Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/368


DIRECTIVA 2013/25/UE A CONSILIULUI

din 13 mai 2013

de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 50 din Actul de aderare a Croației, în cazul în care aderarea impune adaptarea unor acte ale instituțiilor adoptate înainte de data aderării, iar adaptările necesare nu sunt prevăzute în actul de aderare sau în anexele la acesta, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în acest scop actele necesare, dacă actul originar nu a fost adoptat de Comisie.

(2)

Actul final al Conferinței în cursul căreia a fost redactat și adoptat Tratatul de aderare a Croației a indicat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la un set de adaptări ale actelor adoptate de către instituții, necesare având în vedere aderarea, și că acestea invită Consiliul și Comisia să adopte înainte de aderare aceste adaptări, completate și actualizate, dacă este necesar, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, Directivele 74/557/CEE (1), 77/249/CEE (2), 98/5/CE (3) și 2005/36/CE (4) ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 74/557/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE și 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la data aderării Croației la Uniune, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi este comunicat de îndată de statele membre textul acestor acte.

Statele membre aplică actele respective de la data aderării Croației la Uniune.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  Directiva 74/557/CEE a Consiliului din 4 iunie 1974 privind realizarea libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii pentru activitățile independente și activitățile intermediarilor din comerțul și distribuția produselor toxice (JO L 307, 18.11.1974, p. 5).

(2)  Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, p. 17).

(3)  Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 77, 14.3.1998, p. 36).

(4)  Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).


ANEXĂ

PARTEA A

RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE

Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 49 alineatul (2) primul paragraf, se introduce următoarea literă:

„(ba)

la 1 iulie 2013, pentru Croația;”

2.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea V.1 se modifică după cum urmează:

(i)

în tabelul de la punctul 5.1.1, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Diploma «doktor medicine/doktorica medicine»

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1 iulie 2013”

(ii)

în tabelul de la punctul 5.1.2, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1 iulie 2013”

(iii)

în tabelele de la punctul 5.1.3, după mențiunile corespunzătoare referitoare la Franța se introduc următoarele mențiuni:

în tabelul privind „Anestezie” și „Chirurgie generală”:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”;

în tabelul privind „Neurochirurgie” și „Obstetrică-ginecologie”:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”;

în tabelul privind „Medicină internă” și „Oftalmologie”:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”;

în tabelul privind „Otorinolaringologie” și „Pediatrie”:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”;

în tabelul privind „Pneumologie” și „Urologie”:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija”;

în tabelul privind „Ortopedie” și „Anatomie patologică”:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”;

în tabelul privind „Neurologie” și „Psihiatrie”:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”;

în tabelul privind „Radiodiagnostic” și „Radioterapie”:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”;

în tabelul privind „Chirurgie plastică” și „Biologie clinică”:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”;

 

în tabelul privind „Microbiologie-bacteriologie” și „Chimie biologică”:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija”;

 

în tabelul privind „Imunologie” și „Chirurgie toracică”:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”;

 

în tabelul privind „Chirurgie pediatrică” și „Chirurgie vasculară”:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”;

în tabelul privind „Cardiologie” și „Gastroenterologie”:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”;

în tabelul privind „Reumatologie” și „Hematologie generală”:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”;

în tabelul privind „Endocrinologie” și „Fizioterapie”:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”;

în tabelul privind „Neuropsihiatrie” și „Dermatovenerologie”:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”;

în tabelul privind „Radiologie” și „Psihiatrie pediatrică”:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”;

în tabelul privind „Geriatrie” și „Nefropatie”:

„Hrvatska

 

Nefrologija”;

în tabelul privind „Boli contagioase” și „Medicină comunitară”:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”;

în tabelul privind „Farmacologie” și „Medicina muncii”:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”;

în tabelul privind „Alergologie” și „Medicină nucleară”:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”;

în tabelul privind „Chirurgie maxilo-facială (formare medicală de bază)”:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”;

în tabelul privind „Hematologie biologică”:

„Hrvatska”;

 

în tabelul privind „Stomatologie” și „Dermatologie”:

„Hrvatska”;

 

 

în tabelul privind „Venerologie” și „Medicină tropicală”:

„Hrvatska”;

 

 

în tabelul privind „Chirurgie gastroenterologică” și „Medicină de urgență”:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”;

în tabelul privind „Neurofiziologie clinică” și „Chirurgie dentală, orală și maxilo-facială (formare medicală și dentară de bază)”:

„Hrvatska”;

 

 

în tabelul privind „Oncologie medicală” și „Genetică medicală”:

„Hrvatska”;

 

 

(iv)

în tabelul de la punctul 5.1.4, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1 iulie 2013”;

(b)

în tabelul de la punctul 5.2.2 din secțiunea V.2, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege»

2.

Svjedodžba

«prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva»

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege»

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1 iulie 2013”;

(c)

în tabelul de la punctul 5.3.2 din anexa V.3, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Diploma «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1 iulie 2013”;

(d)

în tabelul de la punctul 5.4.2 din secțiunea V.4, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Diploma «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1 iulie 2013”;

(e)

în tabelul de la punctul 5.5.2 din secțiunea V.5, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Svjedodžba

«prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva»

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1 iulie 2013”;

(f)

în tabelul de la punctul 5.6.2 din secțiunea V.6, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Diploma «magistar farmacije/magistra farmacije»

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1 iulie 2013”;

(g)

în tabelul de la punctul 5.7.1 din secțiunea V.7, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska”;

 

 

 

 

3.

La anexa VI, după mențiunea referitoare la Franța se introduce textul următor:

„Hrvatska

Diploma «magistar inženjer arhitekture I urbanizma/magistra inženjerka arhitekture I urbanizma» eliberată de Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» eliberată de Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» eliberată de Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma «diplomirani inženjer arhitekture» eliberată de Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture» eliberată de Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture» eliberată de Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma «diplomirani arhitektonski inženjer» eliberată de Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma «inženjer» eliberată de Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma «inženjer» eliberată de Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pentru finalizarea studiilor în cadrul Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

Diploma «inženjer» eliberată de Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu pentru finalizarea studiilor în cadrul Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

Diploma «inženjer» eliberată de Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu pentru finalizarea studiilor în cadrul Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

Diploma «inženjer arhitekture» eliberată de Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Toate dipomele trebuie însoțite de un certificat care să ateste calitatea de membru al Camerei Croate a Arhitecților (Hrvatska komora arhitekata), eliberat de Camera Croată a Arhitecților, Zagreb.

Al treilea an universitar după aderare”

PARTEA B

PROFESII JURIDICE

1.

La articolul 1 alineatul (2) din Directiva 77/249/CEE se adaugă textul următor:

„Croația: Odvjetnik/Odvjetnica.”

2.

La articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 98/5/CE, după mențiunea referitoare la Franța, se introduce următorul text:

„Croația: Odvjetnik/Odvjetnica”.

PARTEA C

COMERȚUL ȘI DISTRIBUȚIA PRODUSELOR TOXICE

În anexa la Directiva 74/557/CEE, se adaugă textul următor:

„—

Croația:

1.

Produsele chimice/toxice reglementate de Actul privind produsele chimice (OG 150/05, 53/08, 49/11) și de dispozițiile administrative adoptate în temeiul actului menționat.

2.

Produsele de protecție a plantelor reglementate de Actul privind produsele de protecție a plantelor (OG 70/05) și de dispozițiile administrative adoptate în temeiul actului menționat.”


Top