EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0824

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos Sprendimas dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos taikymo Pasaulio prekybos organizacijos valstybių narių subjektams

OJ L 349, 31.12.1994, p. 201–202 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 029 P. 231 - 232
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 029 P. 231 - 232
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 18 - 19

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/824/oj

31994D0824Oficialusis leidinys L 349 , 31/12/1994 p. 0201 - 0202
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 29 p. 0231
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 29 p. 0231


Tarybos sprendimas

1994 m. gruodžio 22 d.

dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos taikymo Pasaulio prekybos organizacijos valstybių narių subjektams

(94/824/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 87/54/EEB dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos [1], ypač į jos 3 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Pasaulio prekybos organizacijos sutartis (toliau – PPO sutartis) buvo pasirašyta Bendrijos vardu; kadangi prie PPO sutarties pridėtoje Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis) pateikiamos išsamios intelektinės nuosavybės teisių apsaugos nuostatos, kuriomis siekiama šioje srityje įvesti tarptautinę discipliną, skatinant tarptautinę prekybą ir užkertant kelią prekybos iškraipymams bei nuomonių skirtumams dėl trūkstamos tinkamos ir efektyvios intelektinės nuosavybės apsaugos;

kadangi norėdama garantuoti visišką visų Bendrijos teisės aktų atitikimą TRIPS sutarčiai, Bendrija turi imtis tam tikrų priemonių dabartinių intelektinės nuosavybės teisių apsaugą reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų atžvilgiu; kadangi tos priemonės kai kuriais atvejais apima Bendrijos teisės aktų pataisas ir patobulinimus; kadangi tos priemonės taip pat reikalauja papildyti galiojančius Bendrijos teisės aktus;

kadangi Direktyva 87/54/EEB numato puslaidininkių įtaisų topografijų teisinę apsaugą; kadangi TRIPS sutarties 35–38 straipsniai nustato PPO narių įsipareigojimus dėl integralinių mikroschemų topografijų apsaugos; kadangi pagal TRIPS sutarties 1 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnį Bendrija privalo garantuoti visų kitų PPO narių subjektams galimybę naudotis tokia apsauga ir nacionaliniu režimu; kadangi todėl yra būtina taikyti Direktyvos 87/54/EEB apsaugą PPO narių subjektams nereikalaujant abipusiškumo; kadangi tam tikslinga taikyti direktyvos 3 straipsnio 7 dalies procedūrą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Direktyvoje 87/54/EEB numatytą puslaidininkių įtaisų topografijų teisinę apsaugą valstybės narės taikys taip:

a) PPO sutarties narių piliečiais esantiems ar jų teritorijoje nuolat gyvenantiems fiziniams asmenims bus suteikiamos tokios pat sąlygos, kaip ir valstybių narių piliečiams;

b) juridiniams ir fiziniams asmenims, PPO sutarties narės teritorijoje faktiškai turintiems realiai veikiančią topografijas kuriančią ar mikroschemas gaminančią įmonę, bus suteikiamos tokios pat sąlygos, kaip ir fiziniams bei juridiniams asmenims, faktiškai turintiems realiai veikiančią pramonės ar prekybos įmonę bet kurios valstybės narės teritorijoje.

2 straipsnis

1. Šis sprendimas įsigalioja 1995 m. sausio 1 d.

2. Jis taikomas nuo 1996 m. sausio 1 d.

3. 1990 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas 90/510/EEB dėl teisinės puslaidininkių įtaisų topografijų apsaugos taikymo kai kurių šalių ir teritorijų subjektams [2] nuo šio sprendimo taikymo dienos pakeičiamas tiek, kiek jis numato apsaugos pagal Direktyvą 87/54/EEB taikymą PPO sutarties narėmis esančių šalių ar teritorijų atžvilgiu.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Seehofer

[1] OL L 24, 1987 1 27, p. 36.

[2] OL L 258, 1990 10 17, p. 29. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 93/17/EEB (OL L 11, 1993 1 19, p. 22).

--------------------------------------------------

Top