31994D0824Úřední věstník L 349 , 31/12/1994 S. 0201 - 0202
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 29 S. 0231
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 29 S. 0231


Rozhodnutí Rady

ze dne 22. prosince 1994

o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků

na osoby z členských zemí Světové obchodní organizace

(94/824/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 87/54/EHS ze dne 16. prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků [1], a zejména na čl. 3 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen "Dohoda o zřízení WTO") byla podepsána jménem Společenství; a že Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen "Dohoda TRIPs") tvořící přílohu Dohody o zřízení WTO obsahuje podrobná ustanovení na ochranu práv k duševnímu vlastnictví, jejichž účelem je zavedení mezinárodních vědních oborů v této oblasti na podporu mezinárodního obchodu a k zamezení vzniku zkreslení obchodu, jakož i sporů vyplývajících z nedostatku přiměřené a účinné ochrany duševního vlastnictví;

vzhledem k tomu, že k zajištění úplného souladu příslušných předpisů Společenství s Dohodou TRIPs musí Společenství přijmout určitá opatření s ohledem na platné právní akty Společenství týkající se ochrany práv k duševnímu vlastnictví; že tato opatření mají za následek v některých případech změny a úpravy aktů Společenství; že tato opatření rovněž mají za následek doplnění platných právních aktů Společenství;

vzhledem k tomu, že směrnice 87/54/EHS se týká právní ochrany topografií polovodičových výrobků; že články 35 a 38 Dohody TRIPs stanoví povinnosti členských států WTO v oblasti ochrany topografií polovodičových výrobků; že podle čl. 1 odst. 3 a článku 3 Dohody TRIPs je Společenství povinno zajistit, aby státním příslušníkům všech ostatních členských států WTO byla poskytnuta tato ochrana a národní zacházení; že je proto nezbytné rozšířit ochranu uvedenou ve směrnici 87/54/EHS na státní příslušníky ostatních členských států WTO bez jakéhokoli požadavku na reciprocitu; že z tohoto důvodu je vhodné použít postup stanovený v čl. 3 odst. 7 uvedené směrnice,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy rozšiřují právní ochranu topografií polovodičových výrobků uvedenou ve směrnici 87/54/EHS takto:

a) s fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky některého z členských států Dohody o zřízení Světové obchodní organizace nebo mají bydliště na území některého členského státu této organizace, se bude zacházet jako se státními příslušníky členského státu;

b) s právnickými nebo fyzickými osobami, které provozují skutečnou a výkonnou pobočku na vytváření topografií nebo výrobu integrovaných obvodů na území členského státu Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, se zachází jako s právnickými a fyzickými osobami, které mají skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní pobočku na území členského státu.

Článek 2

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1995.

2. Použije se ode dne 1. ledna 1996.

3. Rozhodnutí Rady 90/510/EHS ze dne 9. října 1990 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby z některých zemí a území [2] se nahrazuje ode dne použitelnosti tohoto rozhodnutí, pokud jde o rozšíření ochrany uvedené ve směrnici 87/54/EHS na země nebo území, jež jsou členy Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 1994.

Za Radu

předseda

H. Seehofer

[1] Úř. věst. L 24, 27.1.1987, s. 36.

[2] Úř. věst. L 258, 17.10.1990, s. 29. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 93/17/EHS (Úř. věst. L 11, 19.1.1993, s. 22).

--------------------------------------------------