EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0824

Padomes lēmums (1994. gada 22. decembris) par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības paplašināšanu, attiecinot to uz personām no Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm

OV L 349, 31.12.1994, p. 201–202 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/824/oj

31994D0824Oficiālais Vēstnesis L 349 , 31/12/1994 Lpp. 0201 - 0202
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 0231
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 29 Lpp. 0231


Padomes lēmums

(1994. gada 22. decembris)

par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības paplašināšanu, attiecinot to uz personām no Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm

(94/824/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 87/54/EEK (1986. gada 16. decembris) par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību [1], un jo īpaši tās 3. panta 7. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Kopienas vārdā ir parakstīts Pasaules tirdzniecības organizācijas dibināšanas līgums (še turpmāk — "PTO līgums"); tā kā Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (še turpmāk — "TRIPs nolīgumā"), kas pievienots PTO līgumam, ietverti sīki izstrādāti noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, un šo noteikumu mērķis ir izveidot starptautiskas disciplīnas minētajā jomā, lai sekmētu starptautisko tirdzniecību un novērstu tirdzniecības traucējumus un spriedzi piemērotas un efektīvas intelektuālā īpašuma aizsardzības trūkuma dēļ;

tā kā nolūkā nodrošināt, ka visi attiecīgie Kopienas tiesību akti pilnībā saskan ar TRIPs nolīgumu, Kopienai jāveic konkrēti pasākumi attiecībā uz spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību; tā kā šie pasākumi dažos aspektos ir saistīti ar Kopienas tiesību aktu grozījumiem vai labojumiem; tā kā šie pasākumi ir saistīti arī ar spēkā esošo Kopienas tiesību aktu papildinājumiem;

tā kā Direktīva 87/54/EEK attiecas uz pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību; tā kā TRIPs nolīguma 35. līdz 38. pantā noteikti PTO dalībvalstu pienākumi attiecībā uz integrālshēmu skiču (topogrāfiju) aizsardzību; tā kā saskaņā ar TRIPs nolīguma 1. panta 3. punktu un 3. pantu Kopienai jānodrošina, ka visu pārējo PTO dalībvalstu pilsoņi gūst labumu no šādas aizsardzības un no valsts režīma piemērošanas; tā kā līdz ar to jāpaplašina tiesiskā aizsardzība saskaņā ar Direktīvu 87/54/EEK, attiecinot to uz PTO dalībvalstu pilsoņiem un neizvirzot nekādas savstarpējas prasības; tā kā šim nolūkam piemērota ir minētās direktīvas 3. panta 7. punktā paredzētā procedūra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvā 87/54/EEK paredzēto pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas tiesisko aizsardzību dalībvalstis paplašina šādi:

a) fiziskās personas, kuras ir PTO līguma dalībvalsts pilsoņi vai kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir šādā valstī, pielīdzina dalībvalstu pilsoņiem;

b) juridiskās personas vai fiziskās personas, kam pieder reāls un ekonomiski aktīvs topogrāfiju vai integrālshēmu izstrādes uzņēmums, kurš atrodas PTO dalībvalsts teritorijā, pielīdzina juridiskām personām vai fiziskām personām, kam pieder reāls un ekonomiski aktīvs rūpniecisks vai komerciāls uzņēmums dalībvalsts teritorijā.

2. pants

1. Šis lēmums stājas spēkā 1995. gada 1. janvārī.

2. To piemēro no 1996. gada 1. janvāra.

3. Padomes Lēmumu 90/510/EEK (1990. gada 9. oktobris) par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības paplašināšanu, attiecinot to uz personām no konkrētām valstīm un teritorijām [2] aizstāj ar šo lēmumu no tā spēkā stāšanās dienas, ciktāl šis lēmums attiecas uz Direktīvā 87/54/EEK paredzētās aizsardzības paplašināšanu, attiecinot to uz PTO līguma dalībvalstīm vai teritorijām.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1994. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Seehofer

[1] OV L 24, 27.1.1987., 36. lpp.

[2] OV L 258, 17.10.1990., 29. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 93/17/EEK (OV L 11, 19.1.1993., 22. lpp.).

--------------------------------------------------

Top