17/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

187


31994D0824


L 349/201

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 decembrie 1994

privind extinderea protecției juridice a topografiilor produselor din materiale semiconductoare asupra persoanelor din țările membre ale Organizației Mondiale a Comerțului

(94/824/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 87/54/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1986 privind protecția juridică a topografiilor produselor din materiale semiconductoare (1), în special articolul 3 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (denumit în continuare „Acordul OMC”) a fost semnat în numele Comunității; întrucât Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPs”) anexat la Acordul OMC conține dispoziții detaliate privind protecția dreptului de proprietate intelectuală care au scopul de a stabili norme internaționale în acest domeniu, astfel încât să promoveze comerțul mondial și să evite denaturarea schimburilor, precum și diferendele care decurg din lipsa protecției suficiente și eficiente a acestei proprietăți intelectuale;

întrucât, pentru a asigura că legislația comunitară relevantă se conformează Acordului TRIPs, Comunitatea trebuie să adopte anumite măsuri în raport cu actele comunitare în vigoare în domeniul protecției dreptului de proprietate intelectuală și, în acest sens, trebuie să adapteze, să modifice sau să completeze anumite acte comunitare în vigoare;

întrucât Directiva 87/54/CEE se referă la protecția juridică a topografiilor produselor din materiale semiconductoare; întrucât articolele 35-38 din Acordul TRIPs definesc obligațiile țărilor membre din OMC privind protecția topografiilor circuitelor imprimate; întrucât, în temeiul articolului 1 alineatul (3) și al articolului 3 din Acordul TRIPs, Comunitatea este obligată să garanteze că resortisanții din toate celelalte țări membre ale OMC beneficiază de această protecție și de aplicarea tratamentului național; întrucât protecția prevăzută prin Directiva 87/54/CEE trebuie așadar să fie extinsă asupra resortisanților tuturor țările membre ale OMC, în afara oricărei cerințe de reciprocitate și întrucât, pentru aceasta, trebuie să se folosească de procedura instituită prin articolul 3 alineatul (7) din directiva menționată anterior,

DECIDE:

Articolul 1

Statele membre extind protecția juridică a topografiilor produselor din materiale semiconductoare prevăzută prin Directiva 87/54/CEE astfel:

(a)

persoanele fizice care sunt resortisanții unei țări membre a Acordului de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului sau cei ce domiciliază pe teritoriul unei țări membre a acestei organizații beneficiază de un regim identic cu cel al resortisanților statelor membre;

(b)

persoanele juridice sau fizice care au o unitate reală și sigură pentru crearea de topografii și producerea de circuite integrate pe teritoriul unei țări membre la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului beneficiază de regimul acordat persoanelor juridice sau persoanelor fizice care au o unitate reală și sigură pe teritoriul unui stat membru.

Articolul 2

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 1995.

(2)   Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 1996.

(3)   Decizia 90/510/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1990 privind extinderea protecției juridice a topografiilor produselor din materiale semiconductoare asupra persoanelor din anumite țări sau teritorii (2) se înlocuiește de la data de aplicare a prezentei directive, în măsura în care privește extinderea protecției în temeiul Directivei 87/54/CEE asupra țărilor sau teritoriilor membre ale Acordului de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 1994.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SEEHOFER


(1)  JO L 24, 27.1.1987, p. 36.

(2)  JO L 285, 17.10.1990, p. 29. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 93/17/CEE (JO L 11, 19.1.1993, p. 22).