EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1312

Komission asetus (EU) N:o 1312/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta

OJ L 354, 11.12.2014, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1312/oj

11.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1312/2014,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 (2) vahvistetaan ainoastaan tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen yhteentoimivuuden osalta.

(2)

Paikkatietopalvelujen yhteentoimivuudelle on ominaista kyky välittää, käyttää tai siirtää tietoa niiden kesken. Siksi paikkatietopalvelut on kuvattava nykyistä tarkemmin uusin metatiedoin. Vähäisemmässä määrin kyse on myös paikkatietoaineistojen täytäntöönpanosääntöjen kanssa ristiriitaisen palvelusisällön yhdenmukaistamisesta.

(3)

Direktiivin 2007/2/EY mukaisten täytäntöönpanosääntöjen kehittämiseksi painopiste asetettiin ensin keskeisiin palveluihin eli verkkopalveluihin, joista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 976/2009 (3), ja paikkatietoaineistojen yhteentoimivuuteen, josta säädetään asetuksessa (EU) N:o 1089/2010. Asetusta (EU) N:o 1089/2010 olisikin nyt muutettava, jotta se sisältää paikkatietopalveluja koskevat täytäntöönpanosäännöt.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2007/2/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1089/2010 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään vaatimuksista teknisille järjestelyille, joilla pyritään direktiivin 2007/2/EY liitteessä I, II ja III lueteltuja paikkatietoryhmiä vastaavien paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteentoimivuuteen ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistamiseen.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta verkkopalveluihin, jotka kuuluvat komission asetuksen (EY) N:o 976/2009 (4) soveltamisalaan.

2)

Lisätään 2 artiklaan 31–38 kohta seuraavasti:

”31.

’palvelupäätepisteellä’ (end point) tarkoitetaan internetosoitetta, josta paikkatietopalvelun tarjoamaa toimintoa voidaan käyttää suoraan,

32.

’yhteyspisteellä’ (access point) tarkoitetaan internetosoitetta, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen paikkatietopalvelusta, myös luettelon päätepisteistä, joiden kautta sitä voidaan käyttää,

33.

’kutsuttavissa olevalla paikkatietopalvelulla’ (Invocable spatial data service) tarkoitetaan kaikkia seuraavia:

a)

metatiedoin kuvattu paikkatietopalvelu, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1205/2008 (5) vaatimukset;

b)

paikkatietopalvelu, jolla on vähintään yksi yhteyspisteenä toimiva resurssin osoite;

c)

paikkatietopalvelu, joka on sellaisten dokumentoitujen ja yleisesti käytettävissä olevien teknisten eritelmien mukainen, jotka tarjoavat tarvittavat tiedot sen käyttöä varten,

34.

’yhteentoimivalla paikkatietopalvelulla’ (interoperable spatial data service) tarkoitetaan kutsuttavissa olevaa paikkatietopalvelua, joka täyttää liitteen VI vaatimukset,

35.

’yhdenmukaistetulla paikkatietopalvelulla’ (harmonised spatial data service) tarkoitetaan yhteentoimivaa paikkatietopalvelua, joka täyttää liitteen VII vaatimukset,

36.

’vaatimustenmukaisella paikkatietoaineistolla’ (conformant spatial data set) tarkoitetaan paikkatietoaineistoa, joka täyttää tämän asetuksen vaatimukset,

37.

’toiminnolla’ (operation) tarkoitetaan paikkatietopalvelun tukemaa toimenpidettä,

38.

’rajapinnalla’ (interface) tarkoitetaan nimettyä joukkoa toimintoja, jotka ovat ominaisia kohteen käyttäytymiselle ISO 19119:2005:n määritelmien mukaisesti.

3)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Koodiluettelot ja arvojoukot paikkatietoaineistoille”

.

b)

Korvataan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Koodiluettelon tyypin on oltava jokin seuraavista tyypeistä liitteiden I–IV mukaisesti:”

4)

Lisätään 8 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tietojen päivitysten on oltava kaikkien asiaan liittyvien paikkatietopalvelujen saatavilla 2 kohdassa määritellyssä määräajassa.”

5)

Lisätään 14 artiklan jälkeen artiklat seuraavasti:

”14 a artikla

Kutsuttavissa olevia paikkatietopalveluja koskevat vaatimukset

Viimeistään 10 päivänä joulukuuta 2015 jäsenvaltioiden on esitettävä kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen metatiedot liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

14 b artikla

Kutsuttavissa olevia paikkatietopalveluja koskevat yhteentoimivuusjärjestelyt ja yhdenmukaistamisvaatimukset

Kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen, jotka liittyvät vähintään yhteen vaatimustenmukaiseen paikkatietoaineistoon sisältyviin tietoihin, on täytettävä liitteissä V ja VI vahvistetut yhteentoimivuusvaatimukset sekä mahdollisuuksien mukaan myös liitteessä VII vahvistetut yhdenmukaistamisvaatimukset.”

6)

Lisätään liite V, sellaisena kuin se on esitettynä tämän asetuksen liitteessä I.

7)

Lisätään liite VI, sellaisena kuin se on esitettynä tämän asetuksen liitteessä II.

8)

Lisätään liite VII, sellaisena kuin se on esitettynä tämän asetuksen liitteessä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta (EUVL L 323, 8.12.2010, s. 11).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 976/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta (EUVL L 274, 20.10.2009, s. 9).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 976/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta (EUVL L 274, 20.10.2009, s. 9).”

(5)  Komission asetus (EY) N:o 1205/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta (EUVL L 326, 4.12.2008, s. 12).”


LIITE I

”LIITE V

KUTSUTTAVISSA OLEVIA PAIKKATIETOPALVELUJA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT

A OSA

Kirjoituskonventiot

Seuraavassa esitettyjä kirjoituskonventioita sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1205/2008 kaltaisesti paikkatietopalvelun metatietoihin.

Jos metatietoelementtien kuvauksessa on niin määritelty, arvoalueita on käytettävä sillä kerrannaisuudella, joka ilmoitetaan asiaa koskevissa taulukossa. Kunkin alueen kukin arvo on määritelty seuraavasti:

numerotunniste,

luonnollisella kielellä oleva nimi, joka voidaan kääntää Euroopan yhteisön eri kielille,

kielineutraali nimi tietokonekäyttöön (sulkeissa oleva arvo),

mahdollinen kuvaus tai määritelmä.

Taulukko sisältää seuraavat tiedot:

ensimmäinen sarake sisältää viittauksen liitteen kohtaan, jossa metatietoelementti tai metatietoelementtien ryhmä määritellään,

toinen sarake sisältää metatietoelementin tai metatietoelementtien ryhmän nimen,

kolmas sarake osoittaa metatietoelementin kerrannaisuuden. Kerrannaisuus ilmaistaan UML-merkintätavan mukaisesti:

N tarkoittaa, että tulosjoukossa saa esiintyä ainoastaan N ilmentymää tästä metatietoelementistä,

1..* tarkoittaa, että tulosjoukossa on esiinnyttävä ainakin yksi tämän metatietoelementin ilmentymä,

0..1 tarkoittaa, että metatietoelementin esiintyminen tulosjoukossa on ehdollista ja mahdollisia ilmentymiä voi olla vain yksi,

0..* tarkoittaa, että metatietoelementin esiintyminen tulosjoukossa on ehdollista ja mahdollisia ilmentymiä voi olla yksi tai useampia,

kun kerrannaisuus on 0..1 tai 0..*, määrittelee ehto sen, milloin metatietoelementti on pakollinen,

neljäs sarake sisältää ehdon, jos elementin kerrannaisuus ei koske kaikkia resurssityyppejä. Muissa tapauksissa kaikki elementit ovat pakollisia.

B OSA

Luokitus metatietoelementti

1.   Luokitus

Kuvaa paikkatietopalvelun kutsuttavuuden.

Tämän metatietoelementin arvoalue on seuraava:

1.1   Kutsuttavissa (invocable)

Paikkatietopalvelu on kutsuttavissa oleva paikkatietopalvelu.

1.2   Yhteentoimiva (interoperable)

Kutsuttavissa oleva paikkatietopalvelu on yhteentoimiva paikkatietopalvelu.

1.3   Yhdenmukaistettu (harmonised)

Yhteentoimiva paikkatietopalvelu on yhdenmukaistettu paikkatietopalvelu.

C OSA

Ohjeet metatietoelementtien kerrannaisuudesta ja ehdoista

Paikkatietopalvelua kuvaavien uusien metatietojen on sisällettävä taulukossa 1 luetellut metatietoelementit tai metatietoelementtien ryhmät.

Metatietoelementtien ja niiden ryhmien on täytettävä taulukossa 1 esitetyt kerrannaisuusvaatimukset ja niiden ehdot.

Ellei metatietoelementtiin liity ehtoa, se on pakollinen.

Taulukko 1

Kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen metatiedot

Viite

Uudet metatietoelementit

Kerrannaisuus

Ehto

1

Luokka

0..1

pakollinen kutsuttavissa olevalle paikkatietopalvelulle

D OSA

Asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaisia metatietoja koskevat lisävaatimukset

1.   Resurssin osoite

Asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaisen resurssin osoite -metatietoelementin on sisällettävä myös kaikki paikkatietopalvelujen tarjoajan yhteyspisteet, ja nämä yhteyspisteet on yksiselitteisesti yksilöitävä sellaisiksi.

2.   Määrittely

Asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaisessa määrittely-metatietoelementissä on viitattava myös teknisiin eritelmiin (esimerkiksi INSPIREn tekniseen ohjeasiakirjaan) tai sen on sisällettävä tällaiset tekniset eritelmät, joiden vaatimukset kutsuttavissa oleva paikkatietopalvelu täyttää kaikilta osin ja jotka sisältävät kaikki (ihmisen ja tarvittaessa koneellisesti luettavissa olevat) tekniset elementit, joita sen kutsuminen edellyttää.”


LIITE II

”LIITE VI

KUTSUTTAVISSA OLEVIEN PAIKKATIETOPALVELUJEN YHTEENTOIMIVUUTTA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT

A OSA

Asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaisia metatietoja koskevat lisävaatimukset

1.   Saatavuus- ja käyttöehdot

Tekniset rajoitukset, joita sovelletaan paikkatietopalvelun saatavuuteen ja käyttöön, on dokumentoitava asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaisessa metatietoelementissä ’SAATAVUUS- JA KÄYTTÖRAJOITUKSET’.

2.   Vastuutaho

Asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaisessa vastuutaho-metatietoelementissä on vähintään kuvailtava haltijavastuussa oleva taho, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaista haltija-vastuutahoroolia.

B OSA

Metatietoelementit

3.   Koordinaattijärjestelmän tunniste

Tarvittaessa tämä on luettelo paikkatietopalvelun tukemista koordinaattijärjestelmistä.

Kukin tuettu koordinaattijärjestelmä on ilmaistava käyttäen tunnistetta.

4.   Palvelun laatu

Tämä on palvelun vähimmäislaatu, jonka paikkatietopalvelusta vastaava taho on arvioinut ja jonka oletetaan pätevän tietyn ajan.

4.1   Kriteerit

Näihin kriteereihin viitataan mittauksissa.

Tämän metatietoelementin arvoalue on seuraava:

4.1.1   Saatavuus (availability)

Kuvaa prosentteina aikaa, jolloin palvelu on saatavilla.

4.1.2   Suoritustaso (performance)

Kuvaa, miten nopeasti paikkatietopalvelupyyntö suorittaa pyynnön.

4.1.3   Kapasiteetti (capacity)

Kuvaa, miten monta samanaikaista pyyntöä voidaan suorittaa ilmoitetulla suoritustasolla.

4.2   Mittaus

4.2.1   Kuvaus

Kuvaa kunkin kriteerin mittaustapaa.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

4.2.2   Arvo (value)

Kuvaa kunkin kriteerin mittausarvoa.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

4.2.3   Yksikkö (unit)

Kuvaa kunkin kriteerin mittayksikköä.

Tämän metatietoelementin arvoalue koostuu vapaasta tekstistä.

C OSA

Ohjeet metatietoelementtien kerrannaisuudesta ja ehdoista

Yhteentoimivaa paikkatietopalvelua kuvaavien metatietojen on sisällettävä taulukossa 1 luetellut metatietoelementit tai metatietoelementtien ryhmät.

Metatietoelementtien tai niiden ryhmien on täytettävä taulukossa 1 esitetyt kerrannaisuusvaatimukset ja niiden ehdot.

Ellei metatietoelementtiin liity ehtoa, se on pakollinen.

Taulukko 1

Yhteentoimivien paikkatietopalvelujen metatiedot

Viite

Uudet metatietoelementit

Kerrannaisuus

Ehto

1

Koordinaattijärjestelmän tunniste

1..*

Pakollinen, jos tässä yhteydessä olennainen

2

Palvelun laatu

3..*”

 


LIITE III

”LIITE VII

YHTEENTOIMIVIEN PAIKKATIETOPALVELUJEN YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT

A OSA

Ominaisuudet

1.   Palvelun laatu

Yhdenmukaistetun paikkatietopalvelun on oltava saatavilla todennäköisyydellä, joka vastaa 98:aa prosenttia ajasta.

2.   Tuotteen koodaus

Yhdenmukaistetussa paikkatietopalvelussa, joka palauttaa direktiivin 2007/2/EY soveltamisalaan kuuluvia paikkatietokohteita, kyseiset paikkatietokohteet on koodattava tämän asetuksen mukaisesti.

B OSA

Metatietoelementit

3.   Kutsuttavuuden metatiedot

Kutsuttavuuden metatietoelementti sisältää yhdenmukaistetun paikkatietopalvelun rajapintakuvaukset ja luettelee palvelupäätepisteet, jotka mahdollistavat koneiden välisen tiedonsiirron.

C OSA

Ohjeet metatietoelementtien kerrannaisuudesta ja ehdoista

Yhdenmukaistettua paikkatietopalvelua kuvaavien metatietojen on sisällettävä taulukossa 1 lueteltu metatietoelementti tai metatietoelementtien ryhmä.

Metatietoelementin tai niiden ryhmän on täytettävä taulukoissa 1 esitetyt kerrannaisuusvaatimukset ja niiden ehdot.

Ellei metatietoelementtiin liity ehtoa, se on pakollinen.

Taulukko 1

Yhdenmukaistettujen paikkatietopalvelujen metatiedot

Viite

Uudet metatietoelementit

Esiintyvyys

Ehto

1

Kutsuttavuutta koskevat metatiedot

1..*

 

D OSA

Toiminnot

1.   Toimintojen luettelo

Yhdenmukaistetun paikkatietopalvelun on tarjottava taulukossa 2 lueteltu toiminto.

Taulukko 2

Yhdenmukaistettujen paikkatietopalvelujen toiminnot

Toiminto

Rooli

Get Harmonised Spatial Data Service Metadata

Antaa kaikki tarvittavat tiedot palvelusta ja kuvaa palveluvalmiudet

2.   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata -toiminto

2.1   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata -pyyntö

2.1.1   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata -pyynnön parametrit

Get Harmonised Spatial Data Service Metadata -pyynnön parametri ilmaisee, millä luonnollisella kielellä Get Harmonised Spatial Data Service Metadata -vastauksen sisältö on tuotettu.

2.2   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata -vastaus

Get Harmonised Spatial Data Service Metadata -vastauksen on sisällettävä seuraavat parametrijoukot:

Harmonised Spatial Data Service Metadata (Yhdenmukaistetun paikkatietopalvelun metatiedot),

Operations Metadata (Toimintojen metatiedot),

Languages (Kielet).

2.2.1   Harmonised Spatial Data Service Metadata -parametrit

Harmonised Spatial Data Service Metadata -parametrien on sisällettävä vähintään tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) N:o 1205/2008 vahvistetut Harmonised Spatial Data Service -palvelun INSPIRE-metatiedot.

2.2.2   Operations Metadata -parametrit

Operations Metadata -parametrilla välitetään metatietoja yhdenmukaistetun paikkatietopalvelun toiminnoista. Siinä on vähintään kuvattava kukin toiminto, mukaan lukien vähintään välitettävän tiedon kuvaus sekä verkko-osoite.

2.2.3   Languages-parametri

Annettavia parametreja on kaksi:

Response Language -parametri (Vastauksen kieli), joka ilmoittaa et Harmonised Spatial Data Service Metadata -vastauksen parametreissa käytetyn luonnollisen kielen,

Supported Languages -parametri (Tuetut kielet), joka sisältää luettelon yhdenmukaistetun paikkatietopalvelun tukemista luonnollisista kielistä.”


Top