myndigheten ska avslå registreringsansökan om sökanden inte på ett för myndigheten tillfredsställande sätt kan visa att de i enlighet med bilaga II tillhandahållna uppgifterna är korrekta och aktuella. Den licensutfärdande myndigheten ska registrera datumet för avslag på ansökan och underrätta sökanden om avslaget tillsammans med skälen till avslaget.

7.   På grundval av den licensutfärdande myndighetens underrättelse ska kommissionen registrera den sökande i det elektroniska Lori-systemet och underrätta den licensutfärdande myndigheten om registreringen. Den licensutfärdande myndigheten ska anmäla registreringen till sökanden.

8.   När aktören är registrerad i det elektroniska Lori-systemet är registreringen giltig fram till dess att den dras tillbaka.

9.   De uppgifter om den registrerade aktören som lagras i det elektroniska Lori-systemet ska utgöra dess Lori-registrering. Dessa uppgifter ska lagras under hela den period aktören är registrerad och i sju år efter det att aktören dragit tillbaka registreringen från det elektroniska Lori-systemet.

10.   Den licensutfärdande myndigheten ska dra tillbaka registreringen i följande fall:

a)

På begäran av den registrerade aktören.

b)

Om den licensutfärdande myndigheten får kännedom om att den registrerade aktören inte längre uppfyller villkoren och behörighetskraven för att ansöka om tullkvoter som kräver obligatorisk registrering av aktörer.

11.   Den licensutfärdande myndigheten ska registrera datumet för tillbakadragandet av registreringen och underrätta den berörda aktören om detta tillsammans med skälen till tillbakadragandet.

12.   Aktören ska underrätta den behöriga licensutfärdande myndigheten om alla ändringar som påverkar dess Lori-registrering inom tio kalenderdagar från den dag då ändringarna får verkan. Kommissionen ska registrera dessa ändringar i det elektroniska Lori-systemet efter det att de har validerats av den behöriga licensutfärdande myndigheten.

13.   Kommissionen får tillfälligt upphäva kravet på förhandsregistrering av aktörer i det elektroniska Lori-systemet om kravet på referenskvantitet har upphävts tillfälligt i enlighet med artikel 9.9.

Varaktigheten för det tillfälliga upphävandet får inte överskrida tullkvotperioden.

14.   Kommissionen ska anmäla det tillfälliga upphävandet av kravet på förhandsregistrering av aktörer i det elektroniska Lori-systemet i enlighet med artikel 188 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 14

Klagomål om otillbörlig registrering av en aktör

1.   Aktörer som är registrerade i det elektroniska Lori-systemet och som misstänker att en annan registrerad aktör inte uppfyller villkoren och behörighetskraven för att ansöka om tullkvoter för vilka det krävs förhandsregistrering får lämna in klagomål till den licensutfärdande myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade. Sådana klagomål måste motiveras. Varje licensutfärdande myndighet ska ge aktörerna tillgång till ett system för inlämning av sådana klagomål och ska upplysa aktörerna om detta system när de ansöker om registrering i det elektroniska Lori-systemet.

2.   Om den licensutfärdande myndigheten i den medlemsstat där den klagande är etablerad finner att klagomålet är motiverat ska myndigheten följa upp det med de kontroller som den anser är lämpliga. Om den kontrollerade aktören är etablerad och momsregistrerad i en annan medlemsstat ska den licensutfärdande myndigheten i den medlemsstaten i god tid tillhandahålla nödvändigt bistånd. Resultatet av kontrollen ska registreras av den licensutfärdande myndigheten i den medlemsstat där den berörda aktören är etablerad och momsregistrerad i det elektroniska Lori-systemet som en del av aktörens Lori-registrering.

Artikel 15

Sanktioner

1.   Om den behöriga licensutfärdande myndigheten konstaterar att en aktör som ansöker om en import- eller exportlicens för en tullkvot eller överföring därav har lämnat felaktiga handlingar eller uppgifter eller uppgifter som inte är aktuella i samband med registreringen i det elektroniska Lori-systemet, och om denna handling är av avgörande betydelse för utfärdandet av denna import- eller exportlicens, ska myndigheten vidta följande åtgärder:

a)

Hindra aktören från att låta produkter inom den berörda import- eller exporttullkvoten övergå till fri omsättning i unionen eller från att exportera dessa produkter från unionen under hela den tullkvotperiod under vilken konstaterandet gjordes.

b)

Utesluta aktören från licensansökningssystemet för den berörda import- eller exportkvoten under den tullkvotperiod som följer på den tullkvotperiod under vilken konstaterandet gjordes.

Om den licensutfärdande myndigheten konstaterar att en aktör som ansöker om en import- eller exportlicens för en tullkvot eller överföring därav avsiktligt lämnat in en felaktig handling eller avsiktligt underlåtit att uppdatera uppgifter i sin Lori-registrering i samband med registreringen i det elektroniska Lori-systemet, och om den handlingen eller de uppgifterna är av avgörande betydelse för utfärdandet av denna import- eller exportlicens, ska uteslutandet av den aktör som avses i första stycket b gälla i två tullkvotperioder som följer på den tullkvotperiod under vilken konstaterandet gjordes.

2.   Om övergången till fri omsättning inom en importlicens skedde före det konstaterande som avses i punkt 1 ska alla otillbörliga ekonomiska fördelar som följer därav återkrävas.

3.   De sanktioner som avses i punkt 1 ska inte påverka ytterligare sanktioner enligt nationell rätt eller unionsrätten och ska inte påverka tillämpningen av reglerna om skydd av unionens ekonomiska intressen.

Artikel 16

Särskild behandling vid import till tredjeland

När exporterade produkter omfattas av särskild behandling vid import till ett tredjeland, i enlighet med artikel 186.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, ska exportörer tillåtas att begära en exportlicens som intygar att villkoren för särskild behandling vid import till ett tredjeland är uppfyllda. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utfärda sådana licenser när de anser att dessa villkor är uppfyllda.

Artikel 17

Anmälningar till kommissionen

Medlemsstaterna ska för varje tullkvotperiod anmäla följande uppgifter till kommissionen med hjälp av det anmälningssystem som fastställs genom delegerad förordning (EU) 2017/1183 och genomförandeförordning (EU) 2017/1185:

a)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om import- eller exportlicenser.

b)

De kvantiteter som omfattas av utfärdade import- eller exportlicenser.

c)

De outnyttjade kvantiteter som omfattas av outnyttjade eller delvis utnyttjade import- eller exportlicenser.

d)

De kvantiteter som tilldelats aktörer inom en tullkvot för vilka import- eller exportlicenser inte utfärdats.

e)

De kvantiteter som övergått till fri omsättning eller exporterats inom de import- eller exportlicenser som utfärdats.

f)

För tullkvoter för vilka det krävs förhandsregistrering av aktörer:

i)

Namn på samt Eori-nummer och adresser till aktörer som erhållit importlicenser eller till mottagare av importlicenser.

ii)

De kvantiteter för vilka ansökan lämnats in, för varje aktör.

iii)

Ansökningar om registrering i det elektroniska Lori-systemet som har validerats och avslagits, registreringar som har dragits tillbaka samt valideringar och avslag av ändringar av Lori-registreringen.

g)

För importtullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdats av tredjeländer, för varje äkthetsintyg eller IMA 1-intyg (Inward Monitoring Arrangement) som avses i bilaga XIV till genomförandeförordning (EU) 2020/761 och som lämnats in av en aktör, numret på den motsvarande utfärdade licensen och de kvantiteter som omfattas.

KAPITEL III

Särskilda tullkvoter enligt artikel 185 i förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 18

Öppnande av kvoterna

1.   Två kvoter för import av högst 2 000 000 ton majs enligt KN-nummer 1005 90 00 och 300 000 ton sorghum enligt KN-nummer 1007 90 00 från tredjeländer för övergång till fri omsättning i Spanien ska öppnas varje år från och med den 1 januari.

2.   En tullkvot för import av högst 500 000 ton majs enligt KN-nummer 1005 90 00 från tredjeländer för övergång till fri omsättning i Portugal ska öppnas varje år från och med den 1 januari.

Artikel 19

Förvaltning av kvoterna

1.   De kvantiteter för import till Spanien som anges i artikel 18.1 ska minskas i proportion till de kvantiteter restprodukter från framställning av majsstärkelse enligt KN-numren 2303 10 19 och 2309 90 20, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier enligt KN-nummer 2303 30 00 och fruktköttsrester från citrusfrukter enligt KN-nummer 2308 00 40 som importerats till Spanien från tredjeländer under loppet av det berörda året.

2.   Kommissionen ska när det gäller de kvoter som anges i artikel 18.1 och 18.2 bokföra

a)

de kvantiteter majs enligt KN-nummer 1005 90 00 och sorghum enligt KN-nummer 1007 90 00 som importeras till Spanien och de kvantiteter majs enligt KN-nummer 1005 90 00 som importeras till Portugal varje kalenderår,

b)

de kvantiteter restprodukter från framställning av majsstärkelse, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier och fruktköttsrester från citrusfrukter som avses i punkt 1 och som importeras till Spanien varje kalenderår.

3.   Vid bokföring av kvantiteter för de kvoter som anges i artikel 18.1 och 18.2 ska import till Spanien och Portugal som skett med stöd av rättsakter genom vilka unionen har beviljat särskilda handelsmedgivanden inte beaktas.

Artikel 20

Användning av importerade produkter och övervakning

1.   De kvantiteter majs och sorghum som anges artikel 18.1 är avsedda att förädlas eller användas i Spanien. De kvantiteter majs som anges i artikel 18.2 är avsedda att förädlas eller användas i Portugal.

2.   Majs och sorghum som övergått till fri omsättning med nolltullsats i enlighet med artikel 21 ska fortsatt stå under tullens övervakning eller under administrativ kontroll med motsvarande verkan till dess att de används eller förädlas.

3.   Den berörda medlemsstaten ska vid behov vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den övervakning som avses i punkt 2 utförs. Dessa åtgärder ska inbegripa krav på att importörerna underkastar sig de kontroller som behöriga myndigheter anser vara nödvändiga och att de har särskilda register som gör det möjligt för myndigheterna att utföra sådana kontroller.

4.   Den berörda medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen vid tillämpning av åtgärder enligt punkt 3.

Artikel 21

Tullfri import

1.   En nolltullsats ska tillämpas från och med den 1 april varje kalenderår för import av majs och sorghum till Spanien och för import av majs till Portugal, inom de kvantitativa begränsningar som fastställs i artikel 18.1 och 18.2.

2.   Den import som avses i punkt 1

a)

ska förvaltas enligt den metod som avses i artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013,

b)

ska omfattas av licenser som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Spanien och Portugal.

De licenser som avses i led b ska vara giltiga endast i den medlemsstat där de har utfärdats.

3.   Från och med dagen för tillämpning av den nolltullsats som fastställs i punkt 1 ska kommissionen senast den sjätte dagen i varje månad på lämpligt sätt offentliggöra de kvantiteter för kvoterna som anges i artikel 18.1 och 18.2 och som finns tillgängliga den första dagen i varje månad.

Artikel 22

Ställande av säkerhet vid ansökan och fullgörandesäkerhet

1.   Den säkerhet som avses i artikel 4, vars storlek fastställs i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2020/761, ska ställas av sökanden till den licensutfärdande myndigheten före utgången av ansökningsperioden.

2.   Utöver den säkerhet som avses i punkt 1 ska licensen utfärdas på villkor att en fullgörandesäkerhet ställts till förfogande senast på dagen för övergången till fri omsättning.

3.   Storleken för den fullgörandesäkerhet som avses i punkt 2 ska vara lika med den importtull för majs och sorghum som fastställs i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 (12) och vara tillämplig på dagen för licensansökan.

Artikel 23

Särskilda regler om överföring av licenser

Genom undantag från artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2016/1237 får de rättigheter som följer av importlicenser inte överföras.

Artikel 24

Frisläppande och förverkande av fullgörandesäkerheten

1.   Utan att det påverkar de övervakningsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 20.2, ska den fullgörandesäkerhet som avses i artikel 22.2 frisläppas om importören lägger fram bevis för att

a)

den importerade produkten har förädlats eller använts i den medlemsstat där produkten övergår till fri omsättning; detta bevis kan tillhandahållas i form av en försäljningsfaktura till en förädlare som är etablerad i den medlemsstat där produkten övergår till fri omsättning,

b)

produkten inte kunde importeras, förädlas eller användas på grund av force majeure,

c)

den importerade produkten har blivit oanvändbar.

2.   Det bevis som avses i punkt 1 ska läggas fram inom 18 månader från den dag då deklarationen om övergång till fri omsättning godtogs, och om detta inte sker ska säkerheten förverkas.

3.   Vid tillämpning av denna artikel ska den importerade produkten anses ha förädlats eller använts om 95 % av den kvantitet som övergått till fri omsättning har förädlats eller använts.

KAPITEL IV

Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 25

Upphävanden

Kommissionens förordningar (EG) nr 2307/98 (13), (EG) nr 2535/2001 (14), (EG) nr 1342/2003 (15), (EG) nr 2305/2003 (16), (EG) nr 969/2006 (17), (EG) nr 1301/2006 (18), (EG) nr 1918/2006 (19), (EG) nr 1964/2006 (20), (EG) nr 1979/2006 (21), (EG) nr 341/2007 (22), (EG) nr 533/2007 (23), (EG) nr 536/2007 (24), (EG) nr 539/2007 (25), (EG) nr 616/2007 (26), (EG) nr 964/2007 (27), (EG) nr 1384/2007 (28), (EG) nr 1385/2007 (29), (EG) nr 382/2008 (30), (EG) nr 412/2008 (31), (EG) nr 431/2008 (32), (EG) nr 748/2008 (33), (EG) nr 1067/2008 (34), (EG) nr 1296/2008 (35), (EG) nr 442/2009 (36), (EG) nr 610/2009 (37), (EG) nr 891/2009 (38), (EG) nr 1187/2009 (39) och (EU) nr 1255/2010 (40) samt kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 1273/2011 (41), (EU) nr 480/2012 (42), (EU) nr 1223/2012 (43), (EU) nr 82/2013 (44), (EU) nr 593/2013 (45), (EU) 2015/2076 (46), (EU) 2015/2077 (47), (EU) 2015/2078 (48), (EU) 2015/2079 (49), (EU) 2015/2081 (50) och (EU) 2017/1585 (51) ska upphöra att gälla.

Dessa förordningar och genomförandeförordningar ska dock fortsätta att tillämpas på import- och exportlicenser som utfärdats på grundval av dessa till dess att de import- och exportlicenserna löper ut.

Artikel 26

Övergångsbestämmelser

Under de två första tullkvotperioder som följer på denna förordnings ikraftträdande får den licensutfärdande myndigheten fastställa den referenskvantitet som avses i artikel 9 i enlighet med de berörda upphävda rättsakter som förtecknas i artikel 25.

Om en tullkvot som omfattas av det krav på referenskvantitet som avses i artikel 9 inte har utnyttjats till fullo under en eller båda av de två tullkvotperioderna före ikraftträdandet av denna förordning, får aktörerna välja att fastställa sin referenskvantitet antingen i enlighet med artikel 9.1 i denna förordning, eller genom att använda de två senast föregående tolvmånadersperioderna där tullkvoten utnyttjades till fullo.

Artikel 27

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Denna förordning ska tillämpas på tullkvotperioderna från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 av den 17 december 2019 om tillämpningsföreskrifter för förordningarna (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 vad gäller systemet för förvaltning av tullkvoter genom licenser (se sidan … i detta nummer av EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser (EUT L 206, 30.7.2016, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (EUT L 206, 30.7.2016, s. 44).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343 29.12.2015, s. 558).

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(12)  Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (EUT L 187, 21.7.2010, s. 5).

(13)  Kommissionens förordning (EG) nr 2307/98 av den 26 oktober 1998 om utfärdande av exportlicenser för hund- och kattfoder som omfattas av KN-nummer 2309 10 90 och som åtnjuter förmånsbehandling vid importen till Schweiz (EGT L 288, 27.10.1998, s. 8).

(14)  Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EGT L 341, 22.12.2001, s. 29).

(15)  Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).

(16)  Kommissionens förordning (EG) nr 2305/2003 av den 29 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje land (EUT L 342, 30.12.2003, s. 7).

(17)  Kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland (EUT L 176, 30.6.2006, s. 44).

(18)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(19)  Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (EUT L 365, 21.12.2006, s. 84).

(20)  Kommissionens förordning (EG) nr 1964/2006 av den 22 december 2006 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 20).

(21)  Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredjeland (EUT L 368, 23.12.2006, s. 91).

(22)  Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (EUT L 90, 30.3.2007, s. 12).

(23)  Kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (EUT L 125, 15.5.2007, s. 9).

(24)  Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater (EUT L 128, 16.5.2007, s. 6).

(25)  Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (EUT L 128, 16.5.2007, s. 19).

(26)  Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer (EUT L 142, 5.6.2007, s. 3).

(27)  Kommissionens förordning (EG) nr 964/2007 av den 14 augusti 2007 om närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2007/08 och 2008/09 (EUT L 213, 15.8.2007, s. 26).

(28)  Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel (EUT L 309, 27.11.2007, s. 40).

(29)  Kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött (EUT L 309, 27.11.2007, s. 47).

(30)  Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (EUT L 115, 29.4.2008, s. 10).

(31)  Kommissionens förordning (EG) nr 412/2008 av den 8 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (EUT L 125, 9.5.2008, s. 7).

(32)  Kommissionens förordning (EG) nr 431/2008 av den 19 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991 (EUT L 130, 20.5.2008, s. 3).

(33)  Kommissionens förordning (EG) nr 748/2008 av den 30 juli 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 02062991 (EUT L 202, 31.7.2008, s. 28).

(34)  Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 290, 31.10.2008, s. 3).

(35)  Kommissionens förordning (EG) nr 1296/2008 av den 18 december 2008 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (EUT L 340, 19.12.2008, s. 57).

(36)  Kommissionens förordning (EG) nr 442/2009 av den 27 maj 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för griskött (EUT L 129, 28.5.2009, s. 13).

(37)  Kommissionens förordning (EG) nr 610/2009 av den 10 juli 2009 om tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötkött med ursprung i Chile (EUT L 180, 11.7.2009, s. 5).

(38)  Kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn (EUT L 254, 26.9.2009, s. 82).

(39)  Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009 av den 27 november 2009 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 318, 4.12.2009, s. 1).

(40)  Kommissionens förordning (EU) nr 1255/2010 av den 22 december 2010 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för importtullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo * (EUT L 342, 28.12.2010, s. 1).

(41)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (EUT L 325, 8.12.2011, s. 6).

(42)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 av den 7 juni 2012 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 19011000 (EUT L 148, 8.6.2012, s. 1).

(43)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012 av den 18 december 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EUT L 349, 19.12.2012, s. 39).

(44)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 82/2013 av den 29 januari 2013 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz (EUT L 28, 30.1.2013, s. 3).

(45)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 593/2013 av den 21 juni 2013 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (EUT L 170, 22.6.2013, s. 32).

(46)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2076 av den 18 november 2015 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst griskött med ursprung i Ukraina (EUT L 302, 19.11.2015, s. 51).

(47)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2077 av den 18 november 2015 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina (EUT L 302, 19.11.2015, s. 57).

(48)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2078 av den 18 november 2015 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Ukraina (EUT L 302, 19.11.2015, s. 63).

(49)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2079 av den 18 november 2015 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst nöt- och kalvkött med ursprung i Ukraina (EUT L 302, 19.11.2015, s. 71).

(50)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2081 av den 18 november 2015 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av vissa spannmål med ursprung i Ukraina (EUT L 302, 19.11.2015, s. 81).

(51)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1585 av den 19 september 2017 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för färskt och fryst nöt- och kalvkött och färskt och fryst griskött med ursprung i Kanada och om ändring av förordning (EG) nr 442/2009 och genomförandeförordningarna (EU) nr 481/2012 och (EU) nr 593/2013 (EUT L 241, 20.9.2017, s. 1).


BILAGA I

Mall för den förklaring om oberoende som avses i artikel 12

Anvisningar för ifyllande av förklaringen

1)

Under rubrik A ska uppgifterna för den tullkvot som förklaringen om oberoende gäller fyllas i.

2)

Under rubrik B ska tillämplig ruta kryssas för.

3)

Under rubrik C ska aktörens namn, Eori-nummer samt datum och ort för underskriften anges, tillsammans med en underskrift av aktörens behöriga verkställande direktör.

A.   Berörd Tullkvot

Tullkvotslöpnummer

 

KN-nummer

 

Produktens ursprung (1)

 

B.   Aktörens Oberoende

Sökanden till det ovanstående tullkvotslöpnumret förklarar följande:

1.

Sökanden har i enlighet med artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2020/760 ingen anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotslöpnummer.

Kryssa i tillämplig ruta.

2.

Sökanden har i enlighet med artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2020/760 anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotslöpnummer.

Sökanden bedriver regelbundet väsentlig ekonomisk verksamhet gentemot tredje part i den mening som avses i artikel 11.3.

Sökanden har i enlighet med artikel 11.4 lämnat uppgifter i det elektroniska Lori-systemet om de fysiska eller juridiska personer som denne har anknytning till.

Kryssa i tillämplig ruta.

C.   Uppgifter om Aktören

Namn

 

Eori-nummer

 

Datum och ort

 

Underskrift

 

Undertecknarens befattning i företaget

 


(1)  Fylls endast i om varans ursprung är en obligatorisk uppgift i licensansökan.


BILAGA II

Uppgifter som ska lämnas i samband med den obligatoriska förhandsregistrering som avses i artikel 13

Den ekonomiska aktörens Eori-nummer

Den ekonomiska aktörens identitet

Företagets namn

Huvudkontorets adress: Gata

Huvudkontorets adress: Gatunummer

Huvudkontorets adress: Postnummer

Huvudkontorets adress: Ort

Huvudkontorets adress: Land

Verksamhetsställets adress: Gata

Verksamhetsställets adress: Gatunummer

Verksamhetsställets adress: Postnummer

Verksamhetsställets adress: Ort

Verksamhetsställets adress: Land

Telefonnummer

E-postadress som ska användas för kommunikation med medlemsstaternas licensutfärdande myndigheter och tullmyndigheter

Rättslig ställning

Aktörens huvudsakliga ekonomiska verksamhet

Bevis på den ekonomiska aktörens väsentliga ekonomiska verksamhet

Utdrag ur handelsregistret eller motsvarande handling enligt tillämplig nationell lagstiftning, som bilaga

Senast granskade årsräkenskaper (i förekommande fall), som bilaga

Senaste balansräkningen, som bilaga

Momsintyg, som bilaga

Ytterligare handlingar som ska laddas upp på den licensutfärdande myndighetens begäran om förtydligande

Förklaring om oberoende i enlighet med artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2020/760

Förteckning över tullkvotslöpnummer och kort beskrivning

Ange ”ja” om du ansöker om tullkvoten eller ”nej” om du inte ansöker om tullkvoten

Förklaring om oberoende

ska bifogas om ”ja” har angetts i den föregående kolumnen

 

 

Referenskvantitet

Ange referenskvantiteten för följande tullkvoter:

Tullkvotslöpnummer

Referenskvantitet (i kg)

Tullkvotperiod

som referenskvantiteten

gäller – periodens

början

Tullkvotperiod

som referenskvantiteten

gäller – periodens

slut

 

 

 

 

Personer i företaget som har befogenhet att lämna in en licensansökan på aktörens vägnar

Aktören ska tillhandahålla en förteckning över personer i företaget som har befogenhet att på dennes vägnar lämna in en licensansökan för de tullkvoter som förtecknas ovan.

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum

Födelseort

Id-handling

Id-kortnummer/passnummer

Styrkande handlingar för befogenheten

 

 

 

 

 

 

 

Den ekonomiska aktörens ägarstruktur

Typ av ägarskap (aktören ska välja lämpligt alternativ)

 

Om ägaren/ägarna är ett företag:

Företagets Eori-nummer (i förekommande fall)

Företagets namn

Huvudkontorets adress: Gata

Huvudkontorets adress: Gatunummer

Huvudkontorets adress: Postnummer

Huvudkontorets adress: Ort

Huvudkontorets adress: Land

Telefonnummer

E-postadress

Ställning i aktören (t.ex. ensam ägare, partner, huvudaktieägare (mer än 25 % av aktierna eller kontrollerande aktieinnehav) …)

Handelsregistret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ägaren/ägarna är en fysisk person:

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum

Födelseort

Id-handling

Id-kortnummer/passnummer

Ställning i aktören (t.ex. ensam ägare, partner, huvudaktieägare (mer än 25 % av aktierna eller kontrollerande aktieinnehav) …)

 

 

 

 

 

 

 

Aktören ska lämna uppgifter om de juridiska personer som ansöker om de tullkvoter som förtecknas ovan och som har anknytning till den aktören i den mening som avses i artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2020/760

Företagets Eori-nummer

Företagets namn

Huvudkontorets adress: Gata

Huvudkontorets adress: Gatunummer

Huvudkontorets adress: Postnummer

Huvudkontorets adress: Ort

Huvudkontorets adress: Land

Telefonnummer

E-postadress

Rättslig ställning

Anknytning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktören ska lämna uppgifter om de fysiska personer som ansöker om de tullkvoter som förtecknas ovan och som har anknytning till den aktören i den mening som avses i artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2020/760

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum

Födelseort

Id-handling

Id-kortnummer/passnummer

Anknytning

 

 

 

 

 

 

 

Den ekonomiska aktörens ledningsstruktur

Ange de personer som har uppdrag som styrelseledamot/verkställande direktör/finansdirektör (i förekommande fall) eller motsvarande befattningar i aktörens ledningsstruktur. Se till att uppgifterna i tabellen nedan överensstämmer med uppgifterna i de handlingar som lämnats in som bevis på väsentlig ekonomisk verksamhet. Om tabellen nedan fylls i med felaktiga eller ofullständiga uppgifter gäller de sanktioner som föreskrivs i artikel 15 i delegerad förordning (EU) 2020/760.

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum

Födelseort

Id-handling

Id-kortnummer/passnummer

Befattning i företaget

 

 

 

 

 

 

 

Du måste samtycka till följande påståenden för att kunna gå vidare med ansökan om registrering:

1.

De uppgifter som lämnats är korrekta, fullständiga och aktuella. Jag är medveten om att de sanktioner som föreskrivs i artikel 15 i delegerad förordning (EU) 2020/760 gäller om de uppgifter som lämnats är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella.

2.

Jag samtycker till att uppgifterna lämnas ut till kommissionen samt medlemsstaternas tullmyndigheter och licensutfärdande myndigheter.

3.

Jag förpliktar mig att i god tid lämna uppdaterade uppgifter vid ändringar av den juridiska enhetens struktur, i enlighet med artiklarna 12 och 13 i delegerad förordning (EU) 2020/760.

Bekräfta att du samtycker till de tre ovanstående påståendena:

 


Top