EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Rådets direktiv 2013/25/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/368


RÅDETS DIREKTIV 2013/25/EU

av den 13 maj 2013

om anpassning av vissa direktiv när det gäller etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i den anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades och antogs anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 74/557/EEG (1), 77/249/EEG (2), 98/5/EG (3) och 2005/36/EG (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 74/557/EEG, 77/249/EEG, 98/5/EG och 2005/36/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  Rådets direktiv 74/557/EEG av den 4 juni 1974 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare och agent inom handel med och distribution av giftiga ämnen (EGT L 307, 18.11.1974, s. 5).

(2)  Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).


BILAGA

DEL A

ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER

Direktiv 2005/36/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 49.2 första stycket ska följande led införas:

”ba)

Den 1 juli 2013 för Kroatien.”

2.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt V.1 ska ändras på följande sätt:

i)

I tabellen i punkt 5.1.1 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

Diploma ’doktor medicine/doktorica medicine’

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1 juli 2013”

ii)

I tabellen i punkt 5.1.2 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1 juli 2013”

iii)

I tabellen i punkt 5.1.3 ska följande uppgifter införas efter de uppgifter som avser Frankrike:

I tabellen för ”Anestesi och intensivvård” och ”Kirurgi”:

”Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”

I tabellen för ”Neurokirurgi” och ”Obstetrik och gynekologi”:

”Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”

I tabellen för ”Internmedicin” och ”Ögonsjukdomar (oftamologi)”:

”Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”

I tabellen för ”Öron-, näs- och halssjukdomar” och ”Barn- och ungdomsmedicin”:

”Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”

I tabellen för ”Lungsjukdomar (Pneumologi)” och ”Urologi”:

”Hrvatska

Pulmologija

Urologija”

I tabellen för ”Ortopedi” och ”Klinisk patologi”:

”Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”

I tabellen för ”Neurologi” och ”Psykiatri”:

”Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”

I tabellen för ”Medicinsk radiologi” och ”Onkologi”:

”Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”

I tabellen för ”Plastikkirurgi” och ”Klinisk biologi”:

”Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”

 

I tabellen för ”Klinisk bakteriologi” och ”Klinisk kemi”:

”Hrvatska

Klinička mikrobiologija”

 

I tabellen för ”Immunologi” och ”Thoraxkirurgi”:

”Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”

 

I tabellen för ”Barn- och ungdomskirurgi” och ”Kärlkirurgi”:

”Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”

I tabellen för ”Kardiologi” och ”Medicinsk gastroenterologi och hepatologi”:

”Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”

I tabellen för ”Reumatologi” och ”Hematologi”:

”Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”

I tabellen för ”Endokrinologi” och ”Rehabiliteringsmedicin”:

”Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”

I tabellen för ”Neuropsykiatri” och ”Hud- och könssjukdomar”:

”Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”

I tabellen för ”Radiologi” och ”Barnpsykiatri”:

”Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”

I tabellen för ”Geriatrik” och ”Medicinska njursjukdomar (nefrologi)”:

”Hrvatska

 

Nefrologija”

I tabellen för ”Infektionssjukdomari” och ”Samhällsmedicin”:

”Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”

I tabellen för ”Klinisk farmakologi” och ”Yrkes- och miljömedicin”:

”Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”

I tabellen för ”Allergisjukdomar” och ”Nukleärmedicin”:

”Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”

I tabellen för ”Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)”:

”Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”

I tabellen för ”Biologisk hematologi”:

”Hrvatska”

 

I tabellen för ”Stomatologi” och ”Dermatologi”:

”Hrvatska”

 

 

I tabellen för ”Veneriska sjukdomar” och ”Tropikmedicin”:

”Hrvatska”

 

 

I tabellen för ”Gastroenterologisk kirurgi” och ”Olycksfallsmedicin”:

”Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”

I tabellen för ”Klinisk neurofysiologi” och ”Tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare)”:

”Hrvatska”

 

 

I tabellen för ”Medicinsk onkologi” och ”Medicinsk genetik”:

”Hrvatska”

 

 

iv)

I tabellen i punkt 5.1.4 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1 juli 2013”

b)

I tabellen i avsnitt V.2 punkt 5.2.2 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

1.

Svjedodžba ’medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege’

2.

Svjedodžba

’prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva’

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije ’medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege’

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1 juli 2013”

c)

I tabellen i avsnitt V.3 punkt 5.3.2 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

Diploma ’doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine’

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1 juli 2013”

d)

I tabellen i avsnitt V.4 punkt 5.4.2 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

Diploma ’doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine’

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1 juli 2013”

e)

I tabellen i avsnitt V.5 punkt 5.5.2 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

Svjedodžba

’prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva’

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1 juli 2013”

f)

I tabellen i avsnitt V.6 punkt 5.6.2 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

Diploma ’magistar farmacije/magistra farmacije’

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1 juli 2013”

g)

I tabellen i avsnitt V.7 punkt 5.7.1 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska”

 

 

 

 

3.

I bilaga VI ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska

’Magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma’ utfärdat av Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

’Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture’ utfärdat av Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

’Magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture’ utfärdat av Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

’Diplomirani inženjer arhitekture’ utfärdat av Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

’Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture’ utfärdat av Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

’Diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture’ utfärdat av Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

’Diplomirani arhitektonski inženjer’ utfärdat av Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

’Inženjer’ utfärdat av Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

’Inženjer’ utfärdat av Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu för avslutade studier vid Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

’Inženjer’ utfärdat av Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu för avslutade studier vid Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

’Inženjer’ utfärdat av Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu för avslutade studier vid Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

’Inženjer arhitekture’ utfärdat av Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Samtliga behörighetsbevis ska åtföljas av ett intyg om medlemsskap i kroatiska arkitektkammaren (Hrvatska komora arhitekata), som utfärdats av kroatiska arkitektkammaren i Zagreb.

Tredje läsåret efter anslutningen”

DEL B

JURIDISKA YRKEN

1.

I artikel 1.2 i direktiv 77/249/EEG ska följande läggas till:

”Kroatien: Odvjetnik/Odvjetnica.”

2.

I artikel 1.2 a i direktiv 98/5/EG ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien: Odvjetnik/Odvjetnica.”

DEL C

HANDEL MED OCH DISTRIBUTION AV GIFTIGA ÄMNEN

I bilagan till direktiv 74/557/EEG ska följande läggas till:

”—

Kroatien:

1.

Kemiska/giftiga ämnen regleras i kemikalielagen (OG 150/05, 53/08, 49/11) och de förordningar som har antagits med stöd av nämnda lag.

2.

Växtskyddsmedel regleras i växtskyddsmedelslagen (OG 70/05) och de förordningar som har antagits med stöd av nämnda lag.”


Top