Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Dyrektywa Rady 2013/25/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/368


DYREKTYWA RADY 2013/25/UE

z dnia 13 maja 2013 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 Aktu przystąpienia Chorwacji, w przypadku gdy akty instytucji przyjęte przed dniem przystąpienia wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w tym akcie przystąpienia lub załącznikach do niego, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje w tym celu niezbędne akty, jeśli pierwotny akt nie został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano i przyjęto Traktat o przystąpieniu Chorwacji, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań do aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 74/557/EWG (1), 77/249/EWG (2), 98/5/WE (3) i 2005/36/WE (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywach 74/557/EWG, 77/249/EWG, 98/5/WE i 2005/36/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, nie później niż do dnia przystąpienia Chorwacji do Unii, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia przystąpienia Chorwacji do Unii.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dyrektywa Rady 74/557/EWG z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie osiągnięcia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w odniesieniu do działalności osób pracujących na własny rachunek oraz pośredników zajmujących się handlem i dystrybucją produktów toksycznych (Dz.U. L 307 z 18.11.1974, s. 5).

(2)  Dyrektywa Rady 77/249/EWG z 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17).

(3)  Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36).

(4)  Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

WZAJEMNE UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W dyrektywie 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 49 ust. 2 akapit pierwszy dodaje się literę w brzmieniu:

„ba)

1 lipca 2013 r. w przypadku Chorwacji;”;

2)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji V.1. wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w tabeli w pkt 5.1.1 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

Diploma »doktor medicine/doktorica medicine«

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1 lipca 2013 r.”

(ii)

w tabeli w pkt 5.1.2 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1 lipca 2013 r.”

(iii)

w tabelach w pkt 5.1.3 po odnośnych pozycjach dotyczących Francji dodaje się następujące pozycje:

w tabeli dotyczącej „Anestezjologii” i „Chirurgii ogólnej”:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”

w tabeli dotyczącej „Neurochirurgii” i „Położnictwa i ginekologii”:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”

w tabeli dotyczącej „Medycyny ogólnej (chorób wewnętrznych)” i „Okulistyki”:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”

w tabeli dotyczącej „Otorynolaryngologii” i „Pediatrii”:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”

w tabeli dotyczącej „Medycyny układu oddechowego” i „Urologii”:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija”

w tabeli dotyczącej „Ortopedii” i „Anatomii patologicznej”:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”

w tabeli dotyczącej „Neurologii” i „Psychiatrii”:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”

w tabeli dotyczącej „Radiologii diagnostycznej” i „Radioterapii”:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”

w tabeli dotyczącej „Chirurgii plastycznej” i „Biologii klinicznej”:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”

 

w tabeli dotyczącej „Mikrobiologii–bakteriologii” i „Chemii biologicznej”:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija”

 

w tabeli dotyczącej „Immunologii” i „Chirurgii klatki piersiowej”:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”

 

w tabeli dotyczącej „Chirurgii dziecięcej” i „Chirurgii naczyniowej”:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”

w tabeli dotyczącej „Kardiologii” i „Gastroenterologii”:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”

w tabeli dotyczącej „Reumatologii” i „Hematologii ogólnej”:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”

w tabeli dotyczącej „Endokrynologii” i „Fizjoterapii”:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”

w tabeli dotyczącej „Neuropsychiatrii” i „Dermatologii i wenerologii”:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”

w tabeli dotyczącej „Radiologii” i „Psychiatrii dziecięcej”:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”

w tabeli dotyczącej „Geriatrii” i „Chorób nerek”:

„Hrvatska

 

Nefrologija”

w tabeli dotyczącej „Chorób zakaźnych” i „Medycyny środowiskowej”:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”

w tabeli dotyczącej „Farmakologii” i „Medycyny pracy”:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”

w tabeli dotyczącej „Alergologii” i „Medycyny nuklearnej”:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”

w tabeli dotyczącej „Chirurgii szczękowo-twarzowej (podstawowe szkolenie medyczne)”:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”

w tabeli dotyczącej „Hematologii biologicznej”:

„Hrvatska”

 

w tabeli dotyczącej „Stomatologii” i „Dermatologii”:

„Hrvatska”

 

 

w tabeli dotyczącej „Wenerologii” i „Medycyny tropikalnej”:

„Hrvatska”

 

 

w tabeli dotyczącej „Chirurgii gastroenterologicznej” i „Medycyny ratunkowej”:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”

w tabeli dotyczącej „Neurofizjologii klinicznej” i „Chirurgii zębowej, jamy ustnej i szczękowo-twarzowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne)”:

„Hrvatska”

 

 

w tabeli dotyczącej „Onkologii klinicznej” i „Genetyki klinicznej”:

„Hrvatska”

 

 

(iv)

w tabeli w pkt 5.1.4 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1 lipca 2013 r.”

b)

w tabeli w sekcji V.2 pkt 5.2.2 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

2.

Svjedodžba

»prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva«

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1 lipca 2013 r.”;

c)

w tabeli w sekcji V.3 pkt 5.3.2 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

Diploma »doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine«

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1 lipca 2013 r.”

d)

w tabeli w sekcji V.4 pkt 5.4.2 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

Diploma »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine«

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1 lipca 2013 r.”

e)

w tabeli w sekcji V.5 pkt 5.5.2 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

Svjedodžba

»prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva«

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1 lipca 2013 r.”

f)

w tabeli w sekcji V.6 pkt 5.6.2 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

Diploma »magistar farmacije/magistra farmacije«

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1 lipca 2013 r.”

g)

w tabeli w sekcji V.7 pkt 5.7.1 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska”

 

 

 

 

3)

w załączniku VI po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Hrvatska

dyplom »magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma« wydany przez Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dyplom »magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture« wydany przez Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

dyplom »magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture« wydany przez Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

dyplom »diplomirani inženjer arhitekture« przyznany przez Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dyplom »diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture« wydany przez Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

dyplom »diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture« wydany przez Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

dyplom »diplomirani arhitektonski inženjer« wydany przez Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dyplom »inženjer« wydany przez Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dyplom »inženjer« wydany przez Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za ukończenie studiów na Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

dyplom »inženjer« wydany przez Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za ukończenie studiów na Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

dyplom »inženjer« wydany przez Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za ukończenie studiów na Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

dyplom »inženjer arhitekture« wydany przez Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Do wszystkich dyplomów należy dołączyć świadectwo członkostwa w Chorwackiej Izbie Architektów (Hrvatska komora arhitekata), wydane przez Chorwacką Izbę Architektów w Zagrzebiu.

trzeci rok akademicki, licząc od daty przystąpienia”

CZĘŚĆ B

ZAWODY PRAWNICZE

1.

W art. 1 ust. 2 dyrektywy 77/249/EWG dodaje się co następuje:

„Chorwacja: Odvjetnik/Odvjetnica”.

2.

W art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 98/5/WE, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„w Chorwacji: Odvjetnik/Odvjetnica”.

CZĘŚĆ C

HANDEL PRODUKTAMI TOKSYCZNYMI I ICH DYSTRYBUCJA

W załączniku do dyrektywy 74/557/EWG dodaje się co następuje:

„—

Chorwacja:

1.

Chemikalia/produkty toksyczne uregulowane w ustawie o chemikaliach (OG 150/05, 53/08, 49/11) i rozporządzeniach przyjętych na podstawie tej ustawy.

2.

Środki ochrony roślin uregulowane w ustawie o środkach ochrony roślin (OG 70/05) i rozporządzeniach przyjętych na podstawie tej ustawy.”.


Top