EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1312

Uredba Komisije (EU) br. 1312/2014 оd 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka

OJ L 354, 11.12.2014, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1312/oj

11.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 354/8


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1312/2014

оd 10. prosinca 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1089/2010 (2) određuju se tehnički mehanizmi samo za međuoperativnost skupova prostornih podataka.

(2)

Međuoperativnost usluga prostornih podataka karakteriziraju mogućnost međusobnog komuniciranja, provedbe ili prijenosa podataka. Stoga je potrebno usluge prostornih podataka više dokumentirati dodatnim metapodacima. U manjoj se mjeri odnosi i na usklađivanje sadržaja usluge u odnosu na provedbena pravila za skupove prostornih podataka.

(3)

Za razvoj provedbenih pravila propisanih Direktivom 2007/2/EZ naglasak je prvenstveno stavljen na ključne usluge, tj., Uredbom Komisije (EZ) br. 976/2009 (3), na mrežne usluge i, Uredbom (EU) br. 1089/2010, na međuoperativnost skupova prostornih podataka. Stoga je sada potrebno izmijeniti Uredbu (EU) br. 1089/2010 uključivanjem provedbenih pravila za usluge prostornih podataka.

(4)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 22. Direktive 2007/2/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1089/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom određuju zahtjevi za tehničke mehanizme za međuoperativnost i, kad je to izvedivo, usklađivanje skupova prostornih podataka i usluga povezanih s prostornim podacima koji su povezani s temama iz priloga I., II. i III. Direktivi 2007/2/EZ.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na mrežne usluge koje su obuhvaćene Uredbom Komisije (EZ) br. 976/2009 (4).

2.

U članku 2. dodaju se sljedeće točke 31. do 38.:

„31.

‚krajnja točka’ znači internetska adresa koja se upotrebljava za izravno pozivanje postupka omogućenog uslugom prostornih podataka;

32.

‚točka pristupa’ znači internetska adresa koja sadržava detaljni opis usluge prostornih podataka, uključujući popis krajnjih točaka za omogućivanje njezine provedbe;

33.

‚usluga prostornih podataka koja se može pozvati’ znači sve sljedeće usluge:

(a)

usluga prostornih podataka s metapodacima koja ispunjuje zahtjeve Uredbe Komisije (EZ) br. 1205/2008 (5);

(b)

usluga prostornih podataka s najmanje jednim lokatorom izvora koji je točka pristupa;

(c)

usluga prostornih podataka u skladu s dokumentiranim i javno dostupnim skupom tehničkih specifikacija s informacijama potrebnima za njezinu provedbu;

34.

‚međuoperativnost usluga prostornih podataka’ znači usluga prostornih podataka koja se može pozvati i koja ispunjuje zahtjeve Priloga VI.;

35.

‚usklađena usluga prostornih podataka’ znači međuoperativna usluga prostornih podataka koja ispunjuje zahtjeve Priloga VII.;

36.

‚sukladni skup prostornih podataka’ znači skup prostornih podataka koji ispunjuje zahtjeve ove Uredbe;

37.

‚postupak’ znači aktivnost koju podržava usluga prostornih podataka;

38.

‚sučelje’ znači imenovani skup postupaka koji karakterizira ponašanje entiteta kako je utvrđeno u normi ISO 19119:2005.

3.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Popisi kodova i enumeracije skupova prostornih podataka”

;

(b)

u stavku 1., uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Popisi kodova pripadaju jednoj od sljedećih vrsta iz priloga I. do VI.:”

4.

U članku 8. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   U svim povezanim uslugama prostornih podataka omogućeno je ažuriranje podataka u skladu s rokom utvrđenim u stavku 2.”

5.

Iza članka 14. umeću se sljedeći članci:

„Članak 14.a

Uvjeti za usluge prostornih podataka koje se mogu pozvati

Najkasnije 10. prosinca 2015. države članice moraju dostaviti metapodatke usluga prostornih podataka koje se mogu pozvati u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.

Članak 14.b

Mehanizmi za međuoperativnost i zahtjevi za usklađivanje usluga prostornih podataka koje se mogu pozvati

Usluge prostornih podataka koje se mogu pozvati, a koje se odnose na podatke sadržavane u najmanje jednom sukladnom skupu prostornih podataka moraju ispunjivati zahtjeve za međuoperativnost utvrđene u prilozima V. i VI. te, ako je izvedivo, zahtjeve za usklađivanje utvrđene u Prilogu VII.”

6.

Dodaje se Prilog V., kako je utvrđen u Prilogu I. ovoj Uredbi.

7.

Dodaje se Prilog VI., kako je utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi.

8.

Dodaje se Prilog VII., kako je utvrđen u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama (SL L 274, 20.10.2009., str. 9.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama (SL L 274, 20.10.2009., str. 9.).”

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1205/2008 od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima (SL L 326, 4.12.2008., str. 12.).”


PRILOG I.

„PRILOG V.

PROVEDBENA PRAVILA ZA USLUGE PROSTORNIH PODATAKA KOJE SE MOGU POZVATI

DIO A

Pisana pravila

Slično Uredbi (EZ) br. 1205/2008 sljedeća se pisana pravila primjenjuju na metapodatke o usluzi prostornih podataka.

Kada je to određeno u opisima elemenata metapodataka, polja vrijednosti upotrebljavaju se s mnogostrukosti koja je navedena u odgovarajućim tablicama. U pogledu pojedinog polja vrijednosti, svaka je vrijednost određena:

brojčanim označivačem,

tekstualnim nazivom za ljude koje se može prevesti na razne jezike Zajednice,

jezično neutralnim nazivom za računala (vrijednost izražena u zagradama),

izbornim opisom ili definicijom.

Tablica sadržava sljedeće podatke:

u prvom stupcu nalazi se upućivanje na odlomak u Prilogu kojim se definira element metapodatka ili skupine elemenata metapodataka,

u drugom stupcu nalazi se naziv elementa metapodatka ili skupine elemenata metapodatka,

u trećem stupcu navedena je mnogostrukost elementa metapodatka. Izražavanje mnogostrukosti jednako je zapisu za mnogostrukost na jeziku UML u kojem:

N znači da postoji samo N primjeraka ovog elementa metapodataka u nizu rezultata,

1..* znači da postoji najmanje jedan primjerak ovog elementa u nizu rezultata,

0..1 znači da je prisutnost elementa metapodatka u nizu rezultata uvjetna, ali se može pojaviti samo jednom,

0..* znači da je prisutnost elementa metapodataka u nizu rezultata uvjetna, ali da se element metapodatka može pojaviti jednom ili više puta,

kada je mnogostrukost 0..1 ili 0..*, uvjet određuje kada je element metapodataka obavezan,

ako se mnogostrukost elementa ne odnosi na sve vrste izvora, četvrti stupac sadrži uvjetnu izjavu. Svi su elementi obavezni u drugim okolnostima.

DIO B

Element metapodataka 'Kategorija'

1.   Kategorija

Riječ je o navođenju statusa usluge prostornih podataka u pogledu mogućnosti pozivanja.

Polje vrijednosti ovog elementa metapodataka je kako slijedi:

1.1.   Može se pozvati (invocable)

Usluga prostornih podataka je usluga prostornih podataka koja se može pozvati.

1.2.   Međuoperativan (interoperable)

Usluga prostornih podataka koja se može pozvati je međuoperativna usluga prostornih podataka.

1.3.   Usklađen (harmonised)

Međuoperativna usluga prostornih podataka je usklađena usluga prostornih podataka.

DIO C

Upute o mnogostrukosti i uvjetima elemenata metapodataka

Novi metapodaci koji opisuju usluge prostornih podataka obuhvaćaju elemente metapodataka ili skupine elemenata metapodataka koji su navedeni u tablici 1.

Ti su elementi metapodataka ili skupine elemenata metapodataka u skladu s očekivanom mnogostrukosti i povezanim uvjetima utvrđenima u tablici 1.

U slučaju da nema uvjeta povezanih s nekim određenim elementom metapodatka, taj je element obavezan.

Tablica 1.

Metapodaci za usluge prostornih podataka koje se mogu pozvati

Upućivanje

Novi elementi metapodataka

Mnogostrukost

Uvjet

1

Kategorija

0..1

Uvjeti za uslugu prostornih podataka koja se može pozvati

DIO D

Dodatni zahtjevi za metapodatke utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 1205/2008

1.   Lokator izvora

Element metapodataka ‚Lokator izvora’ utvrđen u Uredbi (EZ) br. 1205/2008 sadržava i sve točke pristupa davatelja usluga prostornih podataka, koje su kao takve jasno definirane.

2.   Specifikacija

Element metapodataka ‚Specifikacija’ utvrđen u Uredbi (EZ) br. 1205/2008 odnosi se i na tehničke specifikacije ili ih sadržava (poput tehničkog vodiča INSPIRE, no i drugih), s kojima je usluga prostornih podataka koja se može pozvati u potpunosti usklađena i koji nude sve potrebne tehničke elemente (čitljive ljudima te, prema potrebi, uređajima) kako bi se omogućilo njezino pozivanje.”


PRILOG II.

„PRILOG VI.

PROVEDBENA PRAVILA ZA MEĐUOPERATIVNOST USLUGA PROSTORNIH PODATAKA KOJE SE MOGU POZVATI

DIO A

Dodatni zahtjevi za metapodatke utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 1205/2008

1.   Uvjeti o pristupu i uporabi

Tehnička ograničenja koja se primjenjuju na pristup i uporabu usluge prostornih podataka dokumentiraju se u elementu metapodataka ‚OGRANIČENJA VEZANA UZ PRISTUP I UPOTREBU’ utvrđenom u Uredbi (EZ) br. 1205/2008.

2.   Odgovorna strana

Odgovorna strana utvrđena u Uredbi (EZ) br. 1205/2008 najmanje opisuje skrbničku odgovornu organizaciju, koja odgovara ulozi skrbničke odgovorne strane utvrđenoj u Uredbi (EZ) br. 1205/2008.

DIO B

Elementi metapodataka

3.   Identifikator koordinatnog referentnog sustava

Prema potrebi, ovo je popis referentnih koordinatnih sustava koje podržava sustav prostornih podataka.

Svaki podržavani referentni koordinatni sustav izražava se identifikatorom.

4.   Kvaliteta usluge

Riječ je o minimalnoj kakvoći usluge koju procjenjuje odgovorna strana sustava prostornih podataka i koja se očekuje da će vrijediti tijekom određenog vremenskog razdoblja.

4.1.   Kriteriji

To su kriteriji na koje se odnose mjerenja.

Polje vrijednosti ovog elementa metapodataka je kako slijedi:

4.1.1.   Dostupnost (availability)

Opisuje postotak vremena u kojemu je usluga dostupna.

4.1.2.   Izvedba (performance)

Opisuje kako se brzo zahtjev usluge prostornih podataka može riješiti.

4.1.3.   Kapacitet (capacity)

Opisuje najveći mogući broj istovremenih zahtjeva koje je moguće riješiti uz navedenu izvedbu.

4.2.   Mjerenje

4.2.1.   Opis

Opisuje mjerenje za svaki kriterij.

Polje vrijednosti ovog elementa metapodataka je slobodni tekst.

4.2.2.   Vrijednost (value)

Opisuje vrijednost mjerenja za svaki kriterij.

Polje vrijednosti ovog elementa metapodataka je slobodni tekst.

4.2.3.   Jedinica (unit)

Opisuje jedinicu mjerenja za svaki kriterij.

Polje vrijednosti ovog elementa metapodataka je slobodni tekst.

DIO C

Upute o mnogostrukosti i uvjetima elemenata metapodataka

Metapodaci koji opisuju međuoperativnu uslugu prostornih podataka obuhvaćaju elemente metapodataka ili skupine elemenata metapodataka koji su navedeni u tablici 1.

Ti su elementi metapodataka ili skupine elemenata metapodataka u skladu s očekivanom mnogostrukosti i povezanim uvjetima utvrđenima u tablici 1.

U slučaju da nema uvjeta povezanih s nekim određenim elementom metapodatka taj je element obavezan.

Tablica 1.

Metapodaci za međuoperativne usluge prostornih podataka

Upućivanje

Novi elementi metapodataka

Mnogostrukost

Uvjet

1

Identifikator koordinatnog referentnog sustava

1..*

Obavezan ako se primjenjuje

2

Kvaliteta usluge

3..*”

 


PRILOG III.

„PRILOG VII.

PROVEDBENA PRAVILA ZA USKLAĐIVANJE MEĐUOPERATIVNIH USLUGA PROSTORNIH PODATAKA

DIO A

Značajke

1.   Kvaliteta usluge

Vjerojatnost da je usklađena usluga prostornih podataka dostupna je 98 % vremena.

2.   Kodiranje izlaza

Usklađena usluga prostornih podataka kojom se vraćaju prostorni objekti u okviru područja primjene Direktive 2007/2/EZ kodira te prostorne objekte u skladu s ovom Uredbom.

DIO B

Elementi metapodataka

3.   Metapodaci o pozivanju

Element metapodataka o pozivanju dokumentira sučelja usklađene usluge prostornih podataka i navodi krajnje točke kako bi se omogućila komunikacija između uređaja.

DIO C

Upute o mnogostrukosti i uvjetima elemenata metapodataka

Metapodaci o usklađenoj usluzi prostornih podataka obuhvaćaju element metapodataka ili skupinu elemenata metapodataka koji su navedeni u tablici 1.

Ti su elementi metapodataka ili skupina elemenata metapodataka u skladu s očekivanom mnogostrukosti i povezanim uvjetima utvrđenima u tablici 1.

U slučaju da nema uvjeta povezanih s nekim određenim elementom metapodatka taj je element obavezan.

Tablica 1.

Metapodaci za usklađene usluge prostornih podataka

Upućivanje

Novi elementi metapodataka

Mnogostrukost

Uvjet

1

Metapodaci o pozivanju

1..*

 

DIO D

Postupci

1.   Popis postupaka

Usklađena usluga prostornih podataka omogućuje postupke navedene u tablici 2.

Tablica 2.

Postupci za usklađene usluge prostornih podataka

Postupak

Uloga

Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka

Osigurava sve potrebne informacije o usluzi i opisuje mogućnosti usluge

2.   Postupak ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’

2.1.   Zahtjev ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’

2.1.1.   Parametri ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’

Parametar zahtjeva ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’ navodi prirodni jezik za sadržaj odziva ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’.

2.2.   Odziv ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’

Odziv ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’ sadržava sljedeće skupove parametara:

metapodaci o usklađenoj usluzi prostornih podataka,

metapodaci o postupcima,

jezici.

2.2.1.   Parametri ‚Metapodaci o usklađenoj usluzi prostornih podataka’

Parametri ‚Metapodaci o usklađenoj usluzi prostornih podataka’ najmanje sadržavaju INSPIRE elemente metapodataka usklađene usluge prostornih podataka utvrđene u ovoj Uredbi i u Uredbi (EZ) br. 1205/2008.

2.2.2.   Parametri ‚Metapodaci o postupcima’

Parametar ‚Metapodaci o postupcima’ pruža metapodatke o postupcima usklađene usluge prostornih podataka. Njime se najmanje opisuje svaki postupak, uključujući barem opis razmijenjenih podataka i mrežnu adresu.

2.2.3   Parametar ‚Jezici’

Predviđena su dva parametra jezika:

parametar ‚Jezik odziva’ koji navodi prirodni jezik koji se upotrebljava u parametrima odziva ‚Dohvati metapodatke o usklađenoj usluzi prostornih podataka’,

parametar ‚Podržani jezici’ koji sadržava popis prirodnih jezika koje podržava usklađena usluga prostornih podataka.”


Top