EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2000

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2000 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8577) (Tekst značajan za EGP)

C/2019/8577

SL L 310, 2.12.2019, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2000/oj

2.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 310/39


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2000

оd 28. studenoga 2019.

o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8577)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1), a posebno njezin članak 37. stavak 7.,

budući da:

(1)

Direktivom 2008/98/EZ utvrđeno je da države članice prate i procjenjuju provedbu svojih mjera za sprečavanje nastanka otpada od hrane mjerenjem razine otpada od hrane na temelju zajedničke metodologije te da podatke o tome dostavljaju Komisiji. Podacima treba priložiti izvješće o provjeri kvalitete.

(2)

Format koji države članice trebaju upotrebljavati za dostavu podataka o razinama otpada od hrane mora biti usklađen s metodologijama utvrđenima Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2019/1597 (2), kojom je utvrđena zajednička metodologija za mjerenje razina otpada od hrane koji je nastao u državama članicama.

(3)

Delegiranom odlukom (EU) 2019/1597 državama članicama stavljen je na raspolaganje niz metoda za mjerenje otpada od hrane. Potrebno je prikupljati detaljne informacije o metodama koje se upotrebljavaju u svakoj pojedinoj državi članici kako bi se osigurala usklađenost izvješćivanja.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 39. Direktive 2008/98/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice u vezi s provedbom članka 9. stavka 5. Direktive 2008/98/EZ dostavljaju podatke i podnose izvješće o provjeri kvalitete u formatu utvrđenom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(2)  Delegirana odluka Komisije (EU) 2019/1597 оd 3. svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane (SL L 248, 27.9.2019., str. 77.).


PRILOG

Format za dostavu podataka o razini otpada od hrane

A.   Format za dostavu podataka o količinama otpada od hrane i podataka koji se odnose na sprečavanje nastanka otpada od hrane

1.   Podaci o količinama otpada od hrane (u metričkim tonama svježe mase)

Faza lanca opskrbe hranom

Otpad od hrane iz članka 1. Delegirane odluke (EU) 2019/1597

Otpad od hrane ocijeđen kao otpadne vode ili s otpadnim vodama (iz članka 3. točke (b) Delegirane odluke (EU) 2019/1597)

Ukupna količina otpada od hrane

Frakcija ukupnog otpada sastavljena od dijelova hrane namijenjene za prehranu ljudi (iz članka 3. točke (a) Delegirane odluke (EU) 2019/1597)

Primarna proizvodnja

 

 

 

Prerada i proizvodnja

 

 

 

Maloprodaja i ostala distribucija hrane

 

 

 

Restorani i ugostiteljski objekti

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

Zbroj

 

 

 

2.   Podaci o upravljanju hranom koja je višak koji se odnose na sprečavanje nastanka otpada od hrane (u metričkim tonama svježe mase)

Faza lanca opskrbe hranom

Hrana koja je redistribuirana za ljudsku potrošnju (iz članka 3. točke (c) Delegirane odluke (EU) 2019/1597)

Hrana koja je stavljena na tržište radi prerade u hranu za životinje (iz članka 3. točke (d) Delegirane odluke (EU) 2019/1597)

Bivša hrana (iz članka 3. točke (e) Delegirane odluke (EU) 2019/1597)

Primarna proizvodnja

 

 

 

Prerada i proizvodnja

 

 

 

Maloprodaja i ostala distribucija hrane

 

 

 

Restorani i ugostiteljski objekti

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

Zbroj

 

 

 

Bijela polja: dostava podataka je obvezna.

Dostava podataka je dobrovoljna.

Zasjenjena polja: podaci se dostavljaju dobrovoljno.

B.   Format za izvješće o provjeri kvalitete koje prati podatke iz dijela A

1.   Ciljevi izvješća

Ciljevi izvješća o provjeri kvalitete jesu sljedeći:

ocijeniti metodologije za mjerenje otpada od hrane utvrđene u Prilogu III. i Prilogu IV. Delegiranoj odluci (EU) 2019/1597;

ocijeniti kvalitetu podataka o iskazanim količinama otpada od hrane;

ocijeniti kvalitetu postupaka prikupljanja podataka, uključujući opseg i validaciju izvora administrativnih podataka te statističku valjanost pristupa temeljenih na ispitivanju;

navesti uzroke znatnih razlika u prijavljenim podacima između izvještajnih godina i osigurati pouzdanost tih podataka.

2.   Opće informacije

Država članica:

Organizacija koja dostavlja podatke i opis:

Osoba za kontakt/podaci za kontakt:

Izvještajna godina:

Datum dostave/verzija:

Poveznica na podatke koje objavljuje država članica (ako postoji):

3.   Opće informacije o prikupljanju podataka

Navesti metodologiju upotrijebljenu za mjerenje količine otpada od hrane nastalog u datoj izvještajnoj godini, za svaku fazu lanca opskrbe hranom (da biste naznačili je li za prikupljanje podataka upotrijebljena metodologija iz Priloga III. ili ona iz Priloga IV. Delegiranoj odluci (EU) 2019/1597 označite križićem odgovarajuće rubrike u tablici).

Faza lanca opskrbe hranom

Za prikupljanje podataka upotrijebljena je metodologija iz Priloga III. Delegiranoj odluci (EU) 2019/1597

Za prikupljanje podataka upotrijebljena je metodologija iz Priloga IV. Delegiranoj odluci (EU) 2019/1597

Primarna proizvodnja

 

 

Prerada i proizvodnja

 

 

Maloprodaja i ostala distribucija hrane

 

 

Restorani i ugostiteljski objekti

 

 

Kućanstva

 

 

4.   Informacije koje se odnose na mjerenje s pomoću metodologije iz Priloga III.

4.1.   Opći opis izvorâ podataka za mjerenje otpada od hrane u okviru metodologije iz Priloga III. Delegiranoj odluci (EU) 2019/1597

Navesti izvore podataka o količinama otpada od hrane za svaku fazu lanca opskrbe hranom (sve odgovarajuće rubrike u tablici označiti križićem).

Faza lanca opskrbe hranom

Na temelju podataka prikupljenih za potrebe Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

Na temelju namjenske studije (primjeri: znanstvena studija, konzultantsko izvješće)]

Drugi izvori ili kombinacija raznih izvora (navesti u točki 4.2.) (primjeri: administrativno izvještavanje, dobrovoljno sudjelovanje industrijskog sektora)

Primarna proizvodnja

 

 

 

Prerada i proizvodnja

 

 

 

Maloprodaja i ostala distribucija hrane

 

 

 

Restorani i ugostiteljski objekti

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

4.2.   Detaljan opis metodâ mjerenja otpada od hrane u okviru metodologije iz Priloga III. Delegirane odluke (EU) 2019/1597

Za svaku fazu lanca opskrbe hranom opisati metode mjerenja otpada od hrane, pozivanjem na Prilog III. Delegiranoj odluci (EU) 2019/1597.

Faza lanca opskrbe hranom

Kratak opis upotrijebljenih metoda (uključujući metode upotrijebljene za mjerenje količina otpada od hrane u miješanom otpadu, ako je relevantno)

Subjekti koji su izvor podataka o otpadu od hrane [npr. poljoprivrednici, prehrambena poduzeća (subjekti u poslovanju s hranom), subjekti koji rade s otpadom, općine, kućanstva]

U slučaju uzorkovanja i/ili skaliranja navesti informacije o veličini i odabiru uzorka i opisati metode skaliranja

Opis glavnih problema koji utječu na točnost podataka, uključujući pogreške povezane s uzorkovanjem, obuhvaćenošću, mjerenjem, obradom i neodazivom

Opis postupka validacije podataka, uključujući moguće izvore nesigurnosti i njihov vjerojatni utjecaj na dostavljene rezultate

Primarna proizvodnja

 

 

 

 

 

Prerada i proizvodnja

 

 

 

 

 

Maloprodaja i ostala distribucija hrane

 

 

 

 

 

Restorani i ugostiteljski objekti

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

5.   Informacije koje se odnose na mjerenje s pomoću metodologije iz Priloga IV. Delegiranoj odluci (EU) 2019/1597

Navesti informacije za svaku fazu lanca opskrbe hranom za koju su napravljeni izračuni u izvještajnoj godini.

Faza lanca opskrbe hranom

Podaci o količinama otpada od hrane upotrijebljeni za izračune

Socioekonomski podaci upotrijebljeni za izračune

Opis metoda upotrijebljenih za izračune

 

Vrijednost [t]

Godina

Vrsta podataka (npr. populacija, proizvodnja hrane) (2)

Vrijednost (2)

Godina (2)

Izvor (2)

 

Primarna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

Prerada i proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

Maloprodaja i ostala distribucija hrane

 

 

 

 

 

 

 

Restorani i ugostiteljski objekti

 

 

 

 

 

 

 

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

6.   Dobrovoljno izvješćivanje

Navesti informacije za svaki skup dobrovoljno dostavljenih podataka.

Naziv skupa podataka (iz članka 3. točaka od (a) do (e) Delegirane odluke (EU) 2019/1597

Faza lanca opskrbe hranom

Kratak opis metode prikupljanja podataka

Izvor – poveznica na referentni dokument (ako je primjenjivo)

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

7.   Metodološke izmjene i obavijesti o problemima

7.1.   Opis promjena metode (ako je primjenjivo)

Opisati značajne promjene metode izračuna za izvještajnu godinu, ako ih ima (posebice uključiti retrospektivna preispitivanja i prirodu tih preispitivanja te navesti je li u podacima za određenu godinu potrebno označiti trenutak promjene metodologije) Opisati zasebno za svaku fazu lanca opskrbe hranom i navesti točan položaj odgovarajuće rubrike (ili odgovarajućih rubrikâ) u tablici (naslov tablice, faza lanca opskrbe hranom, naslov stupca).

 

Po potrebi dodajte retke.

7.2.   Objašnjenje razlike u tonaži (ako je primjenjivo)

Objasnite uzroke razlike u tonaži (kod kojih je faza lanca opskrbe hranom, sektorâ ili procjenâ nastala razlika te koji je temeljni uzrok) ako postoji razlika od više od 20 % u usporedbi s podacima dostavljenima za prethodnu izvještajnu godinu.

Faza lanca opskrbe hranom

Odstupanje (%)

Glavni razlog za razliku

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

7.3.   Prijava problemâ (ako ih je bilo)

Ako ste imali problema s pripisivanjem otpada od hrane određenoj fazi lanca opskrbe hranom, opišite te probleme. Za svaki pojedini problem navesti točan položaj odgovarajuće rubrike (ili odgovarajućih rubrikâ) u tablici (naslov tablice, faza lanca opskrbe hranom, naslov stupca).

 

8.   Povjerljivost

Navedite obrazloženje protivljenja objavi određenih dijelova ovog izvješća, ako je potrebno. Za svaki pojedini problem navedite točan položaj odgovarajuće rubrike (odgovarajućih rubrikâ) u tablici (naslov tablice, faza lanca opskrbe hranom, naslov stupca).

 

9.   Glavne nacionalne internetske stranice, referentni dokumenti i publikacije

Navedite poveznice na glavne nacionalne internetske stranice, referentne dokumente i publikacije upotrijebljene pri prikupljanju podataka o količinama otpada od hrane.

Faza lanca opskrbe hranom

Referentni dokumenti

 

 

Po potrebi dodajte retke.


(1)  Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002., str. 1.).

(2)  U slučaju više izvora upotrijebljenih podataka, dodati dodatne retke unutar relevantne faze lanca opskrbe hranom, prema potrebi.


Top