EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 354, 11 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 354

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
11 декември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1310/2014 на Комисията от 8 октомври 2014 година относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1311/2014 на Комисията от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на определението за елемента INSPIRE на метаданните

6

 

*

Регламент (ЕС) № 1312/2014 на Комисията от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на услуги за пространствени данни

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1313/2014 на Комисията от 10 декември 2014 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1314/2014 на Комисията от 10 декември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1315/2014 на Комисията от 10 декември 2014 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 20 ноември 2014 г. до 30 ноември 2014 г. заявления за лицензии за внос и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 юли 2015 г. до 31 декември 2015 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 2535/2001 в сектора на млякото и млечните продукти

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/892/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 9 декември 2014 година за изменение на приложение II към Решение 93/52/ЕИО по отношение на признаването на някои региони на Франция за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) (нотифицирано под номер С(2014) 9218)  ( 1 )

45

 

 

2014/893/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 декември 2014 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за козметични продукти с отмиване (нотифицирано под номер С(2014) 9302)  ( 1 )

47

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 117/14/COL от 12 март 2014 година за изменение за деветдесет и четвърти път на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавната помощ чрез приемането на нови насоки за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране и чрез удължаване на съществуващите насоки за държавна помощ за насърчаване на инвестиции в рисков капитал в малки и средни предприятия

62

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2014/844/ЕС, Евратом на Комисията от 26 ноември 2014 година за разрешаване на Малта да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС ( ОВ L 343, 28.11.2014 г. )

89

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2014/847/ЕС, Евратом на Комисията от 26 ноември 2014 година за изменение на Решение 90/176/Евратом, ЕИО за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС ( ОВ L 343, 28.11.2014 г. )

89

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 887/2013 на Комисията от 11 юли 2013 година за замяна на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива ( ОВ L 247, 18.9.2013 г. )

90

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top