EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0824

Решение на Съвета от 22 декември 1994 година относно разширяването на правната защита на топографии на полупроводникови изделия за гражданите на страните членки на Световната търговска организация

OB L 349, 31.12.1994, p. 201–202 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/824/oj

17/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

187


31994D0824


L 349/201

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 1994 година

относно разширяването на правната защита на топографии на полупроводникови изделия за гражданите на страните членки на Световната търговска организация

(94/824/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 87/54/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. относно правната закрила на топографии на полупроводникови изделия (1), и по-специално член 3, параграф 7 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че Споразумението за създаване на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумение за СТО“) е подписано от името на Европейската общност; като има предвид, че Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (наричано по-долу „Споразумението TRIPs“), приложено към споразумението за СТО, съдържа подробни разпоредби относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, които целят да се установят международни дисциплини в тази област, с цел да се насърчи световната търговия и да се предотвратят нарушенията на търговията, както и споровете и разногласията, възникващи при липса на достатъчна и ефективна защита на тази интелектуална собственост;

като има предвид, че за да гарантира цялото законодателство на Общността да е в пълно съответствие със Споразумението TRIPs, Общността трябва да приеме някои мерки във връзка с действащите актове на Общността в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост; като има предвид, че тези мерки също така изменят, адаптират или допълват някои от действащите актове на Общността;

като има предвид, че Директива 87/54/ЕИО се отнася за правната закрила на топографии на полупроводникови изделия; като има предвид, че членове 35—38 от Споразумението TRIPs установяват задълженията на страните членки на СТО в областта на защитата на дизайна (топографиите) на интегралните схеми; като има предвид, че в съответствие с член 1, параграф 3 и с член 3 от Споразумението TRIPs Общността трябва да гарантира, че гражданите на всички други страни членки на СТО се ползват от тази защита и от прилагането на национално третиране; като има предвид, че следователно е необходимо предвидената защита съгласно Директива 87/54/ЕИО да бъде разширена за гражданите на всички страни членки на СТО, без да се иска каквато и да е реципрочност, и че за тази цел има основание да се използва въведената процедура с член 3, параграф 7 от същата директива,

РЕШИ:

Член 1

Държавите-членки разширяват правната закрила на топографията на полупроводниковите изделия, предвидена в Директива 87/54/ЕИО, както следва:

а)

физическите лица, които са граждани на страна членка на Споразумението за Световната търговска организация или живеят на територията на някоя от страните членки на тази организация, се третират като граждани на държава-членка;

б)

юридическите или физическите лица, които действително работят като предприятия за създаване на топографии или за производство на интегрални схеми на територията на някоя от страните от Споразумението за СТО, се третират като юридически или физически лица, които действително са индустриално и търговско предприятие на територията на държава-членка.

Член 2

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 1995 г.

2.   Прилага се от 1 януари 1996 г.

3.   Решение 90/510/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно разширяването на правната закрила на топографиите на полупроводниковите изделия за лицата от някои страни и територии (2) се заменя, считано от датата на прилагане на настоящото решение, доколкото се отнася до разширяването на защитата, предвидена в Директива 87/54/ЕИО за страните или териториите — членки по споразумението за СТО.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 1994 година.

За Съвета

Председател

H. SEEHOFER


(1)  ОВ L 24, 27.1.1987 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 258, 17.10.1990 г., стр. 29. Решение, изменено с Решение 93/17/ЕИО (ОВ L 11, 19.1.1993 г., стр. 22).


Top