Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Neuvoston direktiivi 2013/25/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013 , tiettyjen sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/368


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/25/EU,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

tiettyjen sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty mainitussa liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tätä varten tarvittavat säädökset, jos alkuperäinen säädös ei ole komission antama.

(2)

Kroatian liittymissopimuksen laatineen ja hyväksyneen konferenssin päätösasiakirjassa todettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyydettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden kehityksen huomioon ottamiseksi.

(3)

Sen vuoksi direktiivit 74/557/ETY (1), 77/249/ETY (2), 98/5/EY (3) ja 2005/36/EY (4) olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 74/557/ETY, 77/249/ETY, 98/5/EY ja 2005/36/EY tämän direktiivin liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Kroatia liittyy unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä siitä päivästä, jona Kroatia liittyy unioniin.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että mainittu sopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  Neuvoston direktiivi 74/557/ETY, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1974, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itsenäisten ammatinharjoittajien ja välittäjien toiminnassa myrkyllisten tuotteiden kaupassa ja jakelussa (EYVL L 307, 18.11.1974, s. 5).

(2)  Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta (EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).


LIITE

A   OSA

AMMATTIPÄTEVYYDEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN

Muutetaan direktiivi 2005/36/EYseuraavasti:

1)

Lisätään 49 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

”ba)

1 päivänä heinäkuuta 2013 Kroatian osalta;”.

2)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan V.1 jakso seuraavasti:

i)

lisätään 5.1.1 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

Diploma ”doktor medicine/doktorica medicine”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1. heinäkuuta 2013”

ii)

lisätään kohdassa 5.1.2 olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1. heinäkuuta 2013”

iii)

lisätään kohdassa 5.1.3 olevaan taulukkoon Ranskaa koskevien mainintojen jälkeen seuraavat:

taulukkoon ”Anestesiologia” ja ”Kirurgia”:

”Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”

taulukkoon ”Neurokirurgia” ja ”Naistentaudit ja synnytykset”:

”Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”

taulukkoon ”Sisätaudit” ja ”Silmätaudit”:

”Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”

taulukkoon ”Korva-, nenä- ja kurkkutaudit” ja ”Lastentaudit”:

”Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”

taulukkoon ”Keuhkosairaudet” ja ”Urologia”:

”Hrvatska

Pulmologija

Urologija”

taulukkoon ”Ortopedia” ja ”Patologia”:

”Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”

taulukkoon ”Neurologia” ja ”Psykiatria”

”Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”

taulukkoon ”Diagnostinen radiologia” ja ”Sädehoito”:

”Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”

taulukkoon ”Plastiikkakirurgia” ja ”Kliininen biologia”:

”Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”

 

taulukkoon ”Kliininen mikrobiologia” ja ”Kliininen kemia”:

”Hrvatska

Klinička mikrobiologija”

 

”taulukkoon””Immunologia” ja ”Thoraxkirurgia”:

”Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”

 

taulukkoon ”Lastenkirurgia” ja ”Verisuonikirurgia”:

”Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”

taulukkoon ”Kardiologia” ja ”Gastroenterologia”:

”Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”

taulukkoon ”Reumatologia” ja ”Kliininen hematologia”:

”Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”

taulukkoon ”Endokrinologia” ja ”Fysiatria”:

”Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”

taulukkoon ”Neuropsykiatria” ja ”Iho- ja sukupuolitaudit”:

”Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”

taulukkoon ”Radiologia” ja ”Lastenpsykiatria”:

”Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”

taulukkoon ”Geriatria” ja ”Nefrologia”:

”Hrvatska

 

Nefrologija”

taulukkoon ”Tarttuvat sairaudet” ja ”Terveydenhuolto”:

”Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”

taulukkoon ”Kliininen farmakologia” ja ”Työterveyshuolto”:

”Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”

taulukkoon ”Allergologia” ja ”Isotooppitutkimukset”:

”Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”

taulukkoon ”Leukakirurgia (lääkärin peruskoulutus)”:

”Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”

taulukkoon ”Hematologiset laboratoriotutkimukset”:

”Hrvatska”

 

taulukkoon ”Stomatologia” ja ”Ihotaudit”:

”Hrvatska”

 

 

taulukkoon ”Sukupuolitaudit” ja ”Trooppiset taudit”:

”Hrvatska”

 

 

taulukkoon ”Gastroenterologinen kirurgia” ja ”Tapaturmat”:

”Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”

taulukkoon ”Kliininen neurofysiologia” ja ”Suu- ja leukakirurgia (lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutus)”:

”Hrvatska”

 

 

taulukkoon ”Syöpätautien lääkehoito” ja ”Perinnöllisyyslääketiede”:

”Hrvatska”

 

 

iv)

lisätään 5.1.4 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1. heinäkuuta 2013”

b)

Lisätään V.2 jakson 5.2.2 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

1.

Svjedodžba ”medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.

Svjedodžba

”prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije ”medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. heinäkuuta 2013”

c)

Lisätään V.3 jakson 5.3.2 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

Diploma ”doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1. heinäkuuta 2013”

d)

Lisätään V.4 jakson 5.4.2 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

Diploma ”doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1. heinäkuuta 2013”

e)

Lisätään V.5 jakson 5.5.2 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

Svjedodžba

”prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1. heinäkuuta 2013”

f)

Lisätään V.6 jakson 5.6.2 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

Diploma ”magistar farmacije/magistra farmacije”

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1. heinäkuuta 2013”

g)

Lisätään V.7 jakson 5.7.1 kohdassa olevaan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska”

 

 

 

 

3.

Lisätään liitteessä VI olevan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Hrvatska

tutkintotodistus ”magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma”, jonka antaa Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

tutkintotodistus ”magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture”, jonka antaa Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

tutkintotodistus ”magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture”, jonka antaa Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

tutkintotodistus ”diplomirani inženjer arhitekture”, jonka antaa Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

tutkintotodistus ”diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture”, jonka antaa Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

tutkintotodistus ”diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture”, jonka antaa Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

tutkintotodistus ”diplomirani arhitektonski inženjer”, jonka antaa Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

tutkintotodistus ”inženjer”, jonka antaa Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

tutkintotodistus ”inženjer”, jonka antaa Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu loppuun suoritetuista opinnoista Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakultetassa

tutkintotodistus ”inženjer”, jonka antaa Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu loppuun suoritetuista opinnoista Arhitektonski odsjek Tehničkog fakultetassa

tutkintotodistus ”inženjer”, jonka antaa Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu loppuun suoritetuista opinnoista Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakultetassa

tutkintotodistus ”inženjer”, jonka antaa Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kaikkiin tutkintotodistuksiin on liitettävä Kroatian arkkitehtiliiton (Hrvatska komora arhitekata) jäsenyystodistus, jonka antaa Zagrebissa sijaitseva Kroatian arkkitehtiliitto.

kolmas lukuvuosi liittymisen jälkeen”

B   OSA

LAKIMIESAMMATIT

1.

Lisätään direktiivin 77/249/ETY 1 artiklan 2 kohtaan seuraava:

”Kroatia: Odvjetnik/Odvjetnica”;

2.

Lisätään direktiivin 98/5/EY 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia: Odvjetnik/Odvjetnica”.

C   OSA

MYRKYLLISTEN TUOTTEIDEN KAUPPA JA JAKELU

Lisätään direktiivin 74/557/ETY liitteeseen seuraava:

”—

Kroatia:

1.

Kemikaalit ja myrkylliset tuotteet, joita säännellään kemikaalilailla (OG 150/05, 53/08, 49/11) ja mainitun lain nojalla annetuilla säännöksillä.

2.

Kasvinsuojeluaineet, joita säännellään kasvinsuojeluaineita koskevalla lailla (OG 70/05) ja mainitun lain nojalla annetuilla säännöksillä.”


Top